číslo jednací: S583/2014/VZ-17014/2014/523/Krk

Instance I.
Věc Úklidové služby v objektech Českého rozhlasu
Účastníci
  1. Český rozhlas
  2. Bartoň a Partner s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 10. 9. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení 263 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S583/2014/VZ-17014/2014/523/Krk

 

Brno:15. srpna 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 17. 7. 2014 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Český rozhlas, IČO 45245053, se sídlem Vinohradská 1409/12, 120 00 Praha – Vinohrady,
  • navrhovatel – Bartoň a Partner s.r.o., IČO 26810093, se sídlem Chválkovice 580, 779 00 Olomouc, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 12. 9. 2013 JUDr. Erikem Orletem, advokátem, ev. č. ČAK 1036, se sídlem Tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Úklidové služby v objektech Českého rozhlasu“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 30. 4. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 5. 2014 pod ev. č. 486988, ve znění opravy uveřejněné dne 17. 6. 2014, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 6. 5. 2014 pod ev. č. 2014/S 087-152569, ve znění opravy uveřejněné dne 20. 6. 2014 pod ev. č. 2014/S 117-207075,

 

vydává toto

 

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Bartoň a Partner s.r.o., IČO 26810093, se sídlem Chválkovice 580, 779 00 Olomouc – vzal dne 12. 8. 2014 svůj návrh ze dne 17. 7. 2014 zpět.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 17. 7. 2014 návrh navrhovatele – Bartoň a Partner s.r.o., IČO 26810093, se sídlem Chválkovice 580, 779 00 Olomouc, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 12. 9. 2013 JUDr. Erikem Orletem, advokátem, ev. č. ČAK 1036, se sídlem Tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc (dále jen „navrhovatel“) – na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Český rozhlas, IČO 45245053, se sídlem Vinohradská 1409/12, 120 00 Praha – Vinohrady (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Úklidové služby v objektech Českého rozhlasu“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 30. 4. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 5. 2014 pod ev. č. 486988, ve znění opravy uveřejněné dne 17. 6. 2014, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 6. 5. 2014 pod ev. č. 2014/S 087-152569, ve znění opravy uveřejněné dne 20. 6. 2014 pod ev. č. 2014/S 117-207075.

 

2. Současně s návrhem na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele navrhovatel požádal o vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona s tím, aby Úřad pozastavil zadávací řízení.

 

3. Dnem 17. 7. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

 

4. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

 

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

 

5. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S583/2014/VZ-15314/2014/523/Krk ze dne 21. 7. 2014. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S583/2014/VZ-16504/2014/523/Krk ze dne 6. 8. 2014 stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které byli oprávněni vyjádřit v řízení své stanovisko. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S583/2014/VZ-16716/2014/523/Krk ze dne 8. 8. 2014 rozhodl Úřad o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření, spočívajícího v pozastavení zadávacího řízení.

 

6. Dne 12. 8. 2014 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 17. 7. 2014 v celém rozsahu.

 

7. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

 

8. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal dne 12. 8. 2014 svůj návrh ze dne 17. 7. 2014 v celém rozsahu zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Český rozhlas, Vinohradská 1409/12, 120 00 Praha – Vinohrady

2. JUDr. Erik Orlet, advokát, ev. č. ČAK 1036, Tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz