číslo jednací: S446/2014/VZ-15087/2014/522/JCh

Instance I.
Věc Zajištění revizních oprav NV ř. Eas 52
Účastníci
  1. ČD Cargo, a. s.
  2. Legios Loco a. s.
  3. Ostravské opravny a strojírny, s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 5. 8. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení 221 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S446/2014/VZ-15087/2014/522/JCh

 

17. července 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 29. 5. 2014 na návrh ze dne 26. 5. 2014, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – ČD Cargo, a. s., IČO 28196678, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 - Holešovice,
  • navrhovatel – Legios Loco a. s., IČO 29153492, se sídlem Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5 – Smíchov,
  • vybraný uchazeč – Ostravské opravny a strojírny, s. r. o., IČO 46581979, se sídlem Na Valše 237/21, 702 00 Ostrava – Přívoz,

ve věci veřejné zakázky „Zajištění revizních oprav NV ř. Eas 52“ zadávané formou jednacího řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 29. 9. 2013 a bylo uveřejněno dne 30. 9. 2013 pod ev. č. 368330 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 3. 10. 2013 pod evidenčním číslem 2013/S 192-331855,

rozhodl takto:

 

Správní řízení se podle § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Legios Loco a. s., IČO 29153492, se sídlem Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5 – Smíchov – nedoručil návrh zadavateli – ČD Cargo, a. s., IČO 28196678, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 - Holešovice – ve lhůtě podle § 114 odst. 4 citovaného zákona.

 

Odůvodnění

 

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel - ČD Cargo, a. s., IČO 28196678, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 - Holešovice (dále jen „zadavatel“) - odeslal dne 29. 9. 2013 k uveřejnění oznámení o zahájení jednacího řízení s uveřejněním na veřejnou zakázku „Zajištění revizních oprav NV ř. Eas 52“ (dále jen „veřejná zakázka“), které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 9. 2013 pod ev. č. 368330 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 3. 10. 2013 pod evidenčním číslem 2013/S 192-331855.

2. Z oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 16. 4. 2014 vyplývá, že zadavatel hodnotil 5 nabídek, jako nejvhodnější byla vybrána nabídka uchazeče – Ostravské opravny a strojírny, s. r. o., IČO 46581979, se sídlem Na Valše 237/21, 702 00 Ostrava – Přívoz (dále jen „vybraný uchazeč“). Proti výběru nejvhodnější nabídky podal uchazeč – Legios Loco a. s., IČO 29153492, se sídlem Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5 – Smíchov (dále jen „navrhovatel“) – námitky ze dne 6. 5. 2014, které byly zadavateli doručeny téhož dne. Zadavatel svým rozhodnutím ze dne 15. 5. 2014 námitkám navrhovatele nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách bylo navrhovateli doručeno dne 19. 5. 2014.

3. Navrhovatel podal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 26. 5. 2014, který byl Úřadu doručen dne 29. 5. 2014.

II. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

4. Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 29. 5. 2014 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

5. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou zadavatel, navrhovatel a vybraný uchazeč.

6. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S446/2014/VZ-11683/2014/522/JCh ze dne 5. 6. 2014. Usnesením č. j. ÚOHS-S446/2014/VZ-12161/2014/522/JCh ze dne 9. 6. 2014 stanovil Úřad navrhovateli lhůtu 5 dnů od doručení tohoto usnesení mj. k provedení úkonu  – prokázání doručení stejnopisu návrhu na zahájení řízení zadavateli ve lhůtě do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele.

III. ZÁVĚRY ÚŘADU

7. Úřad na základě § 112 a následujících ustanovení zákona posoudil okolnosti související s podáním návrhu a po zhodnocení všech podkladů rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

8. Podle ustanovení § 114 odst. 4 zákona musí být návrh doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.

9. Podle ustanovení § 117a písm. c) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 114 odst. 4 nebo 5 zákona.

10. Z předložené dokumentace vyplývá, že rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 15. 5. 2014 obdržel navrhovatel dne 19. 5. 2014. Z uvedeného je zřejmé, že desetidenní lhůta pro doručení návrhu na zahájení řízení u Úřadu a stejnopisu návrhu zadavateli tak začala běžet dne 20. 5. 2014 a uplynula dne 29. 5. 2014.

11. Vzhledem k tomu, že z obdržených podkladů nevyplývalo, že by navrhovatel doručil stejnopis předmětného návrhu také zadavateli, byla navrhovateli k prokázání této skutečnosti Úřadem stanovena lhůta usnesením č. j. ÚOHS-S446/2014/VZ-12161/2014/522/JCh ze dne 9. 6. 2014.

12. Navrhovatel ve stanovené lhůtě ani později neprokázal doručení stejnopisu návrhu zadavateli v zákonem stanovené lhůtě, přičemž doručení stejnopisu návrhu zadavateli v zákonem stanovené lhůtě nevyplývá ani z předložené dokumentace o veřejné zakázce.

13. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 6. 6. 2014, které bylo Úřadu doručeno dne 9. 6. 2014, uvádí, že navrhovatel zadavateli návrh ve smyslu § 114 odst. 4 zákona nedoručil.

14. Vzhledem k výše uvedenému Úřad rozhodl o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

15. Současně s návrhem na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele navrhovatel požádal o vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona s tím, aby Úřad zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení. S ohledem na skutečnost, že Úřad předmětné správní řízení tímto rozhodnutím zastavuje, o návrhu na nařízení předběžného opatření Úřad nerozhodoval.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. ČD Cargo, a. s., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 - Holešovice Hartmann

2. Legios Loco, a. s., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5 – Smíchov

3. Ostravské opravny a strojírny, s. r. o., Na Valše 237/21, 702 00 Ostrava - Přívoz

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz