Rozhodnutí: S443/2013/VZ-16793/2013/521/VSt

Instance I.
Věc Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Dolní Poohří
Účastníci
  1. Ústecký kraj
  2. BusLine a.s.
  3. ČSAD Slaný a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 18. 11. 2014
Související rozhodnutí S443/2013/VZ-16793/2013/521/VSt
R352/2013/VZ-24096/2014/322/DRu
Dokumenty file icon dokument ke stažení 232 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S443/2013/VZ-16793/2013/521/VSt

 

dne 10. 10. 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 18. 7. 2013 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Ústecký kraj, IČO 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, jenž je ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 26. 7. 2013 JUDr. Karlem Muzikářem, LL.M. (C.J.), advokátem ev. č. ČAK 8185, s adresou pro doručování WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář, Křižovnické  nám. 193/2, 110 00 Praha 1,
  • navrhovatel – BusLine a.s., IČO 28360010, se sídlem Na Rovinkách 211, 513 21 Semily, jenž je ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 17. 7. 2013 Mgr. Jiřím Hoňkem, advokátem ev. č. ČAK 04726, se sídlem Opletalova 1284/37, 110 00 Praha 1,
  • vybraný uchazeč – ČSAD Slaný a.s., IČO 60193425, se sídlem Lacinova 1366, 274 80 Slaný, jenž je ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 31. 7. 2013 JUDr. Michalem Lorencem, advokátem ev. č. ČAK 12874, se sídlem Srázná 1, 586 01 Jihlava,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Dolní Poohří“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 7. 2. 2013 pod ev. č. 241555, ve znění oprav uveřejněných dne 9. 4. 2013 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 12. 2. 2013 pod ev. č. 2013/S 030-047246, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 11. 4. 2013, vydává toto

usnesení:

 

1.Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – BusLine a.s., IČO 28360010, se sídlem Na Rovinkách 211, 513 21 Semily – ze dne 18. 7. 2013 na přezkoumání úkonů zadavatele se stal zjevně bezpředmětným.

 

2.Řízení o rozkladu č. j. ÚOHS-R234/2013/VZ ze dne 14. 8. 2013 proti rozhodnutí č. j. ÚOHS-S443/2013/VZ-15083/2013/521/VSt ze dne 9. 8. 2013 o zamítnutí návrhu navrhovatele – BusLine a.s., IČO 28360010, se sídlem Na Rovinkách 211, 513 21 Semily – na nařízení předběžného opatření se podle § 88 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 66 odst. 1 písm. g) téhož zákona zastavuje, neboť návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření se stal zjevně bezpředmětným.

 

Odůvodnění

 

1.Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 18. 7. 2013 návrh navrhovatele – BusLine a.s., IČO 28360010, se sídlem Na Rovinkách 211, 513 21 Semily, jenž je ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 17. 7. 2013 Mgr. Jiřím Hoňkem, advokátem ev. č. ČAK 04726, se sídlem Opletalova 1284/37, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem – Ústecký kraj, IČO 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, jenž je ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 26. 7. 2013 JUDr. Karlem Muzikářem, LL.M. (C.J.), advokátem ev. č. ČAK 8185, se sídlem Křižovnické  nám. 193/2, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – při zadávání veřejné zakázky  „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Dolní Poohří“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 7. 2. 2013 pod ev. č. 241555, ve znění oprav uveřejněných dne 9. 4. 2013 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 12. 2. 2013 pod ev. č. 2013/S 030-047246, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 11. 4. 2013 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.Dnem 18. 7. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3.Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou:

ozadavatel,

onavrhovatel,

ovybraný uchazeč - ČSAD Slaný a.s., IČO 60193425, se sídlem Lacinova 1366, 274 80 Slaný,   jenž je ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 31. 7. 2013   JUDr.Michaelem Lorencem, advokátem ev. č. ČAK 12874, se sídlem Srázná 1, 586 01 Jihlava.

4.Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S443/2013/VZ-13684/2013/521/VSt ze dne 26. 7. 2013. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S443/2013/VZ-14022/2013/521/VSt z téhož dne stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

5.Na základě žádosti vybraného uchazeče ze dne 1. 8. 2013 Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S443/2013/VZ-14562/2013/521/VSt ze dne 5. 8. 2013 účastníkům řízení přiměřeně prodloužil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

6.Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S443/2013/VZ-15083/2013/521/VSt ze dne 9. 8. 2013 Úřad zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, kterým by měl být zadavateli nařízen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení. Proti citovanému rozhodnutí podal navrhovatel dopisem ze dne14. 8. 2013 rozklad, kterýÚřad obdržel téhož dne, a který zaevidoval pod č. j. ÚOHS-R234/2013/VZ.

7.Dne 2. 9. 2013 obdržel Úřad sdělení zadavatele ze dne 30. 8. 2013, ve kterém zadavatel uvedl, že v předmětném zadávacím řízení již byla uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky. Ze smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti Dolní Poohří pak vyplývá, že smlouva na plnění předmětné veřejné zakázky byla uzavřena dne 29. 8. 2013.

K výroku 1. usnesení

8.Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

9.Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

10.Ve svém návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 18. 7.  2013 navrhovatel požaduje, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 11. 6. 2013 a rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele ze dne 8. 7. 2013.

11.S ohledem na skutečnost, že zadavatel již uzavřel smlouvu na plnění veřejné zakázky, Úřad konstatuje, že se návrh („žádost“ v terminologii správního řádu) navrhovatele, aby Úřad zrušil úkon zadavatele spočívající v rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a úkon zadavatele spočívající v rozhodnutí o námitkách navrhovatele, stal zjevně bezpředmětným, proto Úřad rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku 1. tohoto usnesení.

K výroku 2. usnesení

12.Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

13.Podle § 88 odst. 1 správního řádu má správní orgán, který vydal rozhodnutí napadené rozkladem, předat spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení rozkladu.

14.Podle § 88 odst. 2 správního řádu pokud před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu nastal některý z důvodů zastavení řízení uvedený v § 66 odst. 1 písm. a), e), f) nebo g) nebo v § 66 odst. 2 správního řádu, správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, řízení zastaví, ledaže by rozhodnutí o odvolání mohlo mít význam pro náhradu škody.

15.Návrh navrhovatele ze dne 18. 7. 2013 obsahoval současně i návrh na nařízení předběžného opatření – zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

16.Navrhovatel v rozkladu ze dne 14. 8. 2013 požadoval, aby předseda Úřadu rozhodnutí č. j. ÚOHS-S443/2013/VZ-15083/2013/521/VSt ze dne 9. 8. 2013 o zamítnutí návrhu navrhovatele na nařízení předběžného opatření změnil tak, že vydá předběžné opatření, kterým se zadavateli zakazuje uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky.

17.S ohledem na skutečnost, že zadavatel již uzavřel smlouvu na plnění veřejné zakázky, Úřad konstatuje, že se návrh („žádost“ v terminologii správního řádu) navrhovatele na nařízení předběžného opatření – zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení – stal zjevně bezpředmětným.

18.Vzhledem k tomu, že před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu se stal návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření zjevně bezpředmětným, a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, Úřad rozhodl o zastavení řízení o rozkladu č. j. ÚOHS-R234/2013/VZ ze dne 14. 8. 2013 tak, jak je uvedeno ve výroku 2. tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží

1.JUDr. Karel Muzikář, LL.M. (C.J.), WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o., advokátní kancelář, Křižovnické nám. 193/2, 110 00 Praha 1

2.JUDr. Michal Lorenc, advokát, Srázná 1, 586 01 Jihlava

3.Mgr. Jiří Honěk, advokát, Opletalova 1284/37, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz