Rozhodnutí: S551/2014/VZ-17710/2014/511/JNp

Instance I.
Věc NOS – obnova ŘS, ochran a VS, realizace
Účastníci
  1. ČEPS, a.s.
  2. EGEM s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 3. 10. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení 263 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S551/2014/VZ-17710/2014/511/JNp

 

Brno:16. září 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 7. 7. 2014, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 28. 7. 2014 advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s.r.o., IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
  • navrhovatel – EGEM s. r. o., IČO 63886464, se sídlem Novohradská 736/36, 370 08 České Budějovice,

ve věci veřejné zakázky „NOS – obnova ŘS, ochran a VS, realizace“ zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 5. 3. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 3. 2014 pod ev. č. 482814 a v Úředním věstníku Evropské Unie bylo uveřejněno dne 8. 3. 2014 pod ev. č. 2014/S 048-080498, vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – EGEM s. r. o., IČO 63886464, se sídlem Novohradská 736/36, 370 08 České Budějovice – vzal dne 22. 8. 2014 svůj návrh ze dne 7. 7. 2014 zpět.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 7. 7. 2014 návrh navrhovatele – EGEM s. r. o., IČO 63886464, se sídlem Novohradská 736/36, 370 08 České Budějovice (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na přezkoumání úkonů zadavatele – ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 28. 7. 2014 advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s.r.o., IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „NOS – obnova ŘS, ochran a VS, realizace“ zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 5. 3. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 3. 2014 pod ev. č. 482814 a v Úředním věstníku Evropské Unie bylo uveřejněno dne 8. 3. 2014 pod ev. č. 2014/S 048-080498 (dále jen „veřejná zakázka“). Součástí návrhu byl i návrh na vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona.

2. Dnem 7. 7. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S551/2014/VZ-14676/2014/511/JNp ze dne 15. 7. 2014. Usnesením č. j. ÚOHS-S551/2014/VZ-15500/2014/511/JNp ze dne 24. 7. 2014 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, resp. vyjádřit své stanovisko v řízení.

5. K zajištění účelu správního řízení vydal Úřad dne 30. 7. 2014 rozhodnutí č. j. ÚOHS-S551/2014/VZ-16040/2014/511/JNp, kterým zadavateli nařídil na návrh navrhovatele předběžné opatření spočívající v uložení zákazu uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení.

6. Usnesením č. j. ÚOHS-S578/2014/VZ-17057/2014/511/JNp ze dne 20. 8. 2014 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

7. Dne 22. 8. 2014 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu ze dne 7. 7. 2014 na zahájení správního řízení, a to v plném rozsahu.

8. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

9. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal podaný návrh zpět, a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, Úřad rozhodl o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

2. EGEM s. r. o., Novohradská 736/36, 370 08 České Budějovice

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz