číslo jednací: S1006/2014/VZ-26197/2014/541/ODv

Instance I.
Věc NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ - LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly
Účastníci
 1. DIAMO, státní podnik
 2. SITA a.s.
 3. ESB-VŠB-DEZA LAGUNY OSTRAMO
 4. Energie - stavební a báňská a.s.
 5. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 6. DEZA a.s.
 7. Sdružení Čistá Ostrava – nadbilanční kaly
 8. GEOSAN GROUP a.s.
 9. AQUATEST a.s.
 10. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
 11. SMP CZ, a.s.
 12. .A.S.A.-QUAIL
 13. .A.S.A., spol. s r.o.
 14. QUAIL spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 1. 1. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 267 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S1006/2014/VZ-26197/2014/541/ODv

 

12. prosince 2014

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 13. 11. 2014, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem,
 • navrhovatel – SITA a.s., IČO 25638955, se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 10. 11. 2014 advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář,  IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město,
 • vybraní uchazeči:

o účastníci sdružení „ESB-VŠB-DEZA LAGUNY OSTRAMO“:

§ Energie - stavební a báňská a.s., IČO 45146802, se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno,

§ Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba,

§ DEZA a.s., IČO 00011835, se sídlem Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou,

kteří za účelem podání společné nabídky uzavřeli dne 10. 1. 2014 společenskou smlouvu,

o účastníci sdružení „Sdružení Čistá Ostrava – nadbilanční kaly“:

§ GEOSAN GROUP a.s., IČO 25671464, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín,

§ AQUATEST a.s., IČO 44794843, se sídlem Geologická 4, 152 00 Praha 5,

kteří za účelem podání společné nabídky uzavřeli dne 20. 12. 2013 smlouvu o sdružení,

o AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO 49356089, se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10,

o SMP CZ, a.s., IČO 27195147, se sídlem Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8, jakožto účastník „Sdružení SITA/SMP – Laguny Ostramo“, jehož druhým členem je navrhovatel, přičemž účastníci sdružení uzavřeli smlouvu o sdružení dne 20. 12. 2013,

o účastníci sdružení „.A.S.A.-QUAIL“:

§ .A.S.A., spol. s r.o., IČO 45809712, se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8,

§ QUAIL spol. s r.o., IČO 49969226, se sídlem Dolní 1, 370 04 České Budějovice,

kteří za účelem podání společné nabídky uzavřeli dne 20. 12. 2013 smlouvu o sdružení, přičemž dle čl. VI odst. 5. této smlouvy jedná za oba členy sdružení ve správním řízení výše uvedená společnost .A.S.A., spol. s r.o.,

ve věci veřejné zakázky „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ - LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 21. 10. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 22. 10. 2013, pod ev. č. 343040, ve znění opravy uveřejněné dne 21. 11. 2013, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 26. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 209-362583, ve znění opravy uveřejněné dne 22. 11. 2013 pod ev. č. 2013/S 227-395073, vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – SITA a.s., IČO 25638955, se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 - Vinohrady – vzal dne 8. 12. 2014 svůj návrh ze dne 13. 11. 2014 zpět.

 

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 13. 11. 2014 návrh navrhovatele – SITA a.s., IČO 25638955, se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 10. 11. 2014 advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář,  IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na přezkoumání úkonů zadavatele – DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ - LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 21. 10. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 22. 10. 2013, pod ev. č. 343040, ve znění opravy uveřejněné dne 21. 11. 2013, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 26. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 209-362583, ve znění opravy uveřejněné dne 22. 11. 2013 pod ev. č. 2013/S 227-395073 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 13. 11. 2014, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel,

o vybraní uchazeči:

§ účastníci sdružení „ESB-VŠB-DEZA LAGUNY OSTRAMO“:

· Energie - stavební a báňská a.s., IČO 45146802, se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno,

· Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba,

· DEZA a.s., IČO 00011835, se sídlem Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou,

kteří za účelem podání společné nabídky uzavřeli dne 10. 1. 2014 společenskou smlouvu,

§ účastníci sdružení „Sdružení Čistá Ostrava – nadbilanční kaly“:

· GEOSAN GROUP a.s., IČO 25671464, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín,

· AQUATEST a.s., IČO 44794843, se sídlem Geologická 4, 152 00 Praha 5,

kteří za účelem podání společné nabídky uzavřeli dne 20. 12. 2013 smlouvu o sdružení,

§ AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO 49356089, se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10,

§ SMP CZ, a.s., IČO 27195147, se sídlem Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8, jakožto účastník „Sdružení SITA/SMP – Laguny Ostramo“, jehož druhým členem je navrhovatel, přičemž účastníci sdružení uzavřeli smlouvu o sdružení dne 20. 12. 2013,

§ účastníci sdružení „.A.S.A.-QUAIL“:

· .A.S.A., spol. s r.o., IČO 45809712, se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8,

· QUAIL spol. s r.o., IČO 49969226, se sídlem Dolní 1, 370 04 České Budějovice,

kteří za účelem podání společné nabídky uzavřeli dne 20. 12. 2013 smlouvu o sdružení, přičemž dle čl. VI odst. 5. této smlouvy jedná za oba členy sdružení ve správním řízení výše uvedená společnost .A.S.A., spol. s r.o.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S1006/2014/VZ-24624/2014/541/ODv ze dne 21. 11. 2014.

5. Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S1006/2014/VZ-25168/2014/541/ODv ze dne 28. 11. 2014 stanovil účastníkům řízení lhůtu, v  níž mohli navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a lhůtu, ve které byli oprávněni vyjádřit v řízení své stanovisko.

6. Rozhodnutím o předběžném opatření č. j. ÚOHS-S1006/2014/VZ-25850/2014/541/ODv ze dne 5. 12. 2014 Úřad uložil zadavateli podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

7. Dne 8. 12. 2014 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 13. 11. 2014.

8. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

9. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

2. Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

3. Energie - stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

4. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

5. DEZA a.s., Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou

6. GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín

7. AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5

8. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

9. SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

10. .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz