Rozhodnutí: S128/2014/VZ-4960/2014/514/ZČa

Instance I.
Věc ÚP ČR Liberec – Dodavatel rekonstrukce
Účastníci
  1. Česká republika – Úřad práce ČR
  2. Storing spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 28. 3. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení 240 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S128/2014/VZ-4960/2014/514/ZČa

 

11.3.2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 13. 2. 2014 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Úřad práce ČR, IČO 72496991, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 12 800 Praha 2,
  • navrhovatel – Storing spol. s r.o., IČO 25410482, se sídlem V Horkách 94/5, 46 007 Liberec 9, v řízení před správním orgánem zastoupená na základě plné moci ze dne 28. 1. 2014 JUDr. Vladimírem Töglem, advokátem, ev. č. ČAK 04993, se sídlem Ostrovského 253/3, 150  00 Praha 5,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „ÚP ČR Liberec – Dodavatel rekonstrukce“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 2. 12. 2013 a uveřejněno dne 3. 12. 2013 pod ev. č. 360098, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 12. 2013 pod ev. č. 2013/S 235-407050, vydává toto:

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – Storing spol. s r.o., IČO 25410482, se sídlem V Horkách 94/5, 46 007 Liberec 9 – ze dne 13. 2. 2014 se stal zjevně bezpředmětným.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 13. 2. 2014 návrh navrhovatele – Storing spol. s r.o., IČO 25410482, se sídlem V Horkách 94/5, 46 007 Liberec 9, v řízení před správním orgánem zastoupená na základě plné moci ze dne 28. 1. 2014 JUDr. Vladimírem Töglem, advokátem, ev. č. ČAK 04993, se sídlem Ostrovského 253/3, 150  00 Praha 5 (dále jen „Storing spol. s r.o.“ nebo „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Úřad práce ČR, IČO 72496991, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 12 800 Praha 2 (dále jen „zadavatel“), učiněných při zadávání veřejné zakázky „ÚP ČR Liberec – Dodavatel rekonstrukce“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 2. 12. 2013 a uveřejněno dne 3. 12. 2013 pod ev. č. 360098, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 12. 2013 pod ev. č. 2013/S 235-407050 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 13. 2. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S128/2014/VZ-3859/2014/514/ZČa ze dne 21. 2. 2014. Usnesením č. j. ÚOHS-S128/2014/VZ-3862/2014/514/ZČa z téhož dne stanovil účastníkům lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a vyjádřit v řízení své stanovisko. Zadavateli byla usnesením dále stanovena lhůta k podání informace o dalších úkonech, které provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení. Uvedeným usnesením Úřad rovněž stanovil zadavateli lhůtu k zaslání smlouvy uzavřené v šetřené veřejné zakázce.

5. Úřad v šetřené věci uvádí, že správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele bylo zahájeno dne 13. 2. 2014 na základě návrhu navrhovatele, ve kterém se navrhovatel domáhal, aby Úřad uložil nápravné opatření tím, že zruší zadávací řízení a zároveň navrhoval vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona.

6. Dne 4. 3. 2014 bylo Úřadu doručeno rozhodnutí o zrušení předmětné veřejné zakázky zadavatelem ze dne 3. 3. 2014. Oznámení o zrušení zadávacího řízení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 3. 3. 2014 a uveřejněno dne 4. 3. 2014 pod ev. č. 361469.

7. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žádost se stala zjevně bezpředmětnou.

8. S ohledem na skutečnost, že zadavatel zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku zrušil a nelze dál dosáhnout výsledku řízení, kterého se navrhovatel domáhal, Úřad konstatuje, že se návrh („žádost“ v terminologii správního řádu) stal zjevně bezpředmětným.

9. Úřad vzhledem k výše uvedenému rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

 Poučení

 

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. JUDr. Vladimír Tögel, advokát, Ostrovského 253/3, 150  00 Praha 5

2. Česká republika – Úřad práce ČR, Karlovo náměstí 1359/1, 12 800 Praha 2

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz