číslo jednací: S681/2013/VZ-8756/2014/524/MLi

Instance I.
Věc Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Děčínsko
Účastníci
  1. Ústecký kraj
  2. BusLine a.s.
  3. BDS-BUS, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 21. 5. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení 247 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S681/2013/VZ-8756/2014/524/MLi

 

29. dubna 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 1. 11. 2013, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Ústecký kraj, IČO 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 18. 11. 2013 JUDr. Karlem Muzikářem, LL.M. (C.J.), advokátem, ev. č. ČAK 8185, WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář, se sídlem Křížovnické náměstí 193/2, 110 00 Praha 1,
  • navrhovatel – BusLine a.s., IČO 28360010, se sídlem Na Rovinkách 211, 513 21 Semily, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 20. 9. 2013 Mgr. Jiřím Hoňkem, advokátem, ev. č. ČAK 04726, Advokátní kancelář Pásek, Honěk & Partners, s.r.o., se sídlem Opletalova 1284/37, 110 00 Praha 1,
  • vybraný uchazeč – BDS-BUS, s.r.o., IČO 25302078, se sídlem Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 27. 11. 2013 Mgr. Pavlem Kroupou, advokátem, ev. č. ČAK 12276, KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno,

ve věci veřejné zakázky „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Děčínsko“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 22. 5. 2013 pod ev. č. 349960, ve znění oprav odeslaných k uveřejnění dne 4. 6. 2013, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 25. 5. 2013, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 6. 6. 2013 pod ev. č. 2013/S 108-184729,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – BusLine a.s., IČO 28360010, se sídlem Na Rovinkách 211, 513 21 Semily – vzal dne 23. 4. 2014 svůj návrh ze dne 1. 11. 2013 zpět.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 1. 11. 2013 návrh navrhovatele – BusLine a.s., IČO 28360010, se sídlem Na Rovinkách 211, 513 21 Semily, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 20. 9. 2013 Mgr. Jiřím Hoňkem, advokátem, ev. č. ČAK 04726, Advokátní kancelář Pásek, Honěk & Partners, s.r.o., se sídlem Opletalova 1284/37, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele – Ústecký kraj, IČO 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 18. 11. 2013 JUDr. Karlem Muzikářem, LL.M. (C.J.), advokátem, ev. č. ČAK 8185, WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář, se sídlem Křížovnické náměstí 193/2, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Děčínsko“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 22. 5. 2013 pod ev. č. 349960, ve znění oprav odeslaných k uveřejnění dne 4. 6. 2013, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 25. 5. 2013, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 6. 6. 2013 pod ev. č. 2013/S 108-184729.

2. Dnem 1. 11. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel
  • vybraný uchazeč – BDS-BUS, s.r.o., IČO 25302078, se sídlem Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 27. 11. 2013 Mgr. Pavlem Kroupou, advokátem, ev. č. ČAK 12276, KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno (dále jen „vybraný uchazeč“).

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S681/2013/VZ-21414/2013/524/MLi ze dne 4. 11. 2013. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S681/2013/VZ-21608/2013/524/MLi ze dne 7. 11. 2013 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Citovaným usnesením rovněž Úřad stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o veřejné zakázce podle § 17 písm. w) zákona, pořízené v souvislosti s provedenými úkony. Dne 11. 11. 2013 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S681/2013/VZ-21965/2013/524/MLi, kterým bylo rozhodnuto o vydání předběžného opatření spočívajícího v uložení zákazu uzavření smlouvy.

5. Dne 23. 4. 2014 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 1. 11. 2013.

6. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

7. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal dne 23. 4. 2014 svůj návrh ze dne 1. 11. 2013 zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. JUDr. Karel Muzikář, LL.M. (C.J.), WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář, Křížovnické náměstí 193/2, 110 00 Praha 1

2. Mgr. Jiří Honěk, Advokátní kancelář Pásek, Honěk & Partners, s.r.o., Opletalova 1284/37, 110 00 Praha 1

3. Mgr. Pavel Kroupa, KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o., Jakubská 121/1, 602 00 Brno

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz