číslo jednací: S403/2013/VZ-7941/2014/513/RNi

Instance I.
Věc Průběžná – Švehlova
Účastníci
  1. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
  2. KLEMENT a.s.
  3. Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r. o.
  4. EUROVIA CS, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 10. 5. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení 246 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S403/2013/VZ-7941/2014/513/RNi

 

23. dubna 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 21. 6. 2013 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 9. 1. 2013 Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý s.r.o., IČO 24827452, se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3,
  • navrhovatel –

o KLEMENT a.s., IČO 25016695, se sídlem Řehlovice – Hliňany 18, 403 13 Ústí nad Labem, a

o Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r. o., IČO 60319038, se sídlem Kojetínská 3109/73a, 750 02 Přerov I – Město,

které za účelem podání společné nabídky uzavřely dne 20. 3. 2013 smlouvu o sdružení, ve správním řízení zastoupeny na základě plné moci ze dne 21. 6. 2013 Advokátní kanceláří MT Legal s.r.o., IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno,

  • vybraný uchazeč – EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „RTT Průběžná – Švehlova“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 12. 2. 2013 a uveřejněno dne 13. 2. 2013 pod ev. č. 345542, ve znění oprav ze dne 15. 2. 2013, ze dne 4. 3. 2013, ze dne 28. 3. 2013, ze dne 29. 3. 2013 a ze dne 8. 4. 2013 a v  Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 15. 2. 2013 pod ev. č. 2013/S 033-052480, ve znění oprav ze dne 19. 2. 2013, ze dne 7. 3. 2013, ze dne 29. 3. 2013, ze dne 3. 4. 2013 a ze dne 11. 4. 2013,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – KLEMENT a.s., IČO 25016695, se sídlem Řehlovice – Hliňany 18, 403 13 Ústí nad Labem, a Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r. o., IČO 60319038, se sídlem Kojetínská 3109/73a, 750 02 Přerov I – Město, které za účelem podání společné nabídky uzavřely dne 20. 3. 2013 smlouvu o sdružení – vzal svůj návrh ze dne 21. 6. 2013 zpět.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 21. 6. 2013 návrh navrhovatele – KLEMENT a.s., IČO 25016695, se sídlem Řehlovice – Hliňany 18, 403 13 Ústí nad Labem, a Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r. o., IČO 60319038, se sídlem Kojetínská 3109/73a, 750 02 Přerov I – Město, které za účelem podání společné nabídky uzavřely dne 20. 3. 2013 smlouvu o sdružení, ve správním řízení zastoupeny na základě plné moci ze dne 21. 6. 2013 Advokátní kanceláří MT Legal s.r.o., IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 9. 1. 2013 Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý s.r.o., IČO 24827452, se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „RTT Průběžná – Švehlova“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 12. 2. 2013 a uveřejněno dne 13. 2. 2013 pod ev. č. 345542, ve znění oprav ze dne 15. 2. 2013, ze dne 4. 3. 2013, ze dne 28. 3. 2013, ze dne 29. 3. 2013 a ze dne 8. 4. 2013 a v  Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 15. 2. 2013 pod ev. č. 2013/S 033-052480, ve znění oprav ze dne 19. 2. 2013, ze dne 7. 3. 2013, ze dne 29. 3. 2013, ze dne 3. 4. 2013 a ze dne 11. 4. 2013.

2. Dnem 21. 6. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný uchazeč – EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č. j. ÚOHS-S403/2013/VZ-12367/2013/513/ZKy dne 4. 7. 2013. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S403/2013/VZ-12546/2013/513/ZKy z téhož dne stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit své stanovisko v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Uvedeným usnesením Úřad rovněž stanovil navrhovateli lhůtu k provedení úkonů – doplnění návrhu o doklad složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona.

5. Dne 9. 7. 2013 obdržel Úřad od navrhovatele potvrzení z téhož dne o složení kauce.

6. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S403/2013/VZ-13729/2013/513/ZKy ze dne 22. 7. 2013 nařídil Úřad na návrh navrhovatele ze dne 21. 6. 2013 předběžné opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona, kterým zadavateli uložil zákaz uzavřít v předmětném zadávacím řízení smlouvu.

7. Dne 10. 4. 2014 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 21. 6. 2013.

8. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

9. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý s.r.o., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3

2. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno

3. EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz