číslo jednací: S627/2014/VZ-21437/2014/531/VČe

Instance I.
Věc Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu – DIAMO s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem
Účastníci
  1. DIAMO, státní podnik
  2. Sdružení TÚU Stráž – RVM – ČLUZ - AQUA
  3. REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.
  4. České lupkové závody, a.s.
  5. AQUASYS spol. s r.o.,
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 5. 11. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení 250 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S627/2014/VZ-21437/2014/531/VČe

 

17. října 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 21. 7. 2014 na žádost ze dne 30. 5. 2014, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem,
  • žadatel – účastníci „Sdružení TÚU Stráž – RVM – ČLUZ - AQUA“

o REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO 44569769, se sídlem Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most,

o České lupkové závody, a.s., IČO 26423367, se sídlem Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí,

o AQUASYS spol. s r.o., IČO 25344447, se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou,

ve věci veřejné zakázky „Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu – DIAMO s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 3. 2012 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 3. 2012, pod ev. č. 209338, ve znění oprav uveřejněných dne 18. 4. 2012, dne 9. 8. 2012, dne 21. 9. 2012, dne 30. 10. 2012 a dne 7. 11. 2012, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 24. 3. 2012 pod ev. č. 2012/S 59-095905, ve znění opravy uveřejněné dne 28. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 83-136064, dne 18. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S 158-263888, dne 2. 10. 2012 pod ev. č. 2012/S 189-310718, dne 10. 11. 2012 pod ev. č. 2012/S 217-357592 a dne 17. 11. 2012 pod ev. č. 2012/S 222-365894,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť se žádost žadatele – účastníků „Sdružení TÚU Stráž – RVM – ČLUZ - AQUA“, jež tvoří REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO 44569769, se sídlem Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most, České lupkové závody, a.s., IČO 26423367, se sídlem Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, AQUASYS spol. s r.o., IČO 25344447, se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou – ze dne 30. 5. 2014, stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

 

1. Dne 21. 7. 2014 byl Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgánu příslušnému podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, postoupen spis Okresního soudu v České Lípě sp. zn. 48 Nc 4082/2014, jehož součástí je žádost nazvaná „Návrh na nařízení předběžného opatření“ (dále jen „žádost“) ze dne 30. 5. 2014 žadatele – účastníků „Sdružení TÚU Stráž – RVM – ČLUZ - AQUA“

o REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO 44569769, se sídlem Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most,

o České lupkové závody, a.s., IČO 26423367, se sídlem Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí,

o AQUASYS spol. s r.o., IČO 25344447, se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou (dále jen „žadatel“).

2. Žadatel se svou žádostí ze dne 30. 5. 2014 domáhá nařízení předběžného opatření, kterým by byla zadavateli – DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, (dále jen „zadavatel“) uložena povinnost zdržet se uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu – DIAMO s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 3. 2012 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 3. 2012, pod ev. č. 209338, ve znění oprav uveřejněných dne 18. 4. 2012, dne 9. 8. 2012, dne 21. 9. 2012, dne 30. 10. 2012 a dne 7. 11. 2012, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 24. 3. 2012 pod ev. č. 2012/S 59-095905, ve znění opravy uveřejněné dne 28. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 83-136064, dne 18. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S 158-263888, dne 2. 10. 2012 pod ev. č. 2012/S 189-310718, dne 10. 11. 2012 pod ev. č. 2012/S 217-357592 a dne 17. 11. 2012 pod ev. č. 2012/S 222-365894 (dále jen „veřejná zakázka“).

3. Dnem 21. 7. 2014, kdy byla Úřadu postoupena výše uvedená žádost Okresním soudem v České Lípě, bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) zahájeno předmětné správní řízení.

4. Účastníky správního řízení jsou

o zadavatel,

o žadatel.

5. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení pod č. j. ÚOHS-S627/2014/VZ-16518/2014/531/VČe ze dne 8. 8. 2014.

6. Jak vyplývá z oznámení o zadání zakázky, uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 5. 2014, ve znění opravy uveřejněné dne 20. 6. 2014, a v Úředním věstníku Evropské Unie dne 31. 5. 2014 pod ev. č. 2014/S 104-182085, ve znění opravy uveřejněné dne 25. 6. 2014 pod ev. č. 2014/S 119-211259, zadavatel dne 22. 5. 2014 uzavřel smlouvu na plnění veřejné zakázky.

7. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

8. Podle § 113 zákona se řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahajuje na písemný návrh stěžovatele nebo z moci úřední.

9. Podle § 117 odst. 1 zákona může Úřad před vydáním rozhodnutí ve správním řízení zahájeném podle § 113 zákona v rozsahu nezbytně nutném na návrh účastníka řízení nebo z moci úřední k zajištění účelu řízení nařídit zadavateli toto předběžné opatření:

a) zakázat uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, nebo

b) pozastavit zadávací řízení nebo soutěž o návrh.

10. S ohledem na skutečnost, že zadavatel dne 22. 5. 2014 uzavřel smlouvu na předmět plnění veřejné zakázky, Úřad konstatuje, že se žádost žadatele ze dne 30. 5. 2014, jíž se domáhal uložení povinnosti zadavateli zdržet se uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky, stala zjevně bezpředmětnou, a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu.

11. Úřad vzhledem k uvedenému rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

12. Nad rámec výše řečeného Úřad dodává, že z ustanovení § 117 odst. 1 zákona vyplývá, že Úřad může nařídit zadavateli předběžné opatření pouze ve správním řízení zahájeném podle § 113 zákona, tj. v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeném na písemný návrh stěžovatele nebo z moci úřední. Vzhledem k tomu, že žadatel nepodal návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, Úřad konstatuje, že by ani nebyl v šetřeném případě oprávněn nařídit zadavateli předběžné opatření spočívající v zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, popřípadě pozastavení zadávacího řízení, neboť nedošlo k zahájení správního řízení podle § 113 zákona.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

2. REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most

3. České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí

4. AQUASYS spol. s r.o., Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz