číslo jednací: S140/2013/VZ-20968/2013/513/JNe

Instance I.
Věc Hasivo pro hašení polárních a nepolárních látek
Účastníci
  1. Česká republika – Správa státních hmotných rezerv
  2. LUING PYREX, spol. s r.o.
  3. STIMAX International, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., - návrh se zamítá
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 15. 9. 2014
Související rozhodnutí S140/2013/VZ-20968/2013/513/JNe
R371/2013/VZ-19260/2014/310/PMa
Dokumenty file icon dokument ke stažení 302 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S140/2013/VZ-20968/2013/513/JNe

 

29. října 2013

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 8. 3. 2013 na návrh ze dne 7. 3. 2013, jehož účastníky jsou

  • zadavatel - Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, IČO 48133990, se sídlem Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5,
  • navrhovatel – LUING PYREX, spol. s r.o., IČO 64608484, se sídlem Marxova 372/6, 736 01  Havířov,
  • vybraný uchazeč – STIMAX International, s.r.o., IČO 26780763, se sídlem Emilie Dvořákové 546/7, 415 01 Teplice,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v podlimitní veřejné zakázce „Hasivo pro hašení polárních a nepolárních látek“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 26. 10. 2012 a uveřejněno dne 29. 10. 2012 pod ev. č. 229972,

rozhodl takto:

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, návrh navrhovatele LUING PYREX, spol. s r.o., IČO 64608484, se sídlem Marxova 372/6, 736 01 Havířov zamítá, neboť nebyl podán oprávněnou osobou.

 

Odůvodnění

 

I. Zadávací řízení

1. Zadavatel – Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, IČO 48133990, se sídlem Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 (dále jen „zadavatel“), zahájil zadávací řízení veřejné zakázky „Hasivo pro hašení polárních a nepolárních látek“ zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 29. 10. 2012 pod ev. č. 229972 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky podle bodu II.2.1 „Množství nebo rozsah zakázky“ oznámení o zakázce činí 1 800 000,- Kč bez DPH a v celkovém množství dodávky je uvedeno 12 000 kg hasiva pro hašení polárních látek a 8000 kg hasiva pro hašení nepolárních látek.

3. Zadavatel v bodu IV.2.1 „Kritéria pro zadání zakázky“ oznámení o zakázce stanovil, že základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

4. Zadavatel v části VI. „Nabídka“, bod 1. písm. e) zadávací dokumentace stanovil, že technická specifikace zboží splňující všechny technické podmínky zadavatele je stanovena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace a dále uvedl, že technická specifikace zboží a jeho vybavení musí tvořit přílohu kupní smlouvy a musí odpovídat minimálně rozsahu technické specifikace  stanovené zadavatelem.

5. Z protokolu o otevírání obálek a posouzení kvalifikace uchazečů ze dne 21. 11. 2012 vyplývá, že zadavatel ve stanovené lhůtě obdržel tři nabídky, přičemž komise pro otevírání obálek po provedení kontroly nabídek podle ustanovení § 71 odst. 9 zákona konstatovala, že všechny předložené nabídky splňují zákonné požadavky a požadavky zadavatele.

6. Hodnotící komise následně posoudila prokázání splnění kvalifikace uchazečů a konstatovala, že dvě nabídky zadavatelem stanovenou kvalifikaci splnily, ale nabídka uchazeče HASTEX & HASPR s.r.o., IČO 45535442, se sídlem Sprch 229, 533 52 Pardubice nesplnila technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona. Rozhodnutím zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení ze dne 28. 11. 2012 byl podle § 60 odst. 1 zákona tento uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

7. Z protokolu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24. 1. 2013 vyplývá, že hodnotící komise posoudila výše nabídkových cen zbylých dvou uchazečů a konstatovala, že nabídkové ceny jsou zpracovány v souladu s požadavky zadavatele a ve smyslu § 77 zákona nejsou mimořádně nízké. Následně provedla hodnotící komise hodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny a rozhodla navrhnout zadavateli, že nejvýhodnější nabídku předložil uchazeč STIMAX International, s.r.o., IČO 26780763, se sídlem Emilie Dvořákové 546/7, 415 01 Teplice (dále jen „vybraný uchazeč“), jehož cena byla nejnižší.

8. Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky dne 5. 2. 2013 a dne 7. 2. 2013 odeslal oznámení o výběru nejvhodnější nabídky oběma uchazečům.

9. Proti Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zadavatele ze dne 5. 2. 2013, doručenému dne 14. 2. 2013 uchazeči – LUING PYREX, spol. s r.o., IČO 64608484, se sídlem Marxova 372/6, 736 01 Havířov (dále jen „navrhovatel“), podal navrhovatel námitky ze dne 22. 2. 2013, které zadavatel obdržel téhož dne. Rozhodnutím zadavatele o námitkách ze dne 28. 2. 2013 nebylo námitkám vyhověno, navrhovateli bylo toto rozhodnutí doručeno dne 5. 3. 2013.

10. Námitky navrhovatele ze dne 22. února 2013 byly podávány proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž navrhovatel uvádí, že má důvodné podezření, že si zadavatel neověřil u vybraného uchazeče splnění podmínky stanovené v zadávací dokumentaci v části IV. bod 4. předmětné veřejné zakázky, ve které jsou stanoveny požadavky na splnění technických kvalifikačních předpokladů následovně:

„Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 odst.1, písm. a) prokáže dodavatel, který předloží:

a) dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona seznam minimálně tří významných dodávek obdobného charakteru (Hasicí pěna nebo podobné látky) v minimálním objemu 1.000.000 Kč bez DPH za každou dodávku realizovanou uchazečem v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být:

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současné možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodu spočívajících na její straně,

pro každou dodávku zvlášť, pokud osvědčení nebo jiný doklad nebyl vystaven jedním odběratelem pro více dokladovaných dodávek."

11. Navrhovatel dále v námitkách uvedl, že velmi pozorně sleduje trh s pěnotvornými hasivy a současně i vyhlašovaná výběrová řízení a rovněž má velmi dobrý přehled o dodávkách uvedených hasiv do České republiky. Nepřipouští, že by mu mohly uniknout tři jednorázové dodávky pěnotvorných hasiv vybraného uchazeče v posledních 3 letech. Dále napadá druh hasiva vybraného uchazeče v oblasti technických parametrů pěnidla. Současně napadá písemnost zadavatele „Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky“ evidenční číslo zakázky 22972 a uvedenou písemnost považuje za bezpředmětnou, neboť pod evidenčním číslem 22972 se nenachází žádná veřejná zakázka, protože šetřená veřejná zakázka byla zveřejněna  pod evidenčním číslem 229972.

12. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 7. 3. 2013 (dále jen „návrh“) u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

13. Úřad obdržel návrh dne 8. 3. 2013 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

II. Obsah návrhu navrhovatele

14. Návrh navrhovatele napadá rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Navrhovatel má důvodné podezření z porušení zákona tím, že zadavatel při hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny nevyhodnotil správně pořadí jednotlivých uchazečů. Jeho tvrzení vyplývá ze skutečnosti, že „velmi pozorně sleduje trh s pěnotvornými hasivy v naší republice“, a protože prodává pěnotvorná hasiva do všech oblastí po celé republice, má velmi dobrý přehled o dodávkách veškerých pěnotvorných hasiv v republice.

15. Navrhovatel v návrhu uvádí, že v dodávce 12 000 kg hasiva na hašení polárních látek do soutěže nabídl hasivo - pěnidlo - MOUSSOL - APS F - 15 splňující technické požadavky stanovené zadavatelem a zkouška hasicí schopnosti je certifikována při 3% přimíšení ve vodě. Vybraný uchazeč uvedl v nabídce hasivo pro hašení polárních látek, které se pro hašení musí používat v přimíšení 6% ve vodě. Z hodnot těchto koncentrací pak podle názoru navrhovatele mimo jiné vyplývá, že k hašení požáru polárních kapalin, při stejném množství pěnotvorného hasiva, se produktem uvedeným v nabídce navrhovatele vyprodukuje při smísení s vodou dvojnásobné množství hasiva, než u hasiva uvedeného v nabídce vybraného uchazeče.

16. Navrhovatel dále uvádí, že obdobná situace je v požadované dodávce hasiva pro hašení nepolárních látek v množství 8 000 kg, kdy navrhovatelem bylo v nabídce uvedeno hasivo - pěnidloSTHAMEX F-15 - splňující požadavky ČSN EN 1568 -1 pro střední pěnu, ČSN EN 1568 -2 pro lehkou pěnu a ČSN EN 1568 -3 pro těžkou pěnu, kde se zkouška hasicí schopnosti podle těchto norem certifikovala podle druhu pěny od 2 % do 3 % přimíšení ve vodě a pro použití jako smáčedlo dokonce přimíšení 0,5 až 1,0 % ve vodě. Minimální teplota skladování i použití nabízeného pěnidla je minus 15°C. Vybraný uchazeč nabídl hasivo, které se na hašení nepolárních látek musí používat podle druhu pěny v přimíšení 2 až 6 % ve vodě.

17. Navrhovatel v návrhu dále napadá objem hasící látky v nabídce vybraného uchazeče, neboť dle jeho názoru musí vybraný uchazeč na hašení požáru polárních i nepolárních látek použít dvojnásobné množství hasiva, což musí mít vliv na cenu nabídky, tedy ve skutečnosti se musí jednat o dvojnásobnou cenu uvedenou v nabídce vybraného uchazeče. Současně tato skutečnost klade i zvýšené požadavky na manipulaci, přepravu a zatížení požární techniky.

18. Z uvedeného důvodu se navrhovatel v návrhu domáhá toho, aby Úřad přezkoumal rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, neboť se domnívá, že zadavatelem nebylo řádně provedeno porovnání cen nabízených hasiv v nabídkách uchazečů.

III. Vyjádření zadavatele k návrhu

19. K návrhu navrhovatele se vyjádřil zadavatel dne 18. 3. 2013 a uvádí, že v zadávací dokumentaci stanovil zadavatel v části I. odst. 2. (v příloze č. 1) Technické podmínky dodávky, kde vymezil charakteristiky a požadavky na zboží, normy a předpisy, které musí splňovat. U hasiva pro hašení polárních látek se jednalo o normu ČSN EN 1568-4,u hasiva pro hašení nepolárních láteko normy ČSN EN 1568-1, ČSN EN 1568-2 a ČSN EN 1568-3, na které se odvolává navrhovatel. Jako požadovaný parametr na zboží nebylo zadavatelem stanoveno v technických parametrech dodávky procentní přimíšení ve vodě ani přimíšení jako smáčedlo.

20. Zadavatel konstatuje, že s vyjádřením navrhovatele nelze souhlasit, protože v oficiálních materiálech k hasivu MOUSSOL-APS F-15 je uvedena doporučená koncentrace přimíšení hasiva 5-6 % pro polární kapaliny, přičemž doporučená koncentrace přimíšení hasiva FOMTEC ARC 3x6 ve vodě je 6 % pro polární kapaliny, což jsou srovnatelné hodnoty (údaje jsou uvedeny v technickém listu hasiva).

21. Dle názoru zadavatele nelze s vyjádřením navrhovatele k nabídce hasiv pro hašení nepolárních látek vybraného uchazeče souhlasit, protože i v tomto případě vychází navrhovatel z nesprávných údajů. V oficiálních materiálech k hasivu STHAMEX F-15  a v nabídce k hasivu FOMTEC MB5 (2-6%) jsou uvedeny následující hodnoty parametrů:

 

STHAMEX F-15

FOMTEC MB5 (2-6 %)

ČSN EN 1568-1 střední pěna, konc. přimíšení

2-3 %

3%

ČSN EN 1568-2 lehká pěna, konc. přimíšení

2-3 %

2-3 %

ČSN EN 1568-3 těžká pěna, konc. přimíšení

2-3 %

3%

Smáčedlo, konc. přimíšení

0,5-1 %

0,5-1 %

Skladovací teplota

-15 °C

-14 °C - +49 °C

Bod tuhnutí

-17°C

-14°C

 

 

22. Zadavatel konstatuje, že z tabulky jednoznačně vyplývá, že obě hasiva jsou v požadovaných parametrech srovnatelná. Z výše uvedených skutečností tudíž vyplývá, že tvrzení navrhovatele, že na hašení požáru polárních i nepolárních látek se musí při použití hasiva od vybraného uchazeče použít dvojnásobné množství a vynakládat tak vyšší náklady jsou nepravdivá.

23. Závěrem zadavatel uvádí, že při posouzení a hodnocení nabídek obou uchazečů byla základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídková cena a zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky s nabídkovou cenou 1.147.000,- Kč bez DPH, tedy nabídky vybraného uchazeče, která byla podle hodnotícího kritéria nejnižší.

IV. Průběh správního řízení

24. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

· zadavatel,

· navrhovatel,

· vybraný uchazeč.

25. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č. j. ÚOHS-S140/2013/VZ-4847/2013/513/JNe dne 3. 4. 2013. Zároveň jim usnesením č. j. ÚOHS-S140/2013/VZ-4848/2013/513/JNe z téhož dne stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

26. K zahájení řízení se ve lhůtě stanovené usnesením č. j. ÚOHS-S140/2013/VZ-4848/2013/513/JNe ze dne 3. 4. 2013 vyjádřil vybraný uchazeč dne 12. 4. 2013. V tomto vyjádření uvádí, že navrhovatel v návrhu na zahájení řízení uvádí skutečnosti, které nebyly předmětem jeho námitky ze dne 22. 2. 2013 a dodává, že navrhovatel měl již před podáním této námitky možnost se seznámit s podklady, na základě kterých zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky.

27. Vybraný uchazeč k tvrzení navrhovatele, že vybraná nabídka nebyla ekonomicky nejvýhodnější, uvádí, že jeho tvrzení není pravdivé, neboť hodnotícím kritériem nebyla ekonomická výhodnost v předmětné veřejné zakázce. Jednou ze zadávacích podmínek byla mísitelnost s již existujícími zásobami hasiva na polární a nepolární kapaliny u zadavatele, přičemž této podmínce odpovídá právě nabídnuté hasivo. Vybraný uchazeč nabídl hasivo, které ve všech ohledech splňuje kritéria veřejné zakázky.

28. Vybraný uchazeč tvrdí, že podle technického listu předkládaného samotným navrhovatelem má koncentrace přimíšení ve vodě při použití u polárních kapalin činit 5 %. Hasivo nabídnuté vybraným uchazečem je podle technické specifikace předložené v nabídkové dokumentaci určeno k míšení s vodou v koncentraci 6 % nebo 5 %. Obě porovnávaná hasiva tedy mají totožné vlastnosti a závěry navrhovatele jsou proto nesprávné. Rovněž hasivo pro hašení nepolárních látek nabídnuté vybraným uchazečem je podle technické specifikace předložené v nabídkové dokumentaci určeno k použití v doporučených poměrech přimíšení pro těžkou pěnu 3 %, střední pěnu 3 %, lehkou pěnu 2 % až 3 % a jako smáčedlo 0,5 % až 1,0 %. I v tomto případě jsou obě porovnávaná hasiva, která jsou uvedena v nabídce navrhovatele  a vybraného uchazeče, totožná. Závěry navrhovatele jsou proto taktéž nesprávné.

29. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vybraný uchazeč konstatuje, že návrhu navrhovatele nelze vyhovět.

V. Závěry Úřadu

30. Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. ustanovení zákona náležitosti podaného návrhu a rozhodl o zamítnutí návrhu. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

VI. Relevantní ustanovení zákona

31. Podle ust. § 110 odst. 1 zákona může při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech (dále jen „stěžovatel“), zadavateli podat zdůvodněné námitky.

32. Podle ust. § 110 odst. 2 zákona lze námitky podat proti všem úkonům zadavatele a stěžovatel je musí doručit zadavateli do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy.

33. Podle ust. § 110 odst. 4 zákona musí námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

34. Podle ust. § 110 odst. 7 zákona se námitky se podávají písemně. V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu zadavatele směřují a v čem je spatřováno porušení zákona. V námitkách podle odstavců 2, 3 a 5 musí být uvedeno, jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Jde-li o námitky podle odstavce 2, musí stěžovatel v námitkách uvést též skutečnosti rozhodné pro stanovení okamžiku, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl. Námitky neobsahující náležitosti podle tohoto odstavce zadavatel odmítne a bezodkladně písemně uvědomí o této skutečnosti stěžovatele. Podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 114 odst. 2 zákona může stěžovatel podat bez předchozího podání námitek.

35. Podle ust. § 111 odst. 1 zákona zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu. Vyhoví-li zadavatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy.

36. Podle ust. § 111 odst. 2 zákona pokud zadavatel námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovatele v písemném rozhodnutí o možnosti podat ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu a doručit v téže lhůtě stejnopis návrhu zadavateli.

37. Podle ust. § 114 odst. 1 zákona lze návrh podat proti všem úkonům zadavatele, které vylučují nebo by mohly vyloučit zásady stanovené v § 6 zákona a v jejichž důsledku hrozí nebo vznikla újma na právech navrhovatele, a to zejména proti

a) zadávacím podmínkám,

b) obsahu oznámení nebo výzvy o zahájení zadávacího řízení,

c) vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení

d) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,

e) použití druhu zadávacího řízení.

38. Podle ust. § 118 odst. 5 písm. c) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyl podán oprávněnou osobou.

VII. Ke splnění podmínek pro podání návrhu oprávněnou osobou

39. Úřad z obsahu Námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 22. 2. 2013 podané zadavateli navrhovatelem v předmětné veřejné zakázce zjistil, že námitka směřuje do postupu zadavatele, týkající se splnění podmínky stanovené v zadávací dokumentaci v části IV. bod. 4 – Technické kvalifikační předpoklady. Dle názoru navrhovatele vybraný uchazeč nemohl prokázat splnění kvalifikace, a to předložení seznamu minimálně tří významných dodávek obdobného charakteru (hasicí pěna nebo podobné látky) v minimálním objemu 1.000.000 Kč bez DPH za každou dodávku realizovanou uchazečem v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Námitka tedy napadá údajné neprokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů vybraným uchazečem. Dále je v námitce uvedeno, že ve výsledku hodnocení nabídek není uveden druh hasiva u jednotlivých uchazečů, proto navrhovatel není schopen vyjádřit se k důvodu cenového rozdílu hodnocených nabídek. Závěrem navrhovatel v podaných námitkách konstatuje, že dne 14. 2. 2013 obdržel Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky evidenční číslo 22972. K tomu uvádí, že pod evidenčním číslem 22972 se nenachází žádná zakázka, proto je toho názoru, že neobdržel platné Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky evidenční číslo 229972.

40. V návrhu navrhovatel napadl porušení zákona zadavatelem, když zadavatel při hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny nevyhodnotil dle názoru navrhovatele správně pořadí jednotlivých uchazečů. Další část návrhu se týká porovnání nabídky navrhovatele s vybraným uchazečem, konkrétně nabízeného hasiva na hašení polárních i nepolárních látek, přičemž dle názoru navrhovatele je jím dodáváno dvojnásobné množství hasiva, než dodává vybraný uchazeč.

41. K výše uvedenému Úřad konstatuje, že skutečnosti napadené v námitkách navrhovatele ze dne 22. 2. 2013, na jejichž základě byl podán návrh na přezkoumání úkonů zadavatele, nebyly totožné se skutečnostmi uvedenými v návrhu. Námitky navrhovatele ze dne 22. 2. 2012 napadaly neprokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů vybraným uchazečem, nikoliv však namítané porušení zákona zadavatelem při hodnocení nabídek uchazečů, i když obě podání směřují proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

42. Vzhledem k tomu, že navrhovatel podal v dané věci námitky obsahově odlišné od textu návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele, nesplnil podmínku pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele uvedenou v § 110 odst. 7 zákona, neboť řádné podání námitek je podmínkou pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ve stejné věci. Skutečnosti uvedené v návrhu tedy musí být totožné se skutečnostmi předtím uvedenými v námitkách proti postupu zadavatele, což nebylo navrhovatelem splněno. Zadavatel rozhodoval o námitkách odlišných od návrhu a Úřad tak nemůže přezkoumat na základě návrhu (kterým je vázán) postup zadavatele, neboť ten rozhodoval o jiných skutečnostech, které byly uvedeny v námitkách navrhovatele.

43. Úřad pro úplnost přezkoumal postup zadavatele při výběru nejvhodnější nabídky a zjistil, že obě nabídky zadavatel hodnotil dle jím předem nastaveného hodnotícího kritéria „nejnižší nabídkové ceny“ v souladu se zadávací dokumentací i s obsahem nabídek a vybral uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou. Z nabídek obou uchazečů vyplývá, že u nich byly splněny zadávací podmínky zadavatele, které se týkaly technických podmínek dodávky požadovaných druhů hasiv.

44. Úřad konstatuje, že navrhovatel není osobou oprávněnou k podání návrhu ohledně skutečností uvedených výše, protože byl návrh ze dne 7. 3. 2013 podán v rozporu s § 110 odst. 7 zákona. Navrhovatel tedy nesplnil zákonnou podmínku, aby se stal osobou oprávněnou pro podání návrhu.

45. S ohledem na výše uvedené skutečnosti dospěl Úřad k závěru, že návrh ze dne 7. 3. 2013  nebyl podán oprávněnou osobou a rozhodl tedy podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona o zamítnutí návrhu, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

Místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 

2. LUING PYREX, spol. s r.o., Marxova 372/6, 736 01 Havířov,

3. STIMAX International, s.r.o., Emilie Dvořákové 546/7, 415 01 Teplice   

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz