číslo jednací: S541/2014/VZ-1903/2015/541/JCh

Instance I.
Věc Zajištění revizních oprav NV ř. Eas 52
Účastníci
  1. ČD Cargo, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 10. 2. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 364 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S541/2014/VZ-1903/2015/541/JCh

 

20. ledna 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 10. 7. 2014 z moci úřední, jehož účastníkem je

  • zadavatel – ČD Cargo, a. s., IČO 28196678, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 - Holešovice,

ve věci veřejné zakázky „Zajištění revizních oprav NV ř. Eas 52“ zadávané formou jednacího řízení s uveřejněním, jejíž oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 29. 9. 2013 a bylo uveřejněno dne 30. 9. 2013 pod ev. č. 368330 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 3. 10. 2013 pod evidenčním číslem 2013/S 192-331855,

rozhodl takto:

 

I.

Zadavatel – ČD Cargo, a. s., IČO 28196678, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 - Holešovice – při zadávání veřejné zakázky „Zajištění revizních oprav NV ř. Eas 52“ nedodržel postup stanovený v § 77 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 6 odst. 1 citovaného zákona tím, že posouzení výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky neprovedl transparentním způsobem, neboť zadavatel nezdůvodnil, z jakého důvodu neshledal žádnou z nabídkových cen uchazečů mimořádně nízkou, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

 

II.

Jako opatření k nápravě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší úkony zadavatele – ČD Cargo, a. s., IČO 28196678, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 - Holešovice – související s posouzením výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky „Zajištění revizních oprav NV ř. Eas 52“ zaznamenané ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 7. 2. 2014, a současně ruší všechny následující úkony učiněné zadavatelem v předmětném zadávacím řízení, včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 16. 4. 2014.

 

III.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – ČD Cargo, a. s., IČO 28196678, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 - Holešovice – ukládá:

 

uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých).

 

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

 

Odůvodnění

 

I. POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel podnět k přezkoumání postupu zadavatele – ČD Cargo, a. s., IČO 28196678, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 – Holešovice (dále jen „zadavatel“) – ve věci možného porušení zákona při posouzení výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky „Zajištění revizních oprav NV ř. Eas 52“ zadávané formou jednacího řízení s uveřejněním, jejíž oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 29. 9. 2013 a bylo uveřejněno dne 30. 9. 2013 pod ev. č. 368330 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 3. 10. 2013 pod evidenčním číslem 2013/S 192-331855 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Z dokumentace o veřejné zakázce, kterou Úřad od zadavatele obdržel v souvislosti se správním řízením vedeným pod sp. zn. S446/2014/VZ, zjistil Úřad následující skutečnosti.

II. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla ve Věstníku veřejných zakázek i v zadávací dokumentaci zadavatelem stanovena na 220 230 000 Kč bez DPH.

4. Podle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 7. 2. 2014 posoudila hodnotící komise nabídky pěti uchazečů. Podle bodu IV. citované zprávy hodnotící komise neshledala v žádné nabídce mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

5. Podle bodu VIII. protokolu o výsledku hodnocení po ukončení druhé (poslední) fáze jednání s uchazeči o nabídkách ze dne 2. 4. 2014 byly nabídkové ceny dojednané na jednání o nabídkách následující:

Uchazeč

Nabídková cena (Kč bez DPH)

Ostravské opravny a strojírny, s. r. o.

114 676 000,-

Legios Loco, a.s.

120 000 000,-

FABRYKA WAGNÓW GNIEWIZYNA SPOLKA AKCYJNA

144 300 000,-

Krnovské opravny a strojírny s.r.o.

215 891 000,-

RYKO, a. s.

227 000 000,-

6. Dopisem ze dne 16. 4. 2014 oznámil zadavatel uchazečům své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče – Ostravské opravny a strojírny, s. r. o., IČO 46581979, se sídlem Na Valše 237/21, 702 01 Ostrava – Přívoz (dále jen „Ostravské opravny a strojírny, s. r. o.“)

III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

7. Z obsahu obdržené dokumentace o veřejné zakázce získal Úřad pochybnosti o tom, zda zadavatel posoudil výši nabídkových cen v předmětném zadávacím řízení ve vztahu k předmětu veřejné zakázky transparentním způsobem, a z uvedeného důvodu zahájil správní řízení z moci úřední ve věci možného porušení § 77 odst. 1 zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona zadavatelem vedené pod sp. zn. S541/2014/VZ.

8. Účastníkem správního řízení podle § 116 zákona je zadavatel.

9. Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli dopisem č. j. ÚOHS-S541/2014/VZ-14161/2014/522/JCh ze dne 10. 7. 2014. Oznámení o zahájení správního řízení bylo zadavateli doručeno dne 10. 7. 2014 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení z moci úřední.

10. Usnesením č. j. ÚOHS-S541/2014/VZ-14162/2014/522/JCh ze dne 10. 7. 2014 Úřad zadavateli stanovil lhůtu, ve které mohl navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko.

11. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S541/2014/VZ-14526/2014/522/JCh ze dne 10. 7. 2014 Úřad nařídil z moci úřední předběžné opatření, jímž zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení.

12. Usnesením č. j. ÚOHS-S541/2014/VZ-17353/2014/541/JCh ze dne 19. 8. 2014 Úřad zadavateli stanovil lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

IV. VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE

13. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 16. 7. 2014, které bylo Úřadu doručeno dne 18. 7. 2014, uvádí, že hodnotící komise posuzuje podle § 77 odst. 1 zákona výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Pouze v případě, že hodnotící komise shledá, že u konkrétní nabídky se jedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si podle zadavatele vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Hodnotící komise, která byla složena z členů s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, podle zadavatele neshledala, že by nabízené ceny byly mimořádně nízké a ani o tom neměla žádných pochybností, o čemž provedla i záznam do protokolu z jednání. Proto podle zadavatele v případě předmětné zakázky hodnotící komise nepovažovala za nutné vyžádat si zdůvodnění ve smyslu § 77 zákona od uchazečů o mimořádně nízké nabídkové ceně, a to v žádné fázi jednacího řízení.

14. Hodnotící komise je podle zadavatele při posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny povinna vycházet pouze z nabídkových cen uvedených v nabídkách ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky, okolnostem a podmínkám, za kterých bude předmět veřejné zakázky konkrétním uchazečem plněn. Hodnotící komise má podle zadavatele pro toto posouzení dostatek informací a je rovněž natolik odborná, aby byla schopná určit, zda se jedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu či nikoliv.

15. Předpokládanou hodnotu zakázky zadavatel podle svého tvrzení stanovoval za situace, kdy minimálně od vzniku společnosti (od 1. 12. 2007) nebyla na trhu indikována relevantní cena a tomu nakonec odpovídala původní a podle zadavatele značně nadhodnocená předpokládaná hodnota zakázky. Zadavatel při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle svého tvrzení vycházel ze starých údajů o ceně, kdy jako základ použil ceny uvedené ve smlouvách na zajištění obdobných revizních oprav nákladních vozů uzavřených ještě před vznikem společnosti (soutěžené ze strany společnosti České dráhy, a.s.) a tyto ceny navýšil například o inflaci a další parametry. Až samotná zakázka podle zadavatele ukázala, že vývoj cen byl jiný. Poslední výběrové řízení zadavatel podle svého tvrzení zadával před třemi lety, přičemž toto bylo následně zadavatelem zrušeno, a proto lze podle zadavatele předpokládat, že v souvislosti s touto zrušenou zakázkou se uchazeči (totožní jako v současné veřejné zakázce) předzásobili potřebnými náhradními díly a i vzhledem k tomu nyní kalkulovali nabídkovou cenu s nižšími výdaji na materiálové vstupy. Položky mzdových nákladů (cena práce) vítězného uchazeče se zadavateli podle jeho tvrzení nemohla jevit jako nepřiměřená, neboť odpovídá případným nákladům při provádění revizních oprav vlastními kapacitami zadavatele.

16. Výsledná cena podle zadavatele reflektuje současný trh, což podle zadavatele prokazuje i fakt, že pokud by zadavatel prováděl předmětné revizní opravy sám vlastními kapacitami, byla by cenová kalkulace obdobná jako nabídka vybraného uchazeče. Zadavatel dále uvádí, že odstup mezi vybraným uchazečem a uchazečem umístěným jako druhý v pořadí činí 4,64 %.

17. Zadavatel na základě výše uvedeného navrhuje, aby Úřad zahájené správní řízení z moci úřední ve věci možného porušení postupu stanoveného v § 77 odst. 1 zákona a § 6 odst. 1 zákona zastavil.

V. ZÁVĚRY ÚŘADU

18. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, vyjádření zadavatele, a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel nedodržel při zadávání předmětné veřejné zakázky, postup stanovený v § 77 odst. 1 zákona, v návaznosti na ustanovení § 6 odst. 1 zákona tím, že posouzení výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky neprovedl transparentním způsobem, neboť zadavatel nezdůvodnil, z jakého důvodu neshledal žádnou z nabídkových cen uchazečů mimořádně nízkou, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

19. Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

20. Podle § 77 odst. 1 zákona při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.

Zjištění Úřadu z předložené dokumentace k veřejné zakázce

21. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla ve Věstníku veřejných zakázek i zadávací dokumentaci zadavatelem stanovena na 220 230 000 Kč bez DPH.

22. Podle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 7. 2. 2014 posuzovala hodnotící komise nabídky uchazečů Ostravské opravny a strojírny, s. r. o., FABRYKA WAGNÓW GNIEWIZYNA SPOLKA AKCYJNA, KRS 0000039197, se sídlem Gniewczyna 591, 37-203 Gniewczyna, Polsko (dále jen „FABRYKA WAGNÓW GNIEWIZYNA SPOLKA AKCYJNA“), Legios Loco a. s., IČO 29153492, se sídlem Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5 – Smíchov (dále jen „Legios Loco, a.s.“), Krnovské opravny a strojírny s.r.o., IČO 46581146, se sídlem Stará Ježnická 1556/1, 794 01 Krnov (dále jen „Krnovské opravny a strojírny s.r.o.“) a RYKO, a. s., IČO 25418572, se sídlem Dělnická 1408/29, 405 02 Děčín VI (dále jen „RYKO, a. s.“). Podle bodu IV. citované zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 7. 2. 2014 hodnotící komise neshledala v žádné nabídce mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Nabídkové ceny uchazečů byly následující:

Uchazeč

Nabídková cena (Kč bez DPH)

Ostravské opravny a strojírny, s. r. o.

165 430 005,-

FABRYKA WAGNÓW GNIEWIZYNA SPOLKA AKCYJNA

200 367 670,-

Legios Loco, a.s.

219 804 754,-

RYKO, a. s.

282 985 040,-

Krnovské opravny a strojírny s.r.o.

306 140 380,-

23. Podle bodu VIII. protokolu o výsledku hodnocení po ukončení druhé (poslední) fáze jednání s uchazeči o nabídkách ze dne 2. 4. 2014 byly konečné nabídkové ceny uchazečů po provedeném jednání o nabídkách následující:

Uchazeč

Nabídková cena (Kč bez DPH)

Ostravské opravny a strojírny, s. r. o.

114 676 000,-

Legios Loco, a.s.

120 000 000,-

FABRYKA WAGNÓW GNIEWIZYNA SPOLKA AKCYJNA

144 300 000,-

Krnovské opravny a strojírny s.r.o.

215 891 000,-

RYKO, a. s.

227 000 000,-

24. Průměrná nabídková cena po ukončení druhé (poslední) fáze jednání s uchazeči o nabídkách činila 164 373 400,- Kč bez DPH.

25. Z protokolu o výsledku hodnocení po ukončení druhé (poslední) fáze jednání s uchazeči o nabídkách ze dne 2. 4. 2014 ani z jiných předložených dokumentů nevyplývá, že by hodnotící komise po ukončení druhé (poslední) fáze jednání s uchazeči o nabídkách shledala některou z nabídkových cen uchazečů jako mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 77 odst. 1 zákona. Rovněž ve vyjádření zadavatele ze dne 16. 7. 2014 je uvedeno, že hodnotící komise neshledala, že by nabízené ceny byly mimořádně nízké. Zadavatel si od žádného z uchazečů nevyžádal zdůvodnění ve smyslu § 77 zákona.

26. Z předložené dokumentace dále vyplývá, že uchazeč Legios Loco, a.s., podal dopisem ze dne 6. 5. 2014 námitky, které byly zadavateli doručeny téhož dne, ve kterých napadá porušení § 77 odst. 1 zákona zadavatelem tím, že si zadavatel nevyžádal zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny od vybraného uchazeče Ostravské opravny a strojírny, s. r. o. Zadavatel rozhodnutím ze dne 15. 5. 2014 podaným námitkám nevyhověl s odůvodněním, že v případě posouzení nabídkové ceny z hlediska možné existence mimořádně nízké nabídkové ceny je výlučné právo hodnotící komise, přičemž v případě předmětné veřejné zakázky hodnotící komise u žádného z uchazečů mimořádně nízkou nabídkovou cenu neshledala, a proto si také zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny nevyžádala.

K výroku I. rozhodnutí

27. K institutu mimořádně nízké nabídkové ceny Úřad v obecné rovině uvádí, že smyslem právní úpravy týkající se mimořádně nízké nabídkové ceny je identifikovat nabídky, které vzbuzují oprávněné podezření, že uchazeč nebude schopen za nabídnutou cenu předmět veřejné zakázky řádně splnit. Zákon tímto institutem chrání zadavatele před situací, kdy by byl nucen uzavřít smlouvu s uchazečem, který by nebyl schopen plnění za nabídkovou cenu vůbec poskytnout, případně by je neposkytl řádně. Nereálně stanovená nabídková cena by mohla být rovněž důvodem nekontrolovatelného navyšování původní nabídkové ceny uchazeče.  Otázkou účelu institutu mimořádné nízké nabídkové ceny se rovněž zabýval Nejvyšší správní soud v Brně ve svém rozsudku č. j. 1 Afs 42/2012-57 ze dne 17. 10. 2012, v němž uvedl, že „smyslem institutu mimořádně nízké nabídkové ceny je ochrana zadavatele proti takovým uchazečům, kteří jednají s cílem zvítězit ve výběrovém řízení předložením ceny, za kterou není možno zakázku realizovat. S tím je spojeno velké nebezpečí, že zakázka nebude z důvodu finančních potíží takového uchazeče realizována, případně její cena byť by to bylo v rozporu se zákonem, bude dodatečně navýšena“.

28. Posouzení výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky náleží do kompetence hodnotící komise, která má k dispozici informace o předmětu a způsobu realizace veřejné zakázky i o nabídkových cenách všech uchazečů a disponuje tak podklady pro určení, zda se v některém případě jedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu či nikoliv. Hodnotící komise tedy musí posoudit, zda nabídková cena uchazečů je reálná nebo zda je ve vztahu k předmětu veřejné zakázky mimořádně nízká. Své závěry je pak hodnotící komise povinna zaznamenat ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek tak, aby bylo možné její postup při posouzení nabídek uchazečů považovat za transparentní, tedy v souladu s § 6 odst. 1 zákona. Jinými slovy postup zadavatele resp. hodnotící komise při posouzení nabídkových cen uchazečů ve vztahu k předmětu veřejné zakázky musí být kontrolovatelný, čitelný a přehledný.

29. Postup hodnotící komise při posuzování otázky, zda určitá nabídková cena je mimořádně nízká, přitom podléhá kontrole ze strany Úřadu. V rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 Afs 75/2009 ze dne 6. 11. 2009 je dovozen závěr, že „úkolem Úřadu je kontrola rámce, v němž se výběr provádí, nikoliv samotné kvality výběru“, a že „Úřad však přezkoumává, zda k hodnocení komisí došlo zákonem stanoveným způsobem, zda k tomu došlo transparentním způsobem, tedy zda je posouzení komise přezkoumatelné po formální stránce“. Z uvedeného je zřejmé, že Úřad má povinnost přezkoumat způsob a zejména transparentnost procesu posouzení otázky mimořádně nízké nabídkové ceny. Při přezkumu je současně Úřad povinen posoudit, zda byl důvod považovat konkrétní nabídkovou cenu za mimořádně nízkou, což vyplývá např. z rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Ca 11/2009 ze dne 2. 9. 2010 nebo rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Afs 86/2012 ze dne 23. 5. 2013, kde je uvedeno, že „předmětem přezkumu ze strany žalovaného [tj. Úřadu] je pak objektivní posouzení, zda byl důvod, aby … hodnotící komise ve vztahu ke konkrétní nabídce měla nabídkovou cenu posoudit jako mimořádně nízkou, tedy postupovat podle § 77 odst. 1 ZVZ“.

30. V přezkoumávaném případě z protokolu o výsledku hodnocení po ukončení druhé (poslední) fáze jednání s uchazeči o nabídkách ze dne 2. 4. 2014 vyplývá, že se nabídkové ceny vybraného uchazeče Ostravské opravny a strojírny, s. r. o., a nabídkové ceny uchazečů Legios Loco, a.s., a FABRYKA WAGNÓW GNIEWIZYNA SPOLKA AKCYJNA pohybovaly v cenové úrovni od 52 % do 66 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky, byly tedy o 34 % až 48 % nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Průměr nabídkových cen pak činil 164 373  400,- Kč bez DPH, přičemž zejména nabídková cena uchazeče Ostravské opravny a strojírny, s. r. o. byla o cca 30 % nižší, než je průměrná nabídková cena. Úřad konstatuje, že výše uvedené markantní a nepřehlédnutelné odchylky nasvědčují tomu, že by se v případě nabídkových cen uvedených uchazečů mohlo jednat o ceny mimořádně nízké.

31. K tomu Úřad dále uvádí, že pokud je shledán značný rozdíl mezi předpokládanou hodnotou veřejné zakázky a nabídkovou cenou posuzovaného uchazeče, případně mezi průměrnou nabídkovou cenou uchazečů a posuzovanou nabídkovou cenou, indikuje výše uvedené existenci mimořádně nízké nabídkové ceny v nabídce posuzovaného uchazeče ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. V těchto případech je nezbytné, aby zadavatel v průběhu zadávacího řízení naplnil požadavek transparentnosti a učinil vše pro to, aby byl proces posouzení mimořádně nízkých nabídkových cen přezkoumatelný. Je tedy nutné, aby zadavatel učinil všechny nezbytné kroky, aby bylo z jeho postupu zřejmé, že se problematikou mimořádně nízkých nabídkových cen opravdu zabýval. I v případě, že neshledá v žádné z posuzovaných nabídek mimořádně nízkou nabídkovou cenu, ačkoli lze objektivně shledat existenci výše uvedených významných odchylek (tak jako v přezkoumávaném případě), je povinen svůj závěr objektivně a transparentně zdůvodnit, resp. uvést, co jej vedlo k tomu, že v daném případě nabídkové ceny uchazečů nelze považovat za mimořádně nízké a že není na místě od uchazečů vyžadovat zdůvodnění výše jejich nabídkových cen.

32. Požadavek na transparentnost postupu zadavatele je přitom vedle zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace jednou ze základních zásad, jež musí být zadavatelem dodržena v průběhu celého zadávacího řízení. Požadavek transparentnosti je považován za nesplněný v případě, že jsou v zadavatelově postupu (resp. postupu hodnotící komise) shledány takové prvky, které by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným, nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele.

33. Ze zprávy o posouzení a hodnocení ze dne 7. 2. 2014  vyplývá, že zadavatel se ve vztahu k posouzení nabídkových cen uchazečů z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny omezil pouze na konstatování, že hodnotící komise neshledala v žádné nabídce mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Z předložené dokumentace (ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, z protokolů z jednání hodnotící komise ani z jiného dokumentu vyhotoveného zadavatelem, resp. hodnotící komisí v rámci posouzení nabídek) nevyplývá, jakým způsobem hodnotící komise dospěla k uvedenému závěru. V citované zprávě o posouzení a hodnocení nabídek navíc nejsou posuzovány konečné ceny uchazečů, neboť, jak vyplývá z bodu VIII. protokolu o výsledku hodnocení po ukončení druhé (poslední) fáze jednání s uchazeči o nabídkách ze dne 2. 4. 2014, byly nabídkové ceny uchazečů v průběhu zadávacího řízení sníženy.

34. Z protokolu o výsledku hodnocení po ukončení druhé (poslední) fáze jednání s uchazeči o nabídkách ze dne 2. 4. 2014 ani z jiných předložených dokumentů rovněž nevyplývá, že by hodnotící komise po ukončení druhé (poslední) fáze jednání s uchazeči o nabídkách považovala některou z nabídkových cen uchazečů za mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 77 odst. 1 zákona. Rovněž ve vyjádření zadavatele ze dne 16. 7. 2014 je uvedeno, že hodnotící komise neshledala, že by nabízené ceny byly mimořádně nízké. Zadavatel si od žádného z uchazečů nevyžádal zdůvodnění ve smyslu § 77 zákona.

35. Uchazeč Legios Loco, a.s., podal dopisem ze dne 6. 5. 2014 námitky, ve kterých napadá porušení § 77 odst. 1 zákona zadavatelem tím, že si nevyžádal zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny od vybraného uchazeče Ostravské opravny a strojírny, s. r. o. Zadavatel ani na základě podaných námitek svůj postup nepřehodnotil a nabídky výše uvedených uchazečů opět z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny nepřezkoumal transparentním způsobem ani si od těchto uchazečů nevyžádal zdůvodnění výše jejich cen.

36. Úřad konstatuje, že, jak je uvedeno výše, aby mohla být naplněna zásada transparentnosti v § 6 odst. 1 zákona, měl zadavatel, resp. hodnotící komise, ve zprávě o posouzení a hodnocení (případně v protokolech z jednání hodnotící komise případně v jiném dokumentu vyhotoveném zadavatelem, resp. hodnotící komisí v rámci posouzení nabídek) uvést, proč v nabídkách výše uvedených uchazečů, které se výrazným způsobem lišily od předpokládané hodnoty veřejné zakázky, mimořádně nízkou nabídkovou cenu neshledal a neshledal tedy důvod pro to, aby tyto uchazeče vyzval ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.

37. Jak vyplývá z předložené dokumentace a výše uvedeného, to však zadavatel neučinil a zákonné povinnosti nedostál. Z předložené dokumentace (ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, ani z protokolů z jednání hodnotící komise ani z jiného dokumentu vyhotoveného zadavatelem, resp. hodnotící komisí v rámci posouzení nabídek) nevyplývá, jakým způsobem hodnotící komise dospěla k závěru, že žádná nabídka uchazečů o veřejnou zakázku neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

38. Zadavatel ve svém vyjádření uvádí, že předpokládanou hodnotu zakázky zadavatel podle svého tvrzení stanovoval za situace, kdy minimálně od vzniku společnosti (od 1. 12. 2007) nebyla na trhu indikována relevantní cena a tomu nakonec odpovídala původní a podle zadavatele značně nadhodnocená předpokládaná hodnota zakázky a že zadavatel při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky vycházel ze starých údajů o ceně, kdy jako základ použil ceny uvedené ve smlouvách na zajištění obdobných revizních oprav nákladních vozů uzavřené ještě před vznikem společnosti (soutěžené ze strany společnosti České dráhy, a.s.) a tyto ceny navýšil například o inflaci a další parametry, přičemž až samotná zakázka podle zadavatele ukázala, že vývoj cen byl jiný, neboť zadavatel poslední výběrové řízení podle svého tvrzení zadával před třemi lety, přičemž toto bylo následně zadavatelem zrušeno, a proto lze podle zadavatele předpokládat, že v souvislosti s touto zrušenou zakázkou se uchazeči (totožní jako v současné veřejné zakázce) předzásobili potřebnými náhradními díly a i vzhledem k tomu nyní kalkulovali nabídkovou cenu s nižšími výdaji na materiálové vstupy, a tak výsledná cena podle zadavatele reflektuje současný trh, což prokazuje i fakt, že pokud by zadavatel prováděl předmětné revizní opravy sám vlastními kapacitami, byla by cenová kalkulace obdobná jako nabídka vybraného uchazeče Ostravské opravny a strojírny, s. r. o.

39. Úřad uvádí, že taková tvrzení zadavatele jsou ničím nepodložená a neprůkazná. Zadavatel pouze dovozuje a předpokládá, jak se asi oproti jeho původním předpokladům vyvíjela cena na relevantním trhu, proč asi uchazeči nabídli výrazně nižší ceny, než jaké zadavatel předpokládal při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a od průměrné nabídkové ceny uchazečů. Z výše uvedeného vyjádření vyplývá, že si zadavatel sám dovozuje příčiny významných odchylek od předpokládané hodnoty veřejné zakázky a od průměrné nabídkové ceny uchazečů, avšak bez toho aniž by tyto závěry podložil svými konkrétními zjištěními. Naproti tomu, kdyby zadavatel postupoval v souladu s § 77 odst. 1 zákona v návaznosti na ustanovení § 6 odst. 1 zákona a vyžádal si od uchazečů písemné zdůvodnění nabídkových cen, mohl mít od uchazečů podklady, které by takovou skutečnost potvrdily, nebo by z podaného vysvětlení bylo naopak zřejmé, že uchazeči mimořádně nízkou nabídkovou cenu neodůvodnili.

40. K argumentu zadavatele, že odstup mezi vybraným uchazečem Ostravské opravny a strojírny, s. r. o. a uchazečem  Legios Loco, a.s. umístěným jako druhý v pořadí činí 4,64 %, Úřad uvádí, že procentní rozdíl v nabídkové ceně vybraného uchazeče a uchazeče, který se umístil jako druhý v pořadí, není v daném případě rozhodující, neboť, jak je řečeno výše, není vyloučeno, že se o mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 77 odst. 1 zákona může jednat v obou případech.

41. Úřad shrnuje, že ačkoli v nabídkových cenách uchazečů Ostravské opravny a strojírny, s. r. o.,  Legios Loco, a.s., a FABRYKA WAGNÓW GNIEWIZYNA SPOLKA AKCYJNA existuje vzhledem k výše uvedenému důvodné podezření na existenci mimořádně nízké nabídkové ceny ve vztahu k předmětu plnění dané veřejné zakázky, zadavatel, resp. hodnotící komise, transparentně neodůvodnil, proč neshledal žádnou z nabídkových cen těchto  uchazečů mimořádně nízkou, a rozhodl tak o výběru nejvhodnější nabídky na základě netransparentního a nepřezkoumatelného postupu.

42. Výše uvedený postup zadavatele přitom mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť pokud by zadavatel postupoval při posouzení výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky v souladu se zákonem, a případně si vyžádal zdůvodnění mimořádně nízkých nabídkových cen dotčených uchazečů, není vyloučeno, že by ve svém důsledku vybral jinou nabídku jako nejvhodnější.

43. S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel při zadávání veřejné zakázky postup stanovený v § 77 odst. 1 zákona, v návaznosti na ustanovení § 6 odst. 1 zákona tím, že posouzení výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky neprovedl transparentním způsobem, neboť zadavatel nezdůvodnil, z jakého důvodu neshledal žádnou z nabídkových cen uchazečů mimořádně nízkou, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

44. Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

VI. ULOŽENÍ NÁPRAVNÉHO OPATŘENÍ

45. Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

46. Úřad v průběhu správního řízení zjistil, že zadavatel nedodržel při zadávání veřejné zakázky postup stanovený v § 77 odst. 1 zákona, v návaznosti na ustanovení § 6 odst. 1 zákona tím, že posouzení výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky neprovedl transparentním způsobem, neboť zadavatel nezdůvodnil, z jakého důvodu neshledal žádnou z nabídkových cen uchazečů mimořádně nízkou, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

47. Nedodržení zákonem stanoveného postupu ze strany zadavatele mohlo podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, jelikož zadavatel se dopustil tohoto netransparentního postupu také ve vztahu k vybranému uchazeči a není tak s ohledem na netransparentnost v jeho postupu přezkoumatelné, zda byl vybrán v souladu se zákonem.

48. Vzhledem k tomu, že v šetřeném  případě zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem a nezákonný postup uvedený pod bodem I. výroku rozhodnutí mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, rozhodl Úřad o zrušení úkonů zadavatele souvisejících s posouzením výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a současně zrušil všechny následující úkony učiněné zadavatelem v předmětném zadávacím řízení, včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 16. 4. 2014.

49. Úřad dále uvádí, že při rozhodování podle § 118 odst. 1 zákona je povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních zásad zadávacího řízení, tj. zásady transparentnosti, stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že zadavatel pochybil při posouzení výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, přičemž tento postup mohl mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky, přistoupil Úřad ke zrušení úkonů zadavatele souvisejících s posouzením výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky zaznamenaných ve zprávě o posouzení a hodnocení ze dne 7. 2. 2014 a současně přistoupil ke zrušení všech následujících úkonů učiněných zadavatelem v předmětném zadávacím řízení, včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 16. 4. 2014.

50. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

VII. NÁKLADY ŘÍZENÍ

51. Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 odst. 1 zákona též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí právní předpis. Podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, je zadavatel povinen uhradit náklady řízení o přezkoumání úkonů zadavatele paušální částkou v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 odst. 1 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000 Kč.

52. Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím zrušil výše uvedené úkony zadavatele provedené v souvislosti s posouzením výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky i všechny následné úkony zadavatele úkony v předmětném zadávacím řízení, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

53. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2014000541.


Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

  

 

Obdrží

ČD Cargo, a. s, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 - Holešovice

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz