Rozhodnutí: S483/2014/VZ-16108/2014/511/JNp

Instance I.
Věc II/105 Jílové u Prahy, rekonstrukce
Účastníci
  1. Středočeský kraj
  2. ROBSTAV stavby k.s.
  3. STRABAG a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 26. 8. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení 244 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S483/2014/VZ-16108/2014/511/JNp

 

6. srpna 2014

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 11. 6. 2014, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha – Smíchov,
  • navrhovatel – ROBSTAV stavby k.s., IČO 27430774, se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 16. 5. 2014 JUDr. Petrem Neubauerem, advokátem, IČO 66251826, se sídlem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice,
  • vybraný uchazeč – STRABAG a.s., IČO 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,

ve věci veřejné zakázky „II/105 Jílové u Prahy, rekonstrukce“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 3. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 3. 2014 pod ev. č. 480153 ve znění opravy uveřejněné dne 26. 3. 2014, vydává k zajištění účelu správního řízení toto

 

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – ROBSTAV stavby k.s., IČO 27430774, se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2 – ze dne 11. 6. 2014 se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek (dále jen „zákon“), obdržel dne 11. 6. 2014 návrh navrhovatele – ROBSTAV stavby k.s., IČO 27430774, se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 16. 5. 2014 JUDr. Petrem Neubauerem, advokátem, IČO 66251826, se sídlem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha – Smíchov (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „II/105 Jílové u Prahy, rekonstrukce“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 3. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 3. 2014 pod ev. č. 480153 ve znění opravy uveřejněné dne 26. 3. 2014 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 11. 6. 2014, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení. Navrhovatel se v návrhu domáhal, aby Úřad zadavateli uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení a zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Navrhovatel v návrhu současně navrhoval vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel,

o vybraný uchazeč – STRABAG a.s., IČO 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 (dále jen „vybraný uchazeč“).

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S483/2014/VZ-12591/2014/511/JNp ze dne 13. 6. 2014.

5. Usnesením č. j. ÚOHS-S483/2014/VZ-13435/2014/511/JNp ze dne 25. 6. 2014 Úřad navrhovateli stanovil lhůtu k provedení úkonu – doplnění návrhu o doklad o opětovném složení jistoty podle § 114 odst. 3 zákona.

6. Usnesením č. j. ÚOHS-S483/2014/VZ-14364/2014/511/JNp ze dne 8. 7. 2014 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko v řízení.

7. Dne 10. 7. 2014 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S483/2014/VZ-14554/2014/511/JNp, kterým zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, kterým měl být zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení.

8. Dne 29. 7. 2014 Úřad obdržel podání zadavatele obsahující informaci o tom, že zadavatel dne 28. 7. 2014 uzavřel s vybraným uchazečem smlouvu na realizaci veřejné zakázky, jejíž naskenovaná kopie byla přílohou tohoto podání.

9. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

10. Vzhledem k tomu, že navrhovatel se svým návrhem domáhal zrušení rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení a zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž zadavatel dne 28. 7. 2014 uzavřel smlouvu na realizaci předmětné veřejné zakázky s vybraným uchazečem, stal se návrh navrhovatele ze dne 11. 6. 2014 zjevně bezpředmětným, a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení správního řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu.

11. S ohledem na skutečnost, že zadavatel již uzavřel s vybraným uchazečem smlouvu na realizaci veřejné zakázky, rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha – Smíchov

2. JUDr. Petr Neubauer, advokát, Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice

3. STRABAG a.s., IČO 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz