Rozhodnutí: S324/2013/VZ-13662/2013/522/JCh

Instance I.
Věc Zajištění realizace mediální kampaně
Účastníci
  1. Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace
  2. Integra, spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 24. 2. 2014
Související rozhodnutí S324/2013/VZ-13662/2013/522/JCh
R260/2013/VZ-3741/2014/310/TNo
Dokumenty file icon dokument ke stažení  B

 

Č. j.:ÚOHS-S324/2013/VZ-13662/2013/522/JCh

 

Brno 14. srpna 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 24. 5. 2013 na návrh, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace, IČO 00022179, se sídlem Weilova 1271/6, 102 00 Praha 15,
  • navrhovatel – Integra, spol. s r. o., IČO 54312672, se sídlem Na Pankráci 30/1618, 140 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci JUDr. Michalem Chrůmou, Ph.D., advokátem, IČO 66246369, se sídlem Hradešínská 977/5, 101 00 Praha,

ve věci části A veřejné zakázky „Zajištění realizace mediální kampaně“, jejíž oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 20. 12. 2012 a bylo uveřejněno dne 21. 12. 2012 pod ev. č. 225093 ve znění ze dne 25. 2. 2013 a dne 23. 4. 2013 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 27. 12. 2012 pod evidenčním číslem 2012/S 248-411068, rozhodl takto:

 

Správní řízení se podle § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Integra, spol. s r. o., IČO 54312672, se sídlem Na Pankráci 30/1618, 140 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci JUDr. Michalem Chrůmou, Ph.D., advokátem, IČO 66246369, se sídlem Hradešínská 977/5, 101 00 Praha – nedoručil stejnopis návrhu zadavateli ve lhůtách podle § 114 odst. 4 citovaného zákona.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 24. 5. 2013 návrh společnosti Integra, spol. s r. o., IČO 54312672, se sídlem Na Pankráci 30/1618, 140 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci JUDr. Michalem Chrůmou, Ph.D., advokátem, IČO 66246369, se sídlem Hradešínská 977/5, 101 00 Praha (dále jen „navrhovatel“), z téhož dne na přezkoumání úkonů zadavatele – Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace, IČO 00022179, se sídlem Weilova 1271/6, 102 00 Praha 15 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání části A veřejné zakázky „Zajištění realizace mediální kampaně“, jejíž oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 20. 12. 2012 a bylo uveřejněno dne 21. 12. 2012 pod ev. č. 225093 ve znění ze dne 25. 2. 2013 a dne 23. 4. 2013 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 27. 12. 2012 pod evidenčním číslem 2012/S 248-411068 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dne 6. 5. 2012 podal navrhovatel zadavateli písemně námitky ze dne 3. 5. 2013 proti zrušení zadávacího řízení zadavatelem, ve kterých navrhovatel namítá, že zadavatel zrušil zadávací řízení v rozporu se zákonem, když jako důvod zrušení zadávacího řízení uvedl, že hodnotící kritérium B, vlastní návrh řešení, a jeho dílčí subkritéria jsou natolik subjektivního charakteru, že umožňují nepřezkoumatelné provedení hodnocení nabídek. Po přezkoumání oprávněnosti námitek zadavatel tyto námitky odmítl se zdůvodněním, že zadávací řízení bylo zrušeno z důvodu nesprávně stanoveného způsobu hodnocení nabídek, které vylučuje dodržení zásad uvedených v § 6 zákona. Bez nově zvoleného způsobu hodnocení zadavatele, které by odstranilo nejasnosti ve způsobu hodnocení, minimalizovalo použití subjektivního způsobu hodnocení, a zejména bez jednoznačného a přezkoumatelného popisu přidělování bodů jednotlivým nabídkám, který by byl závazný pro všechny členy hodnotící komise, nelze podle zadavatele transparentním a přezkoumatelným způsobem provést hodnocení nabídek. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 24. 5. 2013 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu.

Průběh správního řízení

3. Dnem 24. 5. 2013, kdy Úřad obdržel uvedený návrh z téhož dne, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

4. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel

5. Dokumentaci o veřejné zakázce obdržel Úřad dne 14. 6. 2013.

6. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S324/2013/VZ-10309/2013/522/JCh ze dne 5. 6. 2013. Zároveň jim usnesením č. j. ÚOHS-S324/2013/VZ-10310/2013/522/JCh ze dne 5. 6. 2013 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Dále Úřad zadavateli usnesením č. j. ÚOHS-S324/2013/VZ-11650/2013/522/JCh ze dne 24. 6. 2013 stanovil lhůtu k provedení úkonu – zaslání stanoviska, zda obdržel elektronickou poštou návrh navrhovatele ze dne 24. 5. 2013, který navrhovatel podle svého sdělení odeslal elektronickou poštou zadavateli téhož dne. Navrhovateli stanovil Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S324/2013/VZ-11649/2013/522/JCh ze dne 24. 6. 2013 lhůtu, mj. k prokázání doručení stejnopisu návrhu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele.

Vyjádření navrhovatele

7. Úřad obdržel dne 18. 6. 2013 vyjádření navrhovatele ze dne 17. 6. 2013, ve kterém navrhovatel uvádí, že návrh na zahájení řízení byl Úřadu i zadavateli doručen dne 24. 5. 2013 elektronickou poštou s elektronicky ověřeným podpisem právního zástupce navrhovatele. Přílohou vyjádření navrhovatele je scan elektronické zprávy ze dne 24. 5. 2013, kterou je návrh navrhovatele na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele doručován na elektronickou adresu sekretariat@nuov.cz.

Vyjádření zadavatele

8. Úřad obdržel dne 12. 6. 2013 vyjádření zadavatele ze dne 10. 6. 2013, ve kterém zadavatel uvádí, že ke dni 7. 6. 2013 návrh navrhovatele neobdržel.

9. Dne 14. 6. 2013 obdržel Úřad vyjádření zadavatele ze dne 12. 6. 2013 spolu s dokumentací o zadání předmětné veřejné zakázky, ve kterém zadavatel uvádí, že mu byl dne 7. 6. 2013 doručen návrh navrhovatele na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

10. Dne 1. 7. 2013 obdržel Úřad vyjádření zadavatele ze dne 28. 6. 2013, ve kterém zadavatel uvádí, že elektronická adresa sekretariat@nuov.cz, na kterou navrhovatel údajně zaslal kopii návrhu na zahájení správního řízení zadavateli, je prokazatelně neplatná a na tuto adresu po prověření v datovém rozhraní nebylo prokazatelně nic doručeno. Podle zadavatele byla uvedená elektronická adresa platná do 30. 6. 2011, kdy došlo ke sloučení tří příspěvkových organizací a změně názvu.

Závěry Úřadu

11. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona náležitosti návrhu včetně dodržení lhůt pro jeho podání a na základě zjištěných skutečností rozhodl o zastavení řízení, neboť navrhovatel neprokázal, že by doručil návrh zadavateli ve lhůtách stanovených v § 114 odst. 4 zákona. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

12. Podle § 114 odst. 4 věty první zákona musí být návrh doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.

13. Podle § 117a písm. c) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 114 odst. 4 nebo 5 zákona.

14. V šetřeném případě podal navrhovatel dopisem ze dne 3. 5. 2013 námitky proti zadávacím podmínkám podle § 110 odst. 3 zákona. Zadavatel námitkám navrhovatele rozhodnutím ze dne 14. 5. 2013 nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách bylo navrhovateli doručeno dne 15.5. 2013. Lhůta pro doručení návrhu Úřadu a zadavateli tedy uplynula dne 27. 5. 2013.

15. Z předložené dokumentace o veřejné zakázce a z vyjádření zadavatele a navrhovatele vyplývá, že dochází k rozporu mezi tvrzením zadavatele a navrhovatele o doručení návrhu navrhovatele na přezkoumání úkonů zadavatele zadavateli ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona. Navrhovatel uvádí, že odeslal návrh elektronickou poštou dne 24. 5. 2013 na elektronickou adresu zadavatele sekretariat@nuov.cz, přikládá scan elektronické zprávy ze dne 24. 5. 2013. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 28. 6. 3013 uvádí, že elektronická adresa  sekretariat@nuov.cz, na kterou navrhovatel údajně zaslal kopii návrhu na zahájení správního řízení zadavateli dne 24. 5. 2013, je prokazatelně neplatná a na tuto adresu po prověření v datovém rozhraní nebylo prokazatelně nic doručeno.

16. Úřad ve věci uvádí, že komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem upravuje § 148 zákona, který v odstavci 2 ponechává volbu prostředků pro doručování na účastnících zadávacího řízení. Při volbě těchto prostředků by zadavatel i dodavatel měli přihlédnout nejen ke spolehlivosti a rychlosti zvoleného způsobu doručování, ale také k tomu, že v případě sporu ponese důkazní břemeno doručení odesílající strana. Nelze totiž požadovat po straně příjemce elektronické pošty, aby prokázala, že jí tato pošta nebyla doručena. Takový postup by byl projevem tzv. negativní teorie důkazní, kterou je třeba v zásadě odmítnout, neboť nelze dokazovat něco, co neexistuje. Tento názor podporuje i judikatura Nejvyššího správního soudu, např. ve věci sp. zn. 1 Afs 30/2012.

17. V daném případě použil navrhovatel k doručení návrhu zadavateli elektronickou poštu. Jako adresu pro doručení však nezvolil elektronickou adresu uvedenou ve Věstníku veřejných zakázek jako kontaktní adresa zadavatele, tedy cpsconsulting@cpsconsulting.cz, ale zvolil elektronickou adresu sekretariat@nuov.cz, která je podle vyjádření zadavatele ze dne 28. 6. 2013 prokazatelně neplatná.

18. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 28. 6. 2013 mj. uvádí, že elektronická adresa sekretariat@nuov.cz byla platná pouze do 30. 6. 2011, kdy došlo rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke sloučení tří příspěvkových organizací a ke změně názvu.

19. Jak Úřad zjistil, na internetových stránkách www.nuov.cz je uvedena informace, že tyto stránky nejsou od roku 2012 aktualizovány, neboť došlo s platností od 1. 7. 2011 ke sloučení tří organizací, přímo podřízených Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, a to Národního ústavu odborného vzdělávání, Výzkumného ústavu pedagogického v Praze a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství, přičemž na aktuální domovské internetové stránce zadavatele www.nuv.cz. je jako kontakt uvedena elektronická adresa sekretariat@nuv.cz.

20. Prostý scan elektronické zprávy odesílané na adresu sekretariat@nuov.cz, který navrhovatel předložil v příloze svého vyjádření ze dne 17. 6. 2013, tak nelze s přihlédnutím k výše uvedeným okolnostem, a to zejména k faktu, že zadavatel doručení návrhu na uvedenou elektronickou adresu rozporuje, a k Úřadem ověřené skutečnosti, že kontaktní adresa sekretariat@nuov.cz je uvedená na neaktuální doméně www.nuov.cz, posuzovat jako doklad o doručení návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele zadavateli, neboť tento doklad samotné doručení uvedené písemnosti neprokazuje.

21. Jak vyplývá z výše uvedeného, navrhovateli se nepodařilo prokázat doručení stejnopisu návrhu zadavateli ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona, tj. do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl, Úřad tedy považuje návrh za nedoručený zadavateli ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona.

22. Úřad uvádí, že navrhovatel nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, neboť podle § 114 odst. 4 zákona musí být návrh doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl. Z uvedeného vyplývá, že příslušný návrh musí být doručen v zákonem stanovené lhůtě na obě zákonem určená místa. V daném případě nebyl návrh na přezkoumání úkonů zadavatele doručen zadavateli ve stanovené lhůtě.

23. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nedoručil návrh zadavateli ve lhůtě stanovené v § 114 odst. 4 zákona, Úřad rozhodl o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad j předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 15

2. JUDr. Michal Chrůma, Ph.D., advokát, Hradešínská 977/5, 101 00 Praha

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz