Rozhodnutí: S575/2014/VZ-17828/2014/543/JNe

Instance I.
Věc FN Plzeň – rekonstrukce Anesteziologicko-resuscitační kliniky FN Plzeň
Účastníci
  1. Fakultní nemocnice Plzeň
  2. ARSTAV s.r.o.
  3. HOCHTIEF CZ a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 12. 9. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení 257 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S575/2014/VZ-17828/2014/543/JNe

 

25. srpna 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 15. 7. 2014 na návrh ze dne 14. 7. 2014, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel - Fakultní nemocnice Plzeň, IČO 00669806, se sídlem tř.Dr.E. Beneše 13, 305 99 Plzeň,
  • navrhovatel – ARSTAV s.r.o., IČO 26030152, se sídlem Radouňka 190, 377 01 Jindřichův Hradec,
  • vybraný uchazeč – HOCHTIEF CZ a.s., IČO 46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „FN Plzeň – rekonstrukce Anesteziologicko-resuscitační kliniky FN Plzeň“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 22. 4. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 4. 2014, ve znění opravy ze dne 13. 5. 2014 pod ev. č. 482801,

 

rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – ARSTAV s.r.o., IČO 26030152, se sídlem Radouňka 190, 377 01 Jindřichův Hradec – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Odůvodnění

 

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – Fakultní nemocnice Plzeň, IČO 00669806, se sídlem tř.Dr.E. Beneše 13, 305 99 Plzeň (dále jen „zadavatel“) - odeslal dne 22. 4. 2014 oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení „FN Plzeň – rekonstrukce Anesteziologicko-resuscitační kliniky FN Plzeň“  (dále jen „veřejná zakázka“) do Věstníku veřejných zakázek, které v něm bylo uveřejněno dne 23. 4. 2014, ve znění opravy ze dne 13. 5. 2014, pod ev. č. 482801.

2. Podle bodu II.1.2 Oznámení o zakázce jsou  předmětem veřejné zakázky stavební práce.

3. Podle bodu IV.2.1 Oznámení o zakázce zvolil zadavatel jako základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu.

4. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel 4 nabídky.

5. Dne 9. 6. 2014 zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče – HOCHTIEF CZ a.s., IČO 46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 (dále jen „vybraný uchazeč“) - a rovněž téhož dne svým rozhodnutím vyloučil ze zadávacího řízení uchazeče - ARSTAV s.r.o., IČO 26030152, se sídlem Radouňka 190, 377 01 Jindřichův Hradec (dále jen „navrhovatel“) -  pro nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem a z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny. Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení ze zadávacího řízení a proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podal navrhovatel námitky ze dne 24. 6. 2014, které zadavatel obdržel dne 25. 6. 2014.   Zadavatel rozhodnutím o námitkách ze dne 3. 7. 2014 námitkám nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách bylo navrhovateli doručeno dne 7. 7. 2014.

II.  PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

6. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 15. 7. 2014 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). Zadavatel obdržel stejnopis návrhu taktéž dne 15. 7. 2014.

7. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel,

o vybraný uchazeč.

8. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S575/2014/VZ-15462/2014/543/JNe ze dne 22. 7. 2014.

9. Jelikož návrh neobsahoval všechny náležitosti ve smyslu § 114 odst. 3 zákona, Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S575/2014/VZ-15569/2014/543/JNe ze dne 22. 7. 2014 stanovil navrhovateli lhůtu pěti dnů ode dne doručení tohoto usnesení ke složení kauce a doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona. Úřad současně tímto usnesením správní řízení přerušil do doby uplynutí lhůty pro doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona. Usnesení č. j. ÚOHS-S575/2014/VZ-15569/2014/543/JNe ze dne 22. 7. 2014 bylo navrhovateli doručeno dne 24. 7. 2014.

10.  Dne 28. 7. 2014 obdržel Úřad žádost navrhovatele z téhož dne o prodloužení lhůty stanovené usnesením č. j. ÚOHS-S575/2014/VZ-15569/2014/543/JNe ze dne 22. 7. 2014, kterou odůvodnil zpracováváním právního stanoviska k posuzované veřejné zakázce.

III.  ZÁVĚRY ÚŘADU

11.  Návrh musí podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

12.  Podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel s podáním návrhu povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele, nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

13.  Podle § 117a písm. a) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže návrh nemá předepsané náležitosti podle § 114 odst. 3 zákona a navrhovatel jej ve lhůtě stanovené Úřadem nedoplní.

14.  Podle § 117a písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

15.  Dne 15. 7. 2014 podal navrhovatel návrh ze dne 14. 7. 2014, avšak součástí návrhu nebyl doklad o složení kauce.

16.  S ohledem na skutečnost, že navrhovatel nesložil na účet Úřadu kauci, určil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S575/2014/VZ-15569/2014/543/JNe ze dne 22. 7. 2014 lhůtu pěti dnů ode dne doručení tohoto usnesení ke složení kauce ve výši 1 % z nabídkové ceny a doplnění návrhu o doklad o jejím složení podle § 115 odst. 1 zákona.

17.  Úřad zároveň navrhovatele upozornil na skutečnost, že jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce a navrhovatel ji nesloží ani v dodatečné lhůtě, Úřad zahájené správní řízení podle § 117a písm. b) zákona zastaví.

18.  Usnesení č. j. ÚOHS-S575/2014/VZ-15569/2014/543/JNe ze dne 22. 7. 2014 bylo navrhovateli doručeno dne 24. 7. 2014. Lhůta ke složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona marně uplynula dne 29. 7. 2014, přičemž navrhovatel v této lhůtě kauci na účet Úřadu nesložil.

19.  K žádosti navrhovatele o prodloužení lhůty pro složení kauce Úřad uvádí, že důvod pro zastavení správního řízení stanovený v § 117a písm. b) zákona je nutno vykládat restriktivně, a to tak, že složit kauci podle § 115 odst. 1 zákona je nutné s podáním návrhu nebo v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem. Nesplnění této podmínky již není možné nijak zhojit a Úřad je povinen správní řízení zastavit. Zákon totiž vůbec neupravuje situaci, kdy by byla kauce uhrazena po dodatečné lhůtě určené Úřadem. Z toho lze dovodit, že úhrada kauce po uplynutí dodatečné lhůty stanovené Úřadem není možná, jak bylo též deklarováno v rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R196/2012/VZ-4098/2013/310/DBa ze dne 6. 3. 2013, na jehož závěry Úřad v této souvislosti odkazuje.

20.  K okamžiku složení kauce Úřad konstatuje, že v § 115 odst. 1 zákona je výslovně zakotveno, že navrhovatel je povinen složit kauci na účet Úřadu, a tedy je nutno z prostého jazykového a logického výkladu tohoto ustanovení dovodit, že tato povinnost navrhovatele je splněna tehdy, když se na účtu Úřadu příslušná částka kauce skutečně nachází. Kauce tak musí být připsána na účet Úřadu v době podání návrhu, nejpozději však v dodatečné lhůtě navrhovateli k tomu stanovené Úřadem.

21.  Úřad v daném případě uvádí, že dne 28. 7. 2014 obdržel žádost navrhovatele o prodloužení lhůty stanovené usnesením č. j. ÚOHS-S575/2014/VZ-15569/2014/543/JNe ze dne 22. 7. 2014. Žádost byla Úřadu doručena až předposlední den lhůty stanovené k dodatečnému uhrazení kauce, tedy dne 28. 7. 2014. Obecně Úřad konstatuje, že v případě, kdy je navrhovateli poskytnuta dodatečná lhůta ke složení kauce, neboť navrhovatel nesplnil svou zákonnou povinnost a kauci neuhradil v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 zákona, je nutno dodatečnou lhůtu, kterou Úřad navrhovateli poskytuje, považovat za lhůtu konečnou, kterou již nelze prodloužit.

22.  K tomuto svému stanovisku Úřad uvádí následující. Z dikce ustanovení § 114 odst. 3 zákona lze dovodit, že navrhovatel je povinen kauci v plné výši uhradit ke dni podání návrhu k Úřadu, neboť jak je ve výše citovaném ustanovení uvedeno, součástí návrhu je i doklad o složení kauce podle § 115 zákona. V šetřeném případě navrhovatel kauci nesložil vůbec a doklad o složení kauce nebyl součástí návrhu. Úřad následně umožnil navrhovateli uhradit kauci v zákonem stanovené výši v dodatečně stanovené lhůtě určené v usnesení č. j. ÚOHS-S575/2014/VZ-15569/2014/543/JNe ze dne 22. 7. 2014. Úřad současně ve výše citovaném usnesení navrhovatele, stejně tak ostatní účastníky správního řízení poučil o tom, že v případě, když nebude kauce v dodatečné lhůtě Úřadu uhrazena, bude správní řízení ve smyslu ustanovení 117a písm. b) zákona zastaveno.

23.  Jak již Úřad uvedl v bodu 21. odůvodnění tohoto rozhodnutí, považuje Úřad lhůtu určenou v usnesení č. j. ÚOHS-S575/2014/VZ-15569/2014/543/JNe ze dne 22. 7. 2014 k dodatečnému složení kauce za lhůtu, kterou již nelze prodloužit, a to i s ohledem na splnění požadavku právní jistoty a rovnosti účastníků správních řízení vedených u Úřadu. Žádosti navrhovatele o prodloužení lhůty nemohlo být z výše uvedených důvodů vyhověno.

24.  V šetřeném případě tedy navrhovatel nesložil kauci ani s podáním návrhu ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem. Rovněž jak bylo uvedeno výše, složení kauce po uplynutí dodatečné lhůty stanovené Úřadem není možné.

25.  Vzhledem k výše uvedenému proto rozhodl Úřad podle § 117a písm. b) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. ARSTAV s.r.o., Radouňka190, 377 01 Jindřichův Hradec,

2. Fakultní nemocnice Plzeň, tř.Dr.E. Beneše 13, 305 99 Plzeň,

3. HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5.

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz