číslo jednací: S1032/2014/VZ-26242/2014/542/JVo

Instance I.
Věc Rekonstrukce měnírny Bělehradská
Účastníci
  1. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
  2. ČEZ Energetické služby, s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 31. 12. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení 242 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S1032/2014/VZ-26242/2014/542/JVo

 

V Brně 15. prosince 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 28. 11. 2014, na návrh ze dne 26. 11. 2014, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 8. 12. 2014 Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý s. r. o., IČO 24827452, se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3,
  • navrhovatel – ČEZ Energetické služby, s. r. o., IČO 27804721, se sídlem Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-Vítkovice,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Rekonstrukce měnírny Bělehradská“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 8. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 8. 2014, pod ev. č. 494620, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 19. 8. 2014 pod ev. č. 2014/S 157-283446, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele − ČEZ Energetické služby, s. r. o., IČO 27804721, se sídlem Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-Vítkovice – ze dne 26. 11. 2014 se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 28. 11. 2014 návrh (žádost) navrhovatele – ČEZ Energetické služby, s. r. o., IČO 27804721, se sídlem Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-Vítkovice (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání postupu zadavatele – Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 8. 12. 2014 Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý s. r. o., IČO 24827452, se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve věci veřejné zakázky „Rekonstrukce měnírny Bělehradská“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 8. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 8. 2014, pod ev. č. 494620, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 19. 8. 2014 pod ev. č. 2014/S 157-283446 (dále jen „veřejná zakázka").

2. Dnem 28. 11. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Úřad v šetřené věci uvádí, že správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele bylo zahájeno dne 28. 11. 2014 na základě návrhu navrhovatele, ve kterém se navrhovatel domáhal, aby Úřad uložil nápravné opatření tím, že zruší rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení, a dále, aby Úřad vydal předběžné opatření, kterým nařídí zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, případně nařídí zadavateli pozastavit zadávací řízení.

5. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S1032/2014/VZ-25546/2014/542/JVo ze dne 3. 12. 2014.

6. Dne 9. 12. 2014 obdržel Úřad vyjádření zadavatele ze dne 8. 12. 2014 a dokumentaci o veřejné zakázce, jejíž součástí bylo rovněž rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení ze dne 5. 12. 2014. Jako důvod zrušení zadávacího řízení zadavatel uvedl, že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Zadavatel uvedl, že v průběhu zadávacího řízení vznikla důvodná pochybnost, zda nelze zadávací podmínky interpretovat i jiným způsobem, kterým by však nebyl naplněn účel a předmět veřejné zakázky. Zadavatel dále uvedl, že nejtransparentnějším rozhodnutím, které lze v dané situaci učinit, je zrušení zadávacího řízení.  

7. Oznámení o zrušení zadávacího řízení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 5. 12. 2014 a uveřejněno dne 8. 12. 2014, pod ev. č. 494620.

8. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

9. Jelikož v průběhu správního řízení zadavatel předmětné zadávací řízení zrušil, zanikla tak veřejná zakázka, která měla být Úřadem přezkoumána. Návrh („žádost“ v terminologii správního řádu, pozn. Úřadu) navrhovatele, včetně návrhu na nařízení předběžného opatření, se tak stal zjevně bezpředmětným, a Úřad proto rozhodl usnesením podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s. r. o., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3

2. ČEZ Energetické služby, s. r. o., Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-Vítkovice

 

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz