číslo jednací: S450/2014/VZ-16664/2014/512/JLí

Instance I.
Věc Obnova telekomunikačních zařízení
Účastníci
  1. Fakultní nemocnice Brno
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 27. 8. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení 258 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S450/2014/VZ-16664/2014/512/JLí

 

8. srpna 2014


 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném z moci úřední dne 4.6.2014, jehož účastníkem je

  • zadavatel – Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno,

ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona zadavatelem – Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno – tím, že oznámení o zadání zakázky „Obnova telekomunikačních zařízení“ v jednacím řízení bez uveřejnění zahájeném výzvou k jednání č. j. 2013/152656/FNBRNO ze dne 30.12.2013, odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne 24.2.2014, přičemž k uveřejnění došlo dne 25.2.2014 pod ev. č. zakázky 482063, přestože smlouvu na plnění veřejné zakázky  uzavřel s vybraným uchazečem DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o., IČO 00575810, se sídlem Obránců Míru 208/12, 703 00 Ostrava – Vítkovice, dne 17.1.2014, čímž vznikly pochybnosti, zda byla dodržena lhůta stanovená v § 83 odst. 1 zákona pro odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení,

rozhodl takto:

 

I.

Zadavatel – Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost uveřejnění stanovenou v ustanovení § 83 odst. 1 citovaného zákona v návaznosti na § 146 odst. 1 písm. a) citovaného zákona, když neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení „Obnova telekomunikačních zařízení“ zahájeného výzvou k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění č. j. 2013/152656/FNBRNO ze dne 30.12.2013 do 15 dnů od uzavření smlouvy.

 

II.

Za spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí se zadavateli – Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno – podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ukládá pokuta ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

 

I. Uzavření smlouvy

1. Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno (dále jen „zadavatel“), výzvou ze dne 30.12.2013 k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění vyzvala dodavatele DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o., IČO 00575810, se sídlem Obránců Míru 208/12, 703 00 Ostrava – Vítkovice (dále jen „vybraný uchazeč“), k podání nabídky na veřejnou zakázku „Obnova telekomunikačních zařízení“; oznámení o zadání zakázky bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky 482063 dne 25.2.2014 (dále také „veřejná zakázka“).

2. V bodu II.1.4) oznámení o zadání zakázky zadavatel mj. uvedl, že „předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy na dodávku zboží - investičního majetku, a to telefonních ústředen vč. příslušenství za účelem vytvoření kvalitního moderního telekomunikačního prostředí FN Brno“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky i konečná hodnota veřejné zakázky činí podle bodu V.4) oznámení o zadání zakázky 3 050 750,- Kč bez DPH. Smlouva na plnění veřejné zakázky byla uzavřena s vybraným uchazečem dne 17.1.2014. Oznámení o zadání zakázky zadavatel odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne 24.2.2014, přičemž k uveřejnění došlo dne 25.2.2014.

II. Postup před zahájením správního řízení

3. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 7.5.2014 podnět, ve kterém je uvedeno, že zadavatel nedodržel termín uveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení „Obnova telekomunikačních zařízení“ stanovený v § 83 odst. 1 zákona.

4. Na základě těchto informací a vzhledem k tomu, že Smlouva o plnění veřejné zakázky byla uzavřena dne 17.1.2014 a podle Oznámení o zadání zakázky, oddíl VI: Doplňující informace, čl. VI.4) Datum odeslání tohoto oznámení, bylo Oznámení o výsledku zadávacího řízení  odesláno k uveřejnění dne 24.2.2014, získal Úřad pochybnosti, zda zadavatel dodržel postup stanovený v § 83 odst. 1 zákona, podle kterého je veřejný zadavatel povinen do 15 dnů od uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

5. Úřad proto zahájil z moci úřední správní řízení ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, podle kterého se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem.

III. Průběh správního řízení

6. Zahájení správního řízení z moci úřední oznámil Úřad zadavateli, který je podle § 116 zákona jediným účastníkem správního řízení, dopisem č. j. ÚOHS-S450/2014/VZ-11563/2014/512/JLí ze dne 3.6.2014, který byl zadavateli doručen dne 4.6.2014 a tímto dnem bylo správní řízení zahájeno.

7. Dále Úřad zadavateli stanovil usnesením č. j. ÚOHS-S450/2014/VZ-11566/2014/512/JLí ze dne 3.6.2014 lhůtu, ve které byl oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko. Zadavatel své vyjádření zaslal dopisem ze dne 6.6.2014. Usnesením č. j. ÚOHS-S450/2014/VZ-12309/2014/512/JLí ze dne 10.6.2014 stanovil Úřad zadavateli lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Zadavatel na usnesení reagoval dopisem ze dne 18.6.2014.

Vyjádření zadavatele ze dne 6.6.2014

8. Ve svém vyjádření ze dne 6.6.2014 zadavatel uvádí, že nesouhlasí s tím, že oznámení o zadání zakázky odeslal až dne 24.2.2014. Toto své tvrzení podporuje dvěma navrženými důkazy, a to Formulářem 03 – oznámení o zadání zakázky, který je uveřejněný na veřejném profilu zadavatele E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz/, a v němž je na str. 7 uvedeno datum odeslání oznámení ve formě 04/02/2014 (dd.mm.rrrr), odeslání tohoto formuláře je provázáno na vytvoření objednávky pro NESS Czech s.r.o., ve které je uvedeno, že objednávka byla vytvořena dne 4.2.2014 pod č. 2141070028, jedná se tedy o datum shodné s datem odeslání oznámení o zadání zakázky uvedeným ve formuláři. Na základě výše uvedených skutečností má zadavatel za to, že neodeslal oznámení o zadání zakázky dne 24.2.2014, ale již dne 4.2.2014. Zadavatel nemá v současné době žádné dostupné podklady pro vysvětlení, proč došlo k uveřejnění až dne 25.2.2014. Zadavatel má s ohledem na výše uvedené skutečnosti a navržené důkazy za to, že se nedopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že by odeslal oznámení o zadání veřejné zakázky dne 24.2.2014.

Vyjádření zadavatele ze dne 18.6.2014

9. V tomto vyjádření zadavatel uvádí, že veškeré rozhodné skutečnosti uvedl již ve svém předchozím vyjádření ze dne 6.6.2014.

Žádost o vyjádření NESS Czech s.r.o.

10. Za účelem objektivního posouzení postupu zadavatele v šetřené věci požádal Úřad dopisem č.j. ÚOHS-S450/2014/VZ-14570/2014/512/JLí ze dne 10.7.2014 NESS Czech s.r.o., jako provozovatele Věstníku veřejných zakázek o poskytnutí informací a podkladů týkajících se data odeslání oznámení o zadání zakázky zadavatelem k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, z nichž bude zřejmé datum odeslání předmětného oznámení o zadání zakázky k uveřejnění.

11. NESS Czech s.r.o. dopisem doručeným dne 14.7.2014 mj. sdělil, že Formulář 03 č.j. 2014/15083/FNBRNO nebyl provozovateli Věstníku veřejných zakázek, kterým je NESS Czech s.r.o., doručen. První data, která NESS Czech s.r.o. v souvislosti s Oznámením o zadání zakázky obdržel, přišla dne 24.2.2014, což je patrné z přiloženého obrazu, Oznámení o zadání zakázky bylo uveřejněno dne 25.2.2014. NESS  Czech s.r.o. dále uvádí, že z některých indicií usuzuje, že zadavatel použil pro vyřízení zakázky portálu E-ZAK a že problém mohl nastat tam. 

12. Vzhledem k nově získaným informacím od NESS  Czech s.r.o. Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S450/2014/VZ-14379/2014/512/JLí ze dne 14.7.2014, jehož přílohou bylo vyjádření  NESS  Czech s.r.o.,  stanovil zadavateli lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Vyjádření zadavatele ze dne 17.7.2014

13. Zadavatel na usnesení reagoval dopisem ze dne 17.7.2014, ve kterém mj. uvedl, že z vyjádření  NESS  Czech s.r.o. vyplývá, že NESS  Czech s.r.o. neobdržel formulář F03 2014/15083/FNBRNO, na který zadavatel odkazoval ve svém vyjádření ze dne 6.6.2014. Ovšem zadavatel trvá na tvrzení, že má na svém profilu právě tento formulář uveřejněný, tedy veřejně přístupný, a že tento formulář obsahuje informace, které zadavatel již dříve sdělil Úřadu. U tohoto formuláře je též vyplněn stav formuláře jako „uveřejněný“. Žádný jiný formulář oznámení o zadání zakázky na profilu zadavatele k veřejné zakázce s názvem „Obnova telekomunikačních zařízení“, který by rozporoval data odeslání formuláře, uveřejněný není. Zadavatel proto může pouze odkázat na skutečnosti uvedené ve vyjádření ze dne 6.6.2014. Zadavatel nemá k dispozici žádné další dokumenty, kterými by podpořil své tvrzení a které by mohl navrhnout jako další důkazy.

IV. Závěry Úřadu

14. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, vyjádření účastníka řízení a na základě vlastního zjištění dospěl k závěru, že se zadavatel, který je příspěvkovou organizací,  a tudíž veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona, při zadávání veřejné zakázky dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v ustanovení § 83 odst. 1 zákona, když neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení do 15 dnů od uzavření smlouvy. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

15. Podle § 83 odst. 1 zákona je veřejný zadavatel povinen do 15 dnů od uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění.

16. Podle § 146 odst. 1 zákona je-li podle tohoto zákona stanovena povinnost k uveřejnění oznámení či zrušení profilu zadavatele, oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení, pravidelného předběžného oznámení, oznámení soutěže o návrh, oznámení o subdodávce, oznámení o výsledku zadávacího řízení, souhrnu oznámení o zadání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy, oznámení o zrušení zadávacího řízení nebo soutěže o návrh či jiných údajů (dále jen „vyhlášení“), rozumí se tím uveřejnění

a) ve Věstníku veřejných zakázek podle § 157, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku a uveřejnění oznámení či zrušení profilu zadavatele nebo souhrnu oznámení o zadání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy,

b) ve Věstníku veřejných zakázek podle § 157 a Úředním věstníku Evropské unie (dále jen „Úřední věstník“), jde-li o nadlimitní veřejnou zakázku; v případě veřejné zakázky na služby podle přílohy č. 2 se v Úředním věstníku uveřejňuje pouze oznámení o výsledku zadávacího řízení nebo oznámení týkající se soutěže o návrh.

Za uveřejnění vyhlášení se považuje uveřejnění všech údajů z vyhlášení doručeného zadavatelem.

17. Podle § 146 odst. 4 zákona zadavatel musí být schopen prokázat datum odeslání vyhlášení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, popřípadě Úředním věstníku.

Zjištění vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce

18. Dne 17.1.2014 uzavřel zadavatel s vybraným uchazečem smlouvu o plnění veřejné zakázky. Podle Oznámení o zadání zakázky uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek, oddíl VI: Doplňující informace, čl. VI.4) Datum odeslání tohoto oznámení, bylo Oznámení o výsledku zadávacího řízení odesláno k uveřejnění dne 24.2.2014. Zadavatel však nesouhlasí s tím, že by Oznámení o zadání zakázky odeslal ke zveřejnění dne 24.2.2014, a to na základě dvou navržených důkazů, a to Formuláře 03 – oznámení o zadání zakázky vytisknutého dne 4.6.2014, který je uveřejněný na veřejném profilu zadavatele E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz/, který obsahuje v záhlaví mj. „Číslo jednací: 201415083/FNBRNO“, „Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7403010082063“ a v bodu VI.4) „DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ: 04/02/2014 (dd.mm.rrrr)“, a objednávky pro NESS Czech s.r.o. (Věstník veřejných zakázek) s žádostí o uveřejnění Oznámení o zadání zakázky, ve které je uvedeno, že objednávka byla vytvořena dne 4.2.2014 pod č. 2141070028. Z výše uvedeného je zřejmé, že zadavatel má v současné době na svém profilu uveřejněno Oznámení o zadání zakázky s datem odeslání 4.2.2014.

19. Úřad z dokumentace o veřejné zakázce, kterou má k dispozici v souvislosti s vedením správních řízení sp. zn. S/127/2014/VZ a sp. zn. S182/2014/VZ již od 4.3.2014 shledal, že tato dokumentace obsahuje mj. Formulář 03 – oznámení o zadání zakázky vytisknutý dne 4.2.2014 z veřejného profilu zadavatele E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz/, který obsahuje v záhlaví mj. „Číslo jednací: 201415083/FNBRNO“ a v bodu VI.4) „DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ: 04/02/2014 (dd.mm.rrrr)“, a objednávku pro NESS Czech s.r.o. (Věstník veřejných zakázek) s žádostí o uveřejnění Oznámení o zadání zakázky, ve které je uvedeno, že objednávka byla vytvořena dne 4.2.2014 pod č. 2141070028.

20. Je tedy zřejmé, že „Formulář 03“ doručený Úřadu v rámci dokumentace o předmětné veřejné zakázce dne 4.3.2014 oproti „Formuláři 03“, který zadavatel doručil Úřadu v rámci svého vyjádření ze dne 6.6.2014 k zahájení tohoto správního řízení, a který je v současné době uveřejněný na profilu zadavatele, neobsahuje „Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7403010082063“.  

21. Za účelem objektivního posouzení splnění povinnosti zadavatele odeslat do 15 dnů od uzavření smlouvy oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění požádal Úřad NESS Czech s.r.o., o poskytnutí informací a podkladů týkajících se data odeslání oznámení o zadání zakázky zadavatelem k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

22. NESS Czech s.r.o. dopisem doručeným dne 14.7.2014 mj. sdělil, že Formulář 03 č.j. 2014/15083/FNBRNO neobdržel a že první data související s Oznámením o zadání zakázky zaznamenal dne 24.2.2014.

23. Podle § 146 odst. 4 zákona zadavatel musí být schopen prokázat datum odeslání vyhlášení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. Vyjádření a důkazy navržené zadavatelem (odkaz na „Formulář 03“, kde je jako datum odeslání uvedeno 4.2.2014, a objednávku ze dne 4.2.2014) však neprokazují, že dne 4.2.2014 došlo k odeslání oznámení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.  Úřad jako rozhodující důkaz pro určení data odeslání oznámení o zadání zakázky vzal vyjádření NESS Czech s.r.o. doručené dne 14.7.2014 že Formulář 03 č.j. 2014/15083/FNBRNO neobdržel a že první data, která NESS Czech s.r.o. v souvislosti s Oznámením o zadání zakázky obdržel, přišla dne 24.2.2014, což doložil „obrazem“, na kterém jsou obsaženy mj. následují údaje:

Datum odeslání oznámení: 24.02.2014

Datum vytvoření: 24.02.2014 - 06:45:55

Kontaktní email martina.mikolaskova@fnbrno.cz

Zakázku vytvořil lglajchova@fnbrno.cz.

K uvedeným skutečnostem zadavatel nepodal žádné vysvětlení, přičemž v závěru svého posledního vyjádření ze dne 17.7.2014 k řízení opětovně odkazuje na skutečnosti uvedené ve vyjádření ze dne 6.6.2014 a uvádí, že nemá k dispozici žádné další dokumenty, kterými by podpořil své tvrzení (o odeslání oznámení dne 4.2.2014) a které by mohl navrhnout jako důkaz.

24. Přestože, jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel neprokázal, že Oznámení o zadání zakázky odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne 4.2.2014, Úřad ověřil, zda by zadavatel odesláním Oznámení o zadání zakázky dne 4.2.2014 dodržel lhůtu 15 dnů od uzavření smlouvy stanovenou v § 83 odst. 1 zákona, ve které je povinen odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění.

25. Z dokumentace o veřejné zakázce Úřad zjistil, že ani za tohoto předpokladu (odeslání oznámení dne 4.2.2014) by v šetřeném případě zadavatel lhůtu stanovenou zákonem nedodržel, neboť by odeslal Oznámení o zadání zakázky jeden den po zákonem stanovené lhůtě 15 dnů.

26. Tato skutečnost je zřejmá z následujících údajů. Smlouva o plnění veřejné zakázky byla uzavřena dne 17.1.2014. Konec patnáctidenní lhůty pro odeslání výsledku zadávacího řízení tedy připadl na sobotu 1.2.2014, a tudíž se povinnost odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení posouvá na nejbližší pracovní den, kterým bylo pondělí 3.2.2014. Oznámení o výsledku předmětného zadávacího řízení však bylo podle tvrzení zadavatele odesláno dne 4.2.2014, tedy jeden den po lhůtě stanovené v § 83 odst. 1 zákona.

27. Úřad konstatuje, že neodesláním oznámení o výsledku jednacího řízení bez uveřejnění předmětné veřejné zakázky do 15 dnů od uzavření smlouvy zadavatel nedodržel postup stanovený v § 83 odst. 1 zákona, čímž se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, tak jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

V. K uložení pokuty

28. Podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem.

29. Zadavatel se v tomto případě dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, tím, že nedodržel postup stanovený v ustanovení § 83 odst. 1 citovaného zákona, když neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení do 15 dnů od uzavření smlouvy.

30. Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

31. V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správního deliktu dozvěděl dne 7.5.2014, kdy obdržel podnět upozorňující na možné spáchání správního deliktu neodesláním oznámení o výsledku zadávacího řízení do 15 dnů od uzavření smlouvy. Posledním dnem lhůty pro odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení byl 3. únor 2014, přičemž marným uplynutím této lhůty došlo ke spáchání správního deliktu. Vzhledem k tomu, že správní řízení bylo zahájeno dne 4.6.2014, v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikt nezanikla.

32. Podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona.

33. Podle § 121 odst. 2 zákona při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou osobou, se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Hlavním kritériem, které je podle citovaného ustanovení zákona rozhodné pro určení výměry pokuty, je závažnost správního deliktu. Jde o obecnou kategorii poměřující rozsah dopadu konkrétního deliktního jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Zákon pak demonstrativním výčtem vymezuje, co lze pod pojem závažnost správního deliktu podřadit (způsob jeho spáchání, jeho následky a okolnosti, za nichž byl spáchán).

34. Úřad uvádí, že v případě neodeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení v zákonné lhůtě se sice jedná o nesplnění povinnosti uveřejnění stanovené zákonem a naplnění této zákonné povinnosti nelze nahradit či zhojit žádným jiným úkonem zadavatele, avšak na škále závažnosti správních deliktů stojí na jednom z nižších stupňů například oproti situaci, kdy zadavatel podle zákona vůbec nepostupuje, nebo kdy eliminuje či narušuje soutěžní prostředí, neboť nesplnění povinnosti odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení v zákonné lhůtě samo o sobě není způsobilé ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

35. Co se týče způsobu a okolností spáchání správního deliktu, Úřad ve prospěch zadavatele jako výrazně polehčující okolnost zohlednil skutečnost, že zadavatel činil kroky k zaslání oznámení o výsledku zadávacího řízení, čili byl si vědom své zákonné povinnosti, a také to, že zákonná patnáctidenní lhůta nebyla překročena zásadním způsobem, jak vyplývá z odůvodnění rozhodnutí, neboť oznámení o zadání zakázky „Obnova telekomunikačních zařízení“ v jednacím řízení bez uveřejnění zahájeném výzvou k jednání č. j. 2013/152656/FNBRNO ze dne 30.12.2013 odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne 24.2.2014.

36. Pokud jde o následky spáchání správního deliktu, Úřad konstatuje, že nedodržení postupu stanoveného zákonem pro odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení samo o sobě nemělo vliv na vlastní způsob zadání veřejné zakázky zadavatelem, nicméně i přesto, vzhledem k nutnosti naplnění sankčního účinku za nedodržení zákonem stanovené povinnosti i preventivního působení na zadavatele za účelem předcházení budoucího porušování zákona, nelze zcela rezignovat na uložení sankce.

37. V této souvislosti Úřad dále poznamenává, že pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má naplňovat zejména dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je v souladu se zákonem. Po zvážení všech okolností případu a uvážení všech argumentů Úřad stanovenou výši pokuty považuje za dostačující a konstatuje, že výše uložené pokuty v šetřeném případě stanovená při samé dolní hranici její maximální možné výše naplňuje obě základní funkce právní odpovědnosti.

38. Při stanovení výše pokuty Úřad rovněž zvažoval, zda pokuta uložená ve výši 10 000,- Kč nemůže nepříznivě ovlivnit hospodaření zadavatele, přičemž dospěl k závěru, že pokuta uložená v této výši není způsobilá negativně ovlivnit působení zadavatele, který v rámci své činnosti hospodaří s aktivy v řádu jednotek miliard korun.

39. Úřad posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a vzhledem ke zjištěnému správnímu deliktu zadavatele rozhodl o uložení pokuty zadavateli tak, jak je uvedeno ve výroku II. rozhodnutí.

40. Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj – pracoviště Brno, zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz