číslo jednací: S113/2013/VZ-2029/2014/512/PDr

zrušeno na základě rozhodnutí soudu

Instance I.
Věc Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro školské příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem
Účastníci
  1. Zlínský kraj
  2. BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 24. 6. 2014
Související rozhodnutí S113/2013/VZ-2029/2014/512/PDr
R38/2014/VZ-13244/2014/310/BRy
Dokumenty file icon dokument ke stažení 249 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S113/2013/VZ-2029/2014/512/PDr

 

29. ledna 2014

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 1.3.2013, na návrh ze dne 27.2.2013, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – Zlínský kraj, IČO 70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín,
  • navrhovatel – BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC spol. s r. o., IČO 26165007, se sídlem Olbrachtova 1589/1, 140 00 Praha-Krč, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 27.2.2013 Mgr. Tomášem Kaplanem, advokátem, se sídlem Římská 104/14, 120 00 Praha 2,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezených obsahem návrhu učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro školské příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem“, rozdělené na 4 části, zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 27.6.2012 a bylo uveřejněno dne 28.6.2012 pod evidenčním číslem zakázky 217788 a následně opraveno dne 3.8.2012 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 10.7.2012 pod evidenčním číslem 2012/S 130-216564, a jejíž zrušení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4.2.2013,

rozhodl takto:

 

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC spol. s r. o., IČO 26165007, se sídlem Olbrachtova 1589/1, 140 00 Praha-Krč – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 1.3.2013 návrh navrhovatele – BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC spol. s r. o., IČO 26165007, se sídlem Olbrachtova 1589/1, 140 00 Praha-Krč, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 27.2.2013 Mgr. Tomášem Kaplanem, advokátem, se sídlem Římská 104/14, 120 00 Praha 2 (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 27.2.2013 na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Zlínský kraj, IČO 70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro školské příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem“, rozdělené na 4 části, zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 27.6.2012 a bylo uveřejněno dne 28.6.2012 pod evidenčním číslem zakázky 217788 a následně opraveno dne 3.8.2012 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 10.7.2012 pod evidenčním číslem 2012/S 130-216564, a jejíž zrušení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4.2.2013 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Zadavatel se nechal v souladu s § 151 zákona zastoupit při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením společností RTS, a.s., IČO 25533843, se sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno.

3. Dnem 1.3.2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

4. Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

5. Dne 12.3.2013 Úřad obdržel stanovisko zadavatele k podanému návrhu ze dne 11.3.2013.

6. Úřad dne 19.3.2013 odeslal účastníkům řízení oznámení o zahájení správního řízení č. j. ÚOHS-S113/2013/VZ-4505/2013/512/PDr. K zajištění účelu správního řízení vydal dne 19.3.2013 Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S113/2013/VZ-4516/2013/512/PDr, ve kterém účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávnění navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, resp. vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Současně Úřad v bodu 3. tohoto usnesení určil navrhovateli lhůtu sedm dnů k provedení úkonu – doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona, ve výši 2 000 000 Kč.

7. Navrhovatel výše uvedené usnesení obdržel dne 19.3.2013.

8. Dne 26.3.2013 Úřad obdržel doplnění návrhu navrhovatele o doklad o složení kauce ve výši 100 000 Kč.

9. Úřad obdržel dne 3.4.2013 podání navrhovatele, jehož obsahem je rozklad proti bodu 3. výroku usnesení č. j. ÚOHS-S113/2013/VZ-4516/2013/512/PDr ze dne 19.3.2013. 

10. Navrhovatel v Úřadem stanovené lhůtě, ani později, jiný doklad o složení kauce nedodal.

11. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona náležitosti návrhu navrhovatele a rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

12. Návrh musí podle § 114 odst. 3 zákona vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

13. Podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel s podáním návrhu povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele, nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

14. Podle § 117a písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

15. Dne 1.3.2013 podal navrhovatel návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

16. Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce na účet Úřadu, a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, určil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S113/2013/VZ-4516/2013/512/PDr ze dne 19.3.2013 lhůtu k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona, ve výši 2 000 000 Kč, a to do sedmi dnů ode dne obdržení tohoto usnesení. Zároveň Úřad navrhovatele v odůvodnění usnesení upozornil na skutečnost, že jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem, Úřad podle § 117a písm. b) zákona zahájené správní řízení zastaví.

17. Shora citované usnesení Úřadu bylo navrhovateli doručeno dne 19.3.2013. Lhůta 7 dnů k doplnění návrhu o doklad o složení kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona marně uplynula dne 26.3.2013.

18. Navrhovatel doložil dne 26.3.2013 doklad o složení kauce pouze ve výši 100 000 Kč.

19. Úřad konstatuje, že navrhovatel nesložil kauci ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu s podáním návrhu, ani ve lhůtě stanovené Úřadem usnesením č. j. ÚOHS-S113/2013/VZ-4516/2013/512/PDr ze dne 19.3.2013. Navrhovatel tedy nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

20. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nesložil kauci v zákonem stanovené výši spolu s návrhem, ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem, rozhodl Úřad podle § 117a písm. b) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

2. Mgr. Tomáš Kaplan, advokát, Římská 104/14, 120 00 Praha 2

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz