Rozhodnutí: S363,S408/2013/VZ-18851/2013/510/ASh

Instance I.
Věc Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – oblast Jihovýchod
Účastníci
 1. Jihomoravský kraj
 2. ČSAD Ústí nad Orlicí
 3. BORS Břeclav a.s.
 4. ČSAD Kyjov Bus a.s.
 5. BusLine a.s.
 6. VYDOS BUS a.s.
 7. ČAD Blansko a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 14. 10. 2014
Související rozhodnutí S363,S408/2013/VZ-18851/2013/510/ASh
R2/2014/VZ-18054/2014/321/PMa
Dokumenty file icon dokument ke stažení  B

 

Č. j.:ÚOHS-S363,S408/2013/VZ-18851/2013/510/ASh

 

4. prosince 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve společném správním řízení zahájeném dne 10. 6. 2013 na základě návrhu z téhož dne, a zahájeném dne 27. 6. 2013 na základě návrhu z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Jihomoravský kraj, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, zastoupený ve správním řízení na základě plné moci ze dne 9. 7. 2013 advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s.r.o., IČO 26454807, se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1, která zmocnila substituční plnou mocí ze dne 12. 8. 2013 Mgr. Karla Košťála, advokátního koncipienta tamtéž,
 • navrhovatel – ČSAD Ústí nad Orlicí, IČO 60108851, se sídlem Třebovská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí, zastoupený ve správním řízení na základě plné moci ze dne 24. 4. 2013, JUDr. Pavlem Dejlem LL.M., Ph.D., advokátem, Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 26739291, se sídlem Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, který zmocnil na základě substituční plné moci ze dne 27. 6. 2013, JUDr. Sylvii Sobolovou, advokátku tamtéž,
 • vybraný uchazeč pro část č. 8, 9 a 10 veřejné zakázky – BORS Břeclav a.s., IČO 49969242, se sídlem Bratislavská 26, 690 62 Břeclav,
 • vybraný uchazeč pro část č. 11, 12, 19 a 20 veřejné zakázky – ČSAD Kyjov Bus a.s.,  IČO 49447009, se sídlem Boršovská 2228, 697 34 Kyjov,
 • vybraný uchazeč pro část č. 13 veřejné zakázky – BusLine a.s., IČO 28360010, se sídlem Na rovinkách 211, 513 25 Semily,
 • vybraný uchazeč pro část č. 14, 15, 16 a 18 veřejné zakázky – VYDOS BUS a.s., IČO 26950731, se sídlem Jiřího Wolkera 416/1, 682 01 Vyškov,
 • vybraný uchazeč pro část č. 17 veřejné zakázky – ČAD Blansko a.s., IČO 49454641, se sídlem Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko.

ve věci vymezené návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v částech 8 až 20 veřejné zakázky „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – oblast Jihovýchod“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 28. 11. 2012 a uveřejněno dne 29. 11. 2012 pod ev. č. 233201 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo oznámení uveřejněno dne 4. 12. 2012 pod ev. č. 2012/S 233-383482,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádosti navrhovatele − ČSAD Ústí nad Orlicí, IČO 60108851, se sídlem Třebovská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí – ze dne 10. 6. 2013 a ze dne 27. 6. 2013 se staly zjevně bezpředmětnými.

 

Odůvodnění

 

I. Průběh zadávacího řízení

1. Zadavatel – Jihomoravský kraj, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, zastoupený ve správním řízení na základě plné moci ze dne 9. 7. 2013 advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s.r.o., IČO 26454807, se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1, která zmocnila substituční plnou mocí ze dne 12. 8. 2013 Mgr. Karla Košťála, advokátního koncipienta tamtéž (dále jen „zadavatel“) – za účelem zadání veřejné zakázky „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – oblast Jihovýchod“ (dále jen „veřejná zakázka“), odeslal oznámení otevřeného řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 28. 11. 2012, kde bylo uveřejněno dne 29. 11. 2012 pod ev. č. 233201 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo oznámení uveřejněno dne 4. 12. 2012 pod ev. č. 2012/S 233-383482.

2. Zadavatel Usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 1319/13/R19 ze dne 2. 5. 2013 rozhodl o vyloučení uchazeče – ČSAD Ústí nad Orlicí, IČO 60108851, se sídlem Třebovská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí, zastoupený ve správním řízení na základě plné moci ze dne 24. 4. 2013, JUDr. Pavlem Dejlem LL.M., Ph.D., advokátem, Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 26739291, se sídlem Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, který zmocnil na základě substituční plné moci ze dne 27. 6. 2013, JUDr. Sylvii Sobolovou, advokátku tamtéž (dále jen „navrhovatel“) –  z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze dne 6. 5. 2013 bylo navrhovateli doručeno dne 7. 5. 2013.

3. Dne 22. 5. 2013 podal navrhovatel námitky proti rozhodnutí zadavatele ze dne 2. 5. 2013 o vyloučení navrhovatele z další účasti ve veřejné zakázce.

4. Po přezkoumání oprávněnosti námitek navrhovatele zadavatel těmto nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách ze dne 30. 5. 2013 navrhovatel obdržel dne 31. 5. 2013. Vzhledem k tomu, že se navrhovatel neztotožnil s rozhodnutím zadavatele o námitkách, podal dne 10. 6. 2013 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a návrh na nařízení předběžného opatření k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

5. Dnem 10. 6. 2013, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeno správní řízení, a to pod sp. zn. S 363/2013/VZ.

6. Zadavatel dále Usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 1394/13/R20 ze dne 16. 5. 2013 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky na jednotlivé předmětné části veřejné zakázky následovně: pro část č. 8, 9 a 10 veřejné zakázky – BORS Břeclav, IČO 49969242, se sídlem Bratislavská 26, 690 62 Břeclav (dále jen „BORS Břeclav“); pro část č. 11, 12, 19 a 20 veřejné zakázky – ČSAD Kyjov Bus a.s.,  IČO 49447009, se sídlem Boršovská 2228, 697 34 Kyjov (dále jen „ČSAD Kyjov Bus a.s.“); pro část č. 13 veřejné zakázky – BusLine a.s., IČO 28360010, se sídlem Na rovinkách 211, 513 25 Semily (dále jen „BusLine a.s.“); pro část č. 14, 15, 16 a 18 veřejné zakázky – VYDOS BUS a.s., IČO 26950731, se sídlem Jiřího Wolkera 416/1, 682 01 Vyškov (dále jen „VYDOS BUS a.s.“); a pro část č. 17 veřejné zakázky – ČAD Blansko a.s., IČO 49454641, se sídlem Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko (dále jen „ČAD Blansko a.s.“). Veškerá oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve vztahu k částem 8 až 20 obdržel navrhovatel dne 22. 5. 2013.

7. Dne 6. 6. 2013 podal navrhovatel jednotlivě námitky proti rozhodnutí zadavatele ze dne 16. 5. 2013 o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení pro části 8 až 20 veřejné zakázky.

8. Po přezkoumání oprávněnosti námitek navrhovatele zadavatel těmto nevyhověl, a to jednotlivými rozhodnutími ze dne 13. 6. 2013 o všech podaných námitkách vztahující se k částem 8 až 20 veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že se navrhovatel neztotožnil s rozhodnutími zadavatele o námitkách, podal dne 27. 6. 2013 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu.

9. Dnem 27. 6. 2013, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle § 113 zákona, bylo zahájeno správní řízení, a to pod sp. zn. S 408/2013/VZ.

II.  Průběh řízení před správním orgánem pod sp. zn. S 363/2013

10. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S363/2013/VZ-11637/2013/522/ASh ze dne 24. 6. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S363/2013/VZ-11626/2013/522/ASh ze dne 24. 6. 2013 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Dále tímto usnesením Úřad stanovil navrhovateli lhůtu k provedení úkonu – zaslání plné moci k zastupování ve správním řízení udělené JUDr. Pavlovi Dejlovi, LL.M., Ph.D., advokátovi, a to v originálu nebo v úředně ověřené kopii a lhůtu k provedení úkonu –  doplacení kauce ve výši 1 900 000,- Kč podle § 115 odst. 1 zákona, a k doložení dokladu o jejím složení.

11. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel,
 • vybraný uchazeč pro část č. 8, 9 a 10 veřejné zakázky – BORS Břeclav a.s.,
 • vybraný uchazeč pro část č. 11, 12, 19 a 20 veřejné zakázky – ČSAD Kyjov Bus a.s.,
 • vybraný uchazeč pro část č. 13 veřejné zakázky – BusLine a.s.,
 • vybraný uchazeč pro část č. 14, 15, 16 a 18 veřejné zakázky – VYDOS BUS a.s.,
 • vybraný uchazeč pro část č. 17 veřejné zakázky – ČAD Blansko a.s..

12. Dne 19. 6. 2013 obdržel Úřad dokumentaci o veřejné zakázce a následující den vyjádření zadavatele ze dne 20. 6. 2013 k návrhu na zahájení správního řízení. Zadavatel v tomto vyjádření uvedl, že při vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení postupoval zcela v souladu se zákonem a jeho principy, a z tohoto důvodu navrhuje, aby Úřad návrh v části týkající se existence chyby v nabídce navrhovatele mající vliv na nabídkovou cenu zamítl, neboť nebyly shledány důvody pro uložení nápravného opatření, a návrh v částech týkajících se údajné nepřezkoumatelnosti rozhodnutí o vyloučení navrhovatele a Oznámení rozhodnutí a údajného nezákonného stanovení dílčího hodnotícího kritéria „výše nabídkové ceny“ zamítl, neboť v těchto částech nebyl návrh podán oprávněnou osobou.

13. Dne 27. 6. 2013 obdržel Úřad ověřenou kopii plné moci pro právního zástupce navrhovatele a dále dne 1. 7. 2013 prostřednictvím datové schránky a následně poštou dne 2. 7. 2013 doklad navrhovatele o doplacení kauce.

14. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S363/2013/VZ-14358/2013/522/ASh ze dne 31. 7. 2013 Úřad zamítl návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření spočívajícího v zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

III. Průběh řízení před správním orgánem pod sp. zn. S 408/2013

15. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S408/2013/VZ-12575/2013/522/ASh ze dne 10. 7. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S408/2013/VZ-12576/2013/522/ASh ze dne 10. 7. 2013 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Dále tímto usnesením Úřad stanovil navrhovateli lhůtu k provedení úkonu – složení kauce ve výši 2 000 000,- Kč podle § 115 odst. 1 zákona, a k doložení dokladu o jejím složení.

16. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel,
 • vybraný uchazeč pro část č. 8, 9 a 10 veřejné zakázky – BORS Břeclav a.s,
 • vybraný uchazeč pro část č. 11, 12, 19 a 20 veřejné zakázky – ČSAD Kyjov Bus a.s.,
 • vybraný uchazeč pro část č. 13 veřejné zakázky – BusLine a.s.,
 • vybraný uchazeč pro část č. 14, 15, 16 a 18 veřejné zakázky – VYDOS BUS a.s.,
 • vybraný uchazeč pro část č. 17 veřejné zakázky – ČAD Blansko a.s..

17. Dne 8. 7. 2013 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne k návrhu na zahájení správního řízení. Zadavatel v tomto odkazuje na odůvodnění rozhodnutí o námitkách proti výběru nejvhodnějších nabídek ze dne 13. 6. 2013, odůvodnění rozhodnutí o námitkách proti vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení ze dne 30. 5. 2013 a na vyjádření k návrhu navrhovatele ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S 363/2013 ze dne 20. 6. 2013, neboť navrhovatel v podaném návrhu neuvádí žádné nové skutečnosti, resp. veškerá jeho argumentace, jíž brojí proti provedenému výběru nejvhodnějších nabídek v částech 8 – 20 veřejné zakázky, je založena pouze na opakování argumentů souvisejících s údajně nezákonným vyloučením navrhovatele ze zadávacího řízení. Zadavatel dále navrhuje, aby Úřad návrh v části týkající údajného nedostatečného obsahu seznamu dokladů podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona zamítl, neboť nebyl v této části podán oprávněnou osobou, ve zbývající části návrh podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona zamítl, neboť nebyly shledány důvody pro uložení nápravného opatření a v případě nesložení kauce navrhovatelem správní řízení podle § 117a písm. b) zákona zastavil.

18. Dne 16. 7. 2013 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky a následně poštou dne 17. 7. 2013 doklad navrhovatele o uhrazení kauce.

19. Dne 24. 7. 2013 podal navrhovatel doplnění návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele, které navazovalo na námitky podané dne 3. 7. 2013 proti protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 20. 3. 2013 a proti posouzení kvalifikace ve vztahu k částem 8 – 20 veřejné zakázky. Těmto námitkám zadavatel rovněž nevyhověl a to rozhodnutím o námitkách ze dne 8. 7. 2013. Navrhovatel ve svém podání doplnil argumentaci a skutečnosti, které dle jeho názoru prokazují nedostatky postupu zadavatele při posuzování kvalifikace uchazečů v zadávacím řízení a dále nedostatečnost protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 20. 3. 2013, zejména pokud jde o náležitosti protokolu o posouzení kvalifikace vyžadované ustanovením § 56 odst. 5 a 6 zákona.

20. Úřad obdržel dne 1. 8. 2013 vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí ve věci návrhu na přezkum úkonů zadavatele v předmětném zadávacím řízení.

21. Dne 2. 8. 2013 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne k doplnění návrhu ze dne 24. 7. 2013. Úřad obdržel dne 5. 8. 2013 vyjádření zadavatele k rozkladu navrhovatele.

22. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S408/2013/VZ-15008/2013/522/ASh ze dne 9. 8. 2013 Úřad zamítl návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření spočívajícího v zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

23. Dopisem ze dne 27. 8. 2013 oznámil zadavatel Úřadu, že dne 26. 8. 2013 uzavřel v částech 1, 3 až 20 veřejné zakázky smlouvy s jednotlivými uchazeči. Přílohou tohoto podání byly i kopie uzavřených smluv.

IV. Průběh správního řízení pod spisovou značkou S 363,408/2012

24. Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S363,S408/2013/VZ-18128/2013/510/ASh ze dne 4. 12. 2013, k zajištění účelu správních řízení vedených pod spisovými značkami S 363/2012 a S 408/2012, obě citovaná řízení spojil ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do společného řízení vedeného pod spisovou značkou S363,S408/2012. Účastníky tohoto společného řízení jsou zadavatel, navrhovatel, vybraný uchazeč pro část č. 8, 9 a 10 veřejné zakázky – BORS Břeclav, vybraný uchazeč pro část č. 11, 12, 19 a 20 veřejné zakázky – ČSAD Kyjov Bus a.s., vybraný uchazeč pro část č. 13 veřejné zakázky – BusLine a.s., vybraný uchazeč pro část č. 14, 15, 16 a 18 veřejné zakázky – VYDOS BUS a.s. a vybraný uchazeč pro část č. 17 veřejné zakázky – ČAD Blansko a.s. Citované usnesení Úřad poznamenal do správního spisu.

25. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žádost se stala zjevně bezpředmětnou.

26. S ohledem na skutečnost, že zadavatel dne 26. 8. 2013 uzavřel na část č. 8, 9 a 10 veřejné zakázky smlouvu č. 020898/13/OD s uchazečem BORS Břeclav a.s.; dne 26. 8. 2013 uzavřel na část č. 11, 12, 19 a 20 veřejné zakázky smlouvu č. 020895/13/OD s uchazečem ČSAD Kyjov Bus a.s.; dne 26. 8. 2013 uzavřel na část č. 13 veřejné zakázky smlouvu č. 020893/13/OD s uchazečem BusLine a.s.; dne 26. 8. 2013 uzavřel na část č. 14, 15, 16 a 18 veřejné zakázky smlouvu č. 020897/13/OD s uchazečem VYDOS BUS a.s.; a s ohledem na to, že dne 26. 8. 2013 uzavřel na část č. 17 veřejné zakázky smlouvu č. 020896/13/OD s uchazečem ČAD Blansko a.s. na předmět plnění šetřených částí veřejné zakázky, Úřad konstatuje, že se návrhy navrhovatele na uložení nápravného opatření, kterým by mělo být zrušeno rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení ze dne 10. 6. 2013  a ze dne 27. 6. 2013, staly zjevně bezpředmětnými.

27. Úřad vzhledem k výše uvedenému rozhodl o zastavení správního řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. Havel, Holásek & Partners s.r.o., Týn 1049/3, 110 00 Praha 1

2. Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1

3. BORS Břeclav a.s., Bratislavská 26, 690 62 Břeclav

4. VYDOS BUS a.s., Jiřího Wolkera 416/1, 682 01 Vyškov

5. ČSAD Kyjov Bus a.s., Boršovská 2228, 697 34 Kyjov

6. BusLine a.s., Na rovinkách 211, 513 25 Semily

7. ČAD Blansko a.s., Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz