Rozhodnutí: S488/2014/VZ-15521/2014/533/ZPr

Instance I.
Věc Modernizace komunikací II. a III. třídy (P6)
Účastníci
  1. Jihočeský kraj
  2. ROBSTAV stavby k. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 14. 8. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení 241 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S488/2014/VZ-15521/2014/533/ZPr

 

28. července 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 11. 6. 2014, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Jihočeský kraj, IČO 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice,
  • navrhovatel – ROBSTAV stavby k. s., IČO 27430774, se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 20. 5. 2014 Mgr. Filipem Toulem, advokátem, ČAK 12749, se sídlem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice,

ve věci části č. 1 s názvem „okres České Budějovice“ veřejné zakázky „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P6)“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 28. 1. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 1. 2014 pod ev. č. 366317 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 1. 2014 pod ev. č. 2014/S 022-033720, vydává toto

usnesení:

 

Správní řízeníse podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – ROBSTAV stavby k. s., IČO 27430774, se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2 – vzal dne 22. 7. 2014 svůj návrh ze dne 11. 6. 2014 zpět.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 11. 6. 2014 návrh navrhovatele – ROBSTAV stavby k.s., IČO 27430774, se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 20. 5. 2014 Mgr. Filipem Toulem, advokátem, ČAK 12749, se sídlem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Jihočeský kraj, IČO 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání části č. 1 s názvem „okres České Budějovice“ veřejné zakázky „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P6)“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 28. 1. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 1. 2014 pod ev. č. 366317 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 1. 2014 pod ev. č. 2014/S 022-033720 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 11. 6. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S488/2014/VZ-12900/2014/522/ZPr ze dne 19. 6. 2014.  Usnesením č. j. ÚOHS-S488/2014/VZ-12913/2014/522/ZPr ze dne 26. 6. 2014 stanovil Úřad navrhovateli lhůtu k prokázání doručení stejnopisu návrhu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele.

5. Dne 22. 7. 2014 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 11. 6. 2014.

6. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

7. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh ze dne 11. 6. 2014 zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

8. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal svůj návrh ze dne 11. 6. 2014 zpět v celém rozsahu, tedy včetně návrhu na nařízení předběžného opatření – zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, Úřad nerozhodoval o návrhu navrhovatele na nařízení předběžného opatření ze dne 11. 6. 2014.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle  § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

Obdrží:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

Mgr. Filip Toul, advokát, Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz