číslo jednací: S635/2014/VZ-19995/2014/523/ASo

Instance I.
Věc Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou
Účastníci
  1. Moravskoslezský kraj
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 8. 10. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení 359 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S635/2014/VZ-19995/2014/523/ASo

 

22. září 2014

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 8. 8. 2014 z moci úřední, jehož účastníkem je

  • zadavatel – Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený ve správním řízení na základě plné moci ze dne 7. 4. 2014 společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 6. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 6. 2014 pod ev. č. 487634 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. 6. 2014 pod ev. č. 2014/S 116-204271,

 rozhodl takto:

 

Správní řízeníse podle § 117a písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření dle § 118 citovaného zákona.

 

Odůvodnění

 

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k dohledu nad dodržováním zákona, získal pochybnosti o postupu zadavatele – Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený ve správním řízení na základě plné moci ze dne 7. 4. 2014 společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – při zadávání veřejné zakázky „Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 6. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 6. 2014 pod ev. č. 487634 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. 6. 2014 pod ev. č. 2014/S 116-204271 (dále jen „veřejná zakázka“), a proto zahájil správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele z moci úřední.

2. V oznámení o zahájení správního řízení vymezil Úřad předmět správního řízení, přičemž uvedl, že získal pochybnosti, zda zadavatel dodržel postup stanovený v ust. § 56 odst. 5 písm. c) zákona a vymezil minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, když k jejich prokázání stanovil požadavek na realizaci dodávky alespoň 20 ks cisternových automobilových stříkaček.

3. V bodě 2.1. zadávací dokumentace zadavatel uvedl, že „[p]ředmětem veřejné zakázky je nákup 17 ks prvosledových cisternových automobilových stříkaček vybavených speciálním monitorovacím systémem pro sledování polohy vozidla, jeho okolí a zároveň umožňující obousměrný online přenos informací mezi zasahující JPO a operačním střediskem s možností poskytnutí plné informační podpory velitele zásahu.“

4. Jako základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek uvedl zadavatel v bodě 9. zadávací dokumentace nejnižší nabídkovou cenu. Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky uvedl zadavatel v bodě 2.2. zadávací dokumentace ve výši 82 644 628,10 Kč bez DPH.

5. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 2. 9. 2014 vyplývá, že byly podány celkem 3 nabídky, přičemž žádná z nabídek nebyla v této fázi zadávacího řízení vyřazena.

II. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

6. Účastníkem správního řízení podle § 116 zákona je zadavatel.

7. Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli přípisem č. j. ÚOHS-S635/2014/VZ-16679/2014/523/ASo ze dne 8. 8. 2014. Zadavatel obdržel oznámení o zahájení správního řízení dne 8. 8. 2014 a tímto dnem bylo podle ust. § 113 zákona ve spojení s ust. § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, správní řízení zahájeno. Usnesením č. j. ÚOHS-S635/2014/VZ-16721/2014/523/ASo z téhož dne stanovil Úřad zadavateli lhůtu, ve které byl oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko. Tímto usnesením byla zadavateli rovněž stanovena lhůta k podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení a zaslání příslušné dokumentace o veřejné zakázce podle § 17 písm. v) zákona pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

8. Rozhodnutím o předběžném opatření č. j.  ÚOHS-S635/2014/VZ-16718/2014/523/ASo ze dne 8. 8. 2014 nařídil Úřad z moci úřední předběžné opatření, jímž byl zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na šetřenou veřejnou zakázku. Proti tomuto rozhodnutí podal zadavatel v zákonné lhůtě rozklad.

9. Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S635/2014/VZ-16858/2014/523/ASo ze dne 13. 8. 2014 stanovil zadavateli lhůtu k předložení dokumentace o předmětné veřejné zakázce podle § 17 písm. v) zákona.

10. Usnesením č. j. ÚOHS-S635/2014/VZ-18098/2014/523/ASo ze dne 28. 8. 2014 stanovil Úřad zadavateli lhůtu pro vyjádření k podkladům rozhodnutí.

11. Ke zjištěním Úřadu, uvedeným v oznámení o zahájení správního řízení, se zadavatel vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 15. 8. 2014 doručeném Úřadu dne 19. 8. 2014.

Vyjádření zadavatele ze dne 15. 8. 2014

12. V úvodu svého vyjádření zadavatel vyslovil pochybnost o způsobu zahájení správního řízení. Zadavatel se domnívá, že Úřad nedostatečně určitě a srozumitelně identifikoval předmět řízení v oznámení o zahájení správního řízení, kdy nebylo zřejmé, k jakým konkrétním zjištěním Úřad dospěl. Dále zadavatel v této souvislosti uvádí, že „za této situace zadavatel nemůže účinně bránit svoje práva, neboť postup Úřadu jej nyní nutí k abstraktní obhajobě postupu v zadávacím řízení, tj. k argumentaci bez vědomosti toho, k jakým konkrétním zjištěním zakládajícím podezření Úřadu, se má vyjadřovat. Tento postup tedy nerespektuje základní procesní práva zadavatele a řízení je tak zatíženo vadou, jejímž důsledkem by muselo být zrušení rozhodnutí v takovém řízení vydaném“.

13. Zadavatel je přesvědčen, že se v žádném ohledu nedopustil zakázané skryté diskriminace a dále uvádí, že jím nastavená úroveň technických kvalifikačních předpokladů není zjevně nepřiměřená ve vztahu k velikosti, složitosti a technické náročnosti konkrétní veřejné zakázky a ze soutěže o veřejnou zakázku vyřazuje pouze dodavatele, kteří zjevně nemají dostatečnou kapacitu k uspokojení požadavku zadavatele.

14. Zadavatel je toho názoru, že pokud je v rámci veřejné zakázky poptáváno 17 kusů automobilových cisteren, které mají být dodány ve lhůtě 5 měsíců ode dne písemné výzvy zadavatele, pak se referenční požadavek zadavatele na doložení dodávek 20 kusů automobilových cisternových stříkaček za poslední 3 roky nemůže jevit jako nepřiměřený a v nepoměru k rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky.

15. Zadavatel svá tvrzení opírá o skutečnost, že „v rámci zadávacího řízení poptává 17 kusů cisternových automobilových stříkaček vybavených speciálním monitorovacím systémem pro sledování polohy vozidla, jeho okolí a zároveň umožňující obousměrný online přenos informací mezi zasahující JPO a operačním střediskem s možností poskytnutí plné informační podpory veliteli zásahu, a to s dodací lhůtou kratší než 6 měsíců. Přestože zadavatel hodlá získat plnění dle svých potřeb specializované, právě s ohledem na riziko možné skryté diskriminace se v rámci referencí omezil na požadavek na doložení běžných cisternových automobilových stříkaček, ačkoli by jej předmět veřejné zakázky jistě opravňoval požadovat, aby dodavatelé prokázali rovněž zkušenosti s dodávkou speciální hasičské techniky se zvláštní IT výbavou, která bude nedílnou součástí plnění“.

16. Zadavatel navrhuje, aby Úřad správní řízení vedené ve věci přezkoumání úkonů zadavatele zastavil podle § 117a písm. d) zákona.

III. ZÁVĚRY ÚŘADU

17. Úřad přezkoumal na základě ustanovení § 112 a násl. zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, stanoviska zadavatele, a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel postupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

18. Podle ust. § 56 odst. 1 písm. a) zákona může veřejný zadavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na dodávky požadovat seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech a v případě oblasti obrany nebo bezpečnosti v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

19. Podle ust. § 56 odst. 5 písm. c) zákona je veřejný zadavatel povinen ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

20. Jak je uvedeno v bodě 5.4. zadávací dokumentace a zároveň i v oznámení o zakázce uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. formuláře 7402011087634 (dále jen „oznámení o zakázce“), je předmětem veřejné zakázky „dodávka 17 ks prvosledových cisternových automobilových stříkaček vybavených speciálním monitorovacím systémem pro sledování polohy vozidla, jeho okolí a zároveň umožňující obousměrný online přenos informací mezi zasahující JPO a operačním střediskem s možností poskytnutí plné informační podpory veliteli zásahu“.

21. Z bodu 5.4. zadávací dokumentace a z bodu III.2.3) oznámení o zakázce dále vyplývá, že zadavatel stanovil technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona takto: „Seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přičemž k seznamu musí být přiložena osvědčení objednatelů těchto významných dodávek, které lze za dále uvedených podmínek v některých případech nahradit smlouvou s jinou osobou a dokladem o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.“

22. Minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů pak zadavateli vymezil takto: „Z osvědčení i seznamu významných dodávek musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval alespoň: dodávku 20 kusů cisternových automobilových stříkaček.“

23. Úřad uvádí, že účelem požadavků k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů je objektivním, transparentním a nediskriminačním způsobem zajistit, aby zadavatel vybíral dodavatele veřejné zakázky pouze z okruhu subjektů, jež poskytují záruky o své schopnosti veřejnou zakázku řádně, včas a v odpovídající kvalitě realizovat. Požadavek na splnění minimálních technických kvalifikačních předpokladů má zajistit, že se soutěže o přidělení veřejné zakázky zúčastní pouze ti dodavatelé, kteří jsou ve skutečnosti schopni po stránce technické a materiální tuto zakázku po jejím přidělení též plnit. Zadavatel může vymezením kvalifikačních předpokladů, zejména stanovením příliš přísných kritérií prokázání způsobilosti dodavatele, výrazným způsobem ovlivnit okruh dodavatelů, mezi jejichž nabídkami bude v závěrečné fázi zadávacího řízení vybírat. Za pochybení ze strany veřejného zadavatele pak lze považovat situaci, pokud by nastavení technických kvalifikačních předpokladů, které by, ač bezprostředně souvisí s předmětem veřejné zakázky, byly co do požadované úrovně technické způsobilosti zjevně nepřiměřené ve vztahu k velikosti, složitosti a technické náročnosti konkrétní veřejné zakázky. Formulace požadavků na technické kvalifikační předpoklady nesmí nikdy být využita jako prostředek k neoprávněné diskriminaci některých dodavatelů. Veřejný zadavatel je tedy povinen stanovit určitý limit, jehož naplnění dodavatelem znamená pro veřejného zadavatele záruku technicky způsobilého partnera pro plnění předmětu veřejné zakázky a samozřejmě též prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů.

24. V šetřeném případě je předmětem veřejné zakázky dodání 17 kusů cisternových automobilových stříkaček vybavených speciálním monitorovacím systémem pro sledování polohy vozidla, jeho okolí a zároveň umožňující obousměrný online přenos informací mezi zasahující JPO a operačním střediskem s možností poskytnutí plné informační podpory veliteli zásahu, a to s dodací lhůtou do pěti měsíců ode dne, kdy zadavatel vybraného uchazeče písemně vyzve k poskytnutí plnění (viz bod 3 zadávací dokumentace).  Zadavatel k prokázání technických kvalifikačních předpokladů podle ust. § 56 odst. 1 písm. a) zákona stanovil požadavek na doložení seznamu významných dodávek, ze kterého bude vyplývat, že dodavatel realizoval v uvedeném období dodávky v celkovém objemu alespoň 20 kusů běžných automobilových cisternových stříkaček.

25. Úřad při posuzování, zda zadavatel vymezil minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, přihlédl ke skutečnosti, že předmětem veřejné zakázky je dodávka specializované techniky opatřené celou řadou zvláštních prvků, přičemž referenční požadavek směřuje pouze na dodání běžných cisternových automobilových stříkaček. Lze tedy konstatovat, že minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů je co do druhu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky zadavatelem stanovena zcela přiměřeně.

26. Je-li předmětem plnění veřejné zakázky dodávka 17 kusů speciálních cisternových automobilových stříkaček s dodací lhůtou do pěti měsíců ode dne, kdy zadavatel vybraného uchazeče písemně vyzve k poskytnutí plnění, přičemž referenční požadavek zadavatele směřuje na prokázání dodávek v celkovém objemu 20 kusů standardních cisternových automobilových stříkaček v průběhu tří let, pak lze rovněž konstatovat, že minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů je co do rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky zadavatelem stanovena zcela přiměřeně. Pakliže bychom uvedený referenční požadavek vztáhli poměrně ke  lhůtě pro dodání předmětu plnění šetřené veřejné zakázky, lze dojít k závěru, že jde o požadavek na významné dodávky, které v celkovém objemu a vztažené k jednomu časovému období tvoří méně než 20 % předmětu plnění poptávaného v rámci veřejné zakázky.

27. S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že zadavatel dodržel postup stanovený v ust. § 56 odst. 5 písm. c) zákona a vymezil minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, když v bodě 5.4. zadávací dokumentace stanovil k prokázání technických kvalifikačních předpokladů podle ust. § 56 odst. 1 písm. a) zákona požadavek na doložení seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s tím, že z tohoto seznamu významných dodávek musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval dodávku alespoň 20 ks cisternových automobilových stříkaček. Úřad ve správním řízení neshledal důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 zákona, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz