Rozhodnutí: R153/2014/VZ-27698/2014/321/TNo

Instance II.
Věc GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno
Účastníci
  1. Nokia Solutions and Networks Czech Republic, s.r.o.
  2. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  3. STAND BY, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí rozklad zamítnut a napadené rozhodnutí potvrzeno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 30. 12. 2014
Související rozhodnutí S15,23/2014/VZ-6173/2014/511/PMc
R153/2014/VZ-27698/2014/321/TNo
Dokumenty file icon dokument ke stažení 317 KB

 

Č. j.: ÚOHS-R153/2014/VZ-27698/2014/321/TNo

 

29. prosince 2014

 

 

Ve správním řízení o rozkladu ze dne 16. 5. 2014 (doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže téhož dne), jenž byl podán navrhovatelem –

  • společností Nokia Solutions and Networks Czech Republic, s.r.o., IČO 27606074, se sídlem Karolinská 650, 186 00 Praha 8, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 3. 2. 2014 JUDr. Jiřím Herczegem, Ph.D., advokátem, IČO 43792847, se sídlem Rečkova 1652/4, 130 00 Praha 3,

proti usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S15,23/2014/VZ-6173/2014/511/PMc ze dne 2. 5. 2014, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 10. 2013 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 2. 10. 2013 pod ev. č. 368552, ve znění opravy uveřejněné dne 11. 11. 2013 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 3. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 192-331745, ve znění opravy uveřejněné dne 13. 11. 2013 pod ev. č. 2013/S 220-383871, kde dalšími účastníky jsou –

  • zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
  • společnost STAND BY, s.r.o., IČO 26510766, se sídlem Užocká 962/6, 100 00 Praha 10,

jsem podle ustanovení § 152 odst. 5 písm. b) ve spojení s ustanovením § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle ustanovení § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto:

Usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S15,23/2014/VZ-6173/2014/511/PMc ze dne 2. 5. 2014

 

p o t v r z u j i

 

a podaný rozklad

 

z a m í t á m.

 

 

Odůvodnění

 

I. Zadávací řízení a správní řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)[1], k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 6. 1. 2014 návrh navrhovatele – společnosti Nokia Solutions and Networks Czech Republic, s.r.o., IČO 27606074, se sídlem Karolinská 650, 186 00 Praha 8, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 3. 2. 2014 JUDr. Jiřím Herczegem, Ph.D., advokátem, IČO 43792847, se sídlem Rečkova 1652/4, 130 00 Praha 3 (dále jen „navrhovatel Nokia“), na přezkoumání úkonů zadavatele – Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“), učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 10. 2013 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 2. 10. 2013 pod ev. č. 368552, ve znění opravy uveřejněné dne 11. 11. 2013 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 3. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 192-331745, ve znění opravy uveřejněné dne 13. 11. 2013 pod ev. č. 2013/S 220-383871 (dále jen „veřejná zakázka“), kde dalším účastníkem správního řízení je i společnost STAND BY, s.r.o., IČO 26510766, se sídlem Užocká 962/6, 100 00 Praha 10 (dále jen „navrhovatel STAND BY“).

2. Předmětem veřejné zakázky je dle zadávací dokumentace zpracování projektu a realizace stavby (včetně jeho potvrzení autorizovanou osobou z hlediska inoperability na stupni projektu a dokončeného díla), která rozšiřuje stávající síť pozemních základnových stanic a rozsah tratí pokrytých signálem radiotelefonní sítě GSM-R, která má být se stávající již vybudovanou a provozovanou sítí GSM-R kompatibilní. Předpokládanou hodnotu předmětné veřejné zakázky zadavatel stanovil částkou ve výši 602 500 000 Kč bez DPH.

3. Z protokolu o otevírání obálek ze dne 16. 12. 2013 vyplývá, že ve lhůtě pro podání nabídek byly zadavateli doručeny nabídky uchazeče Kapsch CarrierCom s.r.o., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 a uchazeče Lukromtel, s.r.o., se sídlem Československej armády 198/31, 967 01 Kremnica, Slovenská republika.

4. Dopisem ze dne 31. 12. 2013 podal navrhovatel STAND BY návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu jako orgánu dohledu nad dodržováním zákona. Úřad tento návrh obdržel dne 2. 1. 2014 a tímto dnem bylo podle ustanovení § 113 zákona zahájeno správní řízení pod sp. zn. ÚOHS-S15/2014/VZ, jehož účastníky byli zadavatel a navrhovatel STAND BY.

5. Dne 6. 1. 2014 podal navrhovatel Nokia taktéž návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu jako orgánu dohledu nad dodržováním zákona, přičemž Úřad tento návrh obdržel dne 6. 1. 2014 a bylo zahájeno správní řízení pod sp. zn. ÚOHS-S23/2014/VZ, jehož účastníky byli zadavatel a navrhovatel Nokia.

6. Návrh navrhovatele STAND BY směřoval proti zadávacím podmínkám, které byly dle jeho názoru vymezeny v rozporu se zákonem a znemožňovaly mu podat v předmětném zadávacím řízení nabídku v souladu se zadávacími podmínkami. Návrh navrhovatele Nokia směřoval taktéž proti zadávacím podmínkám, které byly dle jeho názoru stanoveny v rozporu se zásadou rovného přístupu a zákazu diskriminace podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona. Navrhovatel Nokia dále namítl vyřízení námitek ze strany zadavatele v rozporu s ustanovením § 111 zákona, když zadavatel zaslal rozhodnutí o námitkách v zákonné lhůtě pouze navrhovateli Nokia a nikoli jejímu řádně zmocněnému zástupci.

7. Usnesením ze dne 19. 2. 2014 č. j. ÚOHS-S15,23/2014/VZ-1693/2014/511/PMc Úřad spojil správní řízení vedená pod sp. zn. ÚOHS-S15/2014/VZ a sp. zn. ÚOHS-S23/2014/VZ.

8. Dne 20. 3. 2014 obdržel Úřad podání zadavatele, ve kterém sděluje, že dne 18. 3. 2014 uzavřel smlouvu na předmětnou veřejnou zakázku s uchazečem Kapsch CarrierCom s.r.o. IČO 45311005, se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 (dále jen „vybraný uchazeč“).

II. Napadené usnesení

9. Dne 2. 5. 2014 vydal Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S15,23/2014/VZ-6173/2014/511/PMc (dále jen „napadené usnesení“), v jehož výroku rozhodl tak, že správní řízení se podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zastavuje, neboť žádosti obou navrhovatelů ze dne 31. 12. 2013 a ze dne 6. 1. 2014 se staly zjevně bezpředmětnými.

10. V odůvodnění napadeného usnesení Úřad uvádí, že vzhledem k tomu, že zadavatel již uzavřel smlouvu na předmětnou veřejnou zakázku, návrhy navrhovatele STAND BY a navrhovatele Nokia, které směřují proti zadávacím podmínkám, se staly zjevně bezpředmětnými, neboť výsledku správního řízení požadovaného navrhovateli nelze dosáhnout.

III. Námitky rozkladu

11. Proti napadenému usnesení podal navrhovatel Nokia rozklad, který byl Úřadu doručen v zákonné lhůtě dne 16. 5. 2014.

12. Navrhovatel Nokia nesouhlasí s výrokem ani s odůvodněním napadeného usnesení, neboť je považuje za věcně nesprávné a rozporné s právními předpisy. Ve svém rozkladu navrhovatel Nokia namítá, že Úřad se v napadeném usnesení nezabývá věcným a právním přezkumem v návrhu uvedených skutečností, zejména tedy vypořádáním argumentace navrhovatele Nokia ohledně stanovení zadávacích podmínek a vyřízení námitek navrhovatele Nokia ze strany Úřadu.

13. Dle navrhovatele Nokia měl Úřad konstatovat spáchání správního deliktu zadavatelem dle ustanovení § 120 odst. 1 písm. g) zákona, a jelikož tak v napadeném usnesení neučinil, údajně porušil své povinnosti vyplývající z ustanovení § 2 odst. 4, ustanovení § 3 a ustanovení § 68 správního řádu. Napadené usnesení tak dle navrhovatele nebylo vydáno v souladu se zásadou legitimního očekávání, přičemž Úřad nesplnil povinnost uvést informaci o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a s námitkami účastníků, a ani nedbal na to, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem.

IV. Závěr rozkladu

14. Navrhovatel Nokia závěrem rozkladu navrhuje, aby předseda Úřadu napadené usnesení zrušil a věc vrátil Úřadu k novému projednání.

V. Řízení o rozkladu

15. Úřad neshledal důvody pro postup podle ustanovení § 87 správního řádu a v souladu s jeho ustanovením § 88 odst. 1 postoupil věc orgánu rozhodujícímu o rozkladu.

Vyjádření zadavatele k rozkladu

16. Dne 29. 5. 2014 Úřad obdržel vyjádření zadavatele k podanému rozkladu, ve kterém se neztotožňuje s názory navrhovatele Nokia, neboť má za to, že napadené usnesení je v souladu s právními předpisy a je správné. Zadavatel poukazuje na skutečnost, že ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu výslovně stanoví povinnost správního orgánu řízení zastavit, pokud se žádost stala zjevně bezpředmětnou, k čemuž došlo i v předmětné věci. Zadavatel navrhuje předsedovi Úřadu napadené usnesení potvrdit a podaný rozklad zamítnout.

Stanovisko předsedy Úřadu

17. Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí, jmenovanou podle ustanovení § 152 odst. 3 správního řádu, a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech, jsem podle ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného usnesení a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy a jeho správnost v rozsahu námitek uvedených v rozkladu, a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise dospěl k následujícímu závěru.

18. Úřad postupoval správně a v souladu se zákonem, když rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku usnesení ze dne 2. 5. 2014 č. j. ÚOHS-S15,23/2014/VZ-6173/2014/511/PMc. V odůvodnění tohoto rozhodnutí jsou dále uvedeny důvody, které mne vedly k zamítnutí rozkladu a potvrzení napadeného usnesení.

VI. K námitkám rozkladu

19. Obecně lze říci, že návrh se stává bezpředmětným v situaci, kdy nastanou takové skutečnosti, že rozhodnutí správního orgánu přestane mít pro účastníky řízení význam, neboť vydáním takového rozhodnutí nedojde fakticky ke změně právního postavení těchto účastníků. Na zjevnou bezpředmětnost lze také pohlédnout z perspektivy toho, zda po změně daných okolností bude správní orgán i nadále oprávněn rozhodnout o právních poměrech, jež chce dotyčný účastník upravit uplatněním svého nároku ve správním řízení. Důležitým aspektem takové situace je přitom skutečnost, že správní orgán nemůže rozhodnout ve smyslu žádosti účastníka řízení, neboť důvody pro rozhodnutí o věci odpadly díky změně skutkových okolností – správní orgán tedy nemůže rozhodnout ani ve prospěch ani v neprospěch účastníků řízení.

20. Podle ustanovení § 118 odst. 1 zákona, nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

21. Pokud navrhovatel Nokia namítá, že se Úřad věcně nezabýval přezkumem postupu zadavatele v rámci předmětné veřejné zakázky, konstatuji, že je třeba se nejdříve vypořádat s tím, zda je naplněn procesní rámec pro věcný přezkum. To znamená, že nejdříve musí být splněny podmínky, za kterých lze vůbec řízení vést, kde je mimo jiné třeba, aby správní orgán mohl autoritativně rozhodnout o konkrétních právech a povinnostech účastníků správního řízení. V předmětné věci však tato podmínka odpadla, neboť návrh navrhovatele Nokia se stal bezpředmětným a z procesního hlediska již Úřad nemůže ve věci rozhodnout, protože s ohledem na dikci ustanovení § 118 odst. 1 zákona může Úřad uložit nápravné opatření pouze do okamžiku uzavření smlouvy.

22. Navrhovatel Nokia usiloval o zrušení zadávacího řízení, nicméně zadavatel uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem a de facto završil zadávací řízení. Z povahy věci tedy plyne, že úkony provedené zadavatelem, ani samotné zadávací řízení již nelze zrušit, neboť se transformovaly ze sféry veřejnoprávně upravené kontraktace do sféry soukromoprávního smluvního vztahu, jehož neplatnost může být namítána pouze ve smyslu soukromého práva a na základě soukromoprávních norem.

23. Tím, že zadavatel uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem, došlo k situaci, kdy už navrhovatelé nemohou uplatnit své ekonomické zájmy v předmětném zadávacím řízení. Primárním zájmem dodavatelů je vždy snaha o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky, z čehož pro dodavatele, jako ekonomický subjekt, většinou vyplývají výhodné smluvní podmínky a ekonomická stabilita druhé smluvní strany. V šetřené věci však zadavatel již uzavřel smlouvu s jiným dodavatelem a snaha navrhovatele Nokia uzavřít se zadavatelem smlouvu na veřejnou zakázku se tak stává bezpředmětnou, neboť již nemá faktickou šanci uskutečnit svůj ekonomický zájem v rámci předmětné veřejné zakázky.

24. Co se týče konstatování spáchání správního deliktu zadavatelem v rámci předmětné veřejné zakázky, konstatuji, že případné zahájení nového správního řízení týkajícího se možného spáchání správního deliktu zadavatelem je věcí správního uvážení Úřadu a není na něj právní nárok, což koresponduje mimo jiné i s názorem Ústavního soudu, který ve svém usnesení ze dne 8. 10. 2002 (II. ÚS 586/02) uvádí, že „neexistuje žádné ústavně zaručené subjektivní právo fyzické nebo právnické osoby na to, aby vůči jinému subjektu bylo zahájeno správní řízení, v rámci něhož by byl tento subjekt za porušení právních předpisů stíhán“. To, zda Úřad shledá důvody pro zahájení správního řízení o podezření ze spáchání správního deliktu zadavatelem, je tak zcela na jeho posouzení věci a tato skutečnost nemá vliv na správnost napadeného usnesení.

25. Bezpředmětnost je tedy založena tím, že Úřad již nemůže z povahy věci uložit nápravné opatření, neboť již nejsou naplněny podmínky uvedené v ustanovení § 118 odst. 1 zákona – tedy že dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Zadávací řízení je ukončeno uzavřením smlouvy a Úřad nemůže konstatovat neplatnost smlouvy, z čehož plyne, že navrhovateli nelze vyhovět či nevyhovět. Lze pouze zastavit správní řízení v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, jak bylo učiněno v napadeném usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 152 odst. 4 téhož zákona dále odvolat.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

Ing. Petr Rafaj

předseda

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

Obdrží:

1. JUDr. Jiří Herczeg, Ph.D., advokát, Rečkova 1652/4, 130 00 Praha 3

2. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

3. STAND BY, s.r.o., Užocká 962/6, 100 00 Praha 10

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 [1] Pokud je v rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení ve smyslu ust. § 26 zákona v návaznosti na ust. § 158 odst. 1 a 2 zákona.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz