číslo jednací: S1022/2014/VZ-21/2015/522/PKř

Instance I.
Věc Přeprava dřevní hmoty pro divizi Lipník nad Bečvou do konce roku 2016
Účastníci
  1. Vojenské lesy a statky ČR, s.p.,
  2. Kloboucká lesní s.r.o.
  3. BAGO s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 27. 1. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 243 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S1022/2014/VZ-21/2015/522/PKř

 

8.1.2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne  20. 11. 2014 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IČO 00000205, se sídlem Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice,
  • navrhovatel – Kloboucká lesní s.r.o., IČO 25532642, se sídlem Šumavská 524/31, 602 00 Brno – Veveří, právně zastoupen na základě plné moci ze dne 3. 1. 2011 Mgr. Marianem Jeřábkem, advokátem, IČO 66242592, se sídlem Jakubské nám. 580/4, 602 00 Brno-město,
  • vybraný uchazeč - BAGO s.r.o., IČO 27505511, se sídlem Hnátnice 59, 561 01 Hnátnice,

ve věci veřejné zakázky „Přeprava dřevní hmoty pro divizi Lipník nad Bečvou do konce roku 2016“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 21. 3. 2014 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 24. 3. 2014 pod ev. č. 480679, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 27. 3. 2014 pod ev. č. 2014/S 061-103465,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Kloboucká lesní s.r.o., IČO 25532642, se sídlem Šumavská 524/31, 602 00 Brno – Veveří – vzal dne 22. 12. 2014 svůj návrh ze dne 20. 11. 2014 zpět.

 

 

Odůvodnění

 

  1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 20. 11. 2014 návrh navrhovatele – Kloboucká lesní s.r.o., IČO 25532642, se sídlem Šumavská 524/31, 602 00 Brno – Veveří, právně zastoupen na základě plné moci ze dne 3. 1. 2011 Mgr. Marianem Jeřábkem, advokátem, IČO 66242592, se sídlem Jakubské nám. 580/4, 602 00 Brno-město (dále jen „navrhovatel“), na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IČO 00000205, se sídlem Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice (dále jen „zadavatel“), učiněných při zadávání veřejné zakázky „Přeprava dřevní hmoty pro divizi Lipník nad Bečvou do konce roku 2016“ formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 21. 3. 2014 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 24. 3. 2014 pod ev. č. 480679, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 27. 3. 2014 pod ev. č. 2014/S 061-103465 (dále jen „veřejná zakázka“). Součástí návrhu byl i návrh na vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona.

2. Dnem 20. 11. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu dne 21. 11. 2014.

  1. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: 

o zadavatel,

o navrhovatel,

o vybraný uchazeč

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S1022/2014/VZ-25005/2014/522/PKř ze dne 25. 11. 2014. Usnesením č. j. ÚOHS-S1022/2014/VZ-25101/2014/522/PKř ze dne 26. 11. 2014 stanovil navrhovateli lhůtu ke složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona. Zadavateli byla usnesením dále stanovena lhůta k podání informace o dalších úkonech, které provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení. Navrhovatel složil kauci na účet Úřadu dne 1. 12. 2014.

5. Usnesením č. j. ÚOHS-S1022/2014/VZ-26828/2014/522/PKř ze dne 15. 12. 2014 Úřad stanovil účastníkům lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, a vyjádřit v řízení své stanovisko.

6. Rozhodnutím č.j. ÚOHS-S1022/2014/VZ-26835/2014/522/PKř ze dne 15. 12. 2014 Úřad rozhodl o zamítnutí návrhu navrhovatele na vydání předběžného opatření, jímž měl být zadavateli podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

7. Dne 22. 12. 2014 obdržel Úřad podání navrhovatele, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 20. 11. 2014.

8. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět.

9. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal podaný návrh zpět, a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, Úřad rozhodl o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

  

 

Obdrží:

1. Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 – Dejvice

2. Mgr. Marian Jeřábek, Jakubské nám. 580/4, 602 00 Brno-město

3. BAGO s.r.o., Hnátnice 59, 561 01 Hnátnice

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz