číslo jednací: S521/2014/VZ-19484/2014/521/ZKu

Instance I.
Věc Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku - Místku, p. o. – Lékařská technologie II - CT, RTG, UZV, PACS
Účastníci
  1. Moravskoslezský kraj
  2. Philips Česká republika s.r.o.
  3. Siemens, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 22. 10. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení 333 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S521/2014/VZ-19484/2014/521/ZKu

 

V Brně dne 2. října 2014


 

Úřad ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 26. 6. 2014 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
  • navrhovatel – Philips Česká republika s.r.o., IČO 63985306, se sídlem Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 18. 6. 2012 JUDr. Petrou Vlachovou, advokátkou, ev. č. ČAK 08684, se sídlem Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1,
  • vybraný uchazeč - Siemens, s.r.o., IČO 00268577, se sídlem Siemensova 1, 155 00 Praha 5,

ve věci části č. 1 „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku - Místku, p. o. – Lékařská technologie II - CT, RTG, UZV, PACS / 1. CT“ veřejné zakázky „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku - Místku, p. o. – Lékařská technologie II - CT, RTG, UZV, PACS“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 20. 12. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 12. 2013 pod ev. č. zakázky 373819,a v Úředním věstníku Evropské unie dne 28. 12. 2013 pod ev. č. 2013/S 251-440162,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – Philips Česká republika s.r.o., IČO 63985306, se sídlem Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5 – tj. návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 26. 6. 2014, se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 26. 6. 2014 návrh navrhovatele – Philips Česká republika s.r.o., IČO 63985306, se sídlem Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 18. 6. 2012 JUDr. Petrou Vlachovou, advokátkou, ev. č. ČAK 08684, se sídlem Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve věci části č. 1 „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku - Místku, p. o. – Lékařská technologie II - CT, RTG, UZV, PACS / 1. CT“ veřejné zakázky „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku - Místku, p. o. – Lékařská technologie II - CT, RTG, UZV, PACS“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 20. 12. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 12. 2013 pod ev. č. zakázky 373819,a v Úředním věstníku Evropské unie dne 28. 12. 2013 pod ev. č. 2013/S 251-440162 (dále jen „veřejná zakázka“). Spolu s návrhem na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele obdržel Úřad rovněž návrh na vydání předběžného opatření dle ust. § 117 odst. 1 písm. a) zákona.

2. Dnem 26. 6. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel,

o vybraný uchazeč - Siemens, s.r.o., IČO 00268577, se sídlem Siemensova 1, 155 00 Praha 5 (dále jen „vybraný uchazeč“).

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S521/2014/VZ-13824/2014/524/ZKu ze dne 30. 6. 2014. Dne 4. 7. 2014 obdržel Úřad vyjádření zadavatele, dokumentaci o veřejné zakázce v listinné podobě obdržel Úřad dne 8. 7. 2014. Úřad účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S521/2014/VZ-14336/2014/524/ZKu ze dne 17. 7. 2014 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a zadavateli lhůtu, ve které byl povinen podat Úřadu informaci o dalších provedených úkonech v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S521/2014/VZ-15590/2014/524/ZKu ze dne 24. 7. 2014 Úřad nařídil na návrh navrhovatele předběžné opatření dle ust. § 117 odst. 1 písm. a) zákona a zakázal tak zadavateli uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku. Vyjádření navrhovatele ze dne 23. 7. 2014 obdržel Úřad emailem dne 24. 7. 2014 a v listinné podobě dne 25. 7. 2014. Dne 24. 7. 2014 Úřad obdržel rovněž vyjádření vybraného uchazeče z téhož dne.  Úřad dále  usnesením č. j. ÚOHS-S521/2014/VZ-15879/2014/521/ZKu ze dne 29. 7. 2014 opravil na žádost navrhovatele zřejmou nesprávnost v usnesení ÚOHS-S521/2014/VZ-14336/2014/524/ZKu ze dne 17. 7. 2014 spočívající v chybné identifikaci zadavatele. Usnesením č. j. ÚOHS-S521/2014/VZ-17358/2014/521/ZKu ze dne 21. 8. 2014 Úřad ustanovil znalce z oboru zdravotnictví za účelem vypracování písemného znaleckého posudku, přičemž tuto skutečnost sdělil účastníkům správního řízení dopisem ze dne 2. 9. 2014. Dne 5. 9. 2014 obdržel Úřad vyjádření navrhovatele z téhož dne.

5. Dne 12. 9. 2014 obdržel Úřad od zadavatele přípis z téhož dne, jímž Úřad informoval o zrušení zadávacího řízení podle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona. K důvodům, pro které zadavatel zrušil předmětné zadávací řízení, zadavatel v písemné zprávě ze dne 12. 9. 2014 uvedl, že vzhledem k přetrvávající nejednotnosti a nejasnosti závěrů odborníků dospěl k závěru, že „(ne)splnění požadovaných parametrů CT přístroje nelze jednoznačně vyhodnotit a ve stávajícím zadávacím řízení tak řádně pokračovat, jelikož stanovené zadávací podmínky nebyly definovány zcela jednoznačně. V průběhu zadávacího řízení se totiž ukázala nejednoznačnost jejich výkladu a chápání, která vyústila ve stav, kdy stanovené zadávací podmínky se jevily jako ne zcela transparentní.“ Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bude dle zadavatele nutné zadávací podmínky přepracovat, a proto předmětné zadávací řízení zrušil podle ust. § 84 odst. 2 písm. e) ve spojení s ust. § 111 odst. 6 zákona.

6. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

7. Vzhledem k tomu, že se navrhovatel v návrhu domáhal zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a zadavatel usnesením rady kraje č. 51/3956 ze dne 11. 9. 2014 předmětné zadávací řízení zrušil, Úřad konstatuje, že již nelze uložit nápravné opatření, kterého se navrhovatel domáhal.

8. S ohledem na skutečnost, že v průběhu správního řízení zadavatel předmětné zadávací řízení zrušil, zanikla tak veřejná zakázka, která měla být Úřadem přezkoumána. Návrh se tak stal zjevně bezpředmětným, neboť v průběhu správního řízení nastal důvod, v důsledku kterého o návrhu nelze věcně rozhodnout, tzn. nelze jej ani zamítnout ani mu vyhovět.

9. Vzhledem k výše uvedenému Úřad rozhodl o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

2. JUDr. Petra Vlachová, advokátka, Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

3. Siemens, s.r.o., Siemensova 1, 155 00 Praha 5

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz