Rozhodnutí: S365/2014/VZ-8790/2014/524/ZKu

Instance I.
Věc Úpravna vody Zaječí – intenzifikace a rekonstrukce
Účastníci
  1. Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s.
  2. účastníci sdružení „Sdružení Úpravna vody Zaječí -
  3. STRABAG a. s.
  4. KUNST, spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 28. 5. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení 266 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S365/2014/VZ-8790/2014/524/ZKu

 

12. května 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 11. 4. 2014 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IČO 49455168, se sídlem Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 30. 10. 2013 společností RTS, a.s., IČO 25533843, se sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno,
  • navrhovatel – účastníci sdružení „Sdružení Úpravna vody Zaječí“

o STRABAG a.s., IČO 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,

o KUNST, spol. s r.o., IČO 19010591, se sídlem Palackého 1906, 753 01 Hranice – Hranice I – Město,

ve správním řízení zastoupeni na základě plné moci ze dne 10. 4. 2014 JUDr. Ivem Jandou PhD., advokátem, ev. č. ČAK 11146, White & Case (Europe) LLP, se sídlem Na Příkopě 8, 110 00 Praha 1,

ve věci veřejné zakázky „Úpravna vody Zaječí – intenzifikace a rekonstrukce“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 12. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 12. 2013 pod ev. č. 369954, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 19. 12. 2013 pod ev. č. 2013/S 246-427961,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – účastníci sdružení „Sdružení Úpravna vody Zaječí“ – STRABAG a.s., IČO 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, KUNST, spol. s r.o., IČO 19010591, se sídlem Palackého 1906, 753 01 Hranice – Hranice I – Město – vzal dne 22. 4. 2014 svůj návrh ze dne 11. 4. 2014 zpět.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 11. 4. 2014 návrh navrhovatele – účastníků sdružení „Sdružení Úpravna vody Zaječí“ – STRABAG a.s., IČO 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, KUNST, spol. s r.o., IČO 19010591, se sídlem Palackého 1906, 753 01 Hranice – Hranice I – Město, ve správním řízení zastoupeni JUDr. Ivem Jandou PhD., advokátem, ev. č. ČAK 11146, White & Case (Europe) LLP, se sídlem Na Příkopě 8, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele – Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IČO 49455168, se sídlem Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 30. 10. 2013 společností RTS, a.s., IČO 25533843, se sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Úpravna vody Zaječí – intenzifikace a rekonstrukce“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 12. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 12. 2013 pod ev. č. 369954, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 19. 12. 2013 pod ev. č. 2013/S 246-427961.

2. Současně s návrhem na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele navrhovatel požádal o vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona s tím, aby Úřad pozastavil zadávací řízení.

3. Dnem 11. 4. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

4. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

5. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S365/2014/VZ-8224/2014/524/ZKu ze dne 17. 4. 2014. Úřad dále navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S365/2014/VZ-8270/2014/524/ZKu z téhož dne stanovil lhůtu k předložení kopie smlouvy o sdružení uzavřené dne 30. 12. 2013 a k doložení plné moci podepsané osobou oprávněnou jednat jménem navrhovatele ve správním řízení, v případě, že hodlá být ve správním řízení zastoupen.

6. Dne 22. 4. 2014 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 11. 4. 2014, včetně zpětvzetí návrhu na nařízení předběžného opatření.

7. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

8. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal dne 22. 4. 2014 svůj návrh ze dne 11. 4. 2014 v celém rozsahu zpět (tj. včetně návrhu na nařízení předběžného opatření), rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží:

1. RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno

2. JUDr. Ivo Janda PhD., advokát, White & Case (Europe) LLP, Na Příkopě 8, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz