Rozhodnutí: S248/2012/VZ-9968/2012/520/JOn

Instance I.
Věc VD Plumlov – rekonstrukce návodního líce a koruny hráze
Účastníci
  1. Povodí Moravy, s. p.
  2. CGM Czech a. s.
  3. MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a. s.
  4. Linhart spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 14. 7. 2012
Dokumenty file icon dokument ke stažení 264 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S248/2012/VZ-9968/2012/520/JOn

 

26. června 2012

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 27.4.2012, na návrh ze dne 25.4.2012, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno, za niž jedná Ing. Radim Světlík, generální ředitel,
  • navrhovatel – společnosti

o CGM Czech a.s., IČ 49973215, Táborská 1148, 251 01 Říčany, za niž jedná Ing. Jaromír Kazda, předseda představenstva, a Ing. Ondřej Picek, člen představenstva,

o MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s., IČ 25138189, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, za niž jedná Luis Alberto Barreira da Costa, předseda představenstva, a Filipe Antonio Douglas Ramage Antunes, člen představenstva,

o Linhart spol. s r.o., IČ 47052121, Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, za niž jedná Tomáš Linhart, jednatel,

které za účelem za účelem podání společné nabídky uzavřely dne 3.1.2012 smlouvu o sdružení, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 11.5.2012 Mgr. Viktorem Klímou, advokátem, se sídlem Melantrichova 20/476, 110 00 Praha 1,

ve věci nadlimitní veřejné zakázky „VD Plumlov – rekonstrukce návodního líce a koruny hráze“, zadávané formou užšího řízení, jejíž oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 24.11.2011 pod ev. č. 101600, a dne 6.12.2011 v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem 2011/S 234-379064, na návrh ze dne 25.4.2012,

vydává toto

 usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – společnosti CGM Czech a.s., IČ 49973215, Táborská 1148, 251 01 Říčany, MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s., IČ 25138189, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Linhart spol. s r.o., IČ 47052121, Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  – vzal dne 14.5.2012 svůj návrh ze dne 25.4.2012 zpět.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 27.4.2012 návrh společností CGM Czech a.s., IČ 49973215, Táborská 1148, 251 01 Říčany, za niž jedná Ing. Jaromír Kazda, předseda představenstva, a Ing. Ondřej Picek, člen představenstva, MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s., IČ 25138189, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, za niž jedná Luis Alberto Barreira da Costa, předseda představenstva, a Filipe Antonio Douglas Ramage Antunes, člen představenstva, Linhart spol. s r.o., IČ 47052121, Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem -Stará Boleslav, za niž jedná Tomáš Linhart, jednatel, které za účelem podání společné nabídky uzavřely dne 3.1.2012 smlouvu o sdružení, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 11.5.2012 Mgr. Viktorem Klímou, advokátem, se sídlem Melantrichova 20/476, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele – Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno, za niž jedná Ing. Radim Světlík, generální ředitel (dále jen „zadavatel“) – učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „VD Plumlov – rekonstrukce návodního líce a koruny hráze“, zadávané formou užšího řízení, jejíž oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 24.11.2011 pod ev. č. 101600, a dne 6.12.2011 v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem 2011/S 234-379064, na návrh ze dne 25.4.2012.

2. Dnem 27.4.2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu téhož dne.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona o veřejných zakázkách jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Dne 14.5.2012 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení.

5. Dne 15.5.2012 Úřad obdržel vyjádření zadavatele k návrhu.

6. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-S248/2012/VZ-9154/2012/520/JOn ze dne 17.5.2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S248/2012/VZ-9155/2012/520/JOn ze stejného dne účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.

7. V reakci na shora popsané usnesení Úřad obdržel dne 23.5.2012 vyjádření zadavatele, ve kterém tento konstatuje, že vzhledem ke zpětvzetí návrhu jsou splněny podmínky pro to, aby Úřad správní řízení zastavil.

8. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svoji žádost zpět.

9. Úřad vzhledem ke zpětvzetí návrhu rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

2. Mgr. Viktor Klíma, advokát, Melantrichova 20/476, 110 00 Praha 1

 

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz