Rozhodnutí: S679/2013/VZ-24383/2013/513/KSt

Instance I.
Věc Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu
Účastníci
  1. Kraj Vysočina
  2. Strategic Consulting s. r. o.
  3. R MEDIA, spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 13. 6. 2014
Související rozhodnutí S679/2013/VZ-24383/2013/513/KSt
R12/2014/VZ-12215/2014/310/LKo
Dokumenty file icon dokument ke stažení 228 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S679/2013/VZ-24383/2013/513/KSt

 

19. prosince 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 30. 10. 2013 na návrh ze dne 29. 10. 2013, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 6. 11. 2013 KŠD LEGAL advokátní kancelář s. r. o., IČO 25711229, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4,
  • navrhovatel – Strategic Consulting s. r. o., IČO 25792920, se sídlem Pod Rapidem 10, 100 00 Praha 10 – Vinohrady,
  • vybraný uchazeč – R MEDIA, spol. s r. o., IČO 48112135, se sídlem Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8 – Karlín,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 20. 3. 2013 a uveřejněno dne 25. 3. 2013 pod ev. č. 346151, ve znění oprav uveřejněných ve dnech 30. 4. 2013 a 20. 6. 2013, a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 26. 3. 2013 pod ev. č. 2013/S 060-100870, ve znění oprav uveřejněných ve dnech 2. 5. 2013 a 22. 6. 2013,

vydává toto


usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – Strategic Consulting s. r. o., IČO 25792920, se sídlem Pod Rapidem 10, 100 00 Praha 10 – Vinohrady – ze dne 29. 10. 2013 se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

I. Zadávací řízení

1. Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 6. 11. 2013 KŠD LEGAL advokátní kancelář s. r. o., IČO 25711229, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 (dále jen „zadavatel“), odeslal dne 20. 3. 2013 do Věstníku veřejných zakázek a následně v něm uveřejnil dne 25. 3. 2013 pod ev. č. 346151, ve znění oprav uveřejněných dne 30. 4. 2013 a 20. 6. 2013, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejnil dne 26. 3. 2013 pod ev. č. 2013/S 060-100870, ve znění oprav uveřejněných ve dnech 2. 5. 2013 a 22. 6. 2013, oznámení otevřeného zadávacího řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Z protokolu o otevírání obálek ze dne 25. 6. 2013 vyplývá, že ve stanovené lhůtě podalo nabídku 7 uchazečů. Všechny nabídky splnily požadavky § 71 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

3. Z protokolu o posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek ze dne 3. 9. 2013 vyplývá, že hodnotící komise vyřadila z dalšího hodnocení 2 nabídky, mezi nimi i nabídku uchazeče Strategic Consulting s. r. o., IČO 25792920, se sídlem Pod Rapidem 10, 100 00 Praha 10 – Vinohrady (dále jen „navrhovatel“).

4. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 3. 9. 2013 vyplývá, že po posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečem R MEDIA, spol. s r. o., IČO 48112135, se sídlem Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8 – Karlín (dále jen „vybraný uchazeč“), jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější. O výběru nejvhodnější nabídky rozhodl zadavatel v souladu s doporučením hodnotící komise dne 24. 9. 2013 a uchazečům své rozhodnutí oznámil rovněž dne 24. 9. 2013.

5. Dále dne 24. 9. 2013 rozhodl zadavatel o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení. Rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení obdržel navrhovatel dne 27. 9. 2013.

6. Podáním ze dne 10. 10. 2013, které bylo zadavateli doručeno dne 11. 10. 2013, podal navrhovatel námitky proti rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení. Po přezkoumání oprávněnosti námitek navrhovatele zadavatel těmto nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách ze dne 17. 10. 2013 navrhovatel obdržel dne 22. 10. 2013. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 30. 10. 2013 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

7. Dnem 30. 10. 2013, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle § 113 zákona, ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu dne 31. 10. 2013.

8. Návrh navrhovatele ze dne 29. 10. 2013 směřuje proti rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení ze dne 24. 9. 2013. Navrhovatel se domnívá, že splnil všechny požadavky stanovené zadávací dokumentací, protože předložil jak vzorový návrh tištěného periodika a multimediálního obsahu splňující požadavky dle čl. 2.1 a 2.2 zadávací dokumentace, tak i doložil čestné prohlášení podle požadavku stanoveného zadavatelem v čl. 10.3 zadávací dokumentace. Dále navrhovatel uvedl, že z rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení je zřejmé, v čem konkrétně porušil zadávací podmínky. Navrhovatel proto navrhl, aby Úřad uložil zadavateli nápravné opatření podle § 118 zákona spočívající ve zrušení rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení ze dne 24. 9. 2013 a dalších navazujících úkonů.

II. Průběh správního řízení

9. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.
  • vybraný uchazeč.

10. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č. j. ÚOHS-S679/2013/VZ-21632/2013/513/KSt ze dne 7. 11. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S679/2013/VZ-22191/2013/513/KSt ze dne 20. 11. 2013 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

11. Na usnesení č. j. ÚOHS-S679/2013/VZ-22879/2013/513/KSt ze dne 26. 11. 2013, kterým Úřad vyzval zadavatele, aby mu určil konkrétní zdroje redakčních textů a fotomateriálů, ze kterých dle jeho názoru čerpal navrhovatel při vytvoření vzorového návrhu tištěného periodika, zadavatel odpověděl sdělením ze dne 29. 11. 2013.

12. Dne 10. 12. 2013 oznámil zadavatel Úřadu, že dne 9. 12. 2013 uzavřel s vybraným uchazečem smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky.

III. Závěry Úřadu

13. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ z hlediska naplnění podmínek řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

14. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

15. Jak uvedl Úřad výše, dne 10. 12. 2013 mu zadavatel oznámil, že dne 9. 12. 2013 uzavřel s vybraným uchazečem smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky. Přílohou oznámení zaslal zadavatel Úřadu kopii podepsané Smlouvy o dílo ze dne 9. 12. 2013, včetně jejich příloh.

16. Jak Úřad zjistil, zadavatel uveřejnil oznámení o zadání zakázky ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 12. 2013. Z Věstníku veřejných zakázek Úřad zjistil, že formulář k uveřejnění oznámení o zadání zakázky v Úředním věstníku Evropské unie byl odeslán dne 13. 12. 2013.

17. Dále Úřad zjistil, že zadavatel dne 10. 12. 2013 uveřejnil Smlouvu o dílo, včetně jejich příloh, na svém profilu.

18. S ohledem na skutečnost, že zadavatel uzavřel dne 9. 12. 2013 s vybraným uchazečem smlouvu na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, Úřad konstatuje, že se návrh navrhovatele na zrušení rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení ze dne 24. 9. 2013 stal zjevně bezpředmětným, neboť po uzavření smlouvy nelze o návrhu meritorně rozhodnout, resp. nelze zrušit úkon zadavatele, jak se navrhovatel ve svém návrhu domáhal.

19. K tomu Úřad rovněž uvádí, že uzavření smlouvy v zadávacím řízení, resp. zadání veřejné zakázky, je právní skutečnost, která odůvodňuje zastavení správního řízení a to podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu.

20. Na základě výše uvedených důvodů Úřad rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. KŠD LEGAL advokátní kancelář s. r. o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4

2. Strategic Consulting s. r. o., Pod Rapidem 10, 100 00 Praha 10 – Vinohrady

3. R MEDIA, spol. s r. o., Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8 – Karlín

 

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz