číslo jednací: S471/2014/VZ-12659/2014/511/JNp

Instance I.
Věc Sanace kontaminovaných zemin projektu NOLO upravenou technologií linky ITD
Účastníci
  1. DIAMO, státní podnik
  2. Savaterra Oy
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 8. 7. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení 245 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S471/2014/VZ-12659/2014/511/JNp

 

18. června 2014

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 6. 6. 2014, na návrh ze dne 5. 6. 2014, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 47127 Stráž pod Ralskem,
  • navrhovatel – Savaterra Oy, IČO 1477650-4, se sídlem Ahjotie 21-23, 963 00 Rovaniemi, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 2. 6. 2014 JUDr. Milošem Fiedlerem, Ph.D., advokátem, IČO 66233275, se sídlem U Sluncové 666/12a, 186 00 Praha 8,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 47127 Stráž pod Ralskem – při zadávání veřejné zakázky „Sanace kontaminovaných zemin projektu NOLO upravenou technologií linky ITD“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – Savaterra Oy, IČO 1477650-4, se sídlem Ahjotie 21-23, 963 00 Rovaniemi, Finsko – ze dne 5. 6. 2013 se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

 

I. Zadávací řízení

1. Zadavatel – DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 47127 Stráž pod Ralskem (dále jen „zadavatel“) – podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájil dne 29. 10. 2013 zadávací řízení na veřejnou zakázku „Sanace kontaminovaných zemin projektu NOLO upravenou technologií linky ITD“ zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dne 12. 5. 2014 podal navrhovatel – Savaterra Oy, IČO 1477650-4, se sídlem Ahjotie 21-23, 963 00 Rovaniemi, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 2. 6. 2014 JUDr. Milošem Fiedlerem, Ph.D., advokátem, IČO 66233275, se sídlem U Sluncové 666/12a, 186 00 Praha 8 (dále jen „navrhovatel“) námitky proti použití jednacího řízení bez uveřejnění. Z předložených informací o veřejné zakázce vyplývá, že námitky byly zadavateli doručeny 13. 5. 2014. Po přezkoumání oprávněnosti námitek navrhovatele zadavatel těmto námitkám nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách obdržel navrhovatel dne 27. 5. 2014. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 5. 6. 2014 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

II. Obsah návrhu

3. Návrh navrhovatele ze dne 5. 6. 2014 směřuje proti použití jednacího řízení bez uveřejnění, neboť dle jeho názoru nejsou v tomto případě splněny zákonné podmínky pro využití tohoto druhu zadávacího řízení.

III. Řízení před správním orgánem

4. Dnem 6. 6. 2014, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení.

5. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

6. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S471/2014/VZ-12484/2014/511/JNp ze dne 13. 6. 2014.

7. Dne 13. 6. 2014 obdržel Úřad podání zadavatele, jehož obsahem bylo oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení podle § 84 odst. 4 zákona. Přílohou oznámení bylo rozhodnutí zadavatele o zrušení šetřené veřejné zakázky ze dne 13. 6. 2014. Zadavatel své rozhodnutí zdůvodňuje s odkazem na stanovisko Ministerstva financí, „které podle Smlouvy o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací č. 193/97 („ekologická smlouva)“ je oprávněno upravovat podmínky výběrového řízení, že nesouhlasí s použitím formy zadávacího řízení – jednací řízení bez uveřejnění.“

8. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

9. Z důvodu, že navrhovatel požadoval ve svém návrhu zrušení celého zadávací řízení, přičemž zadavatel přistoupil ke zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky, tedy úkonu, jehož zrušení požadoval navrhovatel v návrhu, stal se návrh navrhovatele zjevně bezpředmětným a Úřad rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 47127 Stráž pod Ralskem

2. JUDr. Miloš Fiedler, Ph.D., advokát, U Sluncové 666/12a, 186 00 Praha 8

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz