Rozhodnutí: S23,37/2013/VZ-14656/2013/522/LKo

Instance I.
Věc Centralizovaný nákup telekomunikačních služeb pro resort Ministerstva zdravotnictví pro roky 2013 až 2016 – Hlasové služby poskytované v pevném místě
Účastníci
  1. Ministerstvo zdravotnictví ČR
  2. ha-vel internet s.r.o.
  3. T-Mobile Czech Republic, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 9. 12. 2014
Související rozhodnutí S23,37/2013/VZ-14656/2013/522/LKo
R241/2013/VZ-25501/2014/323/BRy
Dokumenty file icon dokument ke stažení  B

 

Č. j.: ÚOHS-S23,37/2013/VZ-14656/2013/522/LKo

 

5. srpna 2013

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve společném správním řízení zahájeném dne 3. 1. 2013 na návrh z téhož dne, respektive 14. 1. 2013 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Ministerstvo zdravotnictví ČR, IČO 00024341, se sídlem nám. Palackého 4/375, 128 01 Praha 2,
  • navrhovatel – ha-vel internet s.r.o., IČO 25354973, se sídlem Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava – Muglinov,
  • navrhovatel – T-Mobile Czech Republic, a.s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „Centralizovaný nákup telekomunikačních služeb pro resort Ministerstva zdravotnictví pro roky 2013 až 2016 – Hlasové služby poskytované v pevném místě“ zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 13. 11. 2012, kde bylo uveřejněno dne 14. 11. 2012 pod ev. č. 237783, rozhodl takto:

 

I.

Zadavatel – Ministerstvo zdravotnictví ČR, IČO 00024341, se sídlem nám. Palackého 4/375, 12801 Praha 2 – nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Centralizovaný nákup telekomunikačních služeb pro resort Ministerstva zdravotnictví pro roky 2013 až 2016 – Hlasové služby poskytované v pevném místě“ postup stanovený v § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a současně porušil zásadu rovného zacházení zakotvenou v § 6 odst. 1 citovaného zákona, když v zákonem stanovené lhůtě neodeslal na základě žádosti o dodatečné informace, kterou dne 4. 12. 2012 podal navrhovatel – ha-vel internet s.r.o., IČO 25354973, se sídlem Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava – Muglinov –, dodatečné informace k zadávacím podmínkám, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

 

II.

Zadavatel – Ministerstvo zdravotnictví ČR, IČO 00024341, se sídlem nám. Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 – porušil ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a současně porušil zásadu rovného zacházení zakotvenou v § 6 odst. 1 citovaného zákona, tím, že nevymezil předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, když nestanovil typy a počet požadovaných linek ISDN1, ISDN30 a HTS v lokalitách jednotlivých zadavatelů, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

 

III.

Jako opatření k nápravě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší zadávací řízení „Centralizovaný nákup telekomunikačních služeb pro resort Ministerstva zdravotnictví pro roky 2013 až 2016 – Hlasové služby poskytované v pevném místě“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 13. 11. 2012, kde bylo uveřejněno dne 14. 11. 2012 pod ev. č. 237783.

IV.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Ministerstvo zdravotnictví ČR, IČO 00024341, se sídlem nám. Palackého 4/375, 12801 Praha 2 – ukládá:

 

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,-- Kč (třicet tisíc korun českých).

 

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

V.

Návrh navrhovatele – ha-vel internet s.r.o., IČO 25354973, se sídlem Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava – Muglinov – ze dne 3. 1. 2013 se podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v části návrhu, která se týká porušení § 44 odst. 1 a § 50 odst. 4 ve spojení s § 6 citovaného zákona, zamítá, neboť návrh nebyl podán oprávněnou osobou.

 

 

Odůvodnění

 

Průběh zadávacího řízení

1. Zadavatel – Ministerstvo zdravotnictví ČR, IČO 00024341, se sídlem nám. Palackého 4/375, 12801 Praha 2 (dále jen „zadavatel“), uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 11. 2012 pod ev. č. zakázky 237783 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 11. 2012 pod. ev. č. 2012/S 222-366223 oznámení otevřeného zadávacího řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Centralizovaný nákup telekomunikačních služeb pro resort Ministerstva zdravotnictví pro roky 2013 až 2016 – Hlasové služby poskytované v pevném místě“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. V zadávací dokumentaci v článku 1 nazvaném „Předmět veřejné zakázky“ zadavatel vymezil předmět plnění veřejné zakázky jako poskytování hovorových a nehovorových služeb elektronických komunikací poskytovaných v pevném místě prostřednictvím sítí elektronických komunikací a zajištění souvisejících služeb v rozsahu vymezeném zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky má být realizován na základě rámcové smlouvy uzavřené s jedním uchazečem postupem podle § 92 odst. 1 písm. b) zákona, průběžně po dobu 4 let trvání rámcové smlouvy.

3. Objem služeb je specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky ve formě výchozího ceníku a člení se na jednorázové zřizovací poplatky, měsíční paušální poplatky a příchozí hlasový provoz na služby barevných linek.

4. Doba plnění veřejné zakázky je vymezena předpokládaným termínem zahájení plnění (okamžik nabytí účinnosti rámcové smlouvy) dne 1. 2. 2013 a předpokládaným termínem ukončení plnění dne 31. 12. 2016, celkově 48 měsíců. Místem plnění služeb jsou lokality zadavatelů uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky.

5. Technické kvalifikační předpoklady splní dle zadávací dokumentace ten dodavatel, který předloží seznam minimálně 3 významných veřejných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech (2010, 2011, 2012) do konce lhůty pro podání nabídek s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Kvalifikovaný je ten uchazeč, který doloží minimálně 3 referenční zakázky v oblasti poskytování hlasových telekomunikačních služeb poskytovaných v pevném místě s obdobným rozsahem jako je řešení zadavatele. Za obdobné řešení je považováno takové:

1. jehož rozsah představuje minimálně 20x ISDN30, 100x ISDN2 a 200x HTS dlouhodobě poskytovaných, tj. po dobu minimálně 1 roku, telekomunikačních služeb konektivity, či řešení s obdobným rozsahem z pohledu počtu hlasových komunikačních kanálů, přičemž všechny tři typy konektivity musí být zastoupeny, a současně

2. jehož hodnota představuje částku ve výši minimálně 10 000 000 Kč bez DPH za jeden rok.

6. Jako základní hodnotící kritérium stanovil zadavatel dle čl. 9 zadávací dokumentace kritérium nejnižší nabídkové ceny, přičemž pro hodnocení nabídek měla být v souladu s § 96 a § 97 zákona použita elektronická aukce.

7. Jako kontaktní osoba byla v zadávací dokumentaci i ve Věstníku veřejných zakázek označena vedoucí oddělení veřejných zakázek zadavatele a emailová adresa <verejnazakazka@mzcr.cz>. Ve Věstníku veřejných zakázek byla rovněž uvedena internetová adresa profilu zadavatele <http://egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMZ> s upřesněním, že další informace, zadávací dokumentace a další dokumenty jsou k dispozici na výše uvedených kontaktních místech, kam mají být rovněž zasílány nabídky nebo žádosti o účast.

8. Prostřednictvím emailové adresy <verejnazakazka@mzcr.cz> obdržel zadavatel tři žádosti o dodatečné informace. Odpověď na žádost č. 1 byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 28. 11. 2012, odpověď na žádost č. 2 byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 5. 12. 2012 a odpověď na žádost č. 3 byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 14. 12. 2012.

9. Žádost č. 1 obsahovala zejména požadavek upřesnění předmětu plnění, a to kde a v jakém počtu mají být instalovány linky ISDN2, ISDN30 a HTS, jaký bude přesný objem služeb odebíraných v budoucnu a jak dlouhá bude doba účinnosti prováděcích smluv uzavíraných na základě rámcové smlouvy. Dále tazatel požádal o snížení množstevních požadavků u technických kvalifikačních předpokladů. Zadavatel ve své odpovědi počet a lokalizaci linek nekonkretizoval, neboť se dle jeho názoru jedná o rámcovou smlouvu a kterákoliv služba může být požadována v kterékoli lokalitě. Zadavatel odmítl stanovit jiné než v zadávací dokumentaci uvedené objemy minut. K délce prováděcích smluv zadavatel uvedl, že negarantuje jejich délku, přičemž nejdříve mohou nabýt účinnosti dnem účinnosti rámcové smlouvy a zaniknou se zánikem rámcové smlouvy. Kvalifikační předpoklady zadavatel ponechal v zadávané výši, pouze upřesnil, že částka 10 000 000,- Kč bez DPH je myšlena jako součet 3 zakázek za jeden rok.

10. Žádost č. 2 se vztahovala k datu ukončení současných smluv a provozovatelům současných služeb. Tyto informace zadavatel neposkytnul.

11. Žádost č. 3 požadovala ujasnění předmětu plnění, a to kde a v jakém počtu mají být instalovány linky ISDN2, ISDN30 a HTS a k jakému datu končí současné smlouvy, aby bylo známo, jak dlouhá bude doba účinnosti smluv budoucích. Dále tazatel požádal o snížení množstevních požadavků linek u technických kvalifikačních předpokladů. Zadavatel požadované informace neposkytnul s odkazem na odpověď na dotaz č. 1.

12. Dne 4. 12. 2012 podal navrhovatel – ha-vel internet s.r.o., IČO 25354973, se sídlem Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava – Muglinov (dále jen „navrhovatel ha-vel internet“) – žádost dodatečné  informace prostřednictvím datové schránky. Vzhledem k tomu, že neobdržel od zadavatele odpověď, podal navrhovatel ha-vel internet dne 21. 12. 2012, opět prostřednictvím datové schránky, námitky proti zadávací dokumentaci, ve kterých upozorňuje na porušení postupu zadavatele při vyřizování dodatečných informací k zadávacím podmínkám, který je stanoven v § 49 zákona. Na tyto námitky zadavatel nereagoval.

13. Dne 21. 12. 2012 podal navrhovatel – T-Mobile Czech Republic, a.s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 (dále jen „navrhovatel T-Mobile“) – námitky proti zadávacím podmínkám, ve kterých poukazuje na porušení zásad zadávacího řízení zakotvených v § 6 zákona ve spojení s nejasným vymezením předmětu veřejné zakázky a nepřiměřeným nastavením technických kvalifikačních požadavků v rozporu s § 50 odst. 4 zákona. Po přezkoumání oprávněnosti podaných námitek jim zadavatel nevyhověl, což navrhovateli T-Mobile oznámil rozhodnutím ze dne 4. 1. 2013, které navrhovatel T-Mobile obdržel téhož dne.

14. Zadavatel ve svém rozhodnutí o nevyhovění námitkám navrhovatele T-Mobile uvádí následující. Výše technických kvalifikačních předpokladů je dle jeho názoru přiměřená, neboť odpovídá přibližně 27 % současného objemu služeb a kvalifikace může být prokázána třemi zakázkami realizovanými v posledních třech letech, přičemž každá z nich může dosahovat pouze cca 9 % soutěženého řešení. Zadavatel dále nesouhlasí s tím, že by porušil zásady zakotvené v § 6 zákona tím, že nespecifikoval, jaký typ komunikačních služeb a kde je bude požadovat, neboť dle jeho názoru ze samotné povahy rámcové smlouvy vyplývá, že může požadovat jakoukoli službu za nabídnutou službu v kterémkoli místě, což není ovlivněno případnou znalostí konkrétních podmínek současných provozovatelů v dané lokalitě. Podobně se zadavatel nedomnívá, že by byla zásada diskriminace porušena tím, že v zadávací dokumentaci není uveden ani přibližný reálný hlasový měsíční provoz, neboť jeho budoucí vývoj zadavatel není schopen předvídat.

Průběh správního řízení sp. zn. S23/2013

15. Dne 3. 1. 2013 podal navrhovatel ha-vel internet návrh na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). Úřad obdržel návrh dne 3. 1. 2013 a tímto dnem bylo dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

16. Účastníky správního řízení sp. zn. S23/2013 podle § 116 zákona jsou:

· zadavatel,

· navrhovatel ha-vel internet.

17. Navrhovatel ha-vel internet ve svém návrhu konstatuje, že zadavatel v zákonných lhůtách nereagoval na jeho žádost o informace, čímž porušuje svou povinnost zakotvenou v § 49 odst. 2 zákona, a následně nereagoval ani na jeho námitky. Dále navrhovatel ha-vel internet namítá porušení zásady transparentnosti a zákazu diskriminace, neboť požadované hodnoty referenčních zakázek jsou neúměrně vysoké a tím pádem v rozporu s § 50 odst. 4 zákona. Zadavatel dle navrhovatele ha-vel internet rovněž porušuje § 44 odst. 1 zákona, neboť podmínky, za kterých bude plněna rámcová smlouva, jsou nejasné. Navrhovatel ha-vel internet se svým návrhem domáhá zrušení předmětného zadávacího řízení.

18. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení sp. zn. S23/2013 dopisem č. j. ÚOHS-S23/2013/VZ-1030/2013/522/VFr ze dne 22. 1. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S23/2013/VZ-1032/2013/522/VFr  ze dne 22. 1. 2013 stanovil Úřad účastníkům řízení podle § 36 odst. 1 správního řádu lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Vyjádření zadavatele

19. K návrhu navrhovatele ha-vel internet se zadavatel vyjádřil dopisem ze dne 10. 1. 2013. V něm uvádí, že na podání učiněná navrhovatelem ha-vel internet nereagoval, neboť navrhovatel ha-vel internet s ním nekomunikoval definovaným komunikačním kanálem, a také proto, že na obdobné dotazy bylo odpovězeno v rámci jiných dodatečných informací. K technickým kvalifikačním předpokladům zadavatel uvádí, že jejich výše je přiměřená, neboť odpovídá přibližně 27 % současného objemu služeb a kvalifikace může být prokázána třemi zakázkami realizovanými v posledních třech letech, přičemž každá z nich může dosahovat pouze cca 9 % soutěženého řešení. K nejasnostem rámcové smlouvy zadavatel poukazuje na to, jak jsou definovány v zadávacích podmínkách, a dále jak jsou upřesněny v rámci dodatečných informací č. 1 zveřejněných na internetovém profilu zadavatele.

 

Průběh správního řízení sp. zn. S37/2013

20. Dne 14. 1. 2013 podal navrhovatel T-Mobile návrh na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu. Úřad obdržel návrh dne 14. 1. 2013 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

21. Účastníky správního řízení sp. zn. S37/2013 podle § 116 zákona jsou:

· zadavatel,

· navrhovatel T-Mobile.

22. Navrhovatel T-Mobile ve svém návrhu namítá porušení základních zásad ovládajících veřejnou soutěž s tím, že zadavatel v zadávací dokumentaci neuvedl, ve kterých lokalitách bude požadovat jaké služby, a nespecifikoval ani přibližný reálný měsíční provoz. Tyto informace jsou dle navrhovatele T-Mobile známy pouze dosavadním poskytovatelům poptávaných služeb. Dále navrhovatel T-Mobile namítá, že požadované technické kvalifikační předpoklady jsou nastaveny nepřiměřeně, čímž zadavatel porušuje ustanovení § 50 odst. 4 zákona. Navrhovatel T-Mobile se svým návrhem domáhá zrušení předmětného zadávacího řízení.

23. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení sp. zn. S37/2013 dopisem č. j. ÚOHS-S37/2013/VZ-1434/2013/522/VFr ze dne 22. 1. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S37/2013/VZ-1435/2013/522/VFr ze dne 22. 1. 2013 stanovil Úřad účastníkům řízení podle § 36 odst. 1 správního řádu lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

24. Rozhodnutím č. j.  ÚOHS-S37/2013/VZ-2501/2013/522/VFr ze dne 7. 2. 2013 o předběžném opatření Úřad zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude předmětné správní řízení ukončeno.

Vyjádření zadavatele

25. K návrhu navrhovatele T-Mobile se zadavatel vyjádřil dopisem ze dne 23. 1. 2013. V něm uvádí, že obsah návrhu je identický s námitkami, které navrhovatel T-Mobile zadavateli podal dne 21. 12. 2013, a odkázal na předchozí argumentaci obsaženou v rozhodnutí o nevyhovění námitkám. Dále zadavatel upozorňuje, že předložení dvou nabídek splňujících kvalifikační kritéria svědčí o transparentním a nediskriminačním stanovení zadávacích podmínek.

Průběh společného správního řízení sp. zn. S23,37/2013

26. S ohledem na dodržení zásady uvedené v ustanovení § 6 odst. 2 správního řádu, podle které správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a vzhledem k tomu, že správní řízení ve věci přezkoumávání úkonu zadavatele se týkají téže veřejné zakázky, Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S37/2013/VZ-3022/2013/522/VFr ze dne 27. 2. 2013 řízení vedená pod sp. zn. S23/2013 a S37/2013 dle ust. § 140 odst. 1 správního řádu spojil a informoval o tom všechny účastníky řízení.

27. Účastníky společného správního řízení sp. zn. S23,37/2013 podle § 116 zákona jsou:

· zadavatel,

· navrhovatelé – ha-vel internet a T-Mobile.

28. Úřad dne 27. 2. 2013 usnesením č. j. ÚOHS-S23,37/2013/VZ-2944/2013/522/VFr stanovil účastníkům lhůtu k poskytnutí informací. Od zadavatele si Úřad vyžádal informace o smluvních závazcích, které mají být nahrazeny dílčími smlouvami uzavřenými na základě rámcové smlouvy uzavřené v předmětné veřejné zakázce. Od navrhovatele ha-vel internet si Úřad vyžádal, aby prokázal doručení námitek ze dne 21. 12. 2012 zadavateli.

29. Navrhovatel ha-vel internet požadované informace poskytl dopisem ze dne 28. 2. 2013, přičemž dne 21. 3. 2013 doručil Úřadu vyjádření, v němž uvádí, že komunikace mezi podnikatelskými subjekty a orgány veřejné správy prostřednictvím datových schránek je již po dobu několika posledních let státem deklarována jako prioritní, relevantní a právně závazná forma komunikace. V případě nevyřízení námitek podaných prostřednictvím datové schránky se navíc dle vyjádření navrhovatele ha-vel internet jedná o odchýlení se od zákona, neboť ten stanovení obligatorního způsobu komunikace námitek neobsahuje.

30. Navrhovatel ha-vel internet dále poukazuje na to, že nastavení požadovaných hodnot referenčních zakázek odpovídá spojení požadavků zadavatelů dosud vystupujících samostatně, a je tedy nemožné, aby tento požadavek spojili byť i stávající poskytovatelé poptávaných služeb. Navrhovatel ha-vel internet trvá na tom, že referenční zakázky měly být stanoveny v hodnotě pro jednotlivé zadavatele.

31. K nejasné délce smluv uzavíraných na základě rámcové smlouvy navrhovatel ha-vel upozorňuje, že ani podání dodatečných informací jejich délku neupřesnilo. I nadále je pro něj proto nemožné kalkulovat návratnost vložených investic.

32. Zadavatel Úřadem požadované informace poskytl podáním ze dne 11. 3. 2013. Podání obsahuje přehled stávajících poskytovatelů hlasových služeb v pevném místě jednotlivých zadavatelů, kteří jsou specifikování v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

Závěry Úřadu

33. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace a stanovisek předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel nepostupoval v zadávacím řízení v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

34. Podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona je centrálním zadavatelem takový veřejný zadavatel, který provádí centralizované zadávání, spočívající v tom, že provádí zadávací služby, řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky, služby či stavební práce na účet jiných zadavatelů.

35. Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

36. Podle § 44 odst. 1 zákona je zadávací dokumentací soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel.

37. Podle § 49 odst. 1 zákona je dodavatel oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději do 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek; jde-li o zadávací řízení, ve kterém jsou lhůty stanoveny podle § 39 odst. 3 písm. b) bodu 2 zákona, nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

38. Podle § 49 odst. 2 zákona zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti podle odstavce 1, a jde-li o zadávací řízení, ve kterém jsou lhůty stanoveny podle § 39 odst. 3 písm. b) bodu 2 zákona, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti podle odstavce 1.

39. Podle § 49 odst. 3 zákona zadavatel odešle dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku podle odstavce 1 současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

40. Ustanovení § 110 odst. 1 zákona stanoví, že při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh může zadavateli podat zdůvodněné námitky kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech.

41. Podle § 110 odst. 2 zákona lze podat námitky proti všem úkonům zadavatele a stěžovatel je musí doručit zadavateli do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy.

42. Podle § 110 odst. 7 in fine zákona je podání námitek řádně a včas podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci.

43. Podle § 114 odst. 3 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

44. Dle ustanovení § 148 odst. 2 zákona lze písemnosti podle zákona doručit osobně, prostřednictvím osoby, která prování přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými prostředky, prostřednictvím datové schránky, nebo jiným způsobem.

K výroku I. rozhodnutí

45. Z dokumentace o veřejné zakázce a profilu zadavatele vyplývá, že zadavatel obdržel prostřednictvím e-mailové adresy verejnazakazka@mzcr.cz tři žádosti o dodatečné informace. Odpověď na žádost č. 1 byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 28. 11. 2012, odpověď na žádost č. 2 byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 5. 12. 2012 a odpověď na žádost č. 3 byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 14. 12. 2012.

46. Z informací poskytnutých navrhovatelem ha-vel internet, jejichž pravdivost prokázal v rámci správního řízení, vyplývá, že uvedený požádal o dodatečné informace žádostí odeslanou dne 4. 12. 2012 prostřednictvím datové schránky. Doručenka odeslané zprávy ze systému datových schránek dokládá, že žádost byla do datové schránky zadavatele doručena téhož dne.

47. Z obdržených podkladů i vyjádření samotného zadavatele vyplývá, že jmenovaný na žádost žádným způsobem nereagoval. Z vyjádření zadavatele vyplývá, že tak neučinil, neboť navrhovatel ha-vel internet nepodal dle jeho názoru svou žádost definovaným komunikačním kanálem a navíc na jeho dotazy bylo zodpovězeno v rámci jiných dodatečných informací.

48. Navrhovatel ha-vel internet ve své replice zaslané Úřadu dne 25. 3. 2013 zpochybnil argumenty zadavatele s tím, že komunikace mezi podnikatelskými subjekty a orgány veřejné správy prostřednictvím datových schránek je státem deklarována již po dobu několika posledních let jako prioritní, relevantní a právně závazná forma komunikace, což opírá o ustanovení § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických úkonech“). V případě nevyřízení námitek podaných prostřednictvím datové schránky se navíc dle vyjádření navrhovatele ha-vel internet jedná o odchýlení se od zákona, neboť ten stanovení obligatorního způsobu komunikace námitek neobsahuje, jak připomíná odkazem na ustanovení § 148 odst. 2 zákona.

49. K argumentům zadavatele a navrhovatele ha-vel internet uvádí Úřad následující skutečnosti.

50. K institutu dodatečných informací Úřad obecně uvádí, že se jedná o proces sloužící k vyjasnění, upřesnění nebo konkretizaci údajů, které jsou již obsažené v zadávací dokumentaci. V souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona je dodavatel oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to v zákonem stanovených lhůtách. Zadavatel je dle ustanovení § 49 odst. 2 zákona povinen dodatečné informace odeslat do 4 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti v případě nadlimitních zakázek.

51. Ke způsobu doručování písemností podle zákona Úřad připomíná ustanovení § 148 odst. 2 zákona, které obsahuje demonstrativní výčet možných způsobů komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem. Ty zahrnují doručení osobní, kurýrem, prostřednictvím držitele poštovní licence, elektronickými prostředky a dovoluje-li to povaha písemnosti, lze písemnosti doručit i prostřednictvím datové schránky podle zákona o elektronických úkonech.

52. Úřad konstatuje, že žádost o dodatečné informace je bezpochyby písemností podle zákona a její povaha umožňuje její zasílání prostřednictvím datové schránky za předpokladu, že jak odesílatel, tak adresát jsou držiteli datových schránek.

53. Zadavatel držitelem datové schránky nepopiratelně je, neboť v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 zákona o elektronických úkonech je orgánem veřejné moci, kterému je datová schránka podle § 6 odst. 1 citovaného zákona zřízena bez žádosti automaticky po jeho vzniku, popř. zápisu do příslušné evidence.

54. Úřad konstatuje, že ačkoli zadavatel při zadávání veřejných zakázek vystupuje v postavení subjektu soukromoprávního vztahu a nikoli v postavení orgánu veřejné moci, je povinen dodržet ustanovení § 148 odst. 2 zákona, stanovující možné způsoby komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem.

55. Z doručenky odeslané zprávy ze systému datových schránek ze dne 4. 12. 2012, která obsahovala žádost navrhovatele ha-vel internet o dodatečné informace, vyplývá, že jeho žádost byla do datové schránky zadavatele doručena taktéž 4. 12. 2012.

56. Úřad konstatuje, že pokud se navrhovatel ha-vel internet rozhodl zadavateli zasílat písemnosti prostřednictvím datové schránky a tato písemnost byla zadavateli prokazatelně doručena, což zadavatel ani nerozporuje, navrhovatel ha-vel internet tak postupoval zcela v souladu s ustanovením § 148 odst. 2 zákona.

57. Z výše uvedeného důvodu proto nemůže Úřad akceptovat argument zadavatele, že navrhovatel ha-vel internet nekomunikoval stanoveným komunikačním kanálem. Pokud totiž zákon dovoluje doručování několika způsoby, zadavatel není oprávněn stanovit pro doručování pouze některý z možných způsobů a bezdůvodně tak vyloučit doručování jinými způsoby. Zadavatel totiž ani neuvádí žádný objektivní důvod, proč by pro něj komunikace prostřednictvím datové schránky měla být nemožná. Omezení způsobu doručování by mohlo vytvářet neodůvodněné a příliš formální překážky pro účast v zadávacím řízení. Úřad se v tomto smyslu vyjádřil již ve svém rozhodnutí č. j. ÚOHS-S359/2012/VZ-15042/2012/520/PDr ze dne 10. 8. 2012.

58. Úřad dále nemůže souhlasit s tvrzením zadavatele, že na žádost o dodatečné informace navrhovatele ha-vel internet neodpověděl proto, že jeho dotazy byly zodpovězeny v rámci jiných dodatečných informací. Zadavatel má i v takovém případě povinnost na obdrženou žádost o dodatečné informace reagovat, a to např. formou odkazu, jak ostatně učinil u ostatních odpovědí. Úřad současně dodává, že z dotazu navrhovatele ha-vel internet je naprosto zřejmé, že tento byl seznámen s reakcí na žádost č. 1 a svou žádost formuloval jako požadavek na upřesnění této reakce. Z tohoto důvodu nelze akceptovat argument zadavatele, že dotaz navrhovatele ha-vel internet byl zodpovězen v rámci jiných dodatečných informací.

59. S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že zadavatel svým postupem vůči navrhovateli ha-vel internet porušil ustanovení § 49 odst. 2 zákona tím, že nesplnil svou povinnost v zákonem stanovené lhůtě odeslat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Zadavatel současně porušil při vyřizování žádostí o dodatečné informace zásadu rovného zacházení stanovenou v § 6 odst. 1 zákona, neboť přistupoval k jednotlivým žadatelům o dodatečné informace rozdílně, když zodpověděl žádosti o dodatečné informace zaslané žadateli prostřednictvím emailové adresy <verejnazakazka@mzcr.cz>, avšak bez uvedení relevantního důvodu nereagoval na žádost o dodatečné informace navrhovatele ha-vel internet zaslanou zadavateli prostřednictvím datové schránky, přičemž ust. § 148 odst. 2 zákona umožňuje k zaslání žádostí o dodatečné informace oba výše uvedené způsoby komunikace.

60. Úřad konstatuje, že výše uvedený postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, jelikož navrhovatel ha-vel internet i na základě tohoto postupu zadavatele nepodal nabídku do zadávacího řízení, přičemž dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

 

K výroku II. rozhodnutí

61. Ze zadávací dokumentace veřejné zakázky vyplývá, že zadavatel vymezil předmět plnění jako poskytování hovorových a nehovorových služeb elektronických komunikací poskytovaných v pevném místě prostřednictvím sítí elektronických komunikací a zajištění souvisejících služeb v rozsahu vymezeném zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky má být realizován na základě rámcové smlouvy uzavřené s jedním uchazečem postupem podle § 92 odst. 1 písm. b) zákona, průběžně po dobu 4 let trvání rámcové smlouvy.

62. Objem služeb zadavatel specifikoval v příloze č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky ve formě výchozího ceníku. Ceník obsahuje celkový počet jednotek pro jednorázové zřizovací poplatky, celkový počet jednotek za měsíc a za 4 roky pro měsíční paušální poplatky a příchozí hlasový provoz na služby barevných linek v počtu jednotek za měsíc a za 4 roky.

63. Doba plnění veřejné zakázky je vymezena předpokládaným termínem zahájení plnění (okamžik nabytí účinnosti rámcové smlouvy) dne 1. 2. 2013 a předpokládaným termínem ukončení plnění dne 31. 12. 2016, celkově 48 měsíců. Místem plnění služeb jsou adresy zadavatelů uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky.

64. Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že zadavatel obdržel celkem čtyři žádosti o dodatečné informace týkající se vymezení předmětu veřejné zakázky. Všechny čtyři obsahovaly dotaz, v němž figuroval různě formulovaný požadavek na informaci týkající se délky doby, na kterou budou smlouvy vycházející z rámcové smlouvy uzavírány. Dvě žádosti obsahovaly požadavek na upřesnění toho, ve kterých lokalitách bude zadavatel požadovat zapojení linek ISDN2, ISDN30 či HTS a v jakém konkrétním počtu. Neznalost těchto údajů pro žadatele znamená dle jejich názoru nemožnost nacenění požadovaných služeb. 

65. Navrhovatel T-Mobile ve své žádosti, která byla posléze zadavatelem označena jako žádost č. 2, požadoval jak informace o době účinnosti smluv, tak informace o počtu a lokalitě linek ISDN2, ISDN30 a HTS. Tytéž informace si vyžádal i další z účastníků řízení, společnost GTS Czech s.r.o., IČ 28492170, se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 (dále jen „společnost GTS“); žádost společnosti GTS je zadavatelem označena č. 1.

66. V reakci na žádost č. 1, na jejíž odpovědi se posléze zadavatel odkazoval i v reakcích na žádost č. 2 a 3, uvedl zadavatel následující: „Centrální zadavatel počítá s tím, že dílčí smlouva bude uzavřena nejdéle na dobu trvání rámcové smlouvy. Centrální zadavatel negarantuje délku trvání dílčí smlouvy, doba trvání dílčí smlouvy může být zkrácena standartními právními instituty jako je výpověď či odstoupení.“ K požadavku na konkretizaci počtu a typu linek v jednotlivých lokalitách zadavatel uvedl, že z povahy rámcové smlouvy vyplývá, že kterákoli služba může být požadována v kterékoli lokalitě za nabídnutou cenu a požadovanou informaci neposkytnul.

67. Navrhovatel T-Mobile i společnost GTS podali proti zadávacím podmínkám námitky, ve kterých poukázali na porušení postupu stanoveného v § 44 odst. 1 zákona a zásad zadávacího řízení zakotvených v § 6 zákona.

68. Navrhovatel T-Mobile i společnost GTS podali následně návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu, ve kterých stejně jako v podaných námitkách zpochybňují, že by zadavatel v zadávacím řízení dodržel postup stanovený v § 44 odst. 1 zákona a zásad zadávacího řízení zakotvených v § 6 zákona. Řízení zahájené na návrh společnosti GTS bylo usnesením č. ÚOHS-S76/2013/VZ-2867/2013/522/VFr ze dne 6. 3. 2013 zastaveno, neboť společnost GTS vzala svůj návrh zpět.

69. Úřad uvádí, že požadavek jednoznačnosti, konkrétnosti a přesnosti zadávací dokumentace plyne z obecné zásady transparentnosti zakotvené v § 6 odst. 1 zákona. Jak uvádí Nejvyšší správní soud (v rozsudku ze dne 25. 3. 2009, č. j. 2 Afs 86/2008-222) zadávací dokumentace musí být „jednoznačná, jelikož musí být zcela patrno, v jakých otázkách a jak konkrétně spolu budou jednotlivé nabídky „soutěžit“. (…) Nemůže tedy obstát taková zadávací dokumentace, z níž požadavky na zpracování nabídky a následně hodnotící kritéria nejsou zcela srozumitelná a jednoznačná, tj. pokud objektivně připouštějí rozdílný výklad a vzniká tak interpretační nejistota“.

70. Podle § 44 odst. 1 zákona za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel. Je tedy plně na zadavateli, aby v zadávací dokumentaci stanovil jednoznačné a transparentní požadavky a jejich splnění poté transparentně na základě objektivních kritérií objektivním způsobem prostřednictvím hodnotící komise hodnotil.

71. Z výše uvedeného vyplývá, že nejen navrhovateli T-Mobile, ale i dalšímu účastníkovi zadávacího řízení nebylo zcela jasné zadavatelovo vymezení předmětu veřejné zakázky. Oba shodně poukázali na nemožnost stanovit nabídkovou cenu, neboť zadavatel v zadávací dokumentaci nepřiřadil konkrétní typy a počet přípojek ISDN2, ISDN30 a HTS k jednotlivým adresám lokalit z přílohy č. 2 zadávací dokumentace.

72. Navrhovatel T-Mobile nadto upozornil na skutečnost, že současní poskytovatelé poptávaných služeb informace o typu linek, jejich umístění a počtu mají, a že nemožnost získat tyto informace pro ostatní účastníky řízení znamená porušení zásad rovného přístupu, nediskriminace a transparentnosti.

73. Zadavatel k námitce navrhovatele T-Mobile uvedl následující: Požadavky centrálního zadavatele pro připojení v pevném místě službou konektivity typu HTS, ISDN2 či ISDN30 jsou přiměřené, jelikož je lze ve všech lokalitách vždy splnit s využitím již existující místně příslušné veřejně dostupné telefonní sítě, a to formou zpřístupnění existujícího účastnického kovového vedení nebo CPS/WLR dle zákona o elektronických komunikacích. Tyto informace jsou podle zadavatele uchazečům dostupné. Zároveň zadavatel nijak neomezil použití různých přenosových technologií, což dle zadavatele umožnilo podání nabídek co nejširšímu počtu uchazečů.

74. K výše uvedenému Úřad konstatuje, že navrhovatel T-Mobile ani ostatní účastníci řízení nezpochybnili svou možnost a zákonné právo přístupu k účastnickému vedení, které je zakotveno v § 85 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem žádosti i podání navrhovatele T-Mobile je však skutečnost, že cena zřízení a aktivace linek ISDN2, ISDN30 nebo HTS je závislá na lokalitě, kde jsou zřizovány. Informace o tom, jaký typ linek, v jakém počtu a ve které lokalitě, pak částečně drží pouze stávající poskytovatelé hlasových telekomunikačních služeb v pevném místě.

75. Z informací zaslaných Úřadu zadavatelem dne 11.3.2013 vyplývá, že operátoři Telefonica a GTS poskytují v současné době jednotlivým složkám zadavatele hlasové telekomunikační služby v pevném místě ve větším rozsahu než jiní operátoři (T-mobile, ha-vel internet). V důsledku rozdílného rozsahu služeb poskytovaných jednotlivými operátory disponuje každý z nich taktéž rozdílným rozsahem znalostí vstupních podmínek (typ, počet a umístění linek ISDN2, ISDN30 nebo HTS v jednotlivých lokalitách). Operátoři, kteří v současné době poskytují pro zadavatele hlasové služby v pevném místě ve větším rozsahu, tudíž zároveň disponují vyšší mírou informací o vstupních podmínkách, a mají tak větší schopnost objektivně ocenit zadavatelem požadované služby.

76. Argument zadavatele, že nijak neomezil použití různých přenosových technologií (v dotazu č. 1 je zmiňován například rádiový přenos v tzv. licencovaném pásmu), což má umožnit podání nabídek co nejširšímu počtu uchazečů, nemůže Úřad přijmout. Možnost použití různých technologií není způsobilá vyvážit informační asymetrii, která ve znalosti typu, počtu a umístění linek ISDN2, ISDN30 nebo HTS existuje mezi jednotlivými dodavateli v případě, že zvolí technologii, pro kterou je znalost těchto informací stěžejní.

77. Úřad shrnuje, že zadavatel v zadávací dokumentaci neuvedl typ, počet a umístění linek ISDN2, ISDN30 nebo HTS, jež bude v jednotlivých lokalitách požadovat, a tuto informaci uchazečům neposkytl ani na jejich žádost o dodatečné informace, ačkoli znalost těchto údajů měla vliv na úroveň jejich schopnosti ocenit požadované služby, přičemž předmětné informace byly alespoň částečně známy stávajícím poskytovatelům hlasových a telekomunikačních služeb na místě.

78. Úřad konstatuje, že zadavatel vzhledem k výše uvedenému postupoval v rozporu se zásadou rovného zacházení stanovenou v § 6 odst. 1 zákona, když neumožnil všem uchazečům rovný přístup ke vstupním informacím (typ, počet a umístění linek ISDN2, ISDN30 nebo HTS v jednotlivých lokalitách), neboť v důsledku tohoto postupu zadavatele došlo k informační asymetrii mezi uchazeči, kdy každý z nich disponoval jinými znalostmi předmětných vstupních podmínek, které přitom měly vliv na schopnost uchazečů ocenit zadavatelem požadované služby a tedy i vliv na tvorbu jejich nabídkové ceny.

79. Nad rámec uvedeného Úřad dodává, že z obdržené dokumentace vyplývá, že některým z účastníků nebyla jasná ani doba, na kterou budou uzavírány dílčí smlouvy vycházející z rámcové smlouvy, která je předmětem veřejné zakázky. Zadavatel délku smluv vymezil v zadávací dokumentaci i dodatečných informacích pouze časovým rámcem, který je dán platností rámcové smlouvy, přičemž konstatoval, že plnění je navázáno na ukončení stávajících smluv. Termíny jejich ukončení však zadavatel dodavatelům neposkytnul a zároveň ani nevyloučil jejich zkrácení formou výpovědi či odstoupením. Tím jejich délku nejenže neupřesnil, ale naopak ještě více zpochybnil. Vzhledem k tomu, že však Úřad shledal pochybení zadavatele ve vymezení zadávacích podmínek i ve věci neupřesnění typu a počtu linek v jednotlivých lokalitách, nepřistoupil k přezkoumání této záležitosti z moci úřední.

80. Úřad tak na základě výše uvedeného konstatuje, že zadávací dokumentace neodpovídá požadavkům na jednoznačnost, konkrétnost a přesnost, která by dodavatelům umožňovala vypracovat jednoznačné a srovnatelné nabídky, jelikož zadavatel nevymezil dostatečně přesně typ a množství linek v  lokalitách uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

81. Zadavatel tak porušil ustanovení § 44 odst. 1 zákona, když dostatečně jednoznačně, konkrétně a přesně nevymezil předmět veřejné zakázky. Uvedený postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvýhodnější nabídky, jelikož toto nedostatečné zpracování zadávací dokumentace zapříčinilo neúčast potenciálních dodavatelů, jejichž nabídky mohly být pro zadavatele výhodnější, přičemž dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

K výroku V. rozhodnutí

82. Navrhovatele ha-vel internet ve svém podání k Úřadu namítá, že zadavatel v zadávacích podmínkách porušuje § 50 odst. 4 zákona, jelikož hodnoty referenčních zakázek jsou neúměrně vysoké. Dále dodává, že podmínky, za kterých má být plněna rámcová smlouva jsou nejasné, a tedy v rozporu s § 44 odst. 1 zákona, což ve svém důsledku zvýhodňuje současné poskytovatele poptávaných služeb.

83. Ustanovení § 114 odst. 3 zákona definuje náležitosti podání a součásti návrhu, kterou je v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli.

84. Okruh dodavatelů, kteří jsou oprávněni podávat zdůvodněné námitky zadavateli, je specifikován v ustanovení § 110 odst. 1 zákona. V § 110 odst. 2 zákona jsou stanoveny lhůty, ve kterých tak musí učinit. Podle ustanovení § 110 odst. 7 in fine zákona je podání námitek řádně a včas podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci.

85. Z obdržené dokumentace má Úřad postaveno najisto, že navrhovatel ha-vel internet nepodal zadavateli námitky pro porušení § 44 odst. 1 a § 50 odst. 4 zákona ve spojení s § 6 odst. 1 zákona, a nebyla tak v daném případě splněna podmínka podle 110 odst. 7 zákona nutná pro podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu.

86. Navrhovatel ha-vel internet tak není oprávněnou osobou pro podání části návrhu týkající se porušení § 44 odst. 1 a § 50 odst. 4 zákona ve spojení s § 6 zákona zadavatelem, proto Úřad v této části návrhu, správní řízení zastavil, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

Uložení nápravného opatření

87. Podle ustanovení § 118 odst. 1 zákona uloží Úřad nápravné opatření, kterým zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele, nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

88. Úřad v průběhu správního řízení zjistil, že zadavatel nedodržel při zadávání výše uvedené veřejné zakázky postup podle § 6 odst. 1 zákona ve spojení s § 49 odst. 2 zákona, když neposkytl jednomu z žadatelů v zákonem stanovené lhůtě dodatečné informace a postup podle § 44 odst. 1 zákona, když předmět veřejné zakázky nevymezil v podrobnostech nezbytných ke zpracování nabídky.

89. Nedodržení zákonem stanoveného postupu ze strany zadavatele mohlo podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, jelikož pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem a řádně vymezil předmět veřejné zakázky, mohl případně obdržet i jiné pro zadavatele výhodnější nabídky od potenciálních dodavatelů.

90. Vzhledem k tomu, že v šetřeném případě zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem a nezákonný postup uvedený pod bodem I. a II. výroku rozhodnutí mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, rozhodl Úřad o zrušení zadávacího řízení.

91. Úřad dále uvádí, že při rozhodování podle § 118 odst. 1 zákona je povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu. Vzhledem k tomu, že zadavatel pochybil již při zpracování zadávacích podmínek, musel Úřad zrušit celé zadávací řízení, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

92. Vzhledem k tomu, že Úřad jako nápravné opatření uložil zrušení zadávacího řízení z důvodů výše uvedených, nepřistoupil již, s ohledem na nadbytečnost takového úkonu, k přezkumu ostatních návrhových bodů.

93. Pro úplnost Úřad uvádí, že podle § 84 odst. 7 zákona zadavatel odešle oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek podle § 157 zákona do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí; tato povinnost neplatí pro jednací řízení bez uveřejnění a řízení na základě rámcové smlouvy. Dále je zadavatel podle § 84 odst. 8 zákona povinen odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 2 pracovních dnů po přijetí rozhodnutí všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu Podle § 84 odst. 9 zákona zruší-li zadávací řízení Úřad, užijí se odstavce 7 a 8 obdobně, přičemž lhůty počínají běžet ode dne, kdy se zadavatel dozví o nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu.

Náklady řízení

94. Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč.

95. Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím došlo ke zrušení celého zadávacího řízení podle §118 odst. 1 zákona, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku V. tohoto rozhodnutí.

96. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 201300037.


Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Ministerstvo zdravotnictví ČR, nám. Palackého 4/375, 128 01 Praha 2

2. ha-vel internet s.r.o., Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava – Muglinov

3. T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz