číslo jednací: S115/2014/VZ-9262/2014/522/ABt

Instance I.
Věc Rámcová smlouva – Komunikační podpora značky KLASA pro rok 2014
Účastníci
  1. Státní zemědělský intervenční fond
  2. Comunica, a.s.
  3. McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 28. 7. 2014
Související rozhodnutí S115/2014/VZ-9262/2014/522/ABt
R156,157/2014/VZ-15743/2014/323/PMo
Dokumenty file icon dokument ke stažení 420 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S115/2014/VZ-9262/2014/522/ABt

 

2014

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 11.2.2014 na návrh ze dne 11.2.2014, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – Státní zemědělský intervenční fond, IČO 48133981, se sídlem Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1,
  • navrhovatel – Comunica, a.s., IČO 27216187, se sídlem Pod Kotlářkou 151/3, 150 00 Praha 5,
  • vybraný uchazeč – McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, IČO 17046041, se sídlem Riegrovy sady 28, 120 00 Praha 2,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Rámcová smlouva – Komunikační podpora značky KLASA pro rok 2014“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 27.8.2013 a bylo uveřejněno dne 28.8.2013 pod ev. č. 354233, a do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 28.8.2013 a bylo uveřejněno dne 29.8.2013 pod evid. číslem 2013/S 167-290239,

rozhodl takto:

 

I.

Návrh navrhovatele Comunica, a.s., IČO 27216187, se sídlem Pod Kotlářkou 151/3, 150 00 Praha 5, se v části návrhu týkající se specifikace dílčího hodnotícího kritéria „Kvalita strategické části nabídky“ a dílčího hodnotícího kritéria „Kvalita realizační části nabídky“ uvedené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Rámcová smlouva – Komunikační podpora značky KLASA pro rok 2014“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 27.8.2013 a bylo uveřejněno dne 28.8.2013 pod ev. č. 354233, a do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 28.8.2013 a bylo uveřejněno dne 29.8.2013 pod evid. číslem 2013/S 167-290239 podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť návrh nebyl v této části podán oprávněnou osobou.

 

II.

Zadavatel - Státní zemědělský intervenční fond, IČO 48133981, se sídlem Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1 - nedodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 a 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že při zadávání veřejné zakázky „Rámcová smlouva – Komunikační podpora značky KLASA pro rok 2014“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 27.8.2013 a bylo uveřejněno dne 28.8.2013 pod ev. č. 354233, a do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 28.8.2013 a bylo uveřejněno dne 29.8.2013 pod evid. číslem 2013/S 167-290239, nevyřadil nabídku uchazeče McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, IČO 17046041, se sídlem Riegrovy sady 28, 120 00 Praha 2, přestože návrh rámcové smlouvy, jenž byl její součástí, nesplňoval požadavky zadavatele uvedené v bodě 8.1.3 zadávací dokumentace, a umožnil uvedenému uchazeči na základě výzvy k písemnému vysvětlení nabídky ze dne 11.12.2013 dodatečně doložit listinu, jež měla být součástí návrhu rámcové smlouvy již ve lhůtě k podání nabídky, přičemž tento postup podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

 

III.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele - Státní zemědělský intervenční fond, IČO 48133981, se sídlem Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1 – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší úkony zadavatele - Státní zemědělský intervenční fond, IČO 48133981, se sídlem Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1 – spojené s posouzením nabídky uchazeče McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, IČO 17046041, se sídlem Riegrovy sady 28, 120 00 Praha 2, zaznamenané ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 7.1.2014,a současně ruší všechny následující úkony učiněné zadavatelem v předmětném zadávacím řízení včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 9.1.2014.

 

IV.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli Státní zemědělský intervenční fond, IČO 48133981, se sídlem Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1, ukládá:

(třicet tisíc korun českých).

Náklady jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 11.2.2014 návrh uchazeče Comunica, a.s., IČO 27216187, se sídlem Pod Kotlářkou 151/3, 150 00 Praha 5 (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem Státní zemědělský intervenční fond, IČO 48133981, se sídlem Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“), ve veřejné zakázce „Rámcová smlouva – Komunikační podpora značky KLASA pro rok 2014“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 27.8.2013 a bylo uveřejněno dne 28.8.2013 pod ev. č. 354233, a do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 28.8.2013 a bylo uveřejněno dne 29.8.2013 pod evid. číslem 2013/S 167-290239 (dále jen „veřejná zakázka“).

Průběh zadávacího řízení

2. Jak vyplývá ze zadávací dokumentace, předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně směřující ke komunikační podpoře značky KLASA pro rok 2014.

3. Jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky zvolil zadavatel ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil následující dílčí hodnotící kritéria:

A1.  Nabídková cena za dílčí plnění spočívající ve výkonech agentury (dále členěno na subkritéria A1.1 až A1.3) – váha 15 %

A2. Nabídková cena za dílčí plnění spočívající v mediálním nákupu (dále členěno na subkritéria A2.1 až A2.7) – váha 15 %

A3. Nabídková cena dalších jednotkových položek v rozpočtu – váha 10 %

B. Kvalita strategické části nabídky (dále členěno na subkritéria B1. až B5.) – váha 30 %

C. Kvalita realizační části nabídky (dále členěno na subkritéria C1. až C4.) – váha 30 %

4. V bodě 8.1.3 zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že uchazeči jsou v rámci nabídky povinni předložit doplněný a podepsaný návrh rámcové smlouvy, včetně všech příloh rámcové smlouvy. Vzor rámcové smlouvy byl přílohou zadávací dokumentace. Zadavatel dále stanovil, že návrh rámcové smlouvy obsažený v příloze zadávací dokumentace je závazný a může být uchazeči doplňován či upravován výhradně v souladu s pokyny uvedenými v čl. 9 zadávací dokumentace. Pokud by rámcová smlouva neodpovídala zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky, má být tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení podle § 76 zákona.

5. V bodě 8.2. zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že nabídka má být předložena v originále v písemné formě a dále rovněž v elektronické formě na vhodném médiu (CD-ROM), v českém jazyce.

6. Podle bodu 12. zadávací dokumentace měli uchazeči uvést svou nabídkovou cenu ve struktuře tabulky jednotkových cen dle přílohy č. 2 rámcové smlouvy označené Tabulka jednotkových cen s tím, že uchazeči byli povinni uvést cenu pro každé dílčí plnění uvedené v Tabulce jednotkových cen, a to ve všech listech tabulky jednotkových cen, konkrétně v listech A1. – Dílčí plnění, A2.1 TV sponzoring 2014, A2.2 TV spoty 2014, A2.3 Radio 2014, A2.4 Tisk pro veřejnost 2014, A2.5 Odborný tisk 2014, A2.6 Venkovní reklama 2014, A2.7 Internet 2014, A3. Další jednotkové položky.

7. Pro účely hodnocení byli uchazeči povinni předložit v nabídce vyplněnou Souhrnnou tabulku nabídkových cen podle přílohy č. 3 zadávací dokumentace s tím, že ceny uvedené v jednotlivých částech Souhrnné tabulky nabídkových cen (A.1, A.2.1 – A.2.7, A.3) musí odpovídat součtu cen za jednotlivá dílčí plnění uvedených v příslušných částech Tabulky jednotkových cen, která tvoří přílohu č. 2 rámcové smlouvy.

8. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 21.10.2013 vyplývá, že zadavatel ve stanovené lhůtě obdržel 4 nabídky, které vyhověly kontrole podle § 71 odst. 9 zákona. Dne 27.11.2013 proběhlo 1. jednání hodnotící komise za účelem posouzení kvalifikace jednotlivých uchazečů.

9. Dne 10.12.2013 proběhlo na 2. jednání hodnotící komise posouzení nabídek jednotlivých uchazečů. Jelikož v nabídkách tří z uchazečů byly hodnotící komisí shledány nejasnosti, byla následně každému z těchto uchazečů zaslána výzva k písemnému vysvětlení nabídky. Na svém 3. jednání konaném dne 20.12.2013 hodnotící komise konstatovala, že všichni uchazeči své nabídky vysvětlili dostatečně a posouzení nabídek bylo ukončeno s tím, že žádná z nabídek nebyla vyřazena.

10. Po provedení posouzení a hodnocení nabídek vybrala hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku uchazeče McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, IČO 17046041, se sídlem Riegrovy sady 28, 120 00 Praha 2 (dále jen „vybraný uchazeč“). Na základě doporučení hodnotící komise zadavatel dne 9.1.2014 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky.

11. Navrhovatel podal proti postupu zadavatele námitky, v nichž napadl postup zadavatele při posouzení nabídky vybraného uchazeče. Zadavatel námitky obdržel dne 24.1.2014 a po přezkoumání jejich oprávněnosti jim nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách bylo navrhovateli doručeno dne 5.2.2014.

12. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal přípisem ze dne 11.2.2014 u Úřadu návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“), který byl Úřadu doručen téhož dne.

Obsah návrhu

13. Navrhovatel v návrhu v prvé řadě napadá postup hodnotící komise při posouzení nabídky vybraného uchazeče.

14. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek podle navrhovatele vyplývá, že při posouzení nabídky vybraného uchazeče hodnotící komise nedohledala v elektronické ani v písemné podobě nabídky část Tabulky jednotkových cen, a to tabulku „A3. Další jednotkové položky“ (dále jen „tabulka A3.“), ve vztahu k níž byla vybraným uchazečem v Souhrnné tabulce nabídkových cen uvedena suma 25 540,- Kč bez DPH. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek podle navrhovatele dále vyplývá, že hodnotící komise následně vybraného uchazeče písemně vyzvala k vysvětlení nabídky v tomto ohledu, načež vybraný uchazeč v rámci písemného vysvětlení předmětnou tabulku A3. doložil, přičemž hodnotící komise uvedený způsob vysvětlení vybraného uchazeče akceptovala a konstatovala, že vybraný uchazeč svou nabídku objasnil dostatečně.

15. Navrhovatel je přesvědčen, že výše popsaný postup hodnotící komise je v rozporu s ustanovením § 76 zákona, neboť pokud zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil, že uchazeči jsou povinni vyplnit údaje k nabídkové ceně do přílohy č. 2 rámcové smlouvy (Tabulka jednotkových cen) ve struktuře tam uvedené, pak skutečnost, že vybraný uchazeč ve své nabídce nedoložil vyplněnou tabulku A3. nelze hodnotit jinak, než jako porušení závazných požadavků zadavatele na obsah předkládané nabídky na veřejnou zakázku. Zadavatel měl podle navrhovatele přistoupit k vyřazení nabídky vybraného uchazeče a k jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

16. Podle názoru navrhovatele není možné na základě žádosti o vysvětlení nabídky od uchazečů požadovat předložení dalších doplňujících dokladů, neboť takový postup nelze považovat za vysvětlení nabídky, nýbrž za její doplnění, které je nepřípustné. Navrhovatel je přesvědčen, že uvedeným postupem se zadavatel, resp. hodnotící komise, dopustila porušení § 76 odst. 3 zákona ve spojení s  § 6 odst. 1 zákona. Navrhovatel v této souvislosti dodává, že pokud by hodnotící komise postupovala v souladu se zákonem, tedy pokud by nabídku vybraného uchazeče vyřadila a vybraného uchazeče následně vyloučila, bylo by výsledné pořadí nabídek zcela jistě jiné.

17. Navrhovatel dále považuje za nezákonný postup zadavatele při hodnocení nabídek. V této souvislosti navrhovatel nejprve uvádí, že podle jeho názoru nastavení jednotlivých hodnotících kritérií neodpovídá zásadám uvedeným v § 6 odst. 1 zákona. Navrhovatel se domnívá, že obecně a neurčitě formulované hodnotící kritérium (např. „Kvalita strategické části nabídky“ a „Kvalita realizační části nabídky“) by mělo být zadavatelem podrobněji specifikováno, neboť zadavatel je povinen stanovit podmínky zadání veřejné zakázky natolik konkrétně, přesně a jednoznačně, aby zájemci o veřejnou zakázku byli reálně schopni předložit konkrétní nabídky a mohli si vytvořit představu i o způsobu hodnocení včetně obsahu jednotlivých kritérií. Navrhovatel uvádí, že v daném případě zadavatel sice stanovil, co bude v rámci uvedených hodnotících kritérií předmětem hodnocení, avšak již nestanovil, co bude hodnotit jako výhodnější.

18. Ve vztahu k hodnocení nabídek navrhovatel dále uvádí, že popis hodnocení nabídek v rámci dílčích hodnotících kritérií „Kvalita strategické části nabídky“ a „Kvalita realizační části nabídky“ byl proveden způsobem a v rozsahu, jež nelze považovat za dostačující ve smyslu § 80 odst. 1 zákona, když hodnotící komise podle názoru navrhovatele pouze obecně a neúplně popsala některé hodnocené skutečnosti, a zevrubný popis je pak u některých vybraných subkritérií zcela nepostačující a není podkladem pro číselné hodnocení, které by relevantním způsobem zdůvodnilo rozdíly v počtu bodů přidělených jednotlivým nabídkám. Navrhovatel dále v návrhu podrobně rozebírá jím shledané nedostatky v postupu hodnotící komise při hodnocení nabídek ve vztahu ke konkrétním dílčím hodnotícím kritériím a subkritériím.

19. Ve vztahu k hodnocení nabídek navrhovatel uzavírá, že postup zadavatele mohl při zvoleném způsobu hodnocení podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť není zaznamenán přezkoumatelným způsobem, tedy dle navrhovatele nelze vyloučit pochybnosti o korektním způsobu hodnocení nabídek, resp. o výběru nejvhodnější nabídky.

20. Na základě výše uvedených skutečností navrhovatel ve svém návrhu požaduje uložení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, resp. ve zrušení posouzení a hodnocení nabídek, případně požaduje zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Současně navrhovatel požádal o vydání předběžného opatření, kterým by Úřad zadavateli k zajištění účelu řízení uložil zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

21. Úřad obdržel návrh dne 11.2.2014 a tímto dnem bylo podle § 113 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

Řízení před Úřadem

22. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

· zadavatel,

· navrhovatel,

· vybraný uchazeč.

23. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S115/2014/VZ-3423/2014/522/ABt ze dne 14.2.2014. Úřad následně usnesením č. j. ÚOHS-S115/2014/VZ-3492/2014/522/ABt ze dne 19.2.2014 stanovil účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

24. K zajištění účelu správního řízení nařídil Úřad dne 3.3.2014 svým rozhodnutím č. j. ÚOHS-S115/2014/VZ-4676/2014/522/ABt předběžné opatření, kterým zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno.

Vyjádření zadavatele ze dne 17.2.2014

25. Dne 18.2.2014 obdržel Úřad vyjádření zadavatele ze dne 17.2.2014. Zadavatel se v něm nejdříve vyjadřuje k tvrzení navrhovatele, podle něhož zadavatel nestanovil, co bude v rámci jednotlivých dílčích hodnotících kritérií, resp. subkritérií, hodnotit jako výhodnější. Zadavatel k tomu uvádí, že v zadávací dokumentaci je u dílčího hodnotícího kritéria „Kvalita strategické části nabídky“ uvedeno, že uvedené kritérium je dále rozděleno na pět subkritérií se stejnou vahou, a stejně tak u hodnotícího kritéria „Kvalita realizační části nabídky“ je uvedeno, že toto kritérium je dále rozděleno na čtyři subkritéria se stejnou vahou, přičemž zadavatel je toho názoru, že z tohoto znění zadávacích podmínek lze bez obtíží vyčíst, jaká váha – výhodnost byla stanovena jednotlivým subkritériím.

26. Zadavatel ve svém vyjádření dále v plném rozsahu odkazuje na své rozhodnutí o námitkách ze dne 1.2.2014, v němž ve vztahu ke skutečnostem uváděným v návrhu konstatoval následující.

27. K namítanému pochybení zadavatele při posouzení nabídky vybraného uchazeče zadavatel uvedl, že podle jeho názoru hodnotící komise dodržela veškeré zásady zadávání veřejných zakázek, neboť přestože vybraný uchazeč v nabídce nepředložil tabulku A3. s uvedením jednotkových cen dalších položek v rozpočtu, celkovou nabídkovou cenu těchto položek v nabídce uvedl, a to v rámci Souhrnné tabulky nabídkových cen. Nabídková cena uvedená ve vztahu k předmětným položkám v Souhrnné tabulce nabídkových cen přitom plně korespondovala a odpovídala součtu jednotkových cen, které uchazeč uvedl v rámci svého vysvětlení nabídky v předložené tabulce A3. Zadavatel je přesvědčen, že hodnotící komise svým výše popsaným postupem neučinila nic, co by měnilo podstatu věci jako takovou a co by mělo vliv na výběr nejvhodnější nabídky, jelikož nabídková cena vybraného uchazeče zůstala nezměněna, a vybraný uchazeč dodatečným doložením chybějící tabulky A3. pouze napravil formální chybu – omylem nepřiložený poslední list přílohy č. 2 rámcové smlouvy. V této souvislosti zadavatel poukazuje na závěry vyplývající z rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 50/2010-104 ze dne 6.10.2011 a z rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-R12/2010/VZ-1195/2012/310/HBa, z nichž podle zadavatele vyplývá, že institut vysvětlení nabídky nemůže být vykládán příliš formalisticky.

28. K tvrzení navrhovatele týkajícímu se obecně a neurčitě formulovaných hodnotících kritérií a neurčení priorit zadavatele zadavatel v rozhodnutí o námitkách uvedl, že uvedenou námitku navrhovatele považuje za irelevantní, neboť stejný systém byl použit i v předchozí soutěži na kampaň KLASA, kterou navrhovatel vyhrál a tehdejší prakticky stejný systém hodnocení nekritizoval. Změnu názoru navrhovatele tak zadavatel považuje za důsledek umístění navrhovatele ve stávající veřejné zakázce.

29. Pokud jde o slovní popis hodnocení nabídek v rámci jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a subkritérií, zadavatel v rozhodnutí o námitkách konstatoval, že písemné zdůvodnění bodového ohodnocení ze strany hodnotící komise může v očích navrhovatele působit zřejmě obecněji, než si navrhovatel představoval, nicméně dle zadavatele jsou formulace uvedené ve výsledném hodnocení obecným průsečíkem názorů jednotlivých členů hodnotící komise, která především porovnávala hodnocená kritéria a subkritéria mezi uchazeči navzájem, přičemž shoda ohledně nejvhodnější nabídky byla jednoznačná. Zadavatel v této souvislosti poukázal na specifičnost marketingových služeb, kdy hlavním měřítkem efektivity je kreativita, a konstatoval, že veškeré aspekty kreativity nelze explicitně popsat jak v zadávací dokumentaci, tak ani v odůvodnění hodnocení. Zadavatel následně konstatoval, že i přes výše uvedené skutečnosti vychází navrhovateli vstříc, a v dalším textu rozhodnutí o námitkách blíže specifikoval a konkretizoval důvody pro udělení příslušného bodového ohodnocení nabídce navrhovatele. Závěrem rozhodnutí o námitkách zadavatel ve vztahu k hodnocení nabídky navrhovatele konstatoval, že přestože navrhovatel ve své nabídce jednotlivé aspekty marketingové kampaně značky KLASA obecně dobře popisuje (což dle zadavatele vyplývá i z praktických zkušeností navrhovatele s realizací kampaně KLASA v předchozím období), lze právě na základě zkušeností zadavatele s realizací kampaně KLASA v předchozím období konstatovat, že navrhovatel nedokázal (i vzhledem k použitým marketingovým nástrojům, které ve stávající nabídce oproti minulosti nijak nemodifikuje) plně realizovat teoretické znalosti praktickými činy.

30. V závěru svého vyjádření k návrhu zadavatel uvádí, že podle jeho názoru navrhovateli v důsledku namítaných skutečností nebyla způsobena újma na jeho právech a právem chráněných zájmech, a že způsobení takové újmy ani nehrozí.

31. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným ve vyjádření a v rozhodnutí o námitkách pak zadavatel navrhuje, aby Úřad návrh na vydání předběžného opatření, jakož i návrh na uložení nápravného opatření zamítl.

Vyjádření vybraného uchazeče ze dne 24.2.2014

32. Dne 25.2.2014 obdržel Úřad stanovisko vybraného uchazeče ze dne 24.2.2014. Vybraný uchazeč v něm uvádí, že tabulku A3. vložil již do původního písemného zpracování originálu nabídky tak, že tabulka A3. navazuje na mediální část cenové nabídky a je přiložena k subdodavatelské smlouvě, kterou bude vybraný uchazeč uzavírat se svým subdodavatelem. Vybraný uchazeč konstatuje, že tabulka A3. byla tedy v nabídce začleněna, a to ještě před výzvou zadavatele k vysvětlení nabídky ze dne 11.12.2013, pouze ji vybraný uchazeč opomněl vložit i do elektronické podoby nabídky.

33. Vybraný uchazeč ve svém vyjádření dále uvádí, že na základě výzvy zadavatele k vysvětlení nabídky ze dne 11.12.2013 vybraný uchazeč tabulku A3. zadavateli opětovně doložil s vysvětlením, kam byla tato tabulka vložena (jako součást subdodavatelské smlouvy). Vybraný uchazeč se domnívá, že tabulka A3. nebyla předmětem hodnocení, ale hodnotil se jen součet cen v ní uvedených. Podle vybraného uchazeče zadavatel její umístění pravděpodobně přehlédl, a proto vybraného uchazeče požádal o vysvětlení, které vybraný uchazeč následně poskytl. Vybraný uchazeč shrnuje, že tabulka A3. tedy od počátku v nabídce byla jako součást subdodavatelské smlouvy a na vyžádání zadavatele ji vybraný uchazeč ještě jednou odevzdal. V uvedeném postupu vybraný uchazeč nespatřuje žádné pochybení ani na straně své, ani na straně zadavatele a domnívá se, že jeho formální pochybení spočívající v opomenutí vložit předmětnou tabulku také do elektronické podoby nabídky nemůže vést k vyloučení uchazeče z výběrového řízení a ani nemůže vést ke zrušení výběrového řízení jako takového, což dovozuje z rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S150/2010/VZ-8189/2010/510/MCh ze dne 22.6.2010.

34. K ostatním námitkám uvedeným v návrhu navrhovatele vybraný uchazeč uvádí, že zadaná hodnotící kritéria a jejich hodnocení jsou podle jeho názoru transparentní a pro subjekt působící v oboru reklamy, marketingu a nákupu médií jsou dostatečně srozumitelná a identifikovatelná. Vybraný uchazeč upozorňuje, že navrhovatel se již dříve zúčastnil obdobného výběrového řízení, a že tedy takto nastavená hodnotící kritéria nejsou pro navrhovatele ničím novým.

35. V závěru svého vyjádření vybraný uchazeč navrhuje, aby Úřad návrhu navrhovatele nevyhověl.

 

 

Závěry Úřadu

36. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce včetně nabídek a vyjádření předložených účastníky a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při posouzení nabídky vybraného uchazeče nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K výroku I. rozhodnutí

37. Podle § 78 odst. 5 zákona je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, musí zadavatel jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím stanovit váhu, kterou vyjádří v procentech, nebo stanoví jiný matematický vztah mezi dílčími kritérii. Stanovená váha může být u jednotlivých dílčích hodnotících kritérií shodná.

38. Podle § 78 odst. 6 zákona uvede zadavatel dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, popřípadě ve výzvě k podání nabídky v užším řízení či v jednacím řízení s uveřejněním nebo ve výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, popřípadě ve výzvě k potvrzení zájmu o účast nebo v dokumentaci soutěžního dialogu.

39. Ustanovení § 110 odst. 1 zákona stanoví, že při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh může zadavateli podat zdůvodněné námitky kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech.

40. Podle § 110 odst. 3 zákona stěžovatel musí námitky proti zadávacím podmínkám doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

41. Námitky se podávají písemně. Podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání návrhu zadavatele ve stejné věci (viz § 110 odst. 7 zákona).

42. Ustanovení § 114 odst. 1 zákona stanoví, že návrh lze podat proti všem úkonům zadavatele, které vylučují nebo by mohly vyloučit zásady stanovené v § 6 zákona a v jejichž důsledku hrozí nebo vznikla újma na právech navrhovatele, a to zejména proti

- zadávacím podmínkám, obsahu oznámení nebo výzvy o zahájení zadávacího řízení,

- vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení,

- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,

- použití druhu zadávacího řízení.

43. Podle § 114 odst. 3 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku též doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

44. Podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyl podán oprávněnou osobou.

45. Z výše uvedeného vyplývá, že ustanovení § 110 odst. 1 zákona stanoví okruh dodavatelů, kteří jsou oprávněni podávat zdůvodněné námitky zadavateli. Ustanovení § 110 odst. 7 zákona následně vymezuje, kteří dodavatelé jsou oprávněni podat návrh u Úřadu, přičemž jako nutnou podmínku pro podání návrhu u Úřadu stanoví předchozí řádné a včasné podání námitek u zadavatele.

46. Návrh se v části, k níž se vztahuje výrok I. rozhodnutí, týká dílčích hodnotících kritérií „Kvalita strategické části nabídky“ a „Kvalita realizační části nabídky“, která nebyla podle názoru navrhovatele vymezena dostatečně určitě, když zadavatel v zadávací dokumentaci sice uvedl, co bude v rámci předmětných hodnotících kritérií předmětem hodnocení, avšak již nestanovil, co bude hodnoceno jako výhodnější. K uvedené části návrhu uvádí Úřad následující.

47. Hodnotící kritéria, podle nichž měly být nabídky na veřejnou zakázku hodnoceny, včetně popisu způsobu hodnocení nabídek v jejich rámci, stanovil zadavatel v bodě 14. zadávací dokumentace. Způsob hodnocení nabídek v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Kvalita strategické části nabídky“ a rozčlenění uvedeného kritéria na subkritéria bylo popsáno v bodě 14.2.4. zadávací dokumentace, způsob hodnocení nabídek v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Kvalita realizační části nabídky“ a jeho rozčlenění na subkritéria bylo vymezeno v bodě  14.2.5. zadávací dokumentace. Z uvedeného vyplývá, že navrhovatelem namítaná skutečnost má původ již v zadávacích podmínkách, a předmětná část návrhu navrhovatele tedy směruje proti zadávacím podmínkám.

48. V daném případě bylo posledním dnem lhůty pro podání nabídek pondělí 21.10.2013, lhůta pro doručení námitek proti zadávacím podmínkám tak podle § 110 odst. 3 zákona ve spojení s § 122 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uplynula v pondělí 28.10.2013. Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že navrhovatel v dané lhůtě námitky proti zadávacím podmínkám nepodal a své námitky týkající se dílčích hodnotících kritérií „Kvalita strategické části nabídky“ a „Kvalita realizační části nabídky“ uvedl až v námitkách ze dne 24.1.2014 doručených zadavateli téhož dne. Námitky v dané věci tedy nebyly navrhovatelem podány včas.

49. Jelikož navrhovatel podal své námitky týkající se dílčích hodnotících kritérií „Kvalita strategické části nabídky“ a „Kvalita realizační části nabídky“ po lhůtě stanovené v § 110 odst. 3 zákona, není navrhovatel ve vztahu k této části návrhu osobou oprávněnou návrh u Úřadu podat. Z toho důvodu Úřad rozhodl o zamítnutí návrhu ve výše specifikované části tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K výroku II. rozhodnutí

50. Podle § 74 odst. 1 věty druhé zákona činí-li hodnotící komise ve vztahu k dodavatelům úkony podle tohoto zákona, platí, že tyto úkony činí jménem zadavatele.

51. V souladu s § 76 odst. 1 zákona hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d). Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Jestliže nedošlo k vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží. V případě veřejné zakázky na stavební práce, jejíž zadávací dokumentace obsahuje příslušnou dokumentaci podle § 44 odst. 4 písm. a), posoudí hodnotící komise nabídky v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr.

52. Podle § 76 odst. 3 zákona může hodnotící komise v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Hodnotící komise může rovněž požádat o doplnění dokladů podle § 68 odst. 3. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit, nebo které doklady má uchazeč doplnit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení či doklady ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, nestanoví-li hodnotící komise lhůtu delší. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.

53. Podle § 76 odst. 6 zákona uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů veřejný zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí.

54. Z protokolu o 2. jednání hodnotící komise konaném dne 10.12.2013, v rámci něhož probíhalo posouzení nabídek uchazečů, vyplývá, že v nabídce podané vybraným uchazečem hodnotící komise nedohledala tabulku A3., která měla dle zadávací dokumentace tvořit součást Tabulky jednotkových cen, tedy přílohy č. 2 rámcové smlouvy. Hodnotící komise v protokolu uvedla, že tabulku A3. nedohledala v písemné ani v elektronické podobě nabídky. Podle protokolu byla v nabídce vybraného uchazeče ve vztahu k položkám, jejichž jednotkové ceny měly být uvedeny v tabulce A3., uvedena pouze jejich celková cena – 25.540,- Kč bez DPH, a to v rámci Souhrnné tabulky nabídkových cen.

55. V návaznosti na výše popsané zjištění hodnotící komise zaslala vybranému uchazeči přípis označený „Výzva k písemnému vysvětlení nabídky dle § 76 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách“ (dále jen „výzva k vysvětlení nabídky“), v jehož posledním odstavci se  v návaznosti na v předchozím textu uvedené sdělení o nedohledání tabulky A3. uvádí následující: „Z výše uvedených důvodů Vás tímto žádáme, abyste ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy uvedli, ve které části nabídky se tento požadovaný dokument nalézá, event. jej písemně doložili, a to na adresu …“.  Výzva k vysvětlení nabídky byla vybranému uchazeči doručena dne 13.12.2013.

56. Vybraný uchazeč následně zadavateli zaslal přípis ze dne 16.12.2013 označený „Doplnění výzvy k písemnému vysvětlení nabídky dle § 76 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách“ (dále jen „odpověď na výzvu k vysvětlení nabídky“), jehož obsahem byl následující text: „Na základě doručené výzvy dne 13.12.2013 (Výzva k písemnému vysvětlení nabídky dle § 76 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách), Vám zasíláme součást naší nabídky – tabulku A.3 (v celkové výši 25.540,- Kč bez DPH)- Jednotkové ceny dalších položek v rozpočtu, příloha č. 2 rámcové smlouvy – Tabulka jednotkových cen.“ Přílohou uvedeného přípisu byla tabulka A.3 s vyplněnými údaji, opatřená razítkem vybraného uchazeče a podpisem jeho statutárního orgánu.

57. V protokolu o 3. jednání hodnotící komise konaném dne 20.12.2013 hodnotící komise konstatovala, že písemné vysvětlení zaslané vybraným uchazečem akceptovala a že vybraný uchazeč svou nabídku vysvětlil dostatečně.

58. K uvedenému Úřad uvádí, že v rámci postupu podle § 76 odst. 3 zákona může hodnotící komise uchazeče vyzvat k „písemnému vysvětlení nabídky“, nikoliv však již k doložení dokladů, které v nabídce dle zjištění zadavatele chybí. Takový postup zákon neumožňuje. Pod pojem „písemné vysvětlení nabídky“ nelze podřadit možnost změny nebo doplnění předložených nabídek. Smyslem a účelem tohoto ustanovení je dát hodnotící komisi možnost, aby si v případě potřeby mohla před samotným hodnocením nabídek vyjasnit informace uváděné uchazeči v nabídkách, nikoliv umožnit doplňování či rozšiřování nabídky o nové listiny či informace, které měly být její součástí ve lhůtě pro podání nabídek. Hodnotící komise nemůže uchazeče vyzývat k doplňování jejich nabídky a současně není ani oprávněna přihlížet k případným doplněním nabídek podaných uchazeči po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Uchazeči podávají svoje nabídky v souladu s ust. § 69 odst. 5 zákona pouze a jen ve lhůtě k podání nabídek, a nabídky doručené po jejím uplynutí nejsou považovány za řádně podané nabídky.

59. V daném případě zadavatel vybraného uchazeče vyzval, aby mu tabulku A3. případně doložil, tedy vybranému uchazeči výslovně umožnil nejen vysvětlení nejasnosti jeho nabídky, nýbrž i její doplnění. I z obsahu dokumentu, který vybraný uchazeč na základě výzvy zadavatele k vysvětlení nabídky doložil, jasně vyplývá, že vybraný uchazeč v rámci své odpovědi neposkytl vysvětlení, nýbrž zaslal zadavateli přímo předmětnou tabulku A3., tedy dokument, který dle zjištění hodnotící komise v nabídce vybraného uchazeče obsažen nebyl, ač v ní podle zadávací dokumentace být měl. Zadavatel tedy postupoval v rozporu s § 76 odst. 3 zákona, když vybraného uchazeče vyzval k doložení tabulky A3. a následně když tento nově předložený dokument akceptoval.

60. V této souvislosti považuje Úřad za nutné se vyjádřit k rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 50/2010-104 ze dne 6.10.2011 (dále jen „rozsudek“) a k na něj navazujícímu rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS-R12/2010/VZ-1195/2012/310/HBa ze dne 26.1.2012 (dále jen „rozhodnutí Úřadu ze dne 26.1.2012“), z nichž podle tvrzení zadavatele uvedeného ve vyjádření k návrhu vyplývá, že „institut vysvětlení nemůže být vykládán příliš formalisticky“, a kterými zadavatel obhajuje svůj postup, kdy v rámci vysvětlení nabídky umožnil doplnění nabídky. Úřad k tomu uvádí, že rozsudek i rozhodnutí řeší situaci poněkud odlišnou od nyní posuzované věci. V rozsudku je primárně řešena otázka, v jakých případech má zadavatel přistoupit k postupu podle § 76 odst. 3 zákona, přičemž tvrzení o nemožnosti příliš formalistického přístupu, kterým zadavatel ve vztahu k nyní posuzované věci argumentuje, se v rozsudku vztahuje k situaci, kdy zadavatel přesto, že v nabídce jednoho z uchazečů shledal nejasnost, která měla charakter nejasnosti na první pohled zřejmé, lehce popsatelné a pravděpodobně lehce vysvětlitelné, nevyužil možnosti požádat uchazeče o vysvětlení dle § 76 odst. 3, a rovnou přistoupil k vyřazení předmětné nabídky a k vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. V nyní posuzované situaci však Úřad řeší otázku, zda zadavatel poté, co v nabídce nedohledal jednu z listin, jež měla tvořit součást nabídky, mohl v rámci postupu podle § 76 odst. 3 zákona uchazeči umožnit její doložení. Ze závěrů uvedených v předmětném rozsudku přitom nijak nevyplývá, že by k takovému postupu zadavatel oprávněn byl. Jelikož rozhodnutí Úřadu ze dne 26.1.2012 bylo vydáno v návaznosti na předmětný rozsudek, a vychází tedy z něj plynoucích právních závěrů, nelze ani v něm nalézt podporu pro argumentaci zadavatele.

61. Úřad dále považuje za nutné se vyjádřit ke skutečnostem zjištěným po zahájení správního řízení v dané věci.  Úřad po obdržení dokumentace o veřejné zakázce přezkoumal nabídku podanou vybraným uchazečem. Podle bodu 12. zadávací dokumentace měla tabulka A3. tvořit jednu ze součástí Tabulky jednotkových cen - přílohy č. 2 rámcové smlouvy mezi zadavatelem a vybraným uchazečem. Pokud jde o listinnou verzi nabídky, Úřad zjistil, že tabulka A3. k návrhu rámcové smlouvy mezi zadavatelem a vybraným uchazečem připojena není. Úřad však tabulku A3. nalezl v jiné části nabídky vybraného uchazeče, a to mezi přílohami návrhu rámcové smlouvy mezi vybraným uchazečem a jeho subdodavatelem, společností TSM Global s.r.o. (dále jen „subdodavatelská smlouva“). Předmětná tabulka A3. obsahuje jednotkové ceny ve vztahu ke všem položkám v ní uvedeným, přičemž součet těchto cen tvoří částku 25.540,- Kč bez DPH, tedy cenu uvedenou vybraným uchazečem v příslušné části Souhrnné tabulky nabídkových cen. Tabulka A3. je opatřena razítkem vybraného uchazeče a podpisem jeho statutárního orgánu. V elektronické verzi nabídky vybraného uchazeče Úřad tabulku A3. nenalezl.

62. Zjištění Úřadu popsané v předchozím odstavci odpovídá informaci, kterou Úřadu poskytl vybraný uchazeč v rámci svého vyjádření k návrhu ze dne 24.2.2014. Jak již bylo uvedeno výše, vybraný uchazeč kromě informace, že tabulka A3. je v nabídce přiložena u subdodavatelské smlouvy, ve svém vyjádření uvedl, že tabulka A3. byla součástí jeho nabídky již od počátku, tedy ke stanovenému dni podání nabídek, a současně uvedl, že informaci o tom, že tabulka A3. je v rámci nabídky přiložena k subdodavatelské smlouvě, sdělil zadavateli již ve své odpovědi na výzvu k vysvětlení nabídky.  

63. K uvedenému Úřad konstatuje, že v textu odpovědi vybraného uchazeče na výzvu k vysvětlení nabídky citovaném v bodě 57. odůvodnění tohoto rozhodnutí se žádná informace o tom, že se tabulka A3. v nabídce nachází, ani o jejím umístění v rámci nabídky, neobjevuje. Ani z žádného z dalších dokumentů, jež byly Úřadu předloženy v rámci dokumentace o veřejné zakázce, ani ze skutečností uvedených zadavatelem v jeho vyjádření k návrhu, nevyplývá, že by vybraný uchazeč v průběhu zadávacího řízení zadavatele informoval o tom, že tabulka se v nabídce nachází, případně v které její části. Jediným dokumentem, v němž je předmětná informace dle zjištění Úřadu uvedena, je tedy až vyjádření vybraného uchazeče k návrhu doručené Úřadu v rámci správního řízení.

64. Z výše uvedeného vyplývá, že úkony učiněné zadavatelem a vybraným uchazečem v rámci zadávacího řízení, tak jak jsou zachyceny v dokumentaci o veřejné zakázce, neodpovídají skutečnostem, které vyšly najevo po zahájení správního řízení. Zatímco z jednání zadavatele (sdělení o nedohledání tabulky A3., výzva k jejímu doplnění) i vybraného uchazeče (zaslání tabulky A3. bez dalšího) v době posuzování nabídek by bylo možno dovozovat, že v dané fázi zadávacího řízení se tabulka A3. v nabídce vybraného uchazeče nenacházela, v rámci řízení u Úřadu bylo zjištěno, že tabulka A3. součástí nabídky je – i když pouze její listinné podoby.  

65. Vzhledem k právě popsaným skutečnostem není Úřad schopen s jistotou konstatovat, zda se v době posuzování nabídek tabulka A3. v nabídce vybraného uchazeče nacházela či nikoliv. Jelikož však Úřad při přezkumu tabulku A3. v listinné podobě nabídky nalezl, vycházel Úřad v dalších fázích přezkumu ze stavu nabídky tak, jak mu byla zadavatelem v rámci správního řízení předložena, tedy ze stavu, kdy je tabulka A3. vložena u příloh subdodavatelské smlouvy. Úřad v této souvislosti považuje za nutné uvést, že skutečnost, že tabulka A3. se  v nabídce nachází, nemění nic na nezákonnosti postupu zadavatele při umožnění doložení této tabulky na základě výzvy k písemnému vysvětlení nabídky.

66. V dané situaci musel Úřad dále posoudit, zda nabídka, v rámci níž byla tabulka A3. vložena na jiném místě než být měla, je nabídkou splňující požadavky zákona a požadavky zadavatele vyplývající ze zadávacích podmínek a zda tedy postup zadavatele při posouzení nabídky vybraného uchazeče byl v souladu se zákonem.

67. Na tomto místě považuje Úřad za nutné uvést, že nad rámec skutečností namítaných navrhovatelem v návrhu při přezkumu nabídky vybraného uchazeče zjistil, že v příloze č. 2 rámcové smlouvy mezi zadavatelem a vybraným uchazečem se kromě tabulky A3. nenachází ani tabulky s označením A2.1 až A2.7., které zadávací dokumentace taktéž vymezuje jako povinné součásti přílohy č. 2 rámcové smlouvy. Předmětné tabulky vyhotovené vybraným uchazečem pak Úřad nenalezl ani v jinde v jeho nabídce, a to ani v její listinné, ani v elektronické podobě. Dle zjištění Úřadu se tabulky s označením A2.1. až A2.7 v rámci nabídky vybraného uchazeče nacházejí pouze v příloze subdodavatelské smlouvy, jedná se však o tabulky vyhotovené nikoliv vybraným uchazečem, ale jeho subdodavatelem – společností TSM Global s.r.o. jehož razítkem a podpisem statutárního orgánu jsou opatřeny.

68. Jak bylo uvedeno výše, zadavatel v zadávacích podmínkách stanovil, že uchazeči jsou v rámci nabídky povinni předložit doplněný a podepsaný návrh rámcové smlouvy včetně všech příloh. Dle zadávací dokumentace měli uchazeči uvést svou nabídkovou cenu ve struktuře tabulky jednotkových cen podle přílohy č. 2 rámcové smlouvy označené Tabulka jednotkových cen, přičemž ze zadávacích podmínek vyplývá, že tato Tabulka jednotkových cen měla být tvořena celkem devíti dílčími tabulkami označenými A1., A2.1-A2.7 a A3. Z uvedeného vyplývá, že součástí nabídky měl být návrh rámcové smlouvy včetně všech příloh, přičemž přílohu č. 2 mělo tvořit celkem 9 dílčích tabulek s jednotkovými nabídkovými cenami. Přímo v textu čl. XVII. odst. 6. návrhu rámcové smlouvy je pak stanoveno, že uvedené přílohy smlouvy, tedy i příloha č. 2 včetně všech jejích částí, jsou nedílnou součástí smlouvy.

69. Zadavatel v zadávacích podmínkách dále stanovil, že pokud návrh rámcové smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám, je tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Povinnost zadavatele vyřadit nabídku, která nesplňuje zadávací podmínky, současně vyplývá i z ustanovení § 76 odst. 1 zákona.

70. Jelikož návrh rámcové smlouvy zpracovaný vybraným uchazečem neobsahoval kompletní přílohu č. 2, v rámci níž chyběla tabulka A3. (a dále, jak zjistil Úřad, chyběly též tabulky A2.1 až A2.7), přičemž ze zadávacích podmínek jasně vyplývá, že návrh rámcové smlouvy měl být předložen včetně všech příloh, a taktéž přímo v textu rámcové smlouvy je uvedeno, že přílohy smlouvy tvoří její nedílnou součást, pak tento stav je nutno posoudit jako nesplnění požadavků na zpracování návrhu rámcové smlouvy vyplývajících ze zadávacích podmínek.

71. Úřad v této souvislosti konstatuje, že jelikož návrh smlouvy představuje v rámci nabídky zásadní dokument, na základě něhož je veřejná zakázka následně realizována, musí být na kvalitu jeho zpracování kladen ze strany vybraného uchazeče náležitý důraz, a ze strany zadavatele musí být naopak kladen důraz na důslednou kontrolu návrhu smlouvy z hlediska všech zadavatelem požadovaných náležitostí. Zásadní význam návrhu smlouvy pro zadavatele vyplývá i ze samotného znění zadávacích podmínek, podle nichž rozpor návrhu smlouvy se zadávacími podmínkami měl být sankcionován vyřazením předmětné nabídky a následným vyloučením uchazeče ze zadávacího řízení. Při posuzování obsahu návrhu smlouvy je přitom nutno posuzovat nejen shodu jeho textové části se zadávacími podmínkami, ale též to, zda návrh smlouvy obsahuje všechny zadavatelem požadované součásti.

72. V daném případě návrh smlouvy neobsahoval část přílohy č. 2 – Tabulka jednotkových cen. Chybějící tabulka A3. (stejně jako tabulky A2.1 až A2.7) měla závazně určovat jednotkové ceny za plnění, jež je předmětem veřejné zakázky, a, jak vyplývá z čl. VII. návrhu rámcové smlouvy, měla být jedním z podkladů pro poskytování odměny za realizaci veřejné zakázky vybranému uchazeči. Jedná se tedy o zásadní dokument nezbytný pro úspěšné fungování smluvního vztahu mezi zadavatelem a vybraným uchazečem při realizaci veřejné zakázky.

73. S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že zadavatelem konstatovanou absenci tabulky A3. v nabídce vybraného uchazeče nelze v daném případě zhojit ani tím, že v rámci správního řízení bylo zjištěno, že tabulka se nachází v jiné části nabídky. Tato skutečnost totiž nemění nic na tom, že návrh smlouvy předložený vybraným uchazečem není úplný, neboť na návrh smlouvy je v rámci nabídky nutno pohlížet jako na samostatný dokument, přičemž pokud na podobu tohoto konkrétního dokumentu klade zadavatel v zadávací dokumentaci určité požadavky, jsou uchazeči povinni tyto požadavky splnit právě ve vztahu k tomuto jednomu konkrétnímu dokumentu.

74. Pouze pro úplnost Úřad konstatuje, že v daném případě závažnost nedostatku nabídky spočívajícího ve vložení tabulky A3. do jiné části nabídky potvrzuje i fakt, že zadavatel tabulku při posouzení nabídky vůbec nedohledal a v návaznosti na to si od vybraného uchazeče vyžádal její dodatečné doložení, a, jak vyplývá z jeho úkonů v zadávacím řízení, teprve po tomto doložení považoval návrh rámcové smlouvy zpracovaný vybraným uchazečem, a tedy i jeho nabídku, za kompletní, a tedy schopnou hodnocení.

75. Pokud jde o argument zadavatele a vybraného uchazeče v tom smyslu, že jelikož tabulka A3. nebyla podkladem pro hodnocení nabídky, neboť hodnocení nabídkové ceny se provádělo na základě údajů uvedených v Souhrnné tabulce jednotkových cen, a tedy namítaný postup hodnotící komise nemohl mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky, Úřad uvádí, že vliv na výběr nejvhodnější nabídky nespočívá v daném případě v tom, že by tabulka A3. nějakým způsobem měnila údaje, které byly hodnoceny, ale v tom, že jelikož návrh rámcové smlouvy obsažený v nabídce vybraného uchazeče neodpovídal zadávacím podmínkám, neměla být nabídka vybraného uchazeče hodnocena vůbec, neboť ji měla hodnotící komise ve fázi posouzení nabídek vyřadit a vybraného uchazeče následně z účasti v zadávacím řízení vyloučit.

76. K tvrzení vybraného uchazeče o tom, že tabulka A3. byla od počátku součástí jeho nabídky, pouze ji zapomněl vložit i do elektronické podoby nabídky, a k odkazu na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S150/2010/VZ-8189/2010/510/MCh ze dne 22.6.2010 Úřad uvádí, že v daném případě nepovažuje primárně za nedostatek nabídky vybraného uchazeče nesoulad elektronické verze nabídky s verzí listinnou, kdy zatímco v listinné podobě nabídky je tabulka A3. vložena na jiném místě než být měla, v elektronické podobě nabídky se nenachází vůbec, nýbrž za zásadní nedostatek nabídky považuje skutečnost, že návrh rámcové smlouvy v ní obsažený neodpovídá požadavkům zadavatele uvedeným v zadávacích podmínkách, když neobsahuje všechny stanovené přílohy. Skutečnost, že zadavatelem požadované přílohy rámcové smlouvy nejsou ani součástí elektronické podoby nabídky, však žádným způsobem nepřispívá k přezkoumatelnosti a akceptaci tvrzení vybraného uchazeče o tom, že předmětné dokumenty byly součástí listinné podoby nabídky již při jejím podání, spíše naopak.

77. Na základě uvedených skutečností Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 zákona, když ve fázi posouzení nabídek nevyřadil nabídku vybraného uchazeče, přestože nesplňovala požadavky zadavatele na obsah návrhu rámcové smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci, a v § 76 odst. 3 zákona, když v rámci výzvy k písemnému vysvětlení nabídky umožnil vybranému uchazeči dodatečně doložit tabulku A3., která měla být součástí návrhu rámcové smlouvy již ve lhůtě k podání nabídky, přičemž tento jeho postup měl podstatný vliv na výsledek zadávacího řízení, neboť nabídka vybraného uchazeče byla následně vybrána jako nejvhodnější.

78. Vzhledem ke skutečnosti, že Úřad shledal výše uvedený postup zadavatele při posouzení nabídky vybraného uchazeče jako nezákonný, přičemž jako nápravné opatření zrušil úkony hodnotící komise provedené v souvislosti s posouzením nabídky vybraného uchazeče, jakož i všechny následující úkony v předmětném zadávacím řízení, stal se přezkum dalších skutečností uvedených v návrhu, týkajících se postupu zadavatele při hodnocení nabídek, bezpředmětným, jelikož zadavatel bude muset uvedenou fázi zadávacího řízení provést znovu.  

K uloženému nápravnému opatření

79. Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo soutěže o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh, nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

80. Při rozhodování podle § 118 zákona je Úřad povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy protiprávního stavu, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání, tj. transparentnosti zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace uchazečů o veřejné zakázky.

81. Jelikož zadavatel pochybil při posouzení nabídky vybraného uchazeče, zvolil Úřad jako opatření k nápravě zrušení úkonů hodnotící komise vztahujících se k posouzení nabídky vybraného uchazeče, jakož i všech následujících úkonů v zadávacím řízení včetně hodnocení nabídek všech uchazečů a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

82. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí. Zadávací řízení se tak vrací do fáze posouzení nabídek, v němž se zadavatel bude muset opětovně vypořádat s posouzením nabídky vybraného uchazeče.

K uložení úhrady nákladů řízení

83. Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí právní předpis. Prováděcí právní předpis, vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách (dále jen „vyhláška“), stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč.

84. Vzhledem k tomu, že ve výroku III. tohoto rozhodnutí Úřad zrušil úkony zadavatele související s posouzením a hodnocením nabídek, jakož i rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

 

POUČENÍ

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1

2. Comunica, a.s., Pod Kotlářkou 151/3, 150 00 Praha 5

3. McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, Riegrovy sady 28, 120 00 Praha 2

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz