číslo jednací: S886/2014/VZ-27424/2014/532/ZČa

Instance I.
Věc Tablet pro transport stravy ve FN Brno“ v části 3 „Tabletovací systém – tablet izotermický, kompaktní a mycí systém
Účastníci
  1. Fakultní nemocnice Brno
  2. HOSPIMED, spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 7. 1. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 391 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S886/2014/VZ-27424/2014/532/ZČa

 

19. prosince 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 24. 10. 2014 na návrh ze dne 23. 10. 2014, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno,
  • navrhovatel – HOSPIMED, spol. s r.o., IČO 00676853, se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3,

ve věci veřejné zakázky „Tablet pro transport stravy ve FN Brno“ v části 3 „Tabletovací systém – tablet izotermický, kompaktní a mycí systém“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 7. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 7. 2014, pod ev. č. 361476, ve znění oprav uveřejněných dne 18. 7. 2014 a 19. 8. 2014 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 18. 7. 2014 pod ev. č. 2014/S 136-243867, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 7. 2014 pod ev. č. 2014/S 139-248971 a dne 21. 8. 2014 pod ev. č. 2014/S 159-285408,

rozhodl takto:

I.

Návrh navrhovatele – HOSPIMED, spol. s r.o., IČO 00676853, se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, ze dne 23. 10. 2014, se podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 citovaného zákona.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 24. 10. 2014 návrh navrhovatele HOSPIMED, spol. s r.o., IČO 00676853, se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 (dále jen „navrhovatel“), ze dne 23. 10. 2014, na přezkoumání úkonů zadavatele – Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Tablet pro transport stravy ve FN Brno“ v části 3 „Tabletovací systém – tablet izotermický, kompaktní a mycí systém“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 7. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 7. 2014, pod ev. č. 361476, ve znění oprav uveřejněných dne 18. 7. 2014 a 19. 8. 2014 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 18. 7. 2014 pod ev. č. 2014/S 136-243867, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 7. 2014 pod ev. č. 2014/S 139-248971 a dne 21. 8. 2014 pod ev. č. 2014/S 159-285408 (dále jen „veřejná zakázka“).

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

2. Předmět plnění veřejné zakázky vymezil zadavatel v bodu II. 1. 5) oznámení o zakázce takto: „Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy na dodávku zboží – investičního majetku, a to technologie pro transport stravy (tabletovací systém - úložné aparáty, výdejní aparáty, transportní aparáty, mycí systém) za účelem zajištění odpovídající stravy – léčebné výživy hospitalizovaným pacientům v oblasti transportu a výdeje stravy.“

3. Z bodu II. 1. 8) oznámení o zakázce vyplývá, že předmětná veřejná zakázka byla zadavatelem rozdělena do 3 částí. Předmět plnění veřejné zakázky v části 3 „Tabletovací systém – tablet izotermický, kompaktní a mycí systém“ (dále jen „část 3“) vymezil zadavatel v příloze B oznámení o zakázce takto: „tablet třídílný neutrální, tepelný podtalíř, tunelový pásový mycí stroj.“

4. Zadavatel v bodu IV. 1. 1) oznámení o zakázce stanovil, že předmětná veřejná zakázka bude zadávána v otevřeném řízení a předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovil ve výši 14 183 038,- Kč bez DPH. V příloze B oznámení o zakázce stanovil předpokládanou hodnotu části 3 veřejné zakázky, a to ve výši 8 596 730,- Kč bez DPH. Zadavatel v bodě IV. 3. 4) posledního opravného oznámení o zakázce, odeslaném k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 8. 2014, určil lhůtu pro podání nabídek do 1. 9. 2014 do 10:00 hod.

5. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky stanoveným v bodu IV. 2. 1) oznámení o zakázce byla nejnižší nabídková cena.

6. Z protokolu o otevírání obálek ze dne 1. 9. 2014 vyplývá, že ve lhůtě pro podání nabídek byly v části 3 veřejné zakázky doručeny 3 nabídky uchazečů. Z protokolu o 2. posouzení kvalifikace ze dne 18. 9. 2014 vyplývá, že v části 3 byly posuzovány všechny 3 nabídky uchazečů a žádná nebyla vyřazena z dalšího hodnocení v zadávacím řízení z důvodu neprokázání splnění kvalifikačních předpokladů. Z protokolu o 2. jednání hodnotící komise ze dne 18. 9. 2014 vyplývá, že v části 3 veřejné zakázky 1 nabídka nesplnila požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a byla vyřazena z dalšího posuzování. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18. 9. 2014 vyplývá, že předmětem následného hodnocení v části 3 veřejné zakázky byly 2 nabídky uchazečů.

7. Zadavatel rozhodnutím ze dne 18. 9. 2014 rozhodl v části 3 veřejné zakázky o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení. Zadavatel dále rozhodnutím z téhož dne rozhodl v části 3 veřejné zakázky o výběru nejvhodnější nabídky vybraného uchazeče – ARTRANS s.r.o., IČO 27175782, se sídlem Hradecká 3/2526, 131 00 Praha 3 – Vinohrady (dále jen „vybraný uchazeč“).

8. Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení ze dne 18. 9. 2014 podal navrhovatel námitky ze dne 2. 10. 2014, které byly zadavateli doručeny 3. 10. 2014. Zadavatel podaným námitkám nevyhověl, jak vyplývá z jeho rozhodnutí ze dne 13. 10. 2014. Rozhodnutí o námitkách obdržel navrhovatel dne 14. 10. 2014.

9. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení ze dne 18. 9. 2014 za učiněné v souladu se zákonem a jeho námitkám nebylo vyhověno, podal k Úřadu návrh na přezkoumání úkonů zadavatele, který Úřad obdržel dne 24. 10. 2014. Zadavateli byl stejnopis návrhu doručen dne 24. 10. 2014.

II. OBSAH NÁVRHU

10. Navrhovatel předně považuje závěr zadavatele, že nesplnil zadávací podmínku stanovenou v bodu III. 5. 1 „Mycí systém – 1 ks“ zadávací dokumentace pro průběžný mycí pásový automat „min. využitelná průjezdná výška pásu 570 mm“ za neodůvodněný a odkazuje na článek III. „Technická specifikace“ zadávací dokumentace, kde zadavatel uvádí, že „od technických parametrů je možné se odchýlit o +/- 10 %, pokud to povaha věci umožňuje“. Navrhovatel uvádí, že nabídl technické řešení s průjezdnou výškou pásu 560 mm a namítá, že jím nabídnuté technické řešení se pohybuje v rámci zadavatelem povolené 10 % odchylky od předepsaného technického parametru (jedná se o odchylku v rozsahu 1,8 %) a tedy nabídl plnění, které v uvedeném parametru splňuje příslušnou zadávací podmínku. V uvedené souvislosti navrhovatel uvádí, že se zúčastnil prohlídky místa plnění, kde si ověřil způsob zakládání tabletů do mycího pásu a technickou proveditelnost svého řešení. Zadavatel zakládá díly rozměrově normovaného tabletového systému do pásu na výšku, čímž potřebuje průjezdnou výšku 530 mm, navrhovatelem nabídnuté plnění příslušnou zadávací podmínku tedy splňuje i s dostatečnou rezervou v rozsahu 30 mm. Navrhovatel je přesvědčen, že povaha věci umožňuje technické řešení s průjezdnou výškou 560 mm. Navrhovatel na podporu svých tvrzení uvádí, že pokud zadavatel uvedl, že se nelze odchýlit od parametrů, které tak výslovně označil, pak nebylo možné odchýlit se od parametrů, které měly být označeny slovy „nelze se odchýlit“ nebo jinými slovy jednoznačně vyjádřeným zákazem odchýlení se. Navrhovatel se tak domnívá, že požadována průjezdná výška je 570 mm, eventuálně mínus až 10 %. Opačný výklad, totiž, že dodavatelé mohli nabídnout průjezdnou výšku 570 mm nebo o 10 % vyšší, je podle navrhovatele nesmyslný i s ohledem na povahu věci, neboť pokud je výška tabletu 530 mm, nemá žádný význam omezovat průjezdnou výšku směrem nahoru, možné je jakékoli řešení s průjezdnou výškou alespoň 530 mm.

11. Podle názoru navrhovatele výklad zadavatele odporuje nejen výslovnému znění zadávacích podmínek (viz výše), ale také § 45 odst. 1 a odst. 3 zákona ve spojení s § 6 odst. 1 zákona. Navrhovatel připomíná, že zákaz diskriminace je v současné judikatuře i v rozhodovací praxi Úřadu vykládán tak, že postihuje nejen diskriminaci zjevnou, tedy odlišné zacházení s jednotlivcem ve srovnání s celkem, ale i diskriminaci skrytou, pokud tato vede v podstatě k obdobným právem zakázaným důsledkům, tedy omezení hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli. Pokud tedy zadavatel vykládá zadávací podmínky tak, že nepřipouští, aby dodavatelé nabídli technické řešení s průjezdnou výškou pásu nižší než 570 mm, přičemž však povaha věci umožňuje jakékoli technické řešení s průjezdnou výškou pásu alespoň 530 mm, znamená to podle navrhovatele, že postupem zadavatele v daném případě došlo ke skryté diskriminaci. Nastavením zadávacích podmínek totiž zadavatel skrytě diskriminoval ty dodavatele, kteří sice nedisponovali technologií s min. využitelnou průjezdnou výšku pásu 570 mm, avšak byli by schopni zajistit předmět plnění prostřednictvím jiné technologie umožňující dosáhnout sledovaného účelu (s min. využitelnou průjezdnou výšku pásu alespoň 530 mm).

12. Navrhovatel dále považuje závěr zadavatele, že nesplnil zadávací podmínku stanovenou v bodu III. 5. 1 „Mycí systém – 1 ks“ zadávací dokumentace pro průběžný mycí pásový automat včetně modulu rekuperace (zpětného využití energie odpadního vzduchu) se samostatným rotačním mycím ramenem výměníku tepla za neodůvodněný a opět odkazuje na článek III. „Technická specifikace“ zadávací dokumentace. Vzhledem k tomu, že výše uvedený požadavek zadavatele není ani obecným požadavkem na elektrickou bezpečnost a napájení ani požadavkem, u něhož by bylo výslovně uvedeno, že se odchýlit nelze, nabídl navrhovatel podle svého názoru kvalitativně a technicky obdobné řešení v podobě mycího ramene se směrovými tryskami (součástí navrhovatelem nabídnutého systému AUTO-CLEAN výrobce HOBART je pevné mycí rameno se směrovými tryskami, které umývá celý prostor rekuperačního modulu vč. modulu tepelné pumpy).  Navrhovatel se domnívá, že zadavatelem poptávaná technologie (samostatné rotační mycí rameno) totiž směřuje ke zcela konkrétnímu řešení jediného výrobce, a totiž výrobce MEIKO u myček řady M-iQ a zadavatel tak vymezil zadávací podmínky způsobem, který umožňuje nabídnout výhradně řešení jediného výrobce, čímž diskriminoval uchazeče schopné nabídnout ekvivalentní technické řešení, které by rovněž umožňovalo dosáhnout zadavatelem zamýšleného účelu (např. technologie mycího ramene se směrovými tryskami, kterou nabídl navrhovatel).

13. Navrhovatel shrnuje, že postup zadavatele, kdy nabídku navrhovatele vyřadil pro rozpor příslušných částí nabídky se zadávacími podmínkami a následně rozhodl o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení, je v rozporu s § 76 odst. 1 a odst. 6 zákona ve vazbě na § 6 odst. 1 zákona, neboť navrhovatelem nabízené plnění příslušné zadávací podmínky splňuje. V případě, že by mělo být ustanovení bodu III. 5. 1 zadávací dokumentace vykládáno tak, že zadavatel nepřipustil ekvivalentní technické řešení, a to k technickému řešení s průjezdnou výškou pásu min. 570 mm a k systému samostatného rotačního mycího ramene, které by rovněž umožňovalo dosáhnout zadavatelem zamýšleného účelu, postupoval zadavatel při vymezení zadávacích podmínek v rozporu s § 45 odst. 1 a odst. 3 zákona ve spojení s § 6 odst. 1 zákona, zásadou zákazu diskriminace.

14. Navrhovatel dále považuje závěr zadavatele, že nesplnil zadávací podmínku stanovenou v bodu III. 5. 1 „Mycí systém – 1 ks“ zadávací dokumentace pro průběžný mycí pásový automat „unášecí pás pro kompaktní tablet s příčným vyztužením na úložné koše 500x500 mm (pro mytí drobných a lehkých dílů), který musí být kompatibilní s nabízeným tabletem v položce 4.1“ za neodůvodněný a opět odkazuje na článek III. „Technická specifikace“ zadávací dokumentace. Navrhovatel uvádí, že v rozhodnutí o vyloučení zadavatel ve vztahu k nabídce navrhovatele uvedl, že má pochybnosti o splnění podmínky na předmětný unášecí pás, který musí být kompatibilní s nabízeným tabletem v položce 4.1, neboť nabízený unášecí pás má rozteč na pásu pouze 88 mm, což je podle zadavatele nedostatečné pro vsunutí nabízených tabletů tak, aby nedocházelo k poškození pásu či tabletů. Ve vztahu k výše uvedenému závěru navrhovatel namítá, že pochybnost o tom, zda uchazeč určitou zadávací podmínku splňuje či nikoli, nemůže být podkladem pro rozhodnutí zadavatele o vyřazení nabídky uchazeče a následné vyloučení takového uchazeče ze zadávacího řízení. Navrhovatel namítá, že navržené řešení v praxi bez vad funguje v mnoha provozech a nedochází k žádnému poškození ani nekvalitnímu mytí. Na základě uvedeného se navrhovatel domnívá, že postup zadavatele, kdy nabídku navrhovatele vyřadil, aniž měl postaveno na jisto, zda nabídka navrhovatele určitou zadávací podmínku splňuje či nikoli, a následně rozhodl o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, je v rozporu s § 76 odst. 1 a odst. 6 zákona ve vazbě na § 6 odst. 1 zákona.

15. Navrhovatel dále uvádí, že žádná z jeho námitek nesměřuje primárně proti zadávacím podmínkám samotným, neboť je přesvědčen, že zadávací podmínky splnil, ale proti způsobu jejich aplikace zadavatelem při posouzení nabídky navrhovatele. Zadavatelův výklad zadávacích podmínek totiž odporuje jejich jazykovému znění. Uvedené podle navrhovatele platí ohledně požadavku na systém samostatného rotačního mycího ramene, ale také ohledně požadavku na minimální průjezdnou výšku pásu 570 mm. Ve vztahu k požadavku na minimální průjezdnou výšku pásu 570 mm však skutečnost nesprávného výkladu zadávacích podmínek zadavatelem vyplynula až na základě rozhodnutí o námitkách. Pokud by Úřad dospěl k závěru, že zadávací podmínky by mohly být vykládány a aplikovány způsobem, který vyplývá z rozhodnutí o vyloučení a zejména z rozhodnutí o námitkách, pak navrhovatel namítá, že zadavatel postupoval při jejich vymezení v rozporu s § 44 odst. 1, § 45 odst. 1 a 3 zákona a § 6 odst. 1 zákona, zásadou zákazu diskriminace a zásadou transparentnosti.

16. S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti proto navrhovatel Úřadu navrhuje, aby rozhodl o tom, že zadavatel nedodržel zákonem stanovený postup, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Dále navrhovatel navrhuje, aby Úřad uložil nápravné opatření spočívajícího ve zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení ze dne 18. 9. 2014, jemu předcházející výsledek posouzení nabídek a všechny další úkony provedené v zadávacím řízení, v jejichž rámci již nabídka navrhovatele nebyla posuzována a hodnocena (mj. zejména rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 18. 9. 2014). Alternativně navrhovatel navrhuje zrušení zadávacího řízení v části 3 veřejné zakázky. Současně navrhovatel žádá, aby Úřad vydal předběžné opatření spočívající v nařízení zákazu uzavřít smlouvu na plnění předmětné veřejné zakázky.

III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

17. Úřad obdržel návrh dne 24. 10. 2014 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

18. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

· zadavatel,

· navrhovatel.

19. O zahájení správního řízení informoval Úřad účastníky řízení oznámením č. j. ÚOHS-S886/2014/VZ-23152/2014/532/ZČa ze dne 3. 11. 2014.

20. Usnesením č. j. ÚOHS-S886/2014/VZ-23188/2014/532/ZČa ze dne 3. 11. 2014 stanovil Úřad navrhovateli lhůtu k prokázání doručení stejnopisu návrhu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele a zadavateli lhůtu k podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení – a to nejpozději 1 den po provedení příslušného úkonu. Navrhovatel návrh ve lhůtě stanovené Úřadem řádně doplnil.

21. Dne 3. 11. 2014 obdržel Úřad od zadavatele dokumentaci o veřejné zakázce.

22. Usnesením č. j. ÚOHS-S886/2014/VZ-24034/2014/532/ZČa ze dne 12. 11. 2014 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko.

23. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S886/2014/VZ-24055/2014/532/ZČa ze dne 12. 11. 2014 zamítl Úřad v části 3 veřejné zakázky návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, jímž by měl být zadavateli podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona uložen zákaz uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení.

24. Usnesením č. j. ÚOHS-S886/2014/VZ-24891/2014/532/ZČa ze dne 24. 11. 2014 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohou podle § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

25. Dne 24. 11. 2014 obdržel Úřad od navrhovatele žádost o  prodloužení lhůty k vyjádření se k podkladům rozhodnutí. Vzhledem ke skutečnosti, že lhůta k podkladům stanovená Úřadem usnesením č. j. ÚOHS-S886/2014/VZ-24891/2014/532/ZČa ze dne 24. 11. 2014 již uplynula, určil Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S886/2014/VZ-25377/2014/532/ZČa ze dne 5. 12. 2014 účastníkům řízení novou lhůtu, v níž se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Vyjádření zadavatele k návrhu

26. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 3. 11. 2014, které bylo Úřadu doručeno téhož dne, má za to, že veškeré rozhodné skutečnosti již uvedl ve svých předchozích úkonech v rámci zadávacího řízení a odkazuje na své rozhodnutí o námitkách ze dne 13. 10. 2014.

27. Zadavatel nadto dodává, že slovo minimální považuje za jazykově zcela jednoznačné v tom smyslu, že není možné nabídnout nižší parametr, než je uváděn jako minimální. Navrhovatel je přesvědčen, že nelze akceptovat tvrzení, že povaha věci připouští i jiné technické řešení, které by bylo konstruováno s minimální využitelnou průjezdnou výškou pásu 530 mm a vyšší a umožňovalo tedy výklad, kdy je možné se odchýlit od technických parametrů o – 10 % v tomto technickém parametru. Kdyby byl, podle názoru zadavatele, tento výklad umožněn, bylo by možné dodat i takové technické řešení, které by bylo konstruováno s minimální využitelnou průjezdnou výškou pásu až 513 mm. Takové řešení ovšem odporuje kompatibilitě s dodávaným tabletem, který by nebylo možné v mycím systému mýt. Zadavatel na závěr dodává, že čím více se technické řešení bude blížit hodnotě 530 mm, tím více se bude zhoršovat plynulost mytí tabletů v mycím systému, z tohoto důvodu byla stanovena minimální průjezdná výška pásu na 570 mm.

28. Zadavatel k tvrzení navrhovatele, že pochybnost zadavatele týkající se splnění zadávací podmínky stanovené v bodu III. 5. 1 zadávací dokumentace„unášecí pás pro kompaktní tablet s příčným vyztužením na úložné koše 500x500 mm, který musí být kompatibilní s nabízeným tabletem v položce 4.1“, nemůže být důvodem jeho vyloučení, konstatuje, že navrhovatel byl primárně vyloučen z jiných důvodů, které samy o sobě jsou důvodem vyloučení. Zadavatel uvádí, že se mu jevilo jako neúčelné doptávat se na nejasnost v nabídce ohledně splnění předmětné zadávací podmínky za situace, kdy měl postaveno na jisto, že existují dva důvody vyloučení.

IV. ZÁVĚRY ÚŘADU

29. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech. Po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, vyjádření předložených účastníky řízení a na základě vlastních zjištění rozhodl podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona o zamítnutí návrhu navrhovatele, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 zákona. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

30. Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

31. Podle § 17 písm. l) zákona se zadávacími podmínkami pro účely zákona rozumí veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech, obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky.

32. Podle § 44 odst. 1 zákona je zadávací dokumentace soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel.

33. Ustanovení § 44 odst. 3 písm. b) zákona stanoví, že zadávací dokumentace musí obsahovat alespoň technické podmínky (§ 45) nebo zvláštní technické podmínky (§ 46a), je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky.

34. Podle § 76 odst. 1 zákona hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny.

35. Podle § 76 odst. 6 zákona uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí veřejný zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení.

36. Podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 zákona.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce

37. V článku III. „Technická specifikace“ zadávací dokumentace zadavatel stanovil: „U obecných požadavků na elektrickou bezpečnost a napájení a dalších požadavků, u nichž je tak výslovně uvedeno, se odchýlit nelze. Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno konkrétní specifické označení zboží platící pro určitou osobu za příznačné, patent na vynález, užitný nebo průmyslový vzor, ochranná známka nebo označení původu, pak zadavatel v souladu s § 44 odst. 11 zákona umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení. Od technických parametrů je možné se odchýlit o +/- 10 %, pokud to povaha věci umožňuje.“

38. V článku III. „Technická specifikace“ bodu III. „Část č. 3 – Tabletovací systém – tablet izotermický, kompaktní a mycí systém“ zadávací dokumentace zadavatel stanovil:

„III. 4. 1 Tablet neutrální, izotermický, kompaktní – 1500 ks (sad)

- uzavřený, Euronorm 530x370 mm

-

III. 5. 1 Mycí systém – 1 ks

Průběžný mycí pásový automat

- minimální celková délka 9000 mm

- ohřev tanků: nízkotlaká pára min. 0,3 – 5,0 barů

- minimálně 4 aktivní mycí tanky s mycími rameny v blocích

- pracovní směr pravo – levý

- min. využitelná průjezdná výška 570 mm

- min. využitelná šíře pásu 750 mm

- min. rychlost pásu při dodržení 2 min. kontaktního času v aktivní mycí zóně je 2 m/min.

- přípoj na teplou užitkovou vodu změkčenou (40° - 65°C) – napouštění tanků

- přípoj na studenou užitkovou vodu změkčenou (5°-12°C) – oplachová voda

- spotřeba oplachové vody 240 l/hodinu provozu

- množství vody na regeneraci min. 120 l/hodinu provozu

- centrální odvodnění – jeden odpad

- včetně modulu rekuperace (zpětného využití energie odpadního vzduchu) se samostatným rotačním mycím ramenem výměníku tepla

- unášecí pás pro kompaktní tablet s příčným vyztužením na úložné koše 500x500 mm (pro mytí drobných a lehkých dílů), který musí být kompatibilní s nabízeným tabletem v položce 4.1

- teplota vysálaného vzduchu max. do +22°C, tedy myčka bez nutnosti napojení na odtah VZT budovy

- požadovaný výkon: schopnost umýt min. 1500 sad kompaktních tabletů EURONORM při dodržení 2 min. kontaktního času do max. 165 minut (pro sestavení kapacitního výpočtu se předpokládá, že 1 sada tabletu obsahuje: spodní a horní díl kompaktního tabletu, menu talíř polohluboký min, průměr 260 mm, polévková miska min. průměr 120 mm, salát/desert miska min. průměr 120 mm) – celkem 5 ks mytých předmětů

- uchazeč doloží kapacitní výpočet prokazující splnění požadovaného výkonu

- sušící modul zdvojený min. (dva samostatné ventilátory a dva topné registry) celkový

- minimální výkon topných registrů sušících modulů min. 6,0 KW

- oplachová zóna dvojitá, tj. min. 2 páry oplachových, tlakově nezávislých ramen

- mycí ramena trysek v mycích tancích v blokovém uspořádání

- minimální délka volného pásu u vjezdu a výjezdu k nakládání a k odběru mytého nádobí: 1000 mm

- ovládání pomocí dotykového vodotěsného panelu s displejem zobrazujícím provozní hodnoty včetně eventuálních provozních chyb, se schopností uchování těchto dat k dodatečné kontrole, možnost propojení do externího PC pro diagnostiku a získání dosažených provozních hodnot, komunikace v českém jazyce

- dvouplášťové provedení, vč. tepelné a zvukové izolace

- min. 3 volitelné přestavitelné rychlosti

- samočistící program

- mycí tanky bezešvé, provedení se šikmým dnem

- vícestupňová filtrace mycího roztoku

- bez dávkovačů mycích detergentů“

39. V protokolu o 2. jednání hodnotící komise ze dne 18. 9. 2014 a následně totožně v rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení z téhož dne ve vztahu k nabídce navrhovatele se mimo jiné uvádí, že nabídka navrhovatele nesplňuje požadavky zadavatele uvedené v bodu III. 5. 1 zadávací dokumentace, neboť nabízená využitelná výška pásu je pouze 560 mm, přičemž zadavatel požadoval min. využitelnou výšku pásu 570 mm. Dále se zde uvádí, že navrhovatel nesplnil podmínku, že mycí pás musí obsahovat modul rekuperace (zpětného využití energie odpadního vzduchu) se samostatným rotačním mycím ramenem výměníku tepla, neboť nabízený mycí pás neobsahuje v rámci rekuperačního systému samostatné rotační mycí rameno. Zadavatel uvádí, že nesplnění těchto zadávacích podmínek je důvodem pro vyřazení nabídky navrhovatele z dalšího posuzování. Zadavatel dodává, že má pochybnosti o splnění podmínky na unášecí pás pro kompaktní tablet s příčným vyztužením na úložné koše 500x500 mm (pro mytí drobných a lehkých dílů), který musí být kompatibilní s nabízeným tabletem v položce 4.1, přičemž nabízený unášecí pás má rozteč na pásu pouze 88 mm, což je dle zadavatele nedostatečné pro vsunutí nabízených tabletů tak, aby nedocházelo k poškození pásu či tabletů. Z uvedeného důvodu se zadavatel domnívá, že je nekompatibilní s nabízeným tabletem v položce 4.1.

40. V rozhodnutí o námitkách ze dne 13. 10. 2014 zadavatel uvedl, že trvá na vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávací podmínky na minimální využitelnou průjezdnou výšku pásu 570 mm. Zadavatel umožnil odchýlení od technických parametrů o +/- 10 % pouze pokud to povaha věci umožňuje a u některých požadovaných parametrů stanovil své požadavky, od kterých se odchýlit nelze. Tyto požadavky vyjádřil v zadávací dokumentaci označením slovem minimální. Pokud tedy zadavatel požadoval minimální průjezdnou výšku pásu 570 mm, musí nabízené řešení splňovat požadovanou průjezdnou výšku 570 mm a vyšší. Zadavatel na podporu své argumentace uvádí, že výška tabletu, který má být v myčce umýván je 530 mm, kdyby tedy připustil toleranci – 10 %, minimální využitelná výška pásu by poklesla na pouhých 513 mm a nebylo by možné použít mycí systém k původnímu účelu.

41. V předmětném rozhodnutí o námitkách zadavatel dále uvedl, že trvá na vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení také z důvodu nesplnění zadávací podmínky na modul rekuperace se samostatným rotačním mycím ramenem výměníku tepla. Protože navrhovatel neuvedl, jak je rekuperace umývána a chybí tak informace o vybavení rotačním mycím ramenem výměníku tepla, nemohl zadavatel při posuzování nabídky navrhovatele postupovat jinak než přijmout závěr, že navrhovatel zadávací podmínku nesplnil. Zadavatel navíc dodává, že na webových stránkách výrobce myček MEIKO lze zjistit, že navrhovatel je jeho autorizovaným distributorem a měl možnost nabídnout výrobek, který splňuje technické podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Zadavatel namítá, že pokud měl stěžovatel námitky k nastavení zadávacích podmínek, mohl využít institut zakotvený v § 110 odst. 3 zákona a podat námitky proti zadávacím podmínkám, a to nejpozději dne 6. 9. 2014, případně, pokud chtěl nabídnout obdobné technické řešení, mohl využít institutu dodatečných informací v průběhu lhůty pro podání nabídek, což neučinil.

42. Zadavatel nadto uvádí, že za důvody vyloučení považuje nesplnění zadávací podmínky na minimální využitelnou průjezdnou výšku pásu 570 mm a na modul rekuperace se samostatným rotačním mycím ramenem výměníku tepla. Pochybnost ohledně kompatibilityunášecího pásu pro kompaktní tablet s příčným vyztužením s nabízeným tabletem v položce 4.1 není přímým důvodem vyloučení, z tohoto důvodu zadavatel nepovažoval ani za účelné využít institutu vyjasnění nabídky, zakotveném v § 76 odst. 3 zákona, který je navíc fakultativní povahy. Zadavatel je přesvědčen, že by k vyloučení navrhovatele došlo i v případě, že by navrhovatel předmětnou pochybnost objasnil.

K výroku rozhodnutí

43. Úřad předně uvádí, že zadávací dokumentace je nejvýznamnějším dokumentem v rámci zadávacího řízení. Za její zpracování je plně odpovědný zadavatel a je povinen ji zpracovat dostatečně kvalitně a s patřičnou odborností tak, aby na jejím základě bylo možno podat odpovídající a především vzájemně porovnatelné nabídky. Požadavek jednoznačnosti, konkrétnosti a přesnosti zadávací dokumentace plyne z obecné zásady transparentnosti uvedené v § 6 odst. 1 zákona. Tato zásada musí být zadavatelem dodržována v rámci celého zadávacího řízení. Úkolem zásady transparentnosti je zajištění toho, aby zadávání veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek.

44. K zadávacím podmínkám šetřené veřejné zakázky Úřad sděluje, že zadavatel v zadávací dokumentaci v souladu s § 44 odst. 1 zákona specifikoval předmět veřejné zakázky a stanovil způsob hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Technickou specifikaci předmětu veřejné zakázky dále zadavatel vymezil v článku III. „Technická specifikace“ bodu III. „Část č. 3 – Tabletovací systém – tablet izotermický, kompaktní a mycí systém“ zadávací dokumentace. V tomto článku zároveň zadavatel stanovil, že od technických parametrů je možné se odchýlit o +/- 10 %, pokud to povaha věci umožňuje.

45. Podle § 76 odst. 1 zákonahodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Podle § 76 odst. 6 zákona uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí veřejný zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení.

46. Úřad po přezkoumání doručené dokumentace o veřejné zakázce uvádí, že v bodu III. 5. 1 „Mycí systém – 1 ks“ pro část 3 veřejné zakázky vymezil zadavatel technickou specifikaci požadovaného průběžného mycího pásového automatu. Mimo jiné zadavatel stanovil, že jeho minimální využitelná průjezdná výška bude 570 mm. Vzhledem k jazykovému znění předmětného požadavku v kontextu s odchylkou +/- 10 %, povolenou zadavatelem v případě, že to povaha věci umožňuje, považuje Úřad za zřejmé a nepochybné, že dodavatel je povinen dodat průběžný mycí pásový automat s nejnižší využitelnou průjezdnou výškou 570 mm a nejvyšší využitelnou průjezdnou výškou 627 mm (+ 10 %). Úřad z dokumentace o veřejné zakázce dále zjistil, že nabídka navrhovatele v části „Technický list výrobku“ nabízí průběžný mycí pásový automat s průchozí výškou 560 mm.

47. Úřad ve věci uvádí, že požadavek na minimální využitelnou průjezdnou výšku pásu 570 mm považuje za zcela legitimní a shledává, že zadavatelem povolená odchylka – 10 % se u zde posuzovaného požadavku neuplatní, neboť výraz „minimální, minimálně, min.“ pokládá Úřad za jasný a jednoznačně vyjádřený zákaz odchýlení se od požadovaného parametru směrem dolů. V tomto případě se tedy jedná o výslovné označení parametru, u kterého odchylku připustit nelze. Úřad navíc dodává, že předmětný, zadavatelem užitý výraz „min.“, použil zadavatel i u některých dalších požadavků, u nichž navrhovatel jeho použití nenamítá. A naopak, u některých požadavků minimální parametry stanoveny nebyly, uchazeči se tak mohli od těchto požadavků odchýlit v umožněném rozsahu (např. parametr spotřeba oplachové vody 240l/h, jak uvádí zadavatel v rozhodnutí o námitkách, u kterého navrhovatel nabídl 250 l/h).

48. Výše uvedené potvrzuje i skutečnost, že zadavatel v bodu III. 4. 1 Tablet neutrální, izotermický, kompaktní – 1500 ks (sad) vymezil technickou specifikaci tabletu, který bude v předmětném mycím systému umýván, jako „uzavřený, Euronorm 530x370 mm.“ Z předmětného důvodu není možné přisvědčit námitce navrhovatele, že požadovaná průjezdná výška pásu je 570 mm, eventuálně mínus až 10 %. Je totiž logické a nepochybné, že v případě umožnění maximální odchylky směrem dolů, by minimální využitelná výška pásu klesla na 513 mm. Vzhledem k požadované výšce tabletu, který má být v myčce umýván, a to 530 mm, by totiž mohla za využití této maximální odchylky směrem dolů, nastat situace, kdy by nebylo možné použít mycí systém vůbec. Zadavatel jako podmínku využití odchylky od technických parametrů o +/- 10 % stanovil, že této odchylky je možné využít tehdy, pokud to povaha věci umožňuje, přičemž z právě uvedeného vyplývá, že v daném případě, povaha věci (tablet o rozměru 530x370mm, který má být v mycím systému umýván) neumožňuje užití odchylky od stanoveného parametru o – 10 %, neboť povaha věci to neumožňuje, neboť by tím nebyl zachován účel použití předmětného mycího zařízení. Premisa navrhovatele o možné toleranci směrem dolů je proto lichá a nesouladná s dalšími požadavky stanovenými v zadávací dokumentaci (bod III. 4. 1).

49. Vycházeje z výše uvedeného nemůže Úřad v šetřeném případě ani připustit oprávněnost námitky navrhovatele týkající se eventuálního postupu zadavatele v rozporu s § 45 odst. 1 a odst. 3 zákona ve spojení s § 6 odst. 1 zákona, neboť logický výklad zadávací podmínky stanovené v bodu III. 5. 1 „Mycí systém – 1 ks“ zadávací dokumentace pro průběžný mycí pásový automat „min. využitelná průjezdná výška pásu 570 mm“ vzhledem k požadovaným rozměrům tabletů, zcela jasně neumožňuje využití tolerance, což muselo být navrhovateli, i jiným uchazečům z komplexního znění zadávací dokumentace zřejmé. Zadávací podmínky této části veřejné zakázky byly tedy stanoveny zcela jasně a srozumitelně a nebylo pochyb o tom, že žádný z uchazečů není oprávněn zadavateli nabídnout mycí systém s průjezdnou výškou pásu o rozměru menším než 570 mm. Proti zadávacím podmínkám této části veřejné zakázky však navrhovatel námitky nepodal, a jeho námitka směřující k porušení zásady zákazu diskriminace tím, že zadavatel stanovil zadávací podmínky tak, že je splňoval přístroj jediného výrobce, nemůže být nyní brána v potaz, protože tuto měl navrhovatel uplatnit nejpozději ve lhůtě do pěti dnů po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tedy jako námitku proti zadávacím podmínkám. Ve chvíli, kdy navrhovatel zjistil, že jím nabízený přístroj zadavatelem stanovené parametry nesplňuje, přičemž zadávací podmínky byly stanoveny zcela jasně, je již jeho námitka bezpředmětná. Úřad navíc dodává, že sám navrhovatel uvedl, že se nejedná o návrh proti zadávacím podmínkám, protože zadávací podmínky podle jeho názoru splnil (viz bod 15. tohoto rozhodnutí), přičemž s tímto tvrzením se však Úřad na základě výše uvedeného nemůže ztotožnit.

50. Nad rámec Úřad uvádí, že požadavek na „min. využitelnou průjezdnou výšku 570 mm“ zadavatel odůvodnil tím, že čím více by se technické řešení blížilo hodnotě 530 mm (rozměru tabletu), tím více by se zhoršovala plynulost mytí tabletů v mycím systému. Toto zdůvodnění Úřad považuje za zcela legitimní, neboť zadavatel je oprávněn stanovit takové zadávací podmínky, které mu umožní uzavřít na základě zadávacího řízení smlouvu s dodavatelem, který nabídne plnění, které bude nejlépe sloužit k účelu, kterého chce zadavatel poptávaným plněním dosáhnout. Jestliže chtěl zadavatel prostřednictvím veřejné zakázky dodat mycí pásový automat, který má sloužit k mytí tabletovacích systémů v nemocničních zařízeních a dospěl k závěru, že požadovaného účelu lze řádně dosáhnout pouze tehdy, jestliže výška mycího pásu bude min. 570 mm, přičemž v opačném případě by nedošlo ke kvalitnímu umytí nemocničních tabletovacích souprav, pak Úřad považuje tento požadavek zadavatele za souladný se zákonem. Úřad musí přiznat zadavateli určitou míru autonomie při stanovení určitých technických parametrů vycházejících ze zajištění určité funkce a potřeb zadavatele. Zadavatel připustil, aby výška mycího pásu byla min. 570 mm, z čehož vyplývá, že jeho výška může být i vyšší, nadto u některých dalších parametrů lze uplatnit toleranční rozsah +/- 10 %, navíc zadavatel připustil plnění veřejné zakázky za použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s tím, že bude dodržen výše uvedený toleranční rozsah technických parametrů, z čehož dospěl Úřad k závěru, že zadavatel při stanovení technických podmínek této části veřejné zakázky postupoval nediskriminačně, tedy v souladu se zákonem.

51. Zadavatel dále v rozhodnutí o námitkách navrhovatele ze dne 13. 10. 2014 (viz bod 41. odůvodnění tohoto rozhodnutí) uvedl, že navrhovatel byl schopen nabídnout mycí systém o požadovaném rozměru, což navrhovatel v průběhu správního řízení nezpochybnil. Nemohlo tedy dojít k újmě na právech navrhovatele a zároveň nemohl být rozporovaný požadavek zadavatele vůči navrhovateli diskriminační, když byl navrhovatel schopen mycí systém s požadovaným rozměrem nabídnout. Z průběhu zadávacího řízení navíc vyplývá, že nabídku podaly další dva subjekty, přičemž z rozhodnutí o námitkách, jak je uvedeno výše, vyplývá, že i navrhovatel byl schopen výrobek s požadovaným rozměrem nabídnout. Lze konstatovat, že rozporovaný požadavek zadavatele byli schopni splnit min. tři dodavatelé, což Úřad považuje v relativně specifické oblasti, jakou dodávky mycí techniky pro zdravotnická zařízení bezpochyby jsou, za dostatečný počet, který Úřad nevede k závěru, že by stanovením předmětné zadávací podmínky došlo k porušení zásady zákazu diskriminace. 

52. Úřad ve zde posuzovaném případě konstatuje, že vzhledem ke skutečnosti, že navrhovatel výše uvedený požadavek zadavateleuvedený v zadávacích podmínkáchnesplnil,jak zjistil Úřad vlastním šetřením a jak vyplývá i z protokolu o 2. jednání hodnotící komise ze dne 18. 9. 2014 a následně totožně z rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení z téhož dne, neboť nabízená využitelná výška pásu je pouze 560 mm, přičemž zadavatel požadoval minimální využitelnou výšku pásu 570 mm, byl zadavatelem v souladu s § 76 odst. 6 zákona vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

53. Úřad pro úplnost sděluje, že z protokolu o 2. jednání hodnotící komise ze dne 18. 9. 2014 a následně totožně z rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení z téhož dnedále vyplývá existence i potencionálního druhého důvodu vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení, a to z důvodu, že nesplnil zadávací podmínku stanovenou v bodu III. 5. 1 „Mycí systém – 1 ks“ zadávací dokumentace pro průběžný mycí pásový automat „včetně modulu rekuperace (zpětného využití energie odpadního vzduchu) se samostatným rotačním mycím ramenem výměníku tepla“, neboť hodnotící komise konstatovala, že nabízený mycí pás neobsahuje v rámci rekuperačního systému samostatné rotační mycí rameno. Z výše uvedených dokumentů dále vyplývá, že zadavatel navíc shledal i pochybnost ohledně kompatibility unášecího pásu pro kompaktní tablet s příčným vyztužením s nabízeným tabletem v položce 4.1.

54. Nicméně Úřad k výše uvedenému poznamenává, že další důvody vyloučení již nejsou v posuzované věci relevantní, neboť nabídka navrhovatele nesplnila již požadavek zadavatele stanovený v bodu III. 5. 1 „Mycí systém – 1 ks“ zadávací dokumentace pro průběžný mycí pásový automat „min. využitelná průjezdná výška pásu 570 mm.“ Úřad na tomto místě odkazuje na závěry uvedené v rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. 6. 1999, č. j. 2 A 2/1999-20, z nichž vyplývá, že pokud je předmětem přezkumu rozhodnutí o vyloučení ze zadávacího řízení, odůvodněné vícero důvody a Úřad dospěje k závěru, že alespoň v jednom z těchto důvodů je vyloučení oprávněné, je nadbytečné, aby Úřad přezkoumával ostatní důvody takového vyloučení. I kdyby totiž ostatní důvody pro vyloučení oprávněné nebyly, Úřad by musel konstatovat, že zadavatel navrhovatele vyloučil důvodně a jeho postup při vyloučení navrhovatele byl tedy v souladu se zákonem. Takový postup v rámci přezkumu je nejen v souladu s rozhodovací praxí Úřadu a správních soudů, ale je též v souladu se zásadou procesní ekonomie. Pokud je postaveno na jisto, že alespoň jeden důvod pro vyloučení existoval, nemohlo by ani případné vyvrácení ostatních důvodů nic změnit na právním postavení navrhovatele.

55. Na základě výše uvedeného nezbývá Úřadu než konstatovat, že v šetřeném případě neshledal ve vztahu ke shora uvedeným závěrům v postupu zadavatele v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku porušení zákona. S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.


Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníkovi řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. HOSPIMED, spol. s r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

2. Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz