číslo jednací: S618/2013/VZ-23857/2013/512/IHl

Instance I.
Věc Uzavření rámcové smlouvy na dodávky techneciových generátorů
Účastníci
  1. Nemocnice Na Homolce
  2. KC SOLID, spol. s r. o.
  3. LACOMED, spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 15. 5. 2014
Související rozhodnutí S618/2013/VZ-23857/2013/512/IHl
R6/2014/VZ-9644/2014/310/BRy
Dokumenty file icon dokument ke stažení 247 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S618/2013/VZ-23857/2013/512/IHl

 

19. 12. 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 9. 10. 2013, na návrh ze dne 7. 10. 2013, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – Nemocnice Na Homolce, IČO 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 – Motol,
  • navrhovatel – KC SOLID, spol. s r. o., IČO 61168840, se sídlem ul. Míru 16, 337 01 Rokycany,
  • vybraný uchazeč – LACOMED, spol. s r.o., IČO 46348875, se sídlem Vodárenská 699, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezených obsahem návrhu učiněných v podlimitní veřejné zakázce „Uzavření rámcové smlouvy na dodávky techneciových generátorů“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídky ze dne 16. 8. 2013, která byla zaslána zájemcům dne 16. 8. 2013 a uveřejněna na profilu zadavatele téhož dne,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – KC SOLID, spol. s r. o., IČO 61168840, se sídlem ul. Míru 16, 337 01 Rokycany – ze dne 7. 10. 2013 se stal zjevně bezpředmětným.

 

Odůvodnění

 

1. Zadavatel – Nemocnice Na Homolce, IČO 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 – Motol (dále jen „zadavatel“) – odeslal pěti zájemcům dne 16. 8. 2013 výzvu k podání nabídky z téhož dne na podlimitní veřejnou zakázku „Uzavření rámcové smlouvy na dodávky techneciových generátorů“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Dne 16. 8. 2013 zadavatel výzvu k podání nabídky uveřejnil rovněž na svém profilu.

2. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky radioaktivních generátorů pro přípravu radiofarmaka pro použití v humánní medicíně. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za dobu plnění 48 měsíců činí 2.880.500,- Kč bez DPH, tedy jde o podlimitní veřejnou zakázku.

3. Zadavatel dne 17. 9. 2013 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, kterou se stala nabídka uchazeče LACOMED, spol. s r.o., IČO 46348875, se sídlem Vodárenská 699, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou (dále jen „vybraný uchazeč“). Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zadavatel zveřejnil 17. 9. 2013 na svém profilu. Podáním ze dne 24. 9. 2013, které bylo zadavateli doručeno téhož dne, podal uchazeč KC SOLID, spol. s r. o., IČO 61168840, se sídlem ul. Míru 16, 337 01 Rokycany (dále jen „navrhovatel“) námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Navrhovatel především namítal, že vybraný uchazeč uskutečnil v roce 2011 a 2012 dodávky v hodnotě pod zadavatelem stanovenou minimální úrovní (3 plnění předmětu veřejné zakázky x 700.000,- Kč), tudíž nesplnil zadavatelem požadované technické kvalifikační předpoklady podle bodu 5.3 zadávací dokumentace. Tento uchazeč tak měl být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

4. Zadavatel o námitce rozhodl 1. 10. 2013 tak, že námitce nevyhověl. Rozhodnutí o nevyhovění námitce bylo navrhovateli doručeno 2. 10. 2013.

5. Navrhovatel poté podal dne 7. 10. 2013 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a návrh na nařízení předběžného opatření k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

6. Dne 9. 10. 2013, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeno správní řízení. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu 10. 10. 2013.

7. Účastníky správního řízení sp. zn. S618/2013/VZ podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel,

o vybraný uchazeč.

8. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S618/2013/VZ-19589/2013/512/IHl ze dne 10. 10. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S618/2013/VZ-20291/2013/512/IHl ze dne 23. 10. 2013 určil Úřad účastníkům řízení lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení a informovat Úřad o dalších případně provedených úkonech v zadávacím řízení. Usnesením č. j. ÚOHS-S618/2013/VZ-22549/2013/512/IHl z 20. 11. 2013 pak byla účastníkům řízení určena lhůta, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

9. Úřad rozhodnutím č. j. ÚOHS-S618/2013/VZ-20815/2013/512/IHl ze dne 23. 10. 2013 zamítl návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření. Navrhovatel proti tomuto rozhodnutí podal rozklad, o němž dosud nebylo orgánem druhého stupně rozhodnuto.

10. Dne 28. 11. 2013 obdržel Úřad oznámení od vybraného uchazeče, že mezi ním a zadavatelem byla uzavřena rámcová smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky. Informaci o uzavření rámcové kupní smlouvy potvrdil zadavatel dne 6. 12. 2013 a Úřadu zaslal kopii rámcové smlouvy uzavřené dne 27. 11. 2013.

Závěry Úřadu

11. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ z hlediska naplnění podmínek řízení a po zhodnocení všech podkladů, zejména týkajících se uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující skutečnosti.

12. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

13. Navrhovatel se svým návrhem domáhal zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 17. 9. 2013 a zrušení rozhodnutí zadavatele o námitce ze dne 1. 10. 2013.

14. K uvedenému Úřad uvádí, že podle § 118 odst. 1 zákona Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele, nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel dne 27. 11. 2013 uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem, Úřad uvádí, že již nelze uložit nápravné opatření spočívající ve zrušení jednotlivého úkonu zadavatele – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, resp. rozhodnutí o námitce. Výsledku řízení, kterého se navrhovatel svým návrhem domáhal, již nelze dosáhnout.

15. S ohledem na skutečnost, že zadavatel již uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem, Úřad konstatuje, že se návrh navrhovatele ze dne 7. 10. 2013 stal zjevně bezpředmětným. Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

v z. Mgr. Michal Kobza

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 – Motol

2. KC SOLID, spol. s r. o., ul. Míru 16, 337 01 Rokycany

3. LACOMED, spol. s r.o., Vodárenská 699, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou

 

 

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz