Rozhodnutí: S438/2014/VZ-12051/2014/514/AŠu

Instance I.
Věc Iktové centrum nemocnice Třinec
Účastníci
  1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
  2. AUDIOSCAN, spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 26. 6. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení 242 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S438/2014/VZ-12051/2014/514/AŠu

 

9. června 2014

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 26. 5. 2014, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, se sídlem Kaštanová 268, 739 61 Třinec, v řízení před správním orgánem zastoupená na základě plné moci ze dne 20. 6. 2012 RECTE.CZ, s. r. o., IČO 61972690, se sídlem Matiční 730/3, 702 00 Ostrava,
  • navrhovatel – AUDIOSCAN, spol. s r.o., IČO 40615421, se sídlem Oldřichova 107/50, 128 00 Praha 2, v řízení před správním orgánem zastoupená na základě plné moci ze dne 2. 5. 2014 JUDr. Markem Bilejem, advokátem, KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., IČO 25711229, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezené obsahem návrhu ve veřejné zakázce „Iktové centrum nemocnice Třinec“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 30. 1. 2014 a uveřejněno dne 31. 1. 2014 pod ev. č. 376750 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 2. 2014 pod ev. č. 2014/S 024-037663, vydává toto

 usnesení

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – AUDIOSCAN, spol. s r.o., IČO 40615421, se sídlem Oldřichova 107/50, 128 00 Praha 2 – vzal dne 5. 6. 2014 svůj návrh ze dne 26. 5. 2014 zpět.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek (dále jen „Úřad“ a „zákon“), obdržel dne 26. 5. 2014 návrh navrhovatele – AUDIOSCAN, spol. s r.o., IČO 40615421, se sídlem Oldřichova 107/50, 128 00 Praha 2, v řízení před správním orgánem zastoupená na základě plné moci ze dne 2. 5. 2014 JUDr. Markem Bilejem, advokátem, KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., IČO 25711229, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, se sídlem Kaštanová 268, 739 61 Třinec, v řízení před správním orgánem zastoupená na základě plné moci ze dne 20. 6. 2012 RECTE.CZ, s. r. o., IČO 61972690, se sídlem Matiční 730/3, 702 00 Ostrava (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Iktové centrum nemocnice Třinec“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 30. 1. 2014 a uveřejněno dne 31. 1. 2014 pod ev. č. 376750 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 2. 2014 pod ev. č. 2014/S 024-037663 (dále jen „veřejná zakázka“). Součástí návrhu byl i návrh na vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona.

2. Dnem 26. 5. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou

o zadavatel,

o navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S438/2014/VZ-11462/2014/514/AŠu ze dne 2. 6. 2014. Usnesením č. j. ÚOHS-S438/2014/VZ-11675/2014/514/AŠu ze dne 2. 6. 2014 Úřad určil účastníkům řízení mimo jiného lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení.

5. Dne 5. 6. 2014 obdržel Úřad podání navrhovatele, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu ze dne 26. 5. 2014, a to v celém rozsahu.

6. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět.

7. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal podaný návrh zpět, a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, Úřad rozhodl o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. RECTE.CZ, s. r. o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava

2. JUDr. Marek Bilej, advokát, KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78, Praha 4

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz