číslo jednací: S173/2009-9863/2009/520/ABr

Instance I.
Věc Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ – Minoritský klášter ve Stříbře, Věž kostela Všech Svatých
Účastníci
  1. město Stříbro
  2. MPA stavební spol. s r. o.
  3. TAZATA, spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí individuální výjimka nepovolena
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 10. 9. 2009
Dokumenty file icon dokument ke stažení 212 KB

 

Č. j. ÚOHS-S173/2009-9863/2009/520/ABr

V Brně dne 19. srpna 2009

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 1.7.2009 na návrh ze dne 26.6.2009, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – město Stříbro, IČ 00260177, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro, zastoupené Mgr. Miroslavem Nenutilem, starostou,
  • navrhovatel – MPA stavební spol. s r. o., IČ 25226801, Na Vinici 1333, 349 01 Stříbro, za niž jedná Zdeněk Krejčí, jednatel,
  • vybraný uchazeč – TAZATA, spol. s r. o., IČ 18251129, Soběslavova 214, 349 01 Stříbro, za niž jedná Petr Takáč, jednatel,

 

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ – Minoritský klášter ve Stříbře, Věž kostela Všech Svatých“ v části 1. „Minoritský klášter ve Stříbře“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 14.4.2009 pod evidenčním číslem 60030124,

 

rozhodl takto:

I.

 

Zadavatel – město Stříbro, IČ 00260177, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro – nedodržel postup stanovený v ustanovení § 44 odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť v zadávací dokumentaci nevymezil předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek, když nepředložil výkaz výměr na pět položek části 1. veřejné zakázky, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

 

Jako opatření k nápravě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 citovaného zákona ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ – Minoritský klášter ve Stříbře, Věž kostela Všech Svatých“ v části 1. „Minoritský klášter ve Stříbře“.

 

II.

 

Zadavatel – město Stříbro, IČ 00260177, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro – nedodržel postup stanovený v ustanovení § 76 odst. 1 a 6 cit. zákona, když nevyloučil z účasti v zadávacím řízení uchazeče MPA stavební spol. s r. o., IČ 25226801, Na Vinici 1333, 349 01 Stříbro, jehož nabídka nesplňovala požadavky zadavatele z hlediska kvality materiálu, přičemž tento postup podstatně neovlivnil výběr nejvhodnější nabídky.

 

III.

 

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli městu Stříbro, IČ 00260177, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro, ukládá:

 

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,-- Kč (třicet tisíc korun českých).

 

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 1730950001.

 

Odůvodnění

 

Město Stříbro, 00260177, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro, zastoupené Mgr. Miroslavem Nenutilem, starostou (dále jen „zadavatel“), uveřejnilo podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v informačním systému o veřejných zakázkách dne  14.4.2009 pod ev. č. 60030124 oznámení otevřeného řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ – Minoritský klášter ve Stříbře, Věž kostela Všech Svatých“.

 

Ze zadávací dokumentace vyplývá, že předmětná veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí „Minoritský klášter ve Stříbře“ a „Věž kostela Všech Svatých“. V zadávací dokumentaci v bodě 7. Požadavek na jednotný způsob zpracování nabídky zadavatel uvedl, že „zakázka bude plněna po částech, nabídky mohou být podávány jak pro jednotlivé části zakázky, tak pro celou zakázku vcelku; v tom případě však musí být nabídka členěna na jednotlivé části tak, aby jednotlivé části mohly být samostatně hodnoceny. Na každou část zakázky bude uzavřena samostatná smlouva“.

 

Dopisem ze dne 29.4.2009 zaslaným dodavatelům zadavatel upřesnil část 1. veřejné zakázky „Minoritský klášter ve Stříbře“ tak, že v soupisu stavebních prací, ve výkazu výměr položky 720 - zdravotnická instalace, 730 – ústřední vytápění, M21 – elektromontáže, M22 – montáž sdělovací a zabezpečovací techniky, M24 – montáže vzduchotechnických zařízení, nejsou uvedeny tak, aby bylo možné zodpovědně stanovit nabídkovou cenu, a proto mají uchazeči ocenit těchto pět položek částkou 1 000 000,- Kč bez DPH.

 

Z protokolu z prvního jednání hodnotící komise ze dne 12.5.2009 vyplývá, že k části „Minoritský klášter ve Stříbře“ zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel nabídky pěti uchazečů. Hodnotící komise dospěla k závěru, že nabídková cena uchazeče MPA stavební spol. s r. o., IČ 25226801, Na Vinici 1333, 349 01 Stříbro, za niž jedná Zdeněk Krejčí, jednatel (dále jen „MPA“ nebo „navrhovatel“), se jeví jako mimořádně nízká. Zadavatel si na základě cit. protokolu dopisem ze dne 12.5.2009 vyžádal stanovisko uchazeče k položce 44 oddílu 762 – položení podlah hoblovaných z prken. K tomuto dopisu uchazeč MPA ve svém vyjádření ze dne 12.5.2009 uvedl, že z důvodů nižších nákladů investora ve své původní nabídce navrhl cenu smrkových palubek místo dubových. Současně předložil novou nabídkovou cenu pro použití materiálu dub.

 

Podle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 13.5.2009 hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s  uchazečem MPA, neboť jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Zadavatel se neztotožnil se závěrem hodnotící komise a rozhodnutím ze dne 25.5.2009 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče TAZATA, spol. s r. o., IČ 18251129, Soběslavova 214, 349 01 Stříbro, za niž jedná Petr Takáč, jednatel (dále jen „TAZATA“). Dopisem ze dne 25.5.2009 zadavatel oznámil výběr nejvhodnější nabídky všem uchazečům.

 

Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 25.5.2009, které uchazeč MPA obdržel dne 1.6.2009, podal jmenovaný uchazeč námitky, které zadavatel obdržel dne 12.6.2009 a kterým po přezkoumání jejich oprávněnosti rozhodnutím ze dne 22.6.2009 nevyhověl. Rozhodnutí zadavatele o námitkách uchazeč MPA obdržel téhož dne. Vzhledem k tomu, že uchazeč MPA nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 26.6.2009 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

 

V návrhu uchazeč MPA uvedl, že rozhodnutí zadavatele o námitkách bylo učiněno v rozporu s § 46 odst. 3  zákona, když zadavatel dospěl k nesprávnému závěru, že záměnu materiálu podlah v nabídce nelze považovat za kvalitativně a technicky obdobné řešení. Dále navrhovatel vytýká zadavateli, že postupoval diskriminačně, když nepožadoval na vybraném uchazeči TAZATA zdůvodnění nízké ceny, když jeho nabídka byla o 100 000,- Kč vyšší a na navrhovateli toto zdůvodnění nízké ceny požadoval. K rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, které se odlišovalo od závěru hodnotící komise, která posoudila záměnu materiálu podlah uchazečem MPA a dodatečnou nabídkovou cenu za postup v souladu se zákonem, uchazeč MPA argumentuje, že zadavatel vybočil z mezí zákona, neboť podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. c) zákona je zadavatel oprávněn, při jiném závěru než k jakému došla hodnotící komise při určení pořadí nabídek uchazečů, po patřičném zdůvodnění pouze změnit pořadí nabídek uchazečů, nikoliv však vyřadit uchazeče ze zadávacího řízení.

 

Úřad obdržel návrh dne 1.7.2009 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Stejnopis návrhu byl zadavateli doručen dne 30.6.2009.

 

Zadavatel se ke skutečnostem uvedeným v návrhu nevyjádřil.

 

Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

 

· zadavatel,

· navrhovatel MPA,

· vybraný uchazeč – TAZATA.

 

Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j ÚOHS-S173/2009/VZ-9181/2009/520/ABr ze dne 22.7.2009, ve kterém je zároveň seznámil s pochybnostmi, zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem při vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a zda postupoval. v souladu se zákonem, když nerozhodl o vyřazení nabídky uchazeče MPA a nezpracoval zprávu o posouzení a hodnocení nabídek obdobně podle § 80 odst. 1 zákona.

 

Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S173/2009/VZ-9223/2009/520/ABr ze dne 22.7.2009 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

 

Rozhodnutím ze dne 22.7.2009 č. j. ÚOHS-S173/2009/VZ-9215/2009/520/ABr o předběžném opatření Úřad zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude specifikované správní řízení ukončeno.

 

Uchazeč TAZATA se ke skutečnostem uvedeným v oznámení o zahájení správního řízení vyjádřil dopisem ze dne 30.7.2009, ve kterém uvedl, že výkaz výměr obsahoval položku č. 44, ve které je uveden materiál podlah dub, a z toho důvodu v důsledku záměny materiálu podlah za smrk měla být nabídka uchazeče MPA vyřazena již hodnotící komisí.

 

K argumentaci navrhovatele, že zadavatel nepostupoval transparentně, když od uchazeče TAZATA s údajným rozdílem nabídkové ceny 100 000,- Kč nepožadoval vysvětlení k mimořádně nízké nabídkové ceně uchazeč TAZATA uvádí, že rozdíl mezi jeho nabídkovou cenou a nabídkovou cenou  uchazeče MPA činil cca 1 100 000,- Kč. Dále uchazeč TAZATA uvádí, že nabídková cena společnosti TAZATA ve výši 9 052 137,- Kč vč. DPH nemůže být hodnocena jako mimořádně nízká, neboť tato cena, spolu s cenou pěti položek, kterou zadavatel předpokládal ve výši 1 mil. Kč a která bude ve skutečnost činit cca 3 mil. Kč, se blíží předpokládané ceně veřejné zakázky 12 mil. Kč.

 

Zadavatel se ke skutečnostem uvedeným voznámení o zahájení správního řízení návrhu nevyjádřil.

 

Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujícího zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména zadávací dokumentace, a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zadávání šetřené veřejné zakázky nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 1 a 4 zákona, neboť v zadávací dokumentaci nevymezil předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek, když nepředložil výkaz výměr na pět položek části 1. veřejné zakázky, přičemž tento postup již při zadávání veřejné zakázky mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Rovněž nedodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 a 6 zákona, když nevyloučil z účasti v zadávacím řízení uchazeče MPA stavební spol. s r. o., IČ 25226801, Na Vinici 1333, 349 01 Stříbro, jehož nabídka nesplňovala požadavky zadavatele z hlediska kvality materiálu, přičemž tento postup podstatně neovlivnil výběr nejvhodnější nabídky.

 

Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

 

Podle § 44 odst. 1 zákona je zadávací dokumentace soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel.

 

Ustanovení § 44  odst. 4 zákona uvádí, že zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce musí obsahovat

 

a) projektovou dokumentaci stavby nebo jinou dokumentaci podle zvláštního právního předpisu zpracovanou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky,

 

b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě.

 

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvedl, že předmětná veřejná zakázka  zahrnuje dvě části „Minoritský klášter ve Stříbře“ a „Věž kostela Všech Svatých“. V zadávací dokumentaci v bodě 7. Požadavek na jednotný způsob zpracování nabídky zadavatel uvedl, že „zakázka bude plněna po částech, nabídky mohou být podávány jak pro jednotlivé části zakázky, tak pro celou zakázku vcelku; v tom případě však musí být nabídka členěna na jednotlivé části tak, aby jednotlivé části mohly být samostatně hodnoceny. Na každou část zakázky bude uzavřena samostatná smlouva“.

 

Dopisem ze dne 29.4.2009 zadavatel upřesnil část 1. veřejné zakázky „Minoritský klášter ve Stříbře“ tak, že v soupisu stavebních prací, ve výkazu výměr položky 720 - zdravotnická instalace, 730 – ústřední vytápění, M21 – elektromontáže, M22 – montáž sdělovací a zabezpečovací techniky, M24 – montáže vzduchotechnických zařízení, nejsou uvedeny tak, aby bylo možné zodpovědně stanovit nabídkovou cenu, a proto mají uchazeči ocenit těchto pět položek částkou 1 000 000,- Kč bez DPH.

 

K tomu Úřad uvádí, že zadavatel požadoval v rámci předmětu plnění části 1. veřejné zakázky „Minoritský klášter ve Stříbře“ určitý rozsah stavebních prací, které nespecifikoval ve výkazu výměr. Vzniká tak situace, kdy cena výše uvedených pěti položek nemohla být uchazeči předem oceněna a vytváří se prostor pro volnou tvorbu cen těchto položek, o kterých neproběhla vůbec soutěž. O tom svědčí i vyjádření vybraného uchazeče TAZATA ze dne 30.7.2009 k návrhu uchazeče MPA, který předpokládá cenu těchto položek ve výši cca 3 mil. Kč (proti zadavatelem paušálně stanovené částce 1 mil Kč), když argumentuje, že jeho nabídková cena 9 052 137,- Kč vč. DPH se blíží předpokládané ceně veřejné zakázky 12 mil. Kč a že tedy zadavatel postupoval správně, když cenu uchazeče TAZATA nepovažoval za mimořádně nízkou.

 

Zadávací dokumentace je nejvýznamnějším dokumentem, na jehož základě dodavatelé zpracovávají své nabídky, proto zákon ukládá zadavateli vymezit prostřednictvím zadávací dokumentace veškeré podrobnosti předmětu veřejné zakázky nezbytné k tomu, aby dodavatelé mohli zpracovat své nabídky. Jedním z nezbytných údajů, které musí zadávací dokumentace obsahovat je výkaz výměr.

 

Jestliže by zadavatel předem vymezil v zadávací dokumentaci celý předmět veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 a 4 zákona, mohla být cena předmětných pěti položek jiná než 1 000 000,- Kč. Pokud by skutečná cena předmětných pěti položek byla součástí nabídek, rovněž hodnocené nabídkové ceny by mohly být jiné, a proto nelze vyloučit podstatný vliv cit. pochybení zadavatele na výběr nejvhodnější nabídky.

 

O tom svědčí i vyjádření vybraného uchazeče TAZATA ze dne 30.7.2009, ze kterého vyplývá, že vybraný uchazeč má jinou cenovou představu o ve výkazu výměr nespecifikovaných položkách než zadavatel, a proto nelze vyloučit, že jiní dodavatelé mohli nabídnout v případě těchto položek výhodnější cenu a event. i celkovou nabídkovou cenu, jestliže by zadavatel zadal předmětnou stavební zakázku správně, tj. tak, aby došlo k soutěži o ceně ve všech jejich složkách.

 

Úřad proto konstatuje, že zadavatel tím, že nepředložil v zadávací dokumentaci výkaz výměr na pět položek části 1. veřejné zakázky, nedodržel postup stanovený v ustanovení § 44 odst. 1 a 4 zákona, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

 

Posouzení a hodnocení nabídek a zpracování zprávy o výběru nejvhodnější nabídky

 

Zadavatel v bodu IV.2.1. „Kritéria pro zadání zakázky“ oznámení o zakázce odkázal na zadávací dokumentaci, kde v bodě 5.5. „Kritéria pro zadání veřejné zakázky“ uvedl, že dílčími kritérii hodnocení jsou

- nabídková cena 80 %

- záruční doba na provedené práce a materiál v měsících 10 %

- doba odstraňování závad od jejich nahlášení v kalendářních dnech 10 %

 

Z protokolu z prvního jednání hodnotící komise ze dne 12.5.2009 vyplývá, že k části „Minoritský klášter ve Stříbře“ zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel nabídky pěti uchazečů. Hodnotící komise dospěla k závěru, že nabídková cena uchazeče MPA ve výši 6. 666 040,95 Kč bez DPH se jeví jako mimořádně nízká. Zadavatel si dopisem ze dne 12.5.2009 vyžádal stanovisko uchazeče k položce 44 oddílu 762 – položení podlah hoblovaných z prken. K tomuto dopisu uchazeč MPA ve svém vyjádření ze dne 12.5.2009 uvedl, že z důvodů nižších nákladů investora ve své původní nabídce navrhl cenu smrkových palubek místo dubových. Současně předložil novou nabídkovou cenu pro použití materiálu dub, která činila 7 509 935,20 Kč bez DPH.

 

Podle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 13.5.2009 hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s  uchazečem MPA, neboť jeho nabídka s novou dodatečně uvedenou nabídkovou cenou byla vyhodnocena, jako ekonomicky nejvýhodnější. Zadavatel se neztotožnil se závěrem hodnotící komise a dospěl k závěru, že zdůvodnění mimořádně nízké ceny nahrazením původně požadovaných dubových palubek palubkami smrkovými je neopodstatněné. Rozhodnutím ze dne 25.5.2009 zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče TAZATA, jehož nabídka se umístila jako druhá v pořadí. Dopisem ze dne 25.5.2005 zadavatel oznámil výběr nejvhodnější nabídky všem uchazečům. Uchazeči MPA v rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky sdělil, že náhradu dubových palubek palubkami smrkovými nelze považovat za použití jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení.

 

Podle § 77 odst. 1 zákona při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší.

 

Podle § 77 odst. 2 zákona hodnotící komise může vzít v úvahu zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, jestliže je tato cena zdůvodněna objektivními příčinami, zejména

 

a) ekonomickými aspekty konstrukční metody či technologie, výrobního procesu nebo poskytovaných služeb,

 

b) objevností technického řešení nebo výjimečně příznivými podmínkami, které má uchazeč k dispozici pro provedení stavebních prací nebo poskytnutí dodávek či služeb,

 

c) originalitou stavebních prací, dodávek nebo služeb,

 

d) souladem s předpisy týkajícími se ochrany zaměstnanců a pracovních podmínek, které jsou účinné v místě provádění stavebních prací, poskytování služeb nebo dodávek, nebo

 

e) potenciální možností uchazeče získat veřejnou podporu.

 

Podle § 76 odst.1 zákona hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny.

 

Podle § 79 odst. 5 zákona zadavatel rozhodne o novém posouzení a hodnocení nabídek, pokud zjistí, že hodnotící komise porušila postup stanovený zákonem.

 

Podle § 79 odst. 5 zákona pro nové posouzení a hodnocení nabídek ustanoví zadavatel jinou hodnotící komisi, případně provede nové posouzení a hodnocení nabídek sám. Důvody pro nové posouzení a hodnocení nabídek zadavatel připojí k původní zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Provede-li nové posouzení a hodnocení nabídek podle tohoto odstavce zadavatel sám, zpracuje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podle § 80 odst. 1 zákona obdobně.

 

Z uvedeného vyplývá, že zadavatel analogicky postupuje podle ustanovení § 76 odst. 1 zákona t. j. posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona a nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí vyřadit. V návaznosti na to podle § 76 odst. 6 zákona je zadavatel povinen uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek vyřazena, vyloučit a písemně tuto skutečnost uchazeči oznámit.

 

Vzhledem k tomu, že zadavatel převzal pořadí nabídek stanovené hodnotící komisí s výjimkou nabídky uchazeče MPA, která se umístila jako první v pořadí, a která měla být hodnotící komisí vyřazena, a rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče TAZATA, jehož nabídka se umístila jako druhá v pořadí s druhou nejnižší nabídkovou cenou (v ostatních kritériích nabídli uchazeči stejné hodnoty), dospěl Úřad k závěru, že zadavatel nevyloučením uchazeče MPA z účasti zadávacím řízení, ačkoliv jeho nabídka nevyhověla požadavkům zadavatele (viz bod. 5.7.2. zadávací dokumentace a položka 44 oddílu 762 výkazu výměr) porušil zákon, avšak tento postup nemohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Zadavatel sice formálně uchazeče MPA nevyloučil ze zadávacího řízení, avšak při vlastním výběru nejvhodnější nabídky nabídka uchazeče, který měl být vyloučen ze zadávacího řízení, nebyla zadavatelem hodnocena.

 

K argumentaci navrhovatele, že podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. c) zákona, je zadavatel oprávněn (jestliže došel k jiném závěru o nejvhodnější nabídce, než k jakému došla hodnotící komise) po patřičném zdůvodnění pouze změnit pořadí uchazečů, nikoliv však vyřadit uchazeče ze zadávacího řízení, Úřad pro úplnost uvádí, že oprávnění zadavatele vyřadit uchazeče ze zadávacího řízení vyplývá explicitně právě z ustanovení § 79 odst. 5 poslední věty zákona, které ukládá zadavateli zpracovat novou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek obdobně podle § 80 odst. 1 zákona, kde se uvádí tyto údaje, které mají být ve zprávě (a analogický i v nové zprávě) uvedeny :

 

- seznam posouzených nabídek,

- seznam nabídek, které byly ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu,

- popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním,

- výsledek hodnocení nabídek,

- údaj o tom, jak byly nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií, a

- údaj o složení hodnotící komise.

 

Z uvedeného vyplývá, že zadavatel byl oprávněn a povinen, po té, co dospěl k závěru, že hodnotící komise postupovala v rozporu se zákonem, rozhodnout o vyřazení nabídky uchazeče MPA a následně o vyloučení uchazeče MPA ze zadávacího řízení. Jestliže tak zadavatel neučinil, ale de fakto postupoval tak, že nepřihlížel k nabídce uchazeče MPA, porušil tím ustanovení zákona, avšak toto pochybení neovlivnilo výběr nejvhodnější nabídky.

 

K argumentaci navrhovatele, že zadavatel postupoval diskriminačně, když od uchazeče TAZATA s rozdílem nabídkové ceny 100 000,-Kč nepožadoval vysvětlení k mimořádně nízké nabídkové ceně uchazeč TAZATA, zatím co od společnosti MPA vysvětlení k mimořádně nízké nabídkové ceně požadoval, Úřad uvádí, že rozdíl mezi nabídkovou cenou uchazeče TAZATA (7 606 838,- Kč bez DPH) a nabídkovou cenou uchazeče MPA (6 666 040,-Kč bez DPH) činil ve skutečnosti 940 798,- Kč, neboť je nutné vycházet z nabídkové ceny, kterou uchazeč MPA uvedl v nabídce (tj. v době rozhodování hodnotící komise a následně zadavatele) a nikoliv z ceny, kterou uvedl uchazeč MPA až dodatečně (7 509 935,20 Kč bez DPH), na základě výzvy k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Lze proto usuzovat, že na základě kontroly jednotlivých položek rozpočtových nákladů nabídky uchazeče MPA hodnotící komise vystihla ve smyslu § 77 odst. 1 zákona podstatnou část nabídky, která obsahovala mimořádně nízkou cenu, a proto požadovala její vysvětlení. K žádosti zadavatele ze dne 12.5.2009 k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny pak uchazeč TAZATA ve svém dopise ze dne 12.5.2009 sdělil, že z důvodu nižších nákladů zvolil v položce 44 oddílu 762 cenu 359, 09 Kč za 1 m2 podlah v provedení smrk. S ohledem na výše uvedené pochybení zadavatele při vymezení části předmětu veřejné zakázky považuje Úřad za nadbytečné se blíže zabývat postupem hodnotící komise při aplikaci institutu mimořádně nízké nabídkové ceny.

 

 

 

Uložení nápravného opatření

 

Zadavatel nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 1 a 4 zákona, neboť v zadávací dokumentaci nevymezil předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek, když nepředložil výkaz výměr na pět položek části 1. veřejné zakázky, přičemž tento postup již při zadávání veřejné zakázky mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

 

Vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek, včetně uvedení soupisu prací s výkazem výměr v zadávací dokumentaci, jsou skutečnosti důležité pro zpracování nabídek, tak aby o všech jejich částech proběhla soutěž. Nedodržení zákonem stanovených postupů ze strany zadavatele mohlo ovlivnit výši nabídkových cen jednotlivých uchazečů, přičemž nelze vyloučit skutečnost, že pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem, mohli uchazeči podat nabídky s výhodnějšími cenovými nabídkami právě v nesoutěžené části veřejné zakázky a nabídnout tak nižší celkovou cenu, než jaká byla nabídnuta vybraným uchazečem, resp. než za jakou cenu by byla předmětná veřejná zakázka v konečné fázi (po přesném stanovení výkazu výměr na chybějící  položky) tímto uchazečem realizována.

 

Závěrem Úřad uvádí, že při rozhodování podle § 118 zákona je povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání, tj. transparentnosti zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že zadavatel závažně pochybil již při vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, kdy vytvořil prostor pro volnou tvorbu cen v případě pěti položek, musel Úřad zrušit zadávací řízení.

 

Pro úplnost Úřad uvádí, že podle § 84 odst. 7 zákona zadavatel odešle oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému podle § 157 do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí; tato povinnost neplatí pro jednací řízení bez uveřejnění a řízení na základě rámcové smlouvy. Dále je zadavatel podle § 84 odst. 8 zákona povinen doručit písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 5 dnů ode dne přijetí rozhodnutí všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu.

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

 

Náklady řízení

 

Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách (dále jen „vyhláška“), stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč.

 

Vzhledem k tomu, že zadávací řízení bylo tímto rozhodnutím zrušeno, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

 

Poučení:

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavel Herman

ředitel sekce veřejných zakázek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

 

Město Stříbro, IČ 00260177, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro

MPA stavební spol. s r. o., IČ 25226801, Na Vinici 1333, 349 01 Stříbro

TAZATA, spol. s r. o., IČ 18251129, Soběslavova 214, 349 01 Stříbro

 

 

Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotační titul: Operační program  přeshraniční spolupráce Česká  republika – Svobodný stát Bavorsko  2007-2013

Název projektu: Česko – německá ekologická vodní turistika

Číslo projektu : 101

 

 

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219

430 03 Chomutov

 

 

 

 

 

 

 

Zadávací dokumentace:

 

 

 Doplňující informace a pokyny pro zájemce

  na zhotovitele stavby

 

 

 

 

 

Jez Ohře Tuhnice, Ohře, ř. km 178,32 - rekonstrukce

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz