číslo jednací: S127/2014/VZ-6387/2014/512/JLí

Instance I.
Věc Obnova telekomunikačních zařízení
Účastníci
  1. Fakultní nemocnice Brno
  2. TELCONNECT s.r.o.
  3. DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 15. 10. 2014
Související rozhodnutí S127/2014/VZ-6387/2014/512/JLí
R103/2014/VZ-21509/2014/321/TNo
Dokumenty file icon dokument ke stažení 293 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S127/2014/VZ-6387/2014/512/JLí

 

25. března 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 14.2.2014 na návrh datovaný 16.2.2014, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno,
  • navrhovatel – TELCONNECT s.r.o., IČO 28308719, se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno,
  • vybraný uchazeč − DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o., IČO 00575810, se sídlem Obránců Míru 208/12, 703 00 Ostrava – Vítkovice,

ve věci návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, kterou dne 17.1.2014 uzavřel zadavatel – Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno a vybraný uchazeč DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o., IČO 00575810, se sídlem Obránců Míru 208/12, 703 00 Ostrava – Vítkovice, na základě výzvy ze dne 30.12.2013 k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění s názvem „Obnova telekomunikačních zařízení“, oznámení o zadání zakázky bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky 482063 dne 25.2.2014,

rozhodl takto:

 

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – TELCONNECT s.r.o., IČO 28308719, se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Odůvodnění

 

I. Zadávací řízení

1. Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno (dále jen „zadavatel“), výzvou ze dne 30.12.2013 k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění vyzvala dodavatele DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o., IČO 00575810, se sídlem Obránců Míru 208/12, 703 00 Ostrava – Vítkovice (dále jen „vybraný uchazeč“), k podání nabídky na veřejnou zakázku „Obnova telekomunikačních zařízení“; oznámení o zadání zakázky bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky 482063 dne 25.2.2014 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. V bodu II.1.4) oznámení o zadání zakázky zadavatel mj. uvedl, že „předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy na dodávku zboží - investičního majetku, a to telefonních ústředen vč. příslušenství za účelem vytvoření kvalitního moderního telekomunikačního prostředí FN Brno“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky i konečná hodnota veřejné zakázky činí podle bodu V.4) oznámení o zadání zakázky 3 050 750,- Kč bez DPH. Smlouva na plnění veřejné zakázky byla uzavřena dne 17.1.2014.

II. Návrh

3. Dne 14.2.2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel návrh navrhovatele – TELCONNECT s.r.o., IČO 28308719, se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno (dále jen „navrhovatel“), datovaný dne 16.2.2014, kterým se navrhovatel domáhá, aby Úřad zadavateli uložil zákaz plnění smlouvy uzavřené dne 17.1.2014 s vybraným uchazečem a aby zadavateli uložil pokutu za úkony, které jsou v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

III. Vyjádření zadavatele k návrhu

4. Dne 3.3.2014 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k návrhu navrhovatele datovanému 16.2.2014, v němž zadavatel vyslovuje názor, že nejsou naplněny podmínky pro uložení zákazu plnění smlouvy.

IV. Průběh správního řízení

5. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel,

o vybraný uchazeč.

6. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům pod č. j. ÚOHS-S127/2014/VZ-3642/2014/512/JLí ze dne 19.2.2014. Současně Úřad navrhovateli stanovil usnesením č.j. ÚOHS-S127/2014/VZ-3655/2014/512/JLí z téhož dne lhůtu pět dnů ode dne doručení tohoto usnesení k provedení úkonu – složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona ve výši 100 000,- Kč a doplnění návrhu na zahájení řízení o doklad o složení kauce podle § 114 odst. 3 zákona. Předmětné usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 19.2.2014.

7. Dne 24.2.2014 obdržel Úřad od navrhovatele doplnění návrhu, jehož přílohou byla písemnost „transakční historie účtu“, z níž vyplývá, že z účtu navrhovatele byla odepsána částka 100 000,- Kč.

V. Závěry Úřadu

8. Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. ustanovení zákona náležitosti návrhu navrhovatele a rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K aplikaci § 117a písm. b) zákona

9. Návrh musí podle § 114 odst. 3 zákona vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

10. S podáním návrhu je navrhovatel podle § 115 odst. 1 zákona povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1% z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

11. Podle § 117a písm. a) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže návrh nemá předepsané náležitosti podle § 114 odst. 3 zákona a navrhovatel jej ve lhůtě stanovené Úřadem nedoplní.

12. Podle § 117a písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

13. Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce na účet Úřadu a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S127/2014/VZ-3655/2014/512/JLí ze dne 19.2.2014 lhůtu k provedení úkonu, a to složení kauce ve výši 100 000,- Kč a doplnění návrhu o doklad o jejím složení podle § 115 odst. 1 zákona, a to do pěti dnů ode dne obdržení tohoto usnesení.

14. Zároveň Úřad navrhovatele upozornil, že jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem, Úřad zahájené řízení podle § 117a písm. b) zákona zastaví.

15. Shora citované usnesení Úřadu bylo navrhovateli prokazatelně doručeno dne 19.2.2014. Lhůta ke složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona marně uplynula dne 24.2.2014, přičemž navrhovatel v této lhůtě kauci na účet Úřadu nesložil. Navrhovatel Úřadu pouze v příloze svého podání ze dne 24.2.2014 předložil písemnost „transakční historie účtu“, z níž vyplývá, že z jeho účtu byla dne 24.2.2014 odepsána částka 100 000,- Kč.

16. Jak Úřad zjistil z výpisu účtu Úřadu ze dne 25.2.2014, navrhovatel téhož dne složil na účet Úřadu částku ve výši 100 000,- Kč, tedy částku odpovídající výši kauce stanovené podle § 115 odst. 1 zákona, neboť navrhovatel podal návrh na uložení zákazu plnění smlouvy.

17. K tomu Úřad uvádí, že zákon v § 117a výslovně odlišuje důvod pro zastavení správního řízení podle písm. a), tedy že návrh nemá předepsané náležitosti podle § 114 odst. 3 zákona a navrhovatel jej ve lhůtě stanovené Úřadem nedoplní (kdy náležitostí návrhu podle § 114 odst. 3 zákona je i doklad o složení kauce podle § 115 zákona), a důvod pro zastavení správního řízení podle písm. b), tedy, že nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

18. Zákon tedy rozlišuje v souvislosti s kaucí dvě povinnosti. Za prvé je to povinnost samotného složení kauce na účet Úřadu. Za druhé je to povinnost učinit součástí návrhu doklad o složení kauce. Zatímco povinnost doložení dokladu o složení kauce je možné splnit i po lhůtě stanovené Úřadem (dokud Úřad správní řízení nezastaví), u povinnosti složení kauce toto nelze.

19. K tomu Úřad dále dodává, že důvod pro zastavení správního řízení stanovený v § 117a písm. b) zákona nelze vyložit jinak než, že složit kauci podle § 115 odst. 1 zákona je nutné s podáním návrhu nebo v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem. Nesplnění této podmínky již není možné nijak zhojit a Úřad je povinen správní řízení zastavit. Zákon totiž vůbec neupravuje situaci, kdy by byla kauce uhrazena po dodatečné lhůtě stanovené Úřadem. Z tohoto lze dovodit, že úhrada kauce po dodatečné lhůtě stanovené Úřadem není možná, jak bylo též deklarováno v rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. ÚOHS-R196/2012/VZ-4098/2013/310/DBa ze dne 6. března 2013, na které Úřad v této souvislosti odkazuje.

20. K okamžiku složení kauce Úřad konstatuje, že v § 115 odst. 1 zákona je výslovně zakotveno, že navrhovatel je povinen složit kauci na účet Úřadu, a tedy je nutno z prostého jazykového a logického výkladu tohoto ustanovení dovodit, že tato povinnost navrhovatele je splněna tehdy, když se na účtu Úřadu příslušná částka kauce skutečně nachází. Kauce tak musí být připsána na účet Úřadu v době podání návrhu, nejpozději však v dodatečné lhůtě navrhovateli k tomu stanovené Úřadem. Proto pouhé odepsání částky kauce z účtu navrhovatele ve stanovené lhůtě ke splnění jeho povinnosti podle § 115 odst. 1 zákona nepostačuje, když zákon explicitně vyžaduje „složení kauce na účet Úřadu“. Jedině výklad § 115 odst. 1 zákona ve smyslu splnění tohoto zákonného požadavku připsáním kauce na účet Úřadu ve stanovené lhůtě odpovídá požadavku právní jistoty a rovnosti účastníků řízení. Jinými slovy v kontextu jednoznačného ustanovení § 115 odst. 1 zákona není možné připustit možnost splnění povinnosti složit kauci navrhovatelem pouhým odepsáním z jeho bankovního účtu, pokud se fakticky tímto okamžikem na účtu Úřadu částka kauce nenachází.

21. Úřad upozorňuje na skutečnost, že navrhovatel je povinen primárně složit kauci na účet Úřadu již s podáním návrhu, jak je stanoveno v § 115 odst. 1 zákona v návaznosti na § 114 odst. 3 zákona. Nicméně, jak vyplývá z § 117a písm. b) zákona, zákon dává navrhovateli náhradní možnost splnit tuto povinnost sekundárně, a to v dodatečné lhůtě, jejíž stanovení je v kompetenci Úřadu. Každopádně navrhovatel od podání návrhu musí počítat s tím, že kauci bude muset složit pod sankcí zastavení správního řízení Úřadem. Tato povinnost vyplývá přímo ze zákona a nelze se jí jakkoli zprostit. Jestliže navrhovatel iniciuje zahájení správního řízení u Úřadu podáním svého návrhu, a přitom s tímto návrhem nesloží zákonnou kauci, musí alespoň být připraven tuto kauci bez prodlení složit v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

22. Úřad podotýká, že navrhovatel podal svůj návrh u Úřadu dne 14.2.2014, dne 19.2.2014 (viz doručenka) bylo navrhovateli doručeno výše zmíněné usnesení Úřadu, jímž mu byla stanovena dodatečná lhůta pěti dnů ke složení kauce. Navrhovatel nechal odepsat částku ve výši odpovídající kauci ze svého účtu dne 24.2.2014. Úřad upozorňuje, že navrhovatel si musel být vědom své povinnosti složit na účet Úřadu kauci, jak odpovídá znění § 115 odst. 1 zákona v návaznosti na § 114 odst. 3 zákona, nejpozději v den podání svého návrhu 14.2.2014, tuto svou povinnost mohl splnit kdykoli od podání návrhu až do dne 24.2.2014. Navrhovatel tak měl přinejmenším 11 kalendářních dnů na splnění povinnosti složit kauci na účet Úřadu. I pokud se navrhovatel spolehl na dodatečnou lhůtu stanovenou citovaným usnesením Úřadu, měl možnost své povinnosti dostát přinejmenším tak, že by danou částku ve výši kauce nechal odepsat ze svého účtu dříve než dne 24.2.2014, případně mohl tuto částku složit v hotovosti na účet Úřadu v poslední den lhůty dne 24.2.2014 nebo kdykoli předtím.

23. V šetřeném případě tedy navrhovatel složil kauci až po uplynutí lhůty stanovené Úřadem. Úhrada kauce po uplynutí dodatečné lhůty stanovené Úřadem však není možná, jak vyplývá z výše uvedeného i z rozhodovací praxe Úřadu.

24. Úřadu tedy nezbývá než konstatovat, že navrhovatel nesplnil povinnost složit kauci s podáním návrhu nebo ve lhůtě dodatečně stanovené Úřadem, a proto rozhodl o zastavení řízení podle § 117a písm. b) zákona, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

TELCONNECT s.r.o., Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno

DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o., Obránců Míru 208/12, 703 00 Ostrava – Vítkovice

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz