číslo jednací: S986/2014/VZ-26027/2014/521/OPi

Instance I.
Věc FN v Motole – rekonstrukce a přístavba polikliniky – vertikála Ekv
Účastníci
  1. Fakultní nemocnice v Motole
  2. Ridera Stavební a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 14. 1. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 323 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S986/2014/VZ-26027/2014/521/OPi

 

22. prosince 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 7. 11. 2014 na návrh ze dne 5. 11. 2014, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Fakultní nemocnice v Motole, IČO 00064203, se sídlem V Úvalu 84/1, 150 00 Praha,
  • navrhovatel – Ridera Stavební a.s., IČO 45192464, se sídlem Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava – Poruba,

ve věci veřejné zakázky „FN v Motole – rekonstrukce a přístavba polikliniky – vertikála Ekv“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 30. 7. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 31. 7. 2014 pod ev. č. zakázky 377687, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 8. 2014, 13. 8. 2014 a 29. 9. 2014, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 2. 8. 2014 pod ev. č. 2014/S 147-263439, ve znění oprav uveřejněných dne 13. 8. 2014 pod ev. č. 2014/S 154-275805, dne 16. 8. 2014 pod ev. č. 2014/S 156-279550 a dne 2. 10. 2014 pod ev. č. 2014/S 189-332887,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – Ridera Stavební a.s., IČO 45192464, se sídlem Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava – Poruba – tj. návrh ze dne 5. 11. 2014, se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 7. 11. 2014 návrh navrhovatele – Ridera Stavební a.s., IČO 45192464, se sídlem Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava – Poruba (dále jen „navrhovatel“) – na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Fakultní nemocnice v Motole, IČO 00064203, se sídlem V Úvalu 84/1, 150 00 Praha (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „FN v Motole – rekonstrukce a přístavba polikliniky – vertikála Ekv“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 30. 7. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 31. 7. 2014 pod ev. č. zakázky 377687, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 8. 2014, 13. 8. 2014 a 29. 9. 2014, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 2. 8. 2014 pod ev. č. 2014/S 147-263439, ve znění oprav uveřejněných dne 13. 8. 2014 pod ev. č. 2014/S 154-275805, dne 16. 8. 2014 pod ev. č. 2014/S 156-279550 a dne 2. 10. 2014 pod ev. č. 2014/S 189-332887 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 7. 11. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S986/2014/VZ-23866/2014/521/OPi ze dne 12. 11. 2014. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S986/2014/VZ-24980/2014/521/OPi ze dne 27. 11. 2014 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a dále zadavateli lhůtu, ve které byl povinen podat Úřadu informaci o dalších provedených úkonech v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení a zaslat příslušnou dokumentaci o veřejné zakázce pořízenou v souvislosti s provedenými úkony.

5. Dne 18. 11. 2014 doručil zadavatel Úřadu vyjádření ze dne 14. 11. 2014 k návrhu navrhovatele a dne 4. 12. 2014 podání, v němž uvedl, že nenavrhuje další důkazy a v plném rozsahu odkazuje na své vyjádření ze dne 14. 11. 2014 a na obsah správního spisu.

6. Dne 10. 12. 2014 doručil zadavatel Úřadu prostřednictvím datové schránky podání ze dne 9. 12. 2014, jehož obsahem bylo sdělení informace o dalších úkonech provedených v šetřeném zadávacím řízení. Konkrétně zadavatel informoval Úřad, že dne 8. 12. 2014[1] uzavřel s vybraným uchazečem – Metrostav a.s., IČO 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (dále jen „vybraný uchazeč“) – smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky. Smlouva o dílo č. 2014/0745 na zhotovení stavby FN v Motole – rekonstrukce a přístavba polikliniky – vertikála Ekv ze dne 9. 12. 2014 byla následně Úřadu doručena prostřednictvím držitele poštovní licence dne 15. 12. 2014.

7. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

8. Jelikož zadavatel v průběhu správního řízení dne 9. 12. 2014 uzavřel s vybraným uchazečem smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky, stal se návrh navrhovatele, kterým bylo požadováno, aby Úřad „nařídil zadavateli zrušení zadávacího řízení“, zjevně bezpředmětným, neboť v průběhu správního řízení nastal důvod, v důsledku kterého o návrhu nelze věcně rozhodnout, tzn. nelze jej ani zamítnout ani mu vyhovět. Úřad dodává, že nápravné opatření lze v souladu s ust. § 118 odst. 1 zákona uložit pouze do doby uzavření smlouvy na veřejnou zakázku.

9. Vzhledem k výše uvedenému Úřad rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84/1, 150 00 Praha

2. Ridera Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava – Poruba

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Jedná se patrně o překlep zadavatele, neboť Smlouva o dílo č. 2014/0745 na zhotovení stavby FN v Motole – rekonstrukce a přístavba polikliniky – vertikála Ekv byla uzavřena s vybraným uchazečem dne 9. 12. 2014 – pozn. Úřadu

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz