Rozhodnutí: S499/2012/VZ-20735/2012/511/MGr

Instance I.
Věc Protikorozní ochrana ocelového mostního materiálu - Soběslav
Účastníci
  1. Česká republika – Správa státních hmotných rezerv
  2. Pavel Krzywoň – METEX Opava
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 18. 6. 2013
Související rozhodnutí S499/2012/VZ-20735/2012/511/MGr
R348/2012/VZ-10199/2013 /310/JHr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 283 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S499/2012/VZ-20735/2012/511/MGr

 

31. října 2012

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení, zahájeném dne 24. 8. 2012 na základě návrhu, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, IČ 48133990, se sídlem Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 – Malá Strana, zastoupená Ing. Tomášem Perutkou, místopředsedou pověřeným řízením,
  • navrhovatel – Pavel Krzywoň – METEX Opava, podnikatel, IČ 40356337, se sídlem Zámecký okruh 995/13, 746 01 Opava,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Protikorozní ochrana ocelového mostního materiálu - Soběslav“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 2. 4. 2012 pod ev. č. 7202011011696 a opraveno dne 30. 5. 2012 pod ev. č. 7202021011696 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 13. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 72-119574 a opraveno dne 8. 6. 2012 pod ev. č. 2012/S 108-179946,

rozhodl takto:

 

Správní řízení se podle ust. § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zastavuje, neboť navrhovatel – Pavel Krzywoň – METEX Opava, podnikatel, IČ 40356337, se sídlem Zámecký okruh 995/13, 746 01 Opava – nedoručil návrh zadavateli – Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, IČ 48133990, se sídlem Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 – Malá Strana – ve lhůtě podle § 114 odst. 4 citovaného zákona.

 

Odůvodnění

Průběh zadávacího řízení

1. Zadavatel – Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, IČ 48133990, se sídlem Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 – Malá Strana, zastoupená Ing. Tomášem Perutkou, místopředsedou pověřeným řízením (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v informačním systému o veřejných zakázkách dne 2. 4. 2012 pod ev. č. 7202011011696 (oprava dne 30. 5. 2012 pod ev. č. 7202021011696) a v Úředním věstníku Evropské unie dne 13. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 72-119574 (oprava dne 8. 6. 2012 pod ev. č. 2012/S 108-179946) oznámení otevřeného řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky „Protikorozní ochrana ocelového mostního materiálu - Soběslav“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Předmět plnění veřejné zakázky v oznámení o zakázce vymezil zadavatel jako „provedení protikorozní ochrany ocelového mostního materiálu s životností minimálně 15 roků v prostředí C3 podle ČSN ISO 12944-2 nátěrovým systémem navrženým uchazečem, ve kterém jsou zohledněny technické podmínky zadavatele. Zakázku nelze provádět v místě uložení, tzn. ve skladových areálech Správy státních hmotných rezerv, ale v prostorách uchazeče.“

3. Jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky zadavatel v oznámení o zakázce uvedl nejnižší nabídkovou cenu.

4. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 12. 6. 2012 vyplývá, že zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek sedm nabídek a jednu nabídku obdržel po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Čtyři nabídky nevyhověly při kontrole úplnosti podle § 71 odst. 8 zákona a byly hodnotící komisí vyřazeny z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel se ztotožnil s názorem hodnotící komise a dne 20. 6. 2012 rozhodl o vyloučení uchazečů, jejichž nabídky nevyhověly kontrole úplnosti. Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení odeslal zadavatel všem vyloučeným uchazečům, přičemž navrhovatel – Pavel Krzywoň – METEX Opava, IČ 40356337, se sídlem Zámecký okruh 995/13, 746 01 Opava (dále jen „navrhovatel“) – ho obdržel dne 9. 7. 2012.

5. Proti vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení byly zadavateli navrhovatelem doručeny v zákonné lhůtě námitky, kterým zadavatel po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách obdržel navrhovatel dne 14. 8. 2012.

6. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 24. 8. 2012 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

Obsah návrhu

7. V návrhu navrhovatel nesouhlasí se svým vyloučením z další účasti v zadávacím řízení pro nedoložení certifikátu kvality podle ISO 9001, který zadavatel požadoval doložit k prokázání technických kvalifikačních předpokladů. Navrhovatel se domnívá, že požadavek zadavatele na doložení certifikátu, který byl zrušen 1. 4. 2012 zákonem č. 55/2012 Sb., není oprávněný.

8. V námitkách, na které navrhovatel v návrhu odkazuje a které jsou rovněž jeho přílohou, navrhovatel dále uvádí, že požadavek na doložení certifikátu kvality podle ISO 9001 je v rozporu s § 6 zákona, neboť diskriminuje uchazeče z řad malých a středních podniků, které přestože splňují veškeré technické kvalifikační předpoklady, nemohou si dovolit financovat poměrně drahý certifikační systém. Navrhovatel rovněž žádá o zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení.

9. Úřad obdržel návrh dne 24. 8. 2012 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, vedené pod sp. zn. S499/2012/VZ/MGr.

Průběh správního řízení

10. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

  • zadavatel – Česká republika – Správa státních hmotných rezerv,
  • navrhovatel – Pavel Krzywoň – METEX Opava.

11. Dne 3. 9. 2012 obdržel Úřad dopis zadavatele, ve kterém se zadavatel Úřadu dotazuje, zda obdržel návrh na zahájení správního řízení v předmětné veřejné zakázce a dále Úřadu sděluje, že jemu stejnopis návrhu doručen nebyl.

12. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S499/2012/VZ-16835/2012/511/MGr ze dne 11. 9. 2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S499/2012/VZ-16837/2012/511/MGr z téhož dne účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí a dále navrhovateli stanovil lhůtu k prokázání doručení stejnopisu návrhu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele, a zadavateli lhůtu k předložení dokumentace o veřejné zakázce podle § 155 zákona a zaslání vyjádření k obdrženému návrhu. Současně Úřad navrhovatele upozornil, že pokud nebyl návrh doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli ve lhůtách podle § 114 odst. 4 zákona, Úřad zahájené řízení podle § 117a písm. c) zákona zastaví.

13. Dokumentaci o veřejné zakázce spolu s vyjádřením zadavatele obdržel Úřad dne 17. 9. 2012. Ve svém vyjádření zadavatel uvádí, že mu nebyl doposud doručen stejnopis návrhu. K obdrženému návrhu zadavatel uvádí, že v souladu s ustanovením čl. II. bodu 1 zákona č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., postupoval v zahájeném zadávacím řízení podle znění zákona účinném do 31. 3. 2012, a podle ustanovení § 56 odst. 4 zákona ve znění účinném do 31. 3. 2012 požadoval k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele předložení certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou. Zadavatel dále uvádí, že vzhledem k tomu, že navrhovatel požadovaný certifikát jakosti nepředložil, byl v souladu s ustanovením § 71 odst. 10 zákona vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel tedy zastává názor, že v případě předmětné veřejné zakázky postupoval správně, když s ohledem na datum zahájení veřejné zakázky bylo postupováno podle zákona ve znění účinném do 31. 3. 2012 a požadavek na předložení předmětného certifikátu jakosti zadavatel v souladu s ustanovením § 56 odst. 4 zákona ve znění účinném do 31. 3. 2012 stanovil v článku III. Kvalifikační předpoklady, bod. 4. Technické kvalifikační předpoklady, písm. d) zadávací dokumentace.

14. Navrhovatel ve lhůtě stanovené výše uvedeným usnesením č. j. ÚOHS-S499/2012/VZ-16837/2012/511/MGr ze dne 11. 9. 2012 ani později doručení stejnopisu návrhu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele, neprokázal.

Závěry Úřadu

15. Úřad na základě § 112 a násl. zákona posoudil okolnosti související s podáním návrhu a po zhodnocení všech podkladů rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

16. Podle ustanovení § 114 odst. 4 zákona musí být návrh doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.

17. Podle ustanovení § 117a písm. c) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 114 odst. 4 zákona.

18. Úřad konstatuje, že navrhovatel neprokázal doručení stejnopisu návrhu zadavateli ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona, přičemž ani z dokumentace o veřejné zakázce není zřejmé, že by stejnopis návrhu byl v zákonné lhůtě zadavateli doručen. Navrhovatel tudíž nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je podle ustanovení § 114 odst. 4 zákona doručení stejnopisu návrhu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.

19. Vzhledem k výše uvedenému Úřad rozhodl o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 – Malá Strana

2. Pavel Krzywoň – METEX Opava, Zámecký okruh 995/13, 746 01 Opava

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz