číslo jednací: S795/2014/VZ-22600/2014/541/ODv

Instance I.
Věc Nákup technologického vybavení pro projekt „Krajský standardizovaný projekt záchranné služby Moravskoslezského kraje“
Účastníci
  1. Moravskoslezský kraj
  2. Fresh Communication, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 18. 2. 2015
Související rozhodnutí S795/2014/VZ-22600/2014/541/ODv
R409/2014/VZ-4533/2015/322/KMz/PSe
Dokumenty file icon dokument ke stažení 224 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S795/2014/VZ-22600/2014/541/ODv

 

24. října 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 29. 9. 2014 na návrh, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
  • navrhovatel – Fresh Communication, s.r.o., IČO 27613569, se sídlem Sulická 1000/37, 142 00 Praha 4 – Lhotka,

ve věci veřejné zakázky „Nákup technologického vybavení pro projekt „Krajský standardizovaný projekt záchranné služby Moravskoslezského kraje““, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 25. 6. 2014 a bylo uveřejněno dne 26. 6. 2014 pod ev. č. 374455 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 28. 6. 2014 pod evidenčním číslem 2014/S 122-216795,

rozhodl takto:

 

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – Fresh Communication, s.r.o., IČO 27613569, se sídlem Sulická 1000/37, 142 00 Praha 4 – Lhotka – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

 

Odůvodnění

 

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (dále jen „zadavatel“) – odeslal dne 25. 6. 2014 k uveřejnění oznámení o zahájení otevřeného řízení na veřejnou zakázku „Nákup technologického vybavení pro projekt „Krajský standardizovaný projekt záchranné služby Moravskoslezského kraje““, které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 6. 2014 pod ev. č. 374455 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 28. 6. 2014 pod evidenčním číslem 2014/S 122-216795 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Z protokolu o otevírání obálek ze dne 18. 8. 2014 vyplývá, že zadavatel obdržel na realizaci předmětné veřejné zakázky 3 nabídky, včetně nabídky navrhovatele – Fresh Communication, s.r.o., IČO 27613569, se sídlem Sulická 1000/37, 142 00 Praha 4 – Lhotka (dále jen „navrhovatel“).

3. Usnesením rady kraje č. 50/3796 rozhodl zadavatel o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Proti rozhodnutí o zrušení zadávacího podal navrhovatel dne 12. 9. 2014 námitky. Zadavatel podaným námitkám rozhodnutím ze dne 19. 9. 2014 nevyhověl.

4. Navrhovatel následně podal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, který byl Úřadu doručen dne 29. 9. 2014.

II. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

5. Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 29. 9. 2014 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

6. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou zadavatel a navrhovatel.

7. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S795/2014/VZ-20776/2014/541/ODv ze dne 3. 10. 2014. Usnesením č. j. ÚOHS-S795/2014/VZ-21241/2014/541/ODv ze dne 9. 10. 2014 stanovil Úřad navrhovateli lhůtu ke složení kauce a k doložení dokladu o jejím složení, a to do 5 dnů ode dne doručení citovaného usnesení.

III. ZÁVĚRY ÚŘADU

8. Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že spolu s návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele ve věci předmětné veřejné zakázky, ani ve lhůtě dodatečně stanovené Úřadem, nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona, a proto Úřad správní řízení podle § 117a písm. b) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

9. Podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona musí návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je mimo jiné doklad o složení kauce podle § 115 zákona.

10. Podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel s podáním návrhu povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 000,- Kč, nejvýše ve výši 2 000 000,- Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele, nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000,- Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

11. Podle § 117a písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

12. Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že navrhovatel předložil nabídkovou cenu v celkové výši 20 811 069,- Kč bez DPH. S ohledem na zákonný způsob stanovení výše kauce, jenž je uveden výše, činí kauce v daném případě 208 111,- Kč.

13. Vzhledem k tomu, že součástí návrhu nebyl doklad o složení kauce podle § 114 odst. 3 zákona v návaznosti na § 115 zákona a kauce nebyla s podáním návrhu složena na bankovní účet Úřadu, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S795/2014/VZ-21241/2014/541/ODv ze dne 9. 10. 2014 lhůtu ke složení kauce a k doložení dokladu o jejím složení. Současně Úřad navrhovatele v odůvodnění usnesení upozornil na skutečnost, že jestliže ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží, Úřad podle § 117a písm. b) zákona zahájené správní řízení zastaví.

14. Shora citované usnesení Úřadu bylo navrhovateli doručeno dne 10. 10. 2014. Lhůta ke složení kauce a k doplnění návrhu o doklad o jejím složení podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona uplynula dne 15. 10. 2014, přičemž navrhovatel ani v této lhůtě kauci nesložil.

15. Úřad proto konstatuje, že navrhovatel nesložil kauci na účet Úřadu ani s podáním návrhu, ani ve lhůtě stanovené Úřadem usnesením č. j. ÚOHS-S795/2014/VZ-21241/2014/541/ODv ze dne 9. 10. 2014, a nedodržel tak zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

16. S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl podle § 117a písm. b) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže –

 

sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis

 

 

otisk úředního razítka

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

  

 

Obdrží

1. Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

2. Fresh Communication, s.r.o., Sulická 1000/37, 142 00 Praha 4 - Lhotka

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz