Rozhodnutí: S103/2014/VZ-5215/2014/524/MKd

Instance I.
Věc Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 – 8,175 Plzeň – Žatec (Třemošná
Účastníci
  1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  2. Sdružení Třemošná
  3. Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r. o.
  4. Železničné stavby, a.s. Košice
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 29. 3. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení 270 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S103/2014/VZ-5215/2014/524/MKd

 

12. března 2014

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 7. 2. 2014, na návrh ze dne 5. 2. 2014, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
  • navrhovatel – účastníci sdružení „Sdružení Třemošná“

o Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r. o., IČO 60319038, se sídlem Kojetínská 3109/73a, 750 02 Přerov – Přerov I – Město,

o Železničné stavby, a.s. Košice, IČO 31714421, se sídlem Južná trieda 66, 040 01 Košice, Slovenská republika,

kteří dne 13. 11. 2013 uzavřeli smlouvu o sdružení, ve správním řízení oba zastoupeni na základě plných mocí ze dne 12. 2. 2014 JUDr. Martinem Svobodou, Ph.D., advokátem, ev. č. ČAK 11342, se sídlem Koliště 7, 602 00 Brno,

ve věci veřejné zakázky „Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 – 8,175 Plzeň – Žatec (Třemošná)“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 28. 8. 2013 pod ev. č. 365156, ve znění oprav uveřejněných dne 24. 9. 2013, 4. 10. 2013 a 5. 11. 2013, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 30. 8. 2013 pod ev. č. 2013/S 168-292176, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 26. 9. 2013, 9. 10. 2013 a 7. 11. 2013,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – účastníci sdružení „Sdružení Třemošná“ - Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r. o., IČO 60319038, se sídlem Kojetínská 3109/73a, 750 02 Přerov – Přerov I – Město, a Železničné stavby, a.s. Košice, IČO 31714421, se sídlem Južná trieda 66, 040 01 Košice, Slovenská republika, kteří dne 13. 11. 2013 uzavřeli smlouvu o sdružení – vzal dne 7. 3. 2014 svůj návrh ze dne 5. 2. 2014 zpět.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 7. 2. 2014 návrh navrhovatele – účastníků sdružení „Sdružení Třemošná“ – Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r. o., IČO 60319038, se sídlem Kojetínská 3109/73a, 750 02 Přerov – Přerov I – Město, a Železničné stavby, a.s. Košice, IČO 31714421, se sídlem Južná trieda 66, 040 01 Košice, Slovenská republika, kteří dne 13. 11. 2013 uzavřeli smlouvu o sdružení, ve správním řízení oba zastoupeni na základě plných mocí ze dne 12. 2. 2014 JUDr. Martinem Svobodou, Ph.D., advokátem, ev. č. ČAK  11342, se sídlem Koliště 7, 602 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 – 8,175 Plzeň – Žatec (Třemošná)“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 28. 8. 2013 pod ev. č. 365156, ve znění oprav uveřejněných dne 24. 9. 2013, 4. 10. 2013 a 5. 11. 2013, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 30. 8. 2013 pod ev. č. 2013/S 168-292176, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 26. 9. 2013, 9. 10. 2013 a 7. 11. 2013.

2. Současně s návrhem na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele navrhovatel požádal o vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona s tím, aby Úřad zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

3. Dnem 7. 2. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

4. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

5. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S103/2014/VZ-2995/2014/524/MKd ze dne 11. 2. 2014. Úřad dále navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S103/2014/VZ-3053/2014/MKd ze dne 11. 2. 2014 určil lhůtu k provedení úkonu – určení společného zmocněnce pro účely usnadnění průběhu správního řízení. Úřad dále navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S103/2014/VZ-3532/2014/524/MKd ze dne 17. 2. 2014 určil lhůtu k provedení úkonu – doplnění náležitosti návrhu o doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona. Usnesením č. j. ÚOHS-S103/2014/VZ-4293/2014/524/MKd ze dne 26. 2. 2014 Úřad prodloužil navrhovateli na základě jeho žádosti lhůtu k provedení úkonu – doplnění náležitosti návrhu o doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

6. Dne 7. 3. 2014 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 5. 2. 2014, včetně zpětvzetí návrhu na nařízení předběžného opatření.

7. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

8. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal dne 7. 3. 2014 svůj návrh ze dne 5. 2. 2014 v celém rozsahu zpět (tj. včetně návrhu na nařízení předběžného opatření), rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město,

2. JUDr. Martin Svoboda, Ph.D., advokát, Koliště 7, 602 00 Brno

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz