číslo jednací: S409/2014/VZ-15866/2014/521/VČe

Instance I.
Věc Opatření na horní Opavě, příprava akce v období 2013-2016
Účastníci
  1. Povodí Odry, státní podnik
  2. GeoTec-GS, a.s.
  3. Dopravoprojekt Brno a.s.
  4. HG partner s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 7. 1. 2015
Související rozhodnutí S409/2014/VZ-15866/2014/521/VČe
R292/2014/VZ-27805/2014/323/MOd
Dokumenty file icon dokument ke stažení 513 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S409/2014/VZ-15866/2014/521/VČe

 

28. července 2014

 


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 14. 5. 2014, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Povodí Odry, státní podnik, IČO 70890021, se sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, doručovací číslo: 701 26, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 7. 2. 2014 společností RECTE.CZ, s.r.o., IČO 61972690, se sídlem Matiční 730/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
  • navrhovatel – společníci společnosti „GeoTec-GS – Dopravoprojekt – HG partner“

o GeoTec-GS, a.s., IČO 25103431, se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10,

o Dopravoprojekt Brno a.s., IČO 46347488, se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno,

o HG partner s.r.o., IČO 27221253, se sídlem Smetanova 200, 250 82 Úvaly,

kteří dne 25. 2. 2014 uzavřeli smlouvu o společnosti, ve správním řízení zastoupení na základě plné moci ze dne 13. 5. 2014 JUDr. Ing. Petrem Petržílkem, Ph.D., advokátem, ev. č. ČAK 13205, AK Petržílek, IČO 73821896, se sídlem Dvořákova 1624, 250 82 Úvaly,

ve věci veřejné zakázky „Opatření na horní Opavě, příprava akce v období 2013-2016“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 16. 1. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 1. 2014 pod ev. č. 371029, ve znění opravy uveřejněné dne 19. 2. 2014, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 21. 1. 2014 pod ev. č. 2014/S 014-020956, ve znění opravy uveřejněné dne 21. 2. 2014 pod ev. č. 2014/S 037-061086,

rozhodl takto:

Návrh navrhovatele – společníků společnosti „GeoTec-GS – Dopravoprojekt – HG partner“

o GeoTec-GS, a.s., IČO 25103431, se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10,

o Dopravoprojekt Brno a.s., IČO 46347488, se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno,

o HG partner s.r.o., IČO 27221253, se sídlem Smetanova 200, 250 82 Úvaly,

kteří dne 25. 2. 2014 uzavřeli smlouvu o společnosti – ze dne 14. 5. 2014 se podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle ustanovení § 118 odst. 1 citovaného zákona.

 

Odůvodnění

 

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – Povodí Odry, státní podnik, IČO 70890021, se sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, doručovací číslo: 701 26, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 7. 2. 2014 společností RECTE.CZ, s.r.o., IČO 61972690, se sídlem Matiční 730/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (dále jen „zadavatel“) – odeslal podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)[1] do Věstníku veřejných zakázek dne 16. 1. 2014 a dne 17. 1. 2014 uveřejnil pod ev. č. 371029 a následně opravil dne 19. 2. 2014 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejnil dne 21. 1. 2014 pod ev. č. 2014/S 014-020956 a následně opravil dne 21. 2. 2014 pod ev. č. 2014/S 037-061086 oznámení otevřeného řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Opatření na horní Opavě, příprava akce v období 2013-2016“ (dále jen „veřejná zakázka“ nebo též „zadávací řízení“).

2. Zadavatel se v souladu s § 151 zákona nechal při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením zastoupit společností RECTE.CZ, s.r.o., IČO 61972690, se sídlem Matiční 730/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (dále jen „RECTE.CZ, s.r.o.“).

3. Předmětem plnění veřejné zakázky je dle bodu II.1.5) oznámení o zakázce „provedení geodetických, inženýrsko-geologických a hydrogeologických  prací, zpracování dokumentací pro územní řízení pro stavby protipovodňových opatření, a to vodní nádrže Nové Heřminovy, ochranných hrází v obci Nové Heřminovy a souvisejících staveb. Součástí veřejné zakázky bude zpracování odborných studií, zajištění monitoringu studní, provedení modelových výzkumů a biologické průzkumy. Plnění předmětu veřejné zakázky bude realizováno v rozsahu zadávacích podmínek.

4. Zadavatel stanovil v bodu II.2.1) oznámení o zakázce předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 57.261.000,- Kč bez DPH.

5. Zadavatel v bodu IV.1.1) oznámení o zakázce dále určil, že předmětná veřejná zakázka bude zadávána v otevřeném řízení, přičemž lhůtu pro podání nabídek zadavatel stanovil do 10. 3. 2014. Jako základní hodnotící kritérium pro přidělení veřejné zakázky zadavatel v bodu IV.2.1) oznámení o zakázce uvedl nejnižší nabídkovou cenu.

6. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 10. 3. 2014 je zřejmé, že zadavatel ve stanovené lhůtě obdržel celkem čtyři nabídky na plnění předmětné veřejné zakázky.

7. Jak vyplývá ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 4. 4. 2014, hodnotící komise doporučila zadavateli vyloučit ze zadávacího řízení všechny uchazeče, kteří podali nabídku, a to z důvodu nesplnění vyhlášených podmínek zadávacího řízení. Zadavatel se s doporučením hodnotící komise plně ztotožnil a dne 9. 4. 2014 rozhodl o vyloučení všech 4 uchazečů ze zadávacího řízení, tj. včetně uchazeče – společníků společnosti „GeoTec-GS – Dopravoprojekt – HG partner“

o GeoTec-GS, a.s., IČO 25103431, se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10,

o Dopravoprojekt Brno a.s., IČO 46347488, se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno,

o HG partner s.r.o., IČO 27221253, se sídlem Smetanova 200, 250 82 Úvaly,

kteří dne 25. 2. 2014 uzavřeli smlouvu o společnosti, ve správním řízení zastoupení na základě plné moci ze dne 13. 5. 2014 JUDr. Ing. Petrem Petržílkem, Ph.D., advokátem, ev. č. ČAK 13205, AK Petržílek, IČO 73821896, se sídlem Dvořákova 1624, 250 82 Úvaly (dále jen „navrhovatel“).

8. Vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení zdůvodnil zadavatel tím, že navrhovatelem předložená kalkulace v nabídce byla v rozporu s termínovou a cenovou specifikací, která byla uchazečům poskytnuta jako součást zadávacích podmínek. Rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení bylo navrhovateli doručeno dne 11. 4. 2014.

9. Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení podal navrhovatel dne 22. 4. 2014 námitky, které zadavatel obdržel dne 25. 4. 2014. Zadavatel po přezkoumání těmto námitkám nevyhověl, jak vyplývá z jeho rozhodnutí ze dne 28. 4. 2014, které bylo navrhovateli doručeno dne 5. 5. 2014.

10. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o jím podaných námitkách za učiněné v souladu se zákonem, doručil dne 14. 5. 2014 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) z téhož dne. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu dne 15. 5. 2014.

II. OBSAH NÁVRHU

11. Navrhovatel v návrhu primárně rekapituluje obsah námitek, když uvádí, že ve svých námitkách brojil proti svému vyloučení ze zadávacího řízení z důvodu, že v příloze č. 2 zadávací dokumentace „Termínová a cenová specifikace“, části G.01.011.1 Průzkumné práce 01.011 VDNH – Hráz, celek II. fáze IGP – celek E: Individuální vrty, ostatní práce u položky 17 „Čerpání vody ze šachet během provádění průzkumných prací“ uvedl odlišnou měrnou jednotku oproti zadavatelem stanovené specifikaci, když ocenil měrnou jednotku 420 hodin a zadávací podmínky uváděly měrnou jednotku 500 hodin. Navrhovatel dále v námitkách poukazoval na to, že hodnotící komise se rozhodla nevyužít § 76 odst. 3 zákona, neboť by se dle jejího názoru jednalo o zcela nadbytečný krok. Navrhovatel v dalším konstatuje, že měrnou jednotku 420 hodin uvedl na základě svých odborných znalostí a zkušeností z praxe, a proto ji považuje za odpovídající. Položka č. 17 v Termínové a cenové specifikaci je dle navrhovatele vázána na nezbytnou dobu realizace průzkumných prací v šachtách, přičemž jeho cenový návrh vycházel z časového programu terénních prací. Navrhovatel je přesvědčen, že zadavatelem předepsaný rozsah zkoušek není odpovídající, neboť při vhodné organizaci prací a při dodržení osmihodinové pracovní doby, je možné ho uskutečnit za 50 kalendářních dnů, a proto bylo možné s 5 % časovou rezervou snížit dobu čerpání ze zadavatelem navrhovaných 500 hodin na 420 hodin. Současně navrhovatel v námitkách odkázal na znění zadávací dokumentace na str. 2 bod 4. (viz bod 40 odůvodnění tohoto rozhodnutí), z něhož je dle slov navrhovatele zjevné, že pokud by se ve svém odborném odhadu při stanovení měrné jednotky pro čerpání vody ze šachet během průzkumných prací mýlil, šel by důsledek takového omylu k jeho tíži a tento omyl by neměl vliv na výši nabídkové ceny. Navrhovatel ve svých námitkách současně brojil proti skutečnosti, že listina oznamující rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení není podepsána přímo zadavatelem, nýbrž v jeho zastoupení společností RECTE.CZ, s.r.o., a tudíž předmětné rozhodnutí nemá zákonem předpokládané účinky, tj. nemůže vést k vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení.

12. Dále navrhovatel v návrhu namítá, že výrok rozhodnutí zadavatele o námitkách je nesrozumitelný, neboť § 111 odst. 1 zákona expressis verbis určuje, jak má výrok rozhodnutí o podaných námitkách znít. Vzhledem k právě řečenému proto zadavatel musí výslovně uvést, zda námitkám vyhovuje či nikoliv. Navrhovatel v dalším podotýká, že z jazykového a gramatického výkladu § 111 odst. 1 zákona vyplývá, že pokud je podaných námitek více, musí zadavatel vždy ve výroku rozhodnutí uvést, zda každé konkrétní námitce vyhovuje či nikoliv, přičemž musí každou námitku ve výroku rozhodnutí nezaměnitelným a konkrétním způsobem specifikovat. Nesrozumitelnost výroku rozhodnutí o námitkách je pak dle mínění navrhovatele bez dalšího důvodem nepřezkoumatelnosti rozhodnutí o námitkách. Navrhovatel zastává názor, že nesrozumitelný výrok představuje nesrozumitelnost samotného projevu vůle rozhodujícího subjektu, což v důsledku vede k nicotnosti takového rozhodnutí, neboť nelze-li z výroku jednoznačně zjistit, jak správní orgán autoritativně rozhodl o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech účastníků, pak takové rozhodnutí ani není nadáno schopností cokoliv konstituovat či deklarovat (v této souvislosti navrhovatel poukazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 78/2006-41 ze dne 30. 11. 2006). Navrhovatel je tudíž přesvědčen, že zadavatel v rozhodnutí o námitkách nebyl oprávněn „potvrzovat“ napadené rozhodnutí o jeho vyloučení ze zadávacího řízení, a dále že v rozhodnutí o námitkách zcela nesprávně a nelogicky, v rozporu s materiální skutečností, „zamítl“ jen jednu námitku, aniž by blíže specifikoval, o kterou z podaných námitek se jedná.

13. Z obdobných důvodů navrhovatel považuje za nesrozumitelný a tudíž i nepřezkoumatelný „výrok“ oznámení rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení ze zadávacího řízení, neboť i v tomto „výroku“ musí být výslovně, jasně, určitě a srozumitelně uvedeno, jakých konkrétních pochybení se měl navrhovatel dopustit, že mělo dojít k „nesplnění vyhlášených podmínek zadávacího řízení“. Navrhovatel je toho názoru, že toto výslovné, jasné, určité a srozumitelné uvedení přitom bezpochyby patří již do rozhodovacího výroku, a nikoliv až do jeho odůvodnění.

14. Navrhovatel v návrhu dále upozorňuje na skutečnost, že do dne podání návrhu nebyl zadavatelem dle § 111 odst. 3 zákona písemně (či jinak) informován ani o podaných námitkách ostatních uchazečů v rámci zadávacího řízení, ani o rozhodnutích o nich. Takové informace jsou přitom dle navrhovatele důležité pro jeho právní postavení v zadávacím řízení a dodržování zásad rovnosti mezi uchazeči. Vzhledem k právě řečenému má navrhovatel za to, že se zadavatel nastíněným postupem dopustil porušení § 6 odst. 1 zákona.

15. Navrhovatel rovněž poukazuje na skutečnost, že o svém vyloučení z účasti v zadávacím řízení neobdržel jiný dokument než „oznámení rozhodnutí zadavatele“ ze dne 9. 4. 2014. Přitom navrhovatel považuje za nezpochybnitelné, že každý zadavatel musí s ohledem na § 151 odst. 2 zákona své rozhodnutí o vyloučení konkrétního uchazeče z účasti v zadávacím řízení učinit přímo sám, nikoliv v zastoupení, přičemž z textu zákona (zejména pak z § 110 odst. 4 zákona a § 76 odst. 6 zákona) jednoznačně vyplývá, že pokud zadavatel rozhodne o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení, je povinen takové rozhodnutí uchazeči též doručit. Navrhovatel zdůrazňuje, že zadavatel musí uchazeči doručit samotné rozhodnutí, a nikoliv pouze oznámení o takovém rozhodnutí, poněvadž je-li uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení, nezačne mu plynout lhůta pro podání námitek dříve, než je mu rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení doručeno. S ohledem na výše uvedené navrhovatel dovozuje, že dokument označený jako „oznámení rozhodnutí zadavatele“ je buď skutečným rozhodnutím zadavatele (pak však trpí podstatnou právní vadou, která způsobuje nicotnost či neplatnost takového rozhodnutí ex tunc, jelikož není podepsáno zadavatelem, resp. jeho statutárním orgánem, a podpis „pověřené osoby“ společnosti RECTE.CZ s.r.o. není dostačující a nezakládá platnost zamýšleného právního aktu jako takového), nebo se o rozhodnutí zadavatele nejedná a navrhovateli tedy dosud běží lhůta pro podání námitek, jelikož mu dosud žádné rozhodnutí o jeho vyloučení ze zadávacího řízení doručeno nebylo. Navrhovatel dodává, že dle jeho mínění je právní jednání nutné posuzovat podle jeho obsahu, a ne podle jeho označení, a proto má za to, že předmětný dokument je rozhodnutím zadavatele o jeho vyloučení ze zadávacího řízení, avšak je nesprávně podepsán pověřenou osobou RECTE.CZ s.r.o.

16. K argumentu zadavatele, že pokud by přiznal právo uchazečům upravovat na základě jejich vlastních znalostí a zkušeností položkový rozpočet, dopustil by se porušení zásad uvedených v § 6 odst. 1 zákona, jelikož by při hodnocení nabídek porovnával vzájemně neporovnatelné údaje, navrhovatel namítá, že tyto závěry zadavatele jsou nesprávné a ryze účelové, neboť v daném případě se nejedná o porovnávání vzájemně neporovnatelných údajů, jelikož příslušná nabídková cena vycházela z položkového rozpočtu a v případě ocenění položky č. 17 se opírala o měrnou jednotku, z níž je možné jednoduše určit jednotkovou cenu za jednu hodinu čerpání vody. Této jednotkové ceny za jednu hodinu čerpání vody se dle názoru navrhovatele dosáhne rovným, transparentním a nediskriminačním prostým matematickým výpočtem – v případě navrhovatele vydělením nabízené nabídkové ceny číslicí „420“ a v případě ostatních uchazečů vydělením jejich nabízené nabídkové ceny číslicí „500“. Z uvedeného je dle slov navrhovatele zřejmé, že k ohrožení postupu podle § 6 odst. 1 zákona v žádném případě dojít nemohlo a nedošlo. Současně navrhovatel doplňuje, že zadavatel si tuto skutečnost mohl objasnit dotazem podle § 76 odst. 3 zákona, přičemž v této souvislosti zároveň poukazuje na dle jeho mínění zásadní změnu stanoviska zadavatele, jenž v „oznámení rozhodnutí zadavatele“ uvedl, že nevyužije postup dle § 76 odst. 3 zákona, neboť by se jednalo o nadbytečný krok, jelikož i nabídky všech ostatních uchazečů byly z hodnocení vyřazeny, avšak v rozhodnutí o námitkách navrhovatele toto své tvrzení změnil a uvedl, že tento postup nezvolil pro zjevný rozpor nabídky se zadávací dokumentací. Z uvedeného je podle názoru navrhovatele zřejmé, že si zadavatel uvědomil nesprávnost své argumentace uvedené v „oznámení rozhodnutí zadavatele“. Podle informací navrhovatele totiž zadavatel musel v „námitkovém řízení“ vyhovět minimálně námitkám dalšího jednoho uchazeče.

17. Navrhovatel se domnívá, že výše uvedeným porušením zákona zadavatelem mu vznikla újma na jeho právech, jelikož přišel o možnost získat veřejnou zakázku, a tím případně též o přiměřený zisk.

18. Závěrem se navrhovatel s ohledem na všechny výše uvedené argumenty domáhá, aby Úřad rozhodl tak, že zadavatel porušil při zadávání veřejné zakázky zákon tím, že vyloučil navrhovatele z účasti v zadávacím řízení, ačkoliv jeho nabídka splňovala všechny podmínky zadávacího řízení. Jako opatření k nápravě uvedeného postupu zadavatele navrhovatel Úřadu navrhuje zrušit úkony hodnotící komise spočívající v posouzení a hodnocení nabídek, které se týkaly nabídky navrhovatele, zejména na úseku vyřazení nabídky navrhovatele z posuzování a hodnocení a návrhu zadavateli, aby navrhovatele vyloučil z účasti v zadávacím řízení, dále pak oznámení o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení, resp. příslušné rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení, a konečně i rozhodnutí zadavatele ze dne 28. 4. 2014 o podaných námitkách navrhovatele.

III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

19. Podle ustanovení § 113 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dnem 14. 5. 2014, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele.

20. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

Vyjádření zadavatele k návrhu

21. Zadavatel se k návrhu vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 22. 5. 2014, které Úřad obdržel dne 23. 5. 2014, přičemž konstatuje následující.

22. K tvrzení navrhovatele, týkajícího se obsahu výroku rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele (viz bod 16 odůvodnění tohoto rozhodnutí), zadavatel uvádí, že se s tímto tvrzením neztotožňuje, neboť jestliže formuloval své rozhodnutí o námitce v jediné listině označené jako „Rozhodnutí zadavatele o podané námitce“, přičemž z obsahu předmětného rozhodnutí je zřejmé, že se v rámci přezkoumání námitky zabýval celým jejím obsahem, pak není rozhodné, zda je taková listina označená jako „Rozhodnutí zadavatele o podané námitce“ nebo „o podaných námitkách“. Zadavatel je přesvědčen, že pro posouzení správnosti jeho postupu je klíčová pouze skutečnost, zda přezkoumal podané námitky v celém rozsahu dle § 111 odst. 1 zákona, přičemž formulace uvedená ve výroku rozhodnutí o námitce nemá na zákonnost takového rozhodnutí vliv, pokud je z obsahu rozhodnutí jeho vůle zřejmá. Z obdobných důvodů zadavatel odmítá námitku navrhovatele týkající se nesrozumitelnosti „výroku“ oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení (viz bod 17 odůvodnění tohoto rozhodnutí). V této souvislosti zadavatel odkazuje na § 76 odst. 6 zákona, dle kterého zadavatel vyloučení uchazeče, včetně důvodů vyloučení, uchazeči bezodkladně písemně oznámí. V podrobnostech jednotlivých úkonů pak zadavatel odkazuje na dokumentaci o veřejné zakázce.

23. K absenci sdělení o podaných námitkách zadavatel konstatuje, že si je vědom této své povinnosti a uvádí, že informaci o podaných námitkách a rozhodnutí o nich oznámil prostřednictvím pověřené osoby všem uchazečům až poté, kdy mu byly známy všechny skutečnosti, které měly nebo mohly mít vliv na jeho další rozhodnutí. Zadavatel doplňuje, že z předmětného zadávacího řízení vyloučil všechny čtyři uchazeče. Vzhledem k tomuto faktu tudíž uchazečům v oznámení svého rozhodnutí sdělil, že po uplynutí lhůty pro podání námitek zadávací řízení zruší. Jelikož však obdržel souběžně dvě námitky proti svým úkonům, přičemž jedné z nich vyhověl a druhé nikoliv, vznikla tak situace, kdy v zadávacím řízení zůstal pouze jediný uchazeč, a proto pokud by druhý z namítajících uchazečů nepodal návrh, zadavatel by rozhodl o zrušení zadávacího řízení.

24. K oznámení vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení pověřenou osobou zadavatel sděluje, že na základě příkazní smlouvy zmocnil k výkonu zadavatelských činností (s výjimkou úkonů, které ze zákona přísluší pouze zadavateli) společnost RECTE.CZ, s.r.o., jež navrhovateli oznámila jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení, a to včetně důvodů jeho vyloučení i poučení o možnosti podat zdůvodněnou námitku. Zadavatel je přesvědčen, že se porušení § 151 odst. 2 zákona nedopustil a v této souvislosti poukazuje na str. 9, odst. 23 a 24 rozhodnutí Úřadu ze dne 24. 5. 2011 č. j. ÚOHS-S61/2011/VZ-5039/2011/510/KČe.

25. Zadavatel rovněž nesouhlasí s argumentem navrhovatele, že jeho vyloučení z důvodu ocenění odlišné výměry stanovené položky je nesprávné a nezákonné, a v této souvislosti odkazuje na odůvodnění obsažené v rozhodnutí o námitkách ze dne 28. 4. 2014. V předmětném rozhodnutí zadavatel uvedl, že předmět veřejné zakázky byl vymezen zadávacími podmínkami. V čl. 2 zadávací dokumentace zadavatel, mimo jiného, uvedl, že předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v přílohách č. 4 (Obchodní podmínky), č. 1 (Technická specifikace) a č. 2 (Termínová a cenová specifikace) zadávací dokumentace. Dále zadavatel v čl. 4 zadávací dokumentace stanovil, že nabídková cena bude zpracována v členění podle jednotlivých částí zakázky uvedených v příloze č. 2 „Termínová a cenová specifikace“ a dále v čl. 4 odst. 2 zadávací dokumentace uvedl, že uchazeč zpracuje a doloží podrobnou cenovou kalkulaci jednotlivých částí zakázky uvedených v příloze č. 2.

26. Zadavatel v rozhodnutí o námitkách dále konstatuje, že smyslem stanovení požadavků uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace bylo, aby nabídky jednotlivých uchazečů byly při hodnocení nabídkové ceny vzájemně porovnatelné. Účelem následného posouzení předložených nabídek má být tudíž srovnání, zda položkové rozpočty v nabídkách uchazečů odpovídají požadavkům vyhlášených zadávacích podmínek, resp. zda některý z uchazečů nemůže dosáhnout neoprávněné výhody tím, že by zasáhl do obsahu úplnosti soupisu požadovaných činností a některé údaje v něm pozměnil. Zadavatel se domnívá, že pokud by uchazeči měli a mohli upravovat dle vlastních zkušeností a odborných znalostí položkové rozpočty zadavatelů, pak by zcela určitě bylo toto právo zakotveno přímo v zákoně. Zadavatel je přesvědčen, že v případě, že by přiznal právo uchazečům upravovat dle vlastních zkušeností a odborných znalostí položkový rozpočet, dopustil by se bezpochyby porušení základních zásad zadávacího řízení, jelikož by při hodnocení podaných nabídek jednotlivých uchazečů porovnával vzájemně neporovnatelné údaje a provedené hodnocení nabídek by se tak stalo netransparentním. Na tomto závěru nemůže ničeho změnit ani konstatování zadavatele uvedené v čl. 4 zadávací dokumentace. Zadavatel dodává, že navrhovatele nemohl vyzvat dle § 76 odst. 3 zákona k písemnému vysvětlení zjištěné skutečnosti, jelikož nesplnění zadávací podmínky bylo zjevné.

27. K problematice vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení zadavatel ve vyjádření k návrhu doplňuje, že je povinen stanovit zadávací podmínky pro všechny uchazeče stejně a následně hodnotit u všech nabídek splnění těchto podmínek. Zadavatel tedy určuje podmínky, za kterých bude poptávaný předmět veřejné zakázky realizován, přičemž jeho povinností je tyto podmínky zveřejnit a v průběhu zadávacího řízení neměnit. Nelze proto v průběhu zadávacího řízení připustit jejich změnu, neboť pak by hodnotící komise porovnávala vzájemně neporovnatelné nabídky. Jestliže by i ostatní uchazeči měli možnost stanovené zadávací podmínky měnit, pak by se tato skutečnost mohla projevit i v jejich nabídkové ceně. Jelikož však zákon změnu zadávacích podmínek ze strany uchazeče nepřipouští, navrhovatel nebyl oprávněn tyto podmínky v rámci podané nabídky měnit, a pokud tak učinil, musí být dle názoru zadavatele taková nabídka vyřazena pro její nepřijatelnost se zadávacími podmínkami. Zadavatel uzavírá, že argumentace navrhovatele uvedená v jeho návrhu (týkající se výpočtu jednotkové ceny) je v této souvislosti irelevantní.

28. Zadavatel dodává, že pokud měl navrhovatel na základě jeho zkušeností pochybnosti o předepsaném rozsahu prací u položky „čerpání vody“, mohl v souladu s § 49 odst. 1 zákona tuto pochybnost uplatnit formou dodatečné informace k zadávacím podmínkám. V reakci na dodatečné informace by zadavatel mohl rozsah stanovených hodin případně upravit, jestliže by shledal tuto pochybnost jako oprávněnou, a to závazně pro všechny účastníky předmětného zadávacího řízení.

29. K údajnému rozporu uvedenému v „Oznámení rozhodnutí zadavatele“ a v „Rozhodnutí zadavatele o podané námitce“, týkajícího se § 76 odst. 3 zákona, zadavatel uvádí, že jeho tvrzení v rozhodnutí o námitkách není ve vzájemném rozporu se závěry učiněnými hodnotící komisí, poněvadž záměr hodnotící komise vyzvat navrhovatele k písemnému vysvětlení jeho nabídky podle § 76 odst. 3 zákona spočíval pouze v tom, aby hodnotící komisi vysvětlil, jaké důvody jej vedly k nerespektování pokynů zadavatele, avšak vzhledem k tomu, že nabídky ostatních uchazečů nesplnily vyhlášené podmínky zadávacího řízení a byly tak z dalšího posuzování a hodnocení vyřazeny, jednalo by se o zcela nadbytečný úkon hodnotící komise.

30. S ohledem na výše popsané argumenty zadavatel v závěru jeho vyjádření Úřadu navrhuje, aby návrh navrhovatele zamítl.

31. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č. j. ÚOHS-S409/2014/VZ-10411/2014/521/VČe ze dne 28. 5. 2014. Usnesením č. j. ÚOHS-S409/2014/VZ-11751/2014/521/VČe ze dne 6. 6. 2014 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko. Uvedeným usnesením byla dále zadavateli stanovena lhůta k podání informace Úřadu o dalších úkonech, které provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení. Navrhovateli stanovil Úřad citovaným usnesením lhůtu k zaslání originálu plné moci ze dne 13. 5. 2014 udělené JUDr. Ing. Petru Petržílkovi, Ph.D., advokátovi, ev. č. ČAK 13205, AK Petržílek, IČO 73821896, se sídlem Dvořákova 1624, 250 82 Úvaly.

32. Dne 16. 6. 2014 Úřad obdržel od navrhovatele originál plné moci udělené JUDr. Ing. Petrovi Petržílkovi, Ph.D., advokátovi, k zastupování navrhovatele ve správním řízení.

33. Ukončení shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí ve správním řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S409/2014/VZ-13861/2014/521/VČe ze dne 1. 7. 2014. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S409/2014/VZ-13862/2014/521/VČe z téhož dne stanovil lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

34. Dne 16. 7. 2014 po předchozí žádosti ze dne 9. 7. 2014 Úřad umožnil navrhovateli nahlédnutí do příslušného správního spisu. Nahlédnutí za navrhovatele uskutečnil JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D.

IV. ZÁVĚRY ÚŘADU

35. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce a vyjádření účastníků řízení, a na základě vlastního zjištění rozhodl o zamítnutí návrhu, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 zákona. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

RELEVANTNÍ USTANOVENÍ ZÁKONA

36. Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

37. Podle § 17 písm. l) zákona se pro účely zákona rozumí zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky.

38. Podle § 17 písm. v) zákona se pro účely zákona rozumí dokumentací o veřejné zakázce souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů a uzavřených smluv.

39. Podle § 44 odst. 1 zákona je zadávací dokumentace soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel.

40. Podle § 44 odst. 3 písm. f) zákona musí zadávací dokumentace obsahovat požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny.

41. Podle § 76 odst. 1 zákona hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Jestliže nedošlo k vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží. V případě veřejné zakázky na stavební práce, jejíž zadávací dokumentace obsahuje příslušnou dokumentaci podle § 44 odst. 4 písm. a) zákona, posoudí hodnotící komise nabídky v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr.

42. Podle § 76 odst. 3 zákona může hodnotící komise v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Hodnotící komise může rovněž požádat o doplnění dokladů podle § 68 odst. 3 zákona. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit, nebo které doklady má uchazeč doplnit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení či doklady ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, nestanoví-li hodnotící komise lhůtu delší. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.

43. Podle § 76 odst. 6 zákona zadavatel uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. To neplatí, pokud zadavatel postupuje podle § 79 odst. 5 zákona. Vyloučení uchazeče, včetně důvodů vyloučení, zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí. Pokud si to veřejný zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil, může ve zjednodušeném podlimitním řízení rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

44. Podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 zákona.

ZJIŠTĚNÍ ÚŘADU VYPLÝVAJÍCÍ Z DOKUMENTACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

45. Zadavatel v bodu 2. „Vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky“ zadávací dokumentace stanovil, že „Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení geodetických, inženýrsko-geologických a hydrogeologických prací, zpracování dokumentací pro územní řízení pro stavby protipovodňových opatření, a to vodní nádrže Nové Heřminovy, ochranných hrází v obci Nové Heřminovy a souvisejících staveb. Součástí veřejné zakázky bude zpracování odborných studií, zajištění monitoringu studní, provedení modelových výzkumů a biologické průzkumy.

Plnění předmětu veřejné zakázky bude realizováno v rozsahu zadávacích podmínek.

Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován včetně technických podmínek v přílohách zadávací dokumentace a ostatních částech zadávacích podmínek, zejména v Obchodních podmínkách - návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 4), Technické specifikaci (příloha č. 1), a Termínové a cenové specifikaci (příloha č.2).

46. Dále zadavatel v bodu 4. „Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny“ zadávací dokumentace uvedl, že „Nabídková cena bude zpracována v členění podle jednotlivých částí zakázky uvedených v příloze č.2 Termínová a cenová specifikace. Celková nabídková cena bude uvedena v české měně bez DPH, a bude uchazečem uvedena v příloze č.4 Obchodních podmínkách - návrhu smlouvy o dílo, který je součástí této zadávací dokumentace.

Uchazeč dále zpracuje a doloží podrobnou cenovou kalkulaci jednotlivých částí zakázky uvedených v příloze č.2 Termínová a cenová kalkulace. Pro části inženýrsko-geologického průzkumu vyplní uchazeč přiložené soupisy prací.

Prokáže-li se v budoucnu, že ocenění uchazeče neobsahuje všechny činnosti nebo dílčí práce a služby, které byly obsahem zadávací dokumentace a jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla, má se vždy za to, že práce a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních činností v rámci nabídkové ceny uchazeče.

47. Zadavatel v bodu 14. „Další části zadávací dokumentace – přílohy“ zadávací dokumentace stanovil, že přílohu zadávací dokumentace tvoří, mimo jiného, i příloha č. 2 „Termínová a cenová specifikace“ (dále též „příloha č. 2“).

48. V příloze č. 2 zadávací dokumentace je v části „G.01.011.1 Průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz“, celku „II. fáze IGP - celek E: Individuální vrty, ostatní práce“, v položce č. 17 „Čerpání vody ze šachet během provádění průzkumných prací“ uveden počet měrných jednotek v objemu 500 hodin.

49. V nabídce navrhovatele je v rámci oceněné přílohy č. 2 zadávací dokumentace, v části „G.01.011.1 Průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz“, celku „II. fáze IGP - celek E: Individuální vrty, ostatní práce“ u položky č. 17 „Čerpání vody ze šachet během provádění průzkumných prací“ uveden počet měrných jednotek v objemu 420 hodin.

50. Zadavatel rozhodl o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení dle § 76 odst. 6 zákona rozhodnutím ze dne 9. 4. 2014 z důvodu nesplnění vyhlášených podmínek zadávacího řízení. Konkrétně zadavatel vyloučení navrhovatele zdůvodnil následovně:

V souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona v návaznosti na stanovené podmínky zadavatele uvedené v čl. 4 zadávacích podmínek hodnotící komise posuzovala nabídku uchazeče v podrobnostech cenové kalkulace jednotlivých částí zakázky. Kontrolou bylo zjištěno, že uchazečem předložená kalkulace v nabídce byla v rozporu s termínovou a cenovou specifikací, která byla uchazečům poskytnuta jako součást zadávacích podmínek (příloha č. 2) a kterou měli uchazeči při zpracování své nabídky k dispozici. V části G.01.011.1 Průzkumné práce 01.011 VDNH- Hráz, celek II.fáze IGP – celek E: Individuální vrty, ostatní práce u položky 17 Čerpání vody ze šachet během provádění průzkumných prací, uvedl uchazeč odlišnou měrnou jednotku oproti zadavatelem stanovené specifikaci. Uchazečem byla oceněna měrná jednotka 420 hodin, když mělo být oceněno 500 hodin. Vzhledem k tomu, že nabídky ostatních uchazečů nesplnily vyhlášené podmínky zadávacího řízení a byly vyřazeny, hodnotící komise se rozhodla, že nevyužije ust. § 76 odst. 3 zákona a uchazeče nebude dodatečně vyzývat, aby nejasnosti v nabídce vysvětlil, když by se jednalo o zcela nadbytečný krok ze strany hodnotící komise. Na základě těchto skutečností hodnotící komise nabídku uchazeče vyřadila z dalšího posuzování a hodnocení a zadavateli navrhuje uchazeče v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona vyloučit z důvodu nesplnění vyhlášených podmínek zadávacího řízení.

K VYLOUČENÍ NAVRHOVATELE Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

51. Úřad nejprve v obecné rovině konstatuje, že zadávací dokumentace je pro zpracování nabídek rozhodujícím podkladem, v němž zadavatel specifikuje předmět veřejné zakázky co do požadovaného druhu a množství a stanovuje v něm podmínky a požadavky na realizaci veřejné zakázky. Zadávací dokumentace představuje zásadní dokument celého zadávacího řízení, na jehož základě dodavatelé zpracovávají své nabídky, a proto zákon ukládá zadavateli povinnost vymezit prostřednictvím zadávací dokumentace veškeré podrobnosti předmětu veřejné zakázky nezbytné k tomu, aby dodavatelé mohli řádně zpracovat své nabídky. Zadávací dokumentace tak musí obsahovat požadavky zadavatele a technické podmínky v takovém rozsahu, aby byla nejen úplná a správná, ale současně, aby byla jasná, srozumitelná, určitá a dostatečně podrobná tak, aby si kterýkoliv potenciální dodavatel po přečtení zadávací dokumentace mohl učinit představu, co je předmětem veřejné zakázky a zda se daného zadávacího řízení zúčastní. Význam kvality zpracování zadávací dokumentace ze strany zadavatele lze spatřovat rovněž v tom, že na jejím základě budou dodavatelé schopni podat vzájemně porovnatelné nabídky, které umožní zadavateli jejich hodnocení podle předem stanovených kritérií.

52. Taktéž Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č. j. 9 Afs 30/2010-182 ze dne 16. 11. 2010 zdůraznil, že „zadávací dokumentace je nejvýznamnějším dokumentem v rámci zadávacího řízení. Za jeho zpracování je plně odpovědný zadavatel a je povinen ho zpracovat dostatečně kvalitně a s patřičnou odborností tak, aby na jeho základě bylo možno podat odpovídající a především vzájemně porovnatelné nabídky“.

53. V přezkoumávaném případě zadavatel požadoval, aby uchazeči o veřejnou zakázku zpracovali a doložili podrobnou cenovou kalkulaci jednotlivých částí veřejné zakázky uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace (viz bod 45 odůvodnění tohoto rozhodnutí). U položky č. 17 „Čerpání vody ze šachet během provádění průzkumných prací“ (v části „G.01.011.1 Průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz“, celku „II. fáze IGP - celek E: Individuální vrty, ostatní práce“) v příloze č. 2 zadávací dokumentace přitom zadavatel uvedl počet měrných jednotek v objemu 500 hodin.

54. Navrhovatel následně ve své nabídce doložil vyplněnou (naceněnou) přílohu č. 2 zadávací dokumentace, přičemž u položky č. 17 „Čerpání vody ze šachet během provádění průzkumných prací“ (v části „G.01.011.1 Průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz“, celku „II. fáze IGP - celek E: Individuální vrty, ostatní práce“) uvedl namísto zadavatelem požadovaného počtu měrných jednotek 500 hodin počet měrných jednotek 420 hodin (viz bod 48 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Z právě řečeného je tudíž zřejmé, že navrhovatel nedodržel, resp. změnil, podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.

55. Jak vyplývá z výše uvedeného, za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá vždy zadavatel. Zadavatel má povinnost vymezit zadávací podmínky totožným způsobem pro všechny uchazeče bez rozdílu a je povinen posléze posoudit splnění těchto podmínek v nabídkách všech uchazečů tak, aby jeho postup bylo možné zpětně označit za souladný se základními zásadami zadávacího řízení. Platí, že dodavatelé předkládají své nabídkové ceny s ohledem na informace uvedené v zadávací dokumentaci (včetně informace o rozsahu plnění), přičemž těmto informacím přizpůsobují i svou cenovou strategii. Úřad uvádí, že základní zásady zadávacího řízení, jež nachází své vyjádření v § 6 odst. 1 zákona, lze považovat za splněné, mimo jiného, pouze tehdy, jestliže zadavatel obdrží od uchazečů o konkrétní veřejnou zakázku vzájemně porovnatelné nabídky. Ona „vzájemná porovnatelnost nabídek“ bude zpravidla narušena tehdy, pokud zadavatel konkrétním úkonem v zadávacím řízení, typicky vymezením zadávacích podmínek, poruší zákon. Nabídky se však mohou stát vzájemně neporovnatelnými i bez přičinění zadavatele, a to tehdy, když některý z uchazečů v podané nabídce modifikuje, resp. nedodrží zadávací podmínky, stanovené a priori zadavatelem. K této situaci došlo i v šetřeném případě. Navrhovatel v jím podané nabídce nacenil oproti zadavatelem požadovanému počtu měrných jednotek 500 hodin počet měrných jednotek 420 hodin. Tímto jednáním navrhovatel prokazatelně nedodržel zadávací podmínky, přičemž se jeho nabídka stala neporovnatelnou s ostatními nabídkami, jež byly do zadávacího řízení podány. S ohledem na výše uvedené Úřad opakuje, že změnu zadávacích podmínek ze strany navrhovatele nelze připustit, neboť pak by hodnotící komise porovnávala vzájemně neporovnatelné nabídky. V této souvislosti Úřad podotýká, že v případě, že navrhovatel zjistil nedostatky v zadávací dokumentaci, byl oprávněn požadovat po zadavateli jejich vysvětlení, případně mohl podat námitky dle § 110 zákona.

56. Na tomto místě se Úřad vyjadřuje k námitce navrhovatele, že v daném případě nehrozilo porovnání vzájemně neporovnatelných údajů, neboť jednotková cena za jednu hodinu čerpání vody se dosáhne prostým matematickým výpočtem (viz bod 19 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Úřad uvádí, že kritériem hodnocení byla v šetřeném případě toliko nejnižší nabídková cena. Nabídky tak měly být porovnávány s ohledem na celkovou nabídkovou cenu, a nikoliv podle jednotlivých položek, resp. jednotkových cen jednotlivých položek. Úřad dodává, že aby byly nabídkové ceny uchazečů vzájemně porovnatelné, musí vycházet ze stejných rozpočtových položek, včetně stejného množství měrných jednotek jednotlivých položek.

57. Úřad rovněž nesouhlasí s tvrzením navrhovatele, že případný omyl v odhadu velikosti měrné jednotky by šel k jeho tíži s ohledem na ustanovení zadávací dokumentace „Prokáže-li se v budoucnu, že ocenění uchazeče neobsahuje všechny činnosti nebo dílčí práce a služby, které byly obsahem zadávací dokumentace a jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla, má se vždy za to, že práce a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních činností v rámci nabídkové ceny uchazeče“. Úřad je toho názoru, že dané ustanovení zadávací dokumentace nedopadá na případy, kdy dodavatel vědomě změní zadavatelem požadovaný počet měrných jednotek, což je na první pohled z navrhovatelem předloženého rozpočtu patrné, nýbrž na případy, kdy dodavatel zadavatelem stanovené parametry zdánlivě dodrží, avšak následně se zjistí, že některé náklady do určité položky rozpočtu (například v důsledku vlastního omylu) fakticky nezahrnul. Předmětné ustanovení zadávací dokumentace tedy má dle mínění Úřadu pokrývat spíše případy, kdy z dodavatelem předloženého rozpočtu není na první pohled zřejmé, že dodavatel určité množství či určitou součást požadovaného plnění neocenil, avšak daná skutečnost by se projevila až v budoucnu, a to v rámci realizace předmětu plnění veřejné zakázky. Zjednodušeně řečeno by se tedy mohlo jednat obecně o případ, kdy by zadavatel v určité položce rozpočtu požadoval nacenit kupříkladu dodávku dveří spolu s klikou, dodavatel by danou položku v nabídce nacenil, avšak v rámci realizace by následně zjistil, že v dané položce ve skutečnosti hodnotu kliky nezapočítal.

58. K údajnému rozporu týkajícího se možnosti užití postupu dle § 76 odst. 3 zákona uvedeného v „Oznámení rozhodnutí zadavatele“, v němž zadavatel uvedl, že by se jednalo o nadbytečný krok, neboť i nabídky všech ostatních uchazečů byly z hodnocení vyřazeny, a v „Rozhodnutí zadavatele o podané námitce“, v němž zadavatel uvedl, že danou možnost nevyužil, neboť nesplnění zadávací podmínky navrhovatelem bylo zjevné (viz bod 16 odůvodnění tohoto rozhodnutí), Úřad uvádí následující. Ustanovení § 76 odst. 3 zákona dává zadavateli, resp. hodnotící komisi, možnost v případě nejasnosti požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Nejedná se tudíž o povinnost, nýbrž toliko o oprávnění hodnotící komise (viz výňatek z citovaného ustanovení zákona „… může … požádat …“). Je tedy plně v kompetenci hodnotící komise rozhodnout, zda dodavatele požádá o písemné vysvětlení nabídky, či zda dodavatele bez dalšího objasňování vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Není tedy porušením zákona, rozhodne-li se zadavatel, resp. hodnotící komise, § 76 odst. 3 zákona nevyužít a nepostupovat podle něj. Z ustanovení § 76 odst. 3 zákona rovněž nevyplývá povinnost zadavatele jakkoli odůvodňovat nevyužití daného institutu. Pokud tedy zadavatel v šetřeném případě možnosti, kterou mu předmětné ustanovení zákona skýtá, nevyužil, není rozhodné, jaké skutečnosti jej k danému závěru vedly.

59. V návaznosti na výše uvedené Úřad uzavírá, že v přezkoumávaném případě zadavatel rozhodl o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona, neboť navrhovatel v zadávacím řízení podal nabídku, která byla v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách, jelikož namísto zadavatelem požadovaného počtu měrných jednotek 500 hodin pro čerpání vody ze šachet během provádění průzkumných prací změnil navrhovatel počet měrných jednotek na 420 hodin.

K ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH ZE DNE 28. 4. 2014

60. Podle § 111 odst. 1 zákona zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu. Vyhoví-li zadavatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy.

61. Podle § 111 odst. 3 zákona o podaných námitkách a rozhodnutí o nich zadavatel bezodkladně písemně informuje všechny uchazeče, a pokud neuplynula v době vyřízení námitek lhůta pro podání nabídek, všechny zájemce.

62. V rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 28. 4. 2014 zadavatel uvedl následující:

V souladu s ust. § 111 odst. 1 zákona byla zadavatelem přezkoumána oprávněnost podané námitky ve všech vzájemných souvislostech. Po přezkoumání podané námitky rozhodl zadavatel takto:

Napadené rozhodnutí zadavatele ve věci jeho rozhodnutí o vyloučení stěžovatele ze zadávacího řízení „Opatření na horní Opavě, příprava akce v období 2013-2016“ zadavatel potvrzuje a podanou námitku zamítá.

63. K tvrzení navrhovatele o nepřezkoumatelnosti a nesrozumitelnosti výroku rozhodnutí o námitkách navrhovatele ze dne 28. 4. 2014 (viz bod 12 odůvodnění tohoto rozhodnutí) Úřad uvádí, že z odůvodnění rozhodnutí o námitkách je patrné, že se zadavatel všemi námitkami navrhovatele zabýval, proto pokud zadavatel ve výroku tohoto rozhodnutí uvedl, že zamítá „námitku“, a nikoliv „námitky“, pak tím bylo nepochybně myšleno podání navrhovatele jako celek, tj. všechny námitky uvedené navrhovatelem v podání označeném jako „Námitky proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení“. Co se týče zadavatelem užité formulace, že napadené rozhodnutí o vyloučení navrhovatele „potvrzuje“ a „podanou námitku zamítá“, pak Úřad konstatuje, že z obsahu dané formulace je zřejmé, jak zadavatel o námitkách navrhovatele rozhodl, a proto není rozhodné, jakou konkrétní formulaci zadavatel zvolil.

64. V souvislosti s tvrzením navrhovatele o nepřezkoumatelnosti „výroku“ o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení uvedeném v oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele (viz bod 13 odůvodnění tohoto rozhodnutí) Úřad uvádí, že ustanovení § 76 odst. 6 zákona neupravuje náležitosti rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení. Nejedná se tedy o rozhodnutí ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Nad rámec právě řečeného Úřad dodává, že předmětné rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele přezkoumal, a konstatuje, že se jedná o transparentní úkon zadavatele učiněný v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona.

65. Co se týče argumentu navrhovatele, že neobdržel rozhodnutí o svém vyloučení z účasti v zadávacím řízení, nýbrž pouze oznámení o svém vyloučení podepsané zástupcem zadavatele pověřeným výkonem zadavatelských činností (viz bod 15 odůvodnění tohoto rozhodnutí), Úřad konstatuje, že z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení, podepsané statutárním zástupcem zadavatele, zadavatel vyhotovil dne 9. 4. 2014. Z obsahu daného rozhodnutí je přitom patrné, že se v části týkající se vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení shoduje s obsahem oznámení tohoto rozhodnutí zadavatele podepsaným osobou oprávněnou jednat za zástupce zadavatele pověřeným výkonem zadavatelských činností, tzn. RECTE.CZ, s.r.o. Úřad proto konstatuje, že napadaný postup zadavatele nemohl mít na postavení navrhovatele v rámci přezkumného řízení žádný vliv a navrhovatel tak nemohl být na svých právech nikterak krácen.

66. K námitce navrhovatele, jež se týká nesplnění informační povinnosti zadavatele dle § 111 odst. 3 zákona (viz bod 14 odůvodnění tohoto rozhodnutí), Úřad uvádí, že z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že zadavatel danou povinnost beze zbytku splnil, a to konkrétně dopisem ze dne 22. 5. 2014, odeslaným všem uchazečům o veřejnou zakázku téhož dne.

67. Na základě všech výše uvedených skutečností a v souladu se všemi zjištěnými poznatky Úřad uzavírá, že neshledal v postupu zadavatele rozpor se zákonem, když tento vyloučil navrhovatele z účasti v zadávacím řízení, a proto podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a návrh navrhovatele zamítl.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

2. JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., advokát, AK Petržílek, Dvořákova 1624, 250 82 Úvaly

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Pozn.: Pokud je v textu rozhodnutí uveden odkaz na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jedná se vždy o znění účinné v době zahájení zadávání veřejné zakázky.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz