číslo jednací: S1041/2014/VZ-26194/2014/541/ODv

Instance I.
Věc NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ - LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly
Účastníci
 1. DIAMO, státní podnik
 2. SITA a.s.
 3. ESB-VŠB-DEZA LAGUNY OSTRAMO
 4. Energie - stavební a báňská a.s
 5. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 6. DEZA a.s.
 7. Sdružení Čistá Ostrava – nadbilanční kaly
 8. GEOSAN GROUP a.s.
 9. AQUATEST a.s.
 10. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
 11. SMP CZ, a.s.
 12. .A.S.A.-QUAIL
 13. .A.S.A., spol. s r.o.
 14. QUAIL spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 1. 1. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 267 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S1041/2014/VZ-26194/2014/541/ODv

 

12. prosince 2014

 


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 1. 12. 2014, na návrh ze dne 28. 11. 2014, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem,
 • navrhovatel – SITA a.s., IČO 25638955, se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 10. 11. 2014 advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář,  IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město,
 • vybraní uchazeči:

o účastníci sdružení „ESB-VŠB-DEZA LAGUNY OSTRAMO“:

§ Energie - stavební a báňská a.s., IČO 45146802, se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno,

§ Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba,

§ DEZA a.s., IČO 00011835, se sídlem Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou,

kteří za účelem podání společné nabídky uzavřeli dne 10. 1. 2014 společenskou smlouvu,

o účastníci sdružení „Sdružení Čistá Ostrava – nadbilanční kaly“:

§ GEOSAN GROUP a.s., IČO 25671464, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín,

§ AQUATEST a.s., IČO 44794843, se sídlem Geologická 4, 152 00 Praha 5,

kteří za účelem podání společné nabídky uzavřeli dne 20. 12. 2013 smlouvu o sdružení,

o AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO 49356089, se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10,

o SMP CZ, a.s., IČO 27195147, se sídlem Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8, jakožto účastník „Sdružení SITA/SMP – Laguny Ostramo“, jehož druhým členem je navrhovatel, přičemž účastníci sdružení uzavřeli smlouvu o sdružení dne 20. 12. 2013,

o účastníci sdružení „.A.S.A.-QUAIL“:

§ .A.S.A., spol. s r.o., IČO 45809712, se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8,

§ QUAIL spol. s r.o., IČO 49969226, se sídlem Dolní 1, 370 04 České Budějovice,

kteří za účelem podání společné nabídky uzavřeli dne 20. 12. 2013 smlouvu o sdružení, přičemž dle čl. VI odst. 5. této smlouvy jedná za oba členy sdružení ve správním řízení výše uvedená společnost .A.S.A., spol. s r.o.,

ve věci veřejné zakázky „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ - LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 21. 10. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 22. 10. 2013, pod ev. č. 343040, ve znění opravy uveřejněné dne 21. 11. 2013, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 26. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 209-362583, ve znění opravy uveřejněné dne 22. 11. 2013 pod ev. č. 2013/S 227-395073, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – SITA a.s., IČO 25638955, se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 - Vinohrady – vzal dne 8. 12. 2014 svůj návrh ze dne 28. 11. 2014 zpět.

 

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 1. 12. 2014 návrh navrhovatele – SITA a.s., IČO 25638955, se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 10. 11. 2014 advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář,  IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 28. 11. 2014 na přezkoumání úkonů zadavatele – DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ - LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 21. 10. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 22. 10. 2013, pod ev. č. 343040, ve znění opravy uveřejněné dne 21. 11. 2013, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 26. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 209-362583, ve znění opravy uveřejněné dne 22. 11. 2013 pod ev. č. 2013/S 227-395073.

2. Dnem 1. 12. 2014, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

 

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel,

o vybraní uchazeči:

§ účastníci sdružení „ESB-VŠB-DEZA LAGUNY OSTRAMO“:

· Energie - stavební a báňská a.s., IČO 45146802, se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno,

· Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba,

· DEZA a.s., IČO 00011835, se sídlem Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou,

kteří za účelem podání společné nabídky uzavřeli dne 10. 1. 2014 společenskou smlouvu,

§ účastníci sdružení „Sdružení Čistá Ostrava – nadbilanční kaly“:

· GEOSAN GROUP a.s., IČO 25671464, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín,

· AQUATEST a.s., IČO 44794843, se sídlem Geologická 4, 152 00 Praha 5,

kteří za účelem podání společné nabídky uzavřeli dne 20. 12. 2013 smlouvu o sdružení,

§ AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO 49356089, se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10,

§ SMP CZ, a.s., IČO 27195147, se sídlem Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8, jakožto účastník „Sdružení SITA/SMP – Laguny Ostramo“, jehož druhým členem je navrhovatel, přičemž účastníci sdružení uzavřeli smlouvu o sdružení dne 20. 12. 2013,

§ účastníci sdružení „.A.S.A.-QUAIL“:

· .A.S.A., spol. s r.o., IČO 45809712, se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8,

· QUAIL spol. s r.o., IČO 49969226, se sídlem Dolní 1, 370 04 České Budějovice,

kteří za účelem podání společné nabídky uzavřeli dne 20. 12. 2013 smlouvu o sdružení, přičemž dle čl. VI odst. 5. této smlouvy jedná za oba členy sdružení ve správním řízení výše uvedená společnost .A.S.A., spol. s r.o.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S1041/2014/VZ-25729/2014/541/ODv ze dne 4. 12. 2014.

5. Usnesením č. j. ÚOHS-S1041/2014/VZ-25735/2014/541/ODv ze dne 4. 12. 2014 určil Úřad navrhovateli lhůtu ke složení kauce dle § 115 odst. 1 zákona a k doložení dokladu o jejím složení.

6. Dne 8. 12. 2014 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele. Navrhovatel sice v podání uvádí, že bere zpět svůj „návrh ze dne 1. 12. 2014“, nicméně z obsahu tohoto podání je zřejmé, že se jedná o písařskou chybu, a „návrhem ze dne 1. 12. 2014“ mínil navrhovatel návrh ze dne 28. 11. 2014, který byl 1. 12. 2014 Úřadu doručen. Úřad tedy posoudil podání navrhovatele dle jeho obsahu jako zpětvzetí návrhu ze dne 28. 11. 2014.

7. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

8. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

2. Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

3. Energie - stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

4. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

5. DEZA a.s., Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou

6. GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín

7. AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5

8. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

9. SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

10. .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz