Rozhodnutí: S765/2014/VZ-21415/2014/543/JWe

Instance I.
Věc V 458 Krasíkov – H. Životice – výstavba nového vedení – Realizace
Účastníci
  1. ČEPS, a. s.
  2. KLEMENT a. s.
  3. Společnost společníků V458 SAG Elektrovod, a. s. - OS Brno a EGEM s. r. o.
  4. SAG Elektrovod, a. s. organizační složka Brno
  5. EGEM s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 12. 11. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení 263 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S765/2014/VZ-21415/2014/543/JWe

 

23. října 2014

 


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 15. 9. 2014 na základě návrhu z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – ČEPS, a. s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 22. 9. 2014 společností Havel, Holásek & Partners s. r. o, advokátní kancelář, IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1-Nové Město,
  • navrhovatel – KLEMENT a. s., IČO 25016695, se sídlem Hliňany 18, 400 02 Řehlovice, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 19. 8. 2014 společností MT Legal s. r. o, advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno,
  • vybraný uchazeč – účastníci sdružení „Společnost společníků V458 SAG Elektrovod, a. s. - OS Brno a EGEM s. r. o.“:

o SAG Elektrovod, a. s. organizační složka Brno, IČO 62161172, se sídlem Traťová 1, 619 00 Brno,

o EGEM s. r. o., IČO 63886464, se sídlem Novohradská 736/36, 370 08 České Budějovice,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „V 458 Krasíkov – H. Životice – výstavba nového vedení – Realizace“ zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 2. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 28. 2. 2014 pod ev. č. 482342 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 5. 3. 2014 pod číslem 2014/S 045-076103,

 

vydává toto

 

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – KLEMENT a. s., IČO 25016695, se sídlem Hliňany 18, 400 02 Řehlovice – ze dne 15. 9. 2014 se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

 

I. Zadávací řízení

1. Zadavatel – ČEPS, a. s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 22. 9. 2014 společností Havel, Holásek & Partners s. r. o, advokátní kancelář, IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1-Nové Město (dále jen „zadavatel“) – zahájil zadávací řízení veřejné zakázky „V 458 Krasíkov – H. Životice – výstavba nového vedení – Realizace“, zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 2. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 28. 2. 2014 pod ev. č. 482342 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 5. 3. 2014 pod číslem 2014/S 045-076103 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Z oznámení o předběžném výsledku hodnocení nabídek ze dne 22. 7. 2014 mimo jiné vyplývá, že zadavatel jednal s pěti uchazeči, že všechny podané nabídky vyhověly zadávacím podmínkám a že další jednání se uskuteční dne 4. 8. 2014.

3. Ze sdělení zadavatele ze dne 30. 7. 2014 vyplývá, že zadavatel změnil termín jednání o nabídkách na den 13. 8. 2014.

4. Ze zápisu z jednání ve věci veřejné zakázky ze dne 8. 8. 2014 mimo jiné vyplývá, že zadavatel potvrdil termín jednání o nabídkách dne 13. 8. 2014 a současně seznámil uchazeče s pravidly jednání o ceně s tím, že písemné vyhotovení těchto pravidel uchazeči obdrží v den jednání o nabídkách před jeho zahájením.

5. Z protokolu z jednání zadavatele s uchazeči ze dne 13. 8. 2014 vyplývá, že zadavatel obdržel žádost jednoho z uchazečů o posun jednání o nabídkách z důvodu nedokončeného jednání s možnými subdodavateli, jejichž výsledkem může být snížení ceny veřejné zakázky, a rozhodl se této žádosti vyhovět. Z pěti uchazečů neměli proti tomuto postupu zadavatele námitky čtyři, přičemž uchazeč – KLEMENT a. s., IČO 25016695, se sídlem Hliňany 18, 400 02 Řehlovice, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 19. 8. 2014 společností MT Legal s. r. o, advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno (dále jen „KLEMENT a. s.“ nebo „navrhovatel“) – se odmítl vyjádřit. Přílohou tohoto protokolu je i protokol o způsobu jednání o nabídkách, ve kterém jsou mimo jiné uvedena pravidla pro ukončení jednání s uchazeči. Dále je v protokolu z jednání uvedeno, že zadavatel stanovil nový termín jednání o nabídkách na 19. 8. 2014 a rovněž to, že podle názoru zástupce uchazeče KLEMENT a. s. není ukončení jednání po té, co se dvakrát po sobě umístí na 1. místě jeden uchazeč, v souladu se zákonem.

6. Z protokolu o konečném výsledku hodnocení nabídek ze dne 19. 8. 2014 vyplývá, že jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou byla dvakrát po sobě ve čtvrtém kole hodnocení vyhodnocena nabídka účastníků sdružení „Společnost společníků V458 SAG Elektrovod, a. s. - OS Brno a EGEM s. r. o.“, a to uchazečů SAG Elektrovod, a. s. organizační složka Brno, IČO 62161172, se sídlem Traťová 1, 619 00 Brno, a EGEM s. r. o., IČO 63886464, se sídlem Novohradská 736/36, 370 08 České Budějovice (dále jen „vybraný uchazeč“). Z protokolu rovněž vyplývá, že uchazeč KLEMENT a. s., na rozdíl od ostatních uchazečů, opětovně nesouhlasil se způsobem jednání o nabídkách.

7. Proti způsobu jednání o nabídkách podal uchazeč KLEMENT a. s. dne 25. 8. 2014 námitky, které zadavatel obdržel téhož dne, a kterým po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl rozhodnutím ze dne 3. 9. 2014.

8. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky vybraného uchazeče zaslal zadavatel uchazečům dne 26. 8. 2014.

9. Proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podal uchazeč KLEMENT a. s. dne 10. 9. 2014 námitky, které zadavatel obdržel dne 11. 9. 2014.

10. Vzhledem k tomu, že uchazeč KLEMENT a. s. nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách proti způsobu jednání o nabídkách ze dne 3. 9. 2014 za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 15. 9. 2014 návrh na přezkoumání tohoto rozhodnutí zadavatele o námitkách k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

11. Úřad obdržel návrh dne 15. 9. 2014 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu rovněž dne 15. 9. 2014.

II. Obsah návrhu

12. Ve svém návrhu ze dne 15. 9. 2014 navrhovatel zejména uvádí, že porušení zákona v prvé řadě spatřuje ve způsobu výběru nejvhodnější nabídky, který je popsán v bodech 5 a 6 odůvodnění tohoto rozhodnutí, přičemž podle jeho názoru při tomto způsobu ukončení jednání neměli uchazeči nabídnout zadavateli nejnižší nabídkovou cenu v posledním kole jednání, ale měli prostřednictvím modifikace nabídkové ceny docílit ukončení jednání o nabídkách.

13. Dále navrhovatel spatřuje porušení zákona v nerovném a netransparentním zacházení s jednotlivými uchazeči při jednání o nabídkách, když zadavatel na žádost jednoho z uchazečů místo zahájení jednání o nabídkách, na které byli ostatní uchazeči připraveni, změnil dne 13. 8. 2014 termín tohoto jednání, čímž podle názoru navrhovatele došlo ke znevýhodnění ostatních uchazečů, kterým byla tímto rozhodnutím zadavatele fakticky zkrácena lhůta pro jednání s jejich subdodavateli.

14. Z výše uvedených důvodů navrhovatel požaduje, aby Úřad rozhodl o tom, že zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento postup zadavatele podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uložil opatření k nápravě tím, že zruší rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a veškeré úkony jemu předcházející (zejména jednání o nabídkách).

III. Průběh správního řízení

15. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

· zadavatel,

· navrhovatel,

· vybraný uchazeč.

16. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č. j. ÚOHS-S765/2014/VZ-19879/2014/543/JWe dne 19. 9. 2014.

17. Usnesením č. j. ÚOHS-S765/2014/VZ-19960/2014/543/JWe dne 22. 9. 2014 stanovil Úřad navrhovateli lhůtu k provedení úkonu – složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona ve výši 2 000 000,- Kč a doplnění návrhu na zahájení řízení o doklad o složení kauce podle § 114 odst. 3 zákona, a dále doklad o opětovném složení jistoty.

18. K návrhu navrhovatele ze dne 15. 9. 2014 se vyjádřil zadavatel dopisem ze dne 24. 9. 2014, ve kterém mimo jiné uvedl, že námitky navrhovatele proti způsobu jednání o nabídkách ze dne 25. 8. 2014 byly podle jeho názoru podány opožděně, avšak přesto se s nimi věcně vypořádal a argumentaci navrhovatele vyvrátil. O námitkách navrhovatele proti výběru nejvhodnější nabídky ze dne 10. 9. 2014 zadavatel nerozhodoval, neboť podle jeho názoru směřovaly proti témuž jednání zadavatele jako námitky ze dne 25. 8. 2014 a v rozhodování o nich mu tedy bránila překážka věci rozhodnuté. Vyrozumění o vypořádání námitek navrhovatele ze dne 10. 9. 2014 odeslal zadavatel navrhovateli dne 19. 9. 2014.

19. Dále je ve vyjádření zadavatele uvedeno, že podle jeho názoru uplynula lhůta pro podání návrhu na zahájení správního řízení v neděli 14. 9. 2014. Jelikož v této lhůtě neobdržel návrh na zahájení správního řízení, uzavřel dne 15. 9. 2014 smlouvu o dílo s vybraným uchazečem a teprve následně, dne 15. 9. 2014 ve večerních hodinách, obdržel elektronicky návrh na zahájení správního řízení, který je tak podle jeho názoru bezpředmětný.

20. Zároveň s vyjádřením zadavatele k návrhu obdržel Úřad kopii smlouvy o dílo, kterou na plnění předmětu veřejné zakázky uzavřel zadavatel s vybraným uchazečem dne 15. 9. 2014.

21. Dne 25. 9. 2014 zaslal navrhovatel ve lhůtě stanovené v usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-S765/2014/VZ-19960/2014/543/JWe ze dne 22. 9. 2014 doklad o složení kauce a doklad o prodloužení bankovní záruky. Zároveň Úřad informoval o tom, že obdržel od zadavatele vyrozumění o vypořádání námitek proti výběru nejvhodnější nabídky ze dne 18. 9. 2014 a rovněž oznámení o uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky ze dne 22. 9. 2014.

22. Dne 13. 10. 2014 se k nahlížení do správního spisu dostavil zástupce zadavatele a dne 14. 10. 2014 se k nahlížení do správního spisu dostavil zástupce navrhovatele.

IV. Závěry Úřadu

23. Podle ust. § 114 odst. 1 zákona lze návrh podat proti všem úkonům zadavatele, které vylučují nebo by mohly vyloučit zásady stanovené v § 6 zákona a v jejichž důsledku hrozí nebo vznikla újma na právech navrhovatele, a to zejména proti

a) zadávacím podmínkám,

b) obsahu oznámení nebo výzvy o zahájení zadávacího řízení,

c) vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení,

d) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,

e) použití druhu zadávacího řízení.

24. Podle ust. § 114 odst. 2 zákona lze po uzavření smlouvy podat návrh pouze

a) proti uzavření smlouvy bez předchozího uveřejnění zadávacího řízení,

b) proti porušení zákazu uzavření smlouvy stanovenému tímto zákonem nebo předběžným opatřením podle § 117 odst. 1 zákona, nebo

c) v případě postupu zadavatele podle § 82 odst. 3 zákona.

Navrhovatel se může domáhat pouze uložení zákazu plnění smlouvy.

25. Podle ust. § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

26. Podle ust. § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žádost se stala zjevně bezpředmětnou.

27. Z výše uvedené citace § 118 odst. 1 zákona vyplývá, že Úřad může uložit nápravné opatření formou zrušení zadávacího řízení nebo jednotlivého úkonu zadavatele pouze v případě, že v zadávacím řízení veřejné zakázky dosud nebyla uzavřena smlouva.

28. Vzhledem k tomu, že v zadávacím řízení šetřené veřejné zakázky byla dne 15. 9. 2014 uzavřena smlouva o dílo, stala se žádost (návrh) navrhovatele o uložení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a veškerých úkonů jemu předcházejících (zejména jednání o nabídkách) zjevně bezpředmětnou, neboť o této žádosti již nelze po uzavření smlouvy rozhodnout. Proto Úřad rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 v návaznosti na ustanovení § 152 odst. 4 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží:

1. Havel, Holásek & Partners s. r. o, advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha1-Nové Město

2. MT Legal s. r. o, advokátní kancelář, Karoliny Světlé 25, 110 00 Praha 1

3. SAG Elektrovod, a. s. organizační složka Brno, Traťová 1, 619 00 Brno

4. EGEM s. r. o., Novohradská 736/36, 370 08 České Budějovice

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz