číslo jednací: S101/2014/VZ-11844/2014/523/OPi

Instance I.
Věc Náhrada systému EPS Cerberus na HVB včetně nástavbového systému
Účastníci
  1. ČEZ, a. s.
  2. OT Energy Services a.s.
  3. EZH, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 30. 1. 2015
Související rozhodnutí S101/2014/VZ-11844/2014/523/OPi
R235/2014/VZ-2772/2015/322/IJu
Dokumenty file icon dokument ke stažení 246 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S101/2014/VZ-11844/2014/523/OPi

 

10.6.2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 6. 2. 2014 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – ČEZ, a. s., IČO 45274649, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4,
  • navrhovatel – OT Energy Services a.s., IČO 49433431, se sídlem Pražská 684/49, 674 01 Třebíč, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 6. 2. 2014 Mgr. Martinem Vlčkem, advokátem, ev. č. ČAK 12757, IČO 68845731, se sídlem Senovážné náměstí 870/27, 110 00 Praha 1,

  • vybraný uchazeč – EZH, a.s., IČO 26901005, se sídlem Vídeňská 120, 619 00 Brno,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Náhrada systému EPS Cerberus na HVB včetně nástavbového systému“ zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 6. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 6. 2013 pod ev. č. 357408 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 6. 2013 pod ev. č. 2013/S 118-201990,

vydává toto

usnesení:

Správní řízeníse podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – OT Energy Services a.s., IČO 49433431, se sídlem Pražská 684/49, 674 01 Třebíč – ze dne 6. 2. 2014 se stal zjevně bezpředmětným.

 

 

odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 6. 2. 2014 návrh navrhovatele – OT Energy Services a.s., IČO 49433431, se sídlem Pražská 684/49, 674 01 Třebíč (do 23. 4. 2014 I & C Energo a.s., IČO 49433431, se sídlem Pražská 684/49, 674 01 Třebíč), ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 6. 2. 2014 Mgr. Martinem Vlčkem, advokátem, ev. č. ČAK 12757, IČO 68845731, se sídlem Senovážné náměstí 870/27, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – ČEZ, a. s., IČO 45274649, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Náhrada systému EPS Cerberus na HVB včetně nástavbového systému“ zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 6. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 6. 2013 pod ev. č. 357408 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 6. 2013 pod ev. č. 2013/S 118-201990.

2. Dnem 6. 2. 2014, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel,

o vybraný uchazeč – EZH, a.s., IČO 26901005, se sídlem Vídeňská 120, 619 00 Brno (dále jen „vybraný uchazeč“).

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S101/2014/VZ-3047/2014/523/OPi ze dne 13. 2. 2014.

5. Usnesením č. j. ÚOHS-S101/2014/VZ-4351/2014/523/OPi ze dne 27. 2. 2014 Úřad určil účastníků řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Uvedeným usnesením Úřad stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu − podání informace Úřadu odalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení.

6. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S101/2014/VZ-5051/2014/523/OPi ze dne 6. 3. 2014 Úřad rozhodl o zamítnutí návrhu navrhovatele na vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona. Proti uvedenému rozhodnutí podal navrhovatel rozklad vedený pod sp. zn. R84/2014/VZ.

7. Usnesením č. j. ÚOHS-S101/2014/VZ-5195/2014/523/OPi ze dne 10. 3. 2014 Úřad prodloužil na žádost navrhovatele lhůty uložené usnesením č. j. ÚOHS-S101/2014/VZ-4351/2014/523/OPi ze dne 27. 2. 2014 o 7 kalendářních dní.

8. Dne 3. 6. 2014 obdržel Úřad podání zadavatele, jímž Úřad informoval o jím provedených úkonech v průběhu správního řízení, a v němž sděluje, že dne 2. 6. 2014 byla uzavřena smlouva o dílo s vybraným uchazečem, která byla Úřadu doručena jako součást tohoto podání.

9. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

10. Podle ust. § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

11. Ve svém návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 6. 2. 2014 navrhovatel navrhuje, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele ze dne 24. 1. 2014 o námitkách navrhovatele a posouzení a hodnocení nabídek provedené zadavatelem včetně všech úkonů s nimi souvisejících a navazujících.

12. S ohledem na skutečnost, že zadavatel dne 2. 6. 2014 uzavřel smlouvu na předmět plnění veřejné zakázky, Úřad konstatuje, že se návrh („žádost“ v terminologii správního řádu, pozn. Úřadu) navrhovatele, jímž se domáhal zrušení rozhodnutí zadavatele ze dne 24. 1. 2014 o námitkách navrhovatele a posouzení a hodnocení nabídek provedené zadavatelem včetně všech úkonů s nimi souvisejících a navazujících, stal zjevně bezpředmětným.

13. Úřad vzhledem k uvedenému rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4

2. Mgr. Martin Vlček, advokát, Senovážné náměstí 870/27, 110 00 Praha 1

3. EZH, a.s., Vídeňská 120, 619 00 Brno

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz