Rozhodnutí: VZ/S183/02

Instance I.
Věc "Regenerace bytového objektu v Brně-Lesné, Blažkova 1-8 včetně střešních nástaveb bytů", "Regenerace bytového domu Jurkovičova 8-16, Brno-Lesná"
Účastníci
  1. Statutární město Brno Městská část Brno-sever
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí jiné - zák. č. 199/1994 Sb.
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 3. 1. 2003
Dokumenty file icon dokument ke stažení 92 KB

Č. j.: VZ/S183/02-152/5977/02-Te

V Brně dne 13. prosince 2002

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.10.2002 z vlastního podnětu podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb., v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., ve věci přezkoumávání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatele statutárního města Brna, městské části Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno, zastoupené Ing. arch. Martou Hartlovou, starostkou, učiněných ve veřejných zakázkách:

  1. "Regenerace bytového objektu v Brně-Lesné, Blažkova 1-8 včetně střešních nástaveb bytů" zadané podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb. a zákona č. 211/2002 Sb. vyhlášením v Obchodním věstníku č. 23/02 dne 5.6.2002 pod zn. 149985-23/02,

  1. "Regenerace bytového domu Jurkovičova 8-16 Brno-Lesná", zadané podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb. a zákona č. 211/2002 Sb., a to písemnou výzvou ze dne 27.5.2002,

rozhodl takto:

Zadavatel - statutární město Brno, městská část Brno-sever -

I. při zadávání veřejné zakázky "Regenerace bytového objektu v Brně-Lesné, Blažkova 1- 8 včetně střešních nástaveb bytů" porušil

  • § 37 odst. 1 písm. h) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb., když nezajistil, aby před svým rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky byla zpráva o posouzení a hodnocení nabídek doplněna o zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky.

Poněvadž v šetřeném případě s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem nekvalifikoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zjištěné porušení zákona jako závažné,proto nelze podle § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb., uložit pokutu. Současně nelze podle ustanovení § 59 resp. § 60 posledně cit. zákona uložit zadavateli opatření k nápravě, neboť předmětná veřejná zakázka je již zrealizována.

II. při zadávání veřejné zakázky "Regenerace bytového domu Jurkovičova 8-16 Brno- Lesná", porušil

  • § 49 odst. 10 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb., když nezajistil, aby před svým rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky byla zpráva o posouzení a hodnocení nabídek doplněna o zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky.

Poněvadž v šetřeném případě s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem nekvalifikoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zjištěné porušení zákona jako závažné,proto nelze podle § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb., uložit pokutu. Současně nelze podle ustanovení § 59 resp. § 60 posledně cit. zákona uložit zadavateli opatření k nápravě, neboť předmětná veřejná zakázka je již zrealizována.

Odůvodnění

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"), který vykonává dohled nad dodržováním zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, obdržel dne 10.9.2002 a následně ve dnech 16. a 17.9.2002 týž podnět, ve kterém bylo poukazováno na možné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno, zastoupenou Ing. arch. Martou Hartlovou, starostkou (dále jen "zadavatel"), při zadání veřejných zakázek "Regenerace bytového objektu v Brně-Lesné, Blažkova 1-8 včetně střešních nástaveb bytů" a "Regenerace bytového domu Jurkovičova 8-16 Brno-Lesná".

Na základě obdrženého podnětu, ve kterém je poukazováno, že místostarostové zadavatele si "do všech výběrových komisí vybírají své příznivce", na nejasnost a odlišnost kritérií hodnocení a na skutečnost, že uvedené veřejné zakázky nebyly zadány dle zákona o zadávání veřejných zakázek, si orgán dohledu vyžádal dopisem č. j. VZ/P151/02-152/4384/02-Te ze dne 12.9.2002 stanovisko zadavatele, které by objasnilo jeho postup při zadání předmětných veřejných zakázek a dokumentaci o jejich zadání. Stanovisko zadavatele a příslušnou dokumentaci orgán dohledu obdržel dne 23.9.2002.

Po přezkoumání předložené dokumentace získal orgán dohledu pochybnosti o tom, zda úkony a postupy zadavatele byly učiněny v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek (hodnocení nabídek zadavatelem a prokázání kvalifikačních předpokladů vybraných uchazečů před podpisem smlouvy), a proto oznámil zadavateli zahájení správního řízení z úřední povinnosti ve věci přezkoumávání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatele učiněných při zadání veřejných zakázek "Regenerace bytového objektu v Brně-Lesné, Blažkova 1-8 včetně střešních nástaveb bytů" a "Regenerace bytového domu Jurkovičova 8-16 Brno-Lesná" zadávaných podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb. a zákona č. 211/2002 Sb (dále jen "zákon"). Účastníka správního řízení, kterým je podle § 58 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadavatel, seznámil se zjištěnými skutečnostmi (dopisem č. j. VZ/S183/02-152/4939/02-Te ze dne 15.10.2002) a poskytl mu možnost se k těmto skutečnostem vyjádřit, popřípadě navrhnout doplnění šetření. Zadavatel obdržel oznámení o zahájení správního řízení dne 16.10.2002, a tímto dnem bylo správní řízení zahájeno.

V oznámení o zahájení správního řízení seznámil orgán dohledu účastníka řízení mj. s následujícími skutečnostmi.

I. Obchodní veřejná soutěž "Regenerace bytového objektu v Brně-Lesné, Blažkova 1-8 včetně střešních nástaveb bytů"

a) Dokumentace o zadání veřejné zakázky (dále jen "dokumentace") obsahuje výslednou tabulku pořadí hodnocení nabídek, ve které je u každé hodnocené nabídky uveden celkový počet bodů přidělených jednotlivými členy komise. Ve "Zprávě komise pro posouzení a hodnocení nabídek" ze dne 16.7.2002 je uvedeno, že "každý člen komise pro hodnocení nabídek obdržel tabulku, do které své vlastní hodnocení zaznamenal". Předmětné tabulky neměl orgán dohledu k dispozici, neboť nebyly v předložené dokumentaci obsaženy. Ze zprávy nevyplývá, jak zadavatel hodnotil nabídky podle kritérií stanovených ve výzvě a rovněž jak rozlišil stupeň významu jednotlivých kritérií. Zpráva neobsahuje zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, které musí zpráva dle § 37 odst. 1 písm. h) zákona obsahovat.

b) Podle § 2c zákona uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, prokáže kvalifikační předpoklady podle § 2b odst. 1 písm. a) zákona výpisem z obchodního rejstříku, je-li do tohoto rejstříku zapsán, ne starším než 90 dnů, podle § 2b odst. 1 písm. d) zákona výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než šest měsíců a podle § 2b odst. 1 písm. f) zákona potvrzením příslušného orgánu ne starším než šest měsíců. Dokumentace však neobsahuje výpis z evidence Rejstříku trestů a potvrzení příslušných orgánů.

II. Veřejná zakázka "Regenerace bytového domu Jurkovičova 8-16 Brno-Lesná"

a) Dokumentace obsahuje výslednou tabulku pořadí hodnocení nabídek, ve které je u každé hodnocené nabídky uveden celkový počet bodů přidělených jednotlivými členy komise. Ve "Zprávě komise pro posouzení a hodnocení nabídek" ze dne 16.7.2002 je uvedeno, že "každý člen komise pro hodnocení nabídek obdržel tabulku, do které své vlastní hodnocení zaznamenal". Předmětné tabulky neměl orgán dohledu k dispozici, neboť nebyly v předložené dokumentaci obsaženy. Ze zprávy nevyplývá, jak zadavatel hodnotil nabídky podle kritérií stanovených ve výzvě a rovněž jak rozlišil stupeň významu jednotlivých kritérií. Zpráva neobsahuje zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, které musí dle § 49 odst. 10 zákona obsahovat.

Z dokumentace rovněž nevyplývá, zda zadavatel oznámil výběr nejvhodnější nabídky i vyloučenému uchazeči MTc-stav, s. r. o., Brno.

b) Podle § 2c zákona uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, prokáže kvalifikační předpoklady podle § 2b odst. 1 písm. a) zákona výpisem z obchodního rejstříku, je-li do tohoto rejstříku zapsán, ne starším než 90 dnů, podle § 2b odst. 1 písm. d) zákona výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než šest měsíců a podle § 2b odst. 1 písm. f) zákona potvrzením příslušného orgánu ne starším než šest měsíců.

Před podpisem smlouvy byl uchazeč STAVOPROJEKTA stavební firma, a. s., Kounicova 67, 602 00 Brno, povinen prokázat kvalifikační předpoklady dle § 2c odst. 2 písm. a) - c) zákona. Dokumentace (nabídka uchazeče) však obsahuje výpis z obchodního rejstříku starší 90ti dnů, výpis z evidence Rejstříku trestů a potvrzení příslušného orgánu starší šesti měsíců.

K oznámení o zahájení správního řízení se zadavatel vyjádřil dopisem ze dne 30.10.2002, jehož příloha obsahuje listiny, kterými doplnil dokumentaci, a které nebyly původně předány společně s dokumentací o zadání veřejné zakázky. Zadavatel v předmětném dopise mj. sdělil, že stupeň významu jednotlivých kritérií byl rozlišen váhovým systémem a kritériu č. 1 byl přiřazen nejvyšší stupeň významu. Výběr nejvhodnější nabídky zadavatel dokládá přiloženými tabulkami hodnocení jednotlivými členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Po přezkoumání dokumentace o zadání veřejných zakázek a všech podkladů pro rozhodnutí, uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti.

Ad. Ia)

K oznámení o zahájení správního řízení doložil zadavatel v příloze dopisu ze dne 30.10.2002 označeném jako "Doplnění šetření" orgánu dohledu hodnotící tabulky jednotlivých členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek s uvedením přidělení bodů v jednotlivých kritériích hodnocení. Z doložených tabulek vyplývá, jak zadavatel hodnotil nabídky podle zvolených kritérií a jak rozlišil stupeň významu jednotlivých kritérií. Zpráva komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 16.7.2002 neobsahuje zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel k tomu uvedl (ve svém vyjádření ze dne 30.10.2002), že výběr nejvhodnější nabídky dokládá přiloženými tabulkami hodnocení nabídek členů komise.

Orgán dohledu konstatuje, že "Zpráva komise pro posouzení a hodnocení nabídek" ze dne 16.7.2002 neobsahuje zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, které musí zpráva dle § 37 odst. 1 písm. h) zákona obsahovat. Avšak v daném případě je zpracován stručný popis hodnocení nabídek, který spolu s hodnotícími tabulkami vypovídá o tom, že jako nejvhodnější byla vybrána nabídka nejlépe splňující stanovená kritéria hodnocení. Byť tedy došlo k naplnění formální stránky porušení zákona (absence zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky), stupeň intenzity porušení nedosáhl takové výše, aby zjištěné porušení zákona bylo v daném případě kvalifikováno jako závažné. Orgán dohledu tedy v případě zjištěného porušení zákona nerozhodl o uložení pokuty podle ust. § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, neboť nebyly naplněny zákonné podmínky pro její uložení (tj. prokázání závažného či opětovného porušení zákona) a konstatuje, že z hlediska preventivního působení na postup zadavatele při zadávání dalších veřejných zakázek v budoucím období považuje za dostatečné již samotné projednání případu v rámci správního řízení.

Ad. Ib)

Zadavatel v příloze svého stanoviska ze dne 30.10.2002 orgánu dohledu doručil doklady, kterými uchazeč KOMFORT, a. s. prokázal kvalifikační předpoklady dle § 2c odst. 2 písm. b) a c) zákona před uzavřením smlouvy, tj. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než šest měsíců a potvrzení příslušného orgánu ne starší než šest měsíců (potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny). Z uvedeného plyne, že příslušné doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů byly uchazečem KOMFORT, a. s. doloženy a jmenovaný uchazeč před uzavřením smlouvy tuto povinnost splnil.

Ad. IIa)

K oznámení o zahájení správního řízení doložil zadavatel v příloze dopisu ze dne 30.10.2002 označeném jako "Doplnění šetření" orgánu dohledu hodnotící tabulky jednotlivých členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek s uvedením přidělení bodů v jednotlivých kritériích hodnocení. Z doložených tabulek vyplývá jak zadavatel hodnotil nabídky podle zvolených kritérií a jak rozlišil stupeň významu jednotlivých kritérií. Zpráva komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 16.7.2002 neobsahuje zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel k tomu uvedl (ve svém vyjádření ze dne 30.10.2002), že výběr nejvhodnější nabídky dokládá přiloženými tabulkami hodnocení nabídek členů komise.

K tomu orgán dohledu uvádí, že "Zpráva komise pro posouzení a hodnocení nabídek" ze dne 16.7.2002 neobsahuje zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, které musí dle § 49 odst. 10 zákona obsahovat. Avšak v daném případě je zpracován stručný popis hodnocení nabídek, který spolu s hodnotícími tabulkami vypovídá o tom, že jako nejvhodnější byla vybrána nabídka nejlépe splňující stanovená kritéria hodnocení. Byť tedy došlo k naplnění formální stránky porušení zákona (absence zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky), stupeň intenzity porušení nedosáhl takové výše, aby zjištěné porušení zákona bylo v daném případě kvalifikováno jako závažné. Orgán dohledu tedy v případě zjištěného porušení zákona nerozhodl o uložení pokuty podle ust. § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, neboť nebyly naplněny zákonné podmínky pro její uložení (tj. prokázání závažného či opětovného porušení zákona) a konstatuje, že z hlediska preventivního působení na postup zadavatele při zadávání dalších veřejných zakázek v budoucím období považuje za dostatečné již samotné projednání případu v rámci správního řízení.

V oznámení o zahájení správního řízení ze dne 15.10.2002 bylo orgánem dohledu mj. dále uvedeno, že z dokumentace nevyplývá, že zadavatel oznámil výběr nejvhodnější nabídky vyloučenému uchazeči MTc-stav, s. r. o., se sídlem v Brně. Zadavatel doložil orgánu dohledu dopis ze dne 3.9.2002 o výběru nejvhodnější nabídky, který dle dodejky potvrzuje, že uchazeč MTc-stav, s. r. o., Brno, předmětné oznámení o výběru nejvhodnější nabídky převzal dne 8.9.2002.

Ad. IIb)

Zadavatel v příloze svého stanoviska ze dne 30.10.2002 orgánu dohledu doručil doklady, kterými uchazeč STAVOPROJEKTA stavební firma, a. s., Brno, prokázal kvalifikační předpoklady dle § 2c odst. 2 písm. a) - c) zákona před uzavřením smlouvy, tj. výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než šest měsíců a potvrzení příslušného orgánu ne starší než šest měsíců (potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení a potvrzení zdravotních pojišťoven). Z uvedeného plyne, že příslušné doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů byly uchazečem STAVOPROJEKTA stavební firma, a. s., Brno, doloženy a jmenovaný uchazeč před uzavřením smlouvy tuto povinnost splnil.

Orgán dohledu posoudil celý případ a na základě všech uvedených skutečností rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, současně však poukazuje na právní důsledky vyplývající z ust. § 70 zákona.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Obdrží:

Statutární město Brno - městská část Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno, zast. Ing. arch. Martou Hartlovou

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en