číslo jednací: S906/2014/VZ-24163/2014/531/VČe

Instance I.
Věc Zajištění údržby LC kotelna a odsíření ETU, EPR, ELE, EPC, EDĚ, ETI a EMĚ
Účastníci
  1. společnosti ČEZ, a. s.
  2. Energetické opravny, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 5. 12. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení 243 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S906/2014/VZ-24163/2014/531/VČe

 

18. listopadu 2014

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 31. 10. 2014 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – společnosti ČEZ, a. s., IČO 45274649, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, a Elektrárna Dětmarovice, a.s., IČO 29452279, se sídlem Dětmarovice 1202, 735 71 Dětmarovice, a Elektrárna Počerady, a.s., IČO 24288110, se sídlem Duhová 1444/2, 140 53 Praha, které na základě smlouvy o sdružení vytvořily sdružení zadavatelů ve smyslu § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
  • navrhovatel – Energetické opravny, a.s., IČO 25040707, se sídlem Prunéřov 375, 432 01 Kadaň,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Zajištění údržby LC kotelna a odsíření ETU, EPR, ELE, EPC, EDĚ, ETI a EMĚ“ zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 2. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 2. 2014, pod ev. č. 481599, ve znění opravy uveřejněné dne 5. 8. 2014, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 22. 2. 2014 pod ev. č. 2014/S 038-063558, ve znění opravy uveřejněné dne 8. 8. 2014 pod ev. č. 2014/S 151-272247, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Energetické opravny, a.s., IČO 25040707, se sídlem Prunéřov 375, 432 01 Kadaň – vzal dne 13. 11. 2014 svůj návrh ze dne 31. 10. 2014 zpět.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek (dále jen „Úřad“ a „zákon“), obdržel dne 31. 10. 2014 návrh navrhovatele – Energetické opravny, a.s., IČO 25040707, se sídlem Prunéřov 375, 432 01 Kadaň (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – společností ČEZ, a. s., IČO 45274649, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, a Elektrárna Dětmarovice, a.s., IČO 29452279, se sídlem Dětmarovice 1202, 735 71 Dětmarovice, a Elektrárna Počerady, a.s., IČO 24288110, se sídlem Duhová 1444/2, 140 53 Praha, které na základě smlouvy o sdružení vytvořily sdružení zadavatelů ve smyslu § 2 odst. 9 zákona (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Zajištění údržby LC kotelna a odsíření ETU, EPR, ELE, EPC, EDĚ, ETI a EMĚ“ zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 2. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 2. 2014, pod ev. č. 481599, ve znění opravy uveřejněné dne 5. 8. 2014, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 22. 2. 2014 pod ev. č. 2014/S 038-063558, ve znění opravy uveřejněné dne 8. 8. 2014 pod ev. č. 2014/S 151-272247 (dále jen „veřejná zakázka“). Součástí návrhu byly i návrhy na vydání předběžných opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona.

2. Dnem 31. 10. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou

o zadavatel,

o navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům pod č. j. ÚOHS-S906/2014/VZ-23516/2014/531/VČe ze dne 6. 11. 2014.

5. Dne 13. 11. 2014 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 12. 11. 2014, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu ze dne 31. 10. 2014.

6. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

7. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal podaný návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

8. Nad rámec výše uvedeného Úřad dodává, že s ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh ze dne 31. 10. 2014 zpět, tedy včetně návrhů na nařízení předběžných opatření – zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení a pozastavení zadávacího řízení (viz bod 1. odůvodnění tohoto usnesení), Úřad nerozhodoval o návrzích navrhovatele na nařízení předběžných opatření.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Energetické opravny, a.s., Prunéřov 375, 432 01 Kadaň

2. ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4

3. Elektrárna Dětmarovice, a.s., Dětmarovice 1202, 735 71 Dětmarovice

4. Elektrárna Počerady, a.s., Duhová 1444/2, 140 53 Praha

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz