číslo jednací: S278/2013/VZ-15347/2013/521/VČe

Instance I.
Věc Dokončení sanace a rekultivace odkaliště KIV/E, s. p. DIAMO – Mydlovary
Účastníci
 1. DIAMO, státní podnik
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 31. 8. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 564 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S278/2013/VZ-15347/2013/521/VČe

 

14. srpna 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 15. 5. 2013 z moci úřední, jehož účastníkem je

 • zadavatel – DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem,

ve věci veřejné zakázky „Dokončení sanace a rekultivace odkaliště KIV/E, s. p. DIAMO – Mydlovary“ zadávané formou užšího řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 27. 3. 2012 a uveřejněno pod ev. č. 210849, ve znění oprav uveřejněných dne 19. 4. 2012, dne 9. 8. 2012, dne 21. 9. 2012, dne 30. 10. 2012, dne 7. 11. 2012 a dne 14. 12. 2012 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 68-111630, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 28. 4. 2012, dne 18. 8. 2012, dne 2. 10. 2012, dne 10. 11. 2012, dne 17. 11. 2012 a dne 19. 12. 2012,

rozhodl takto:

 

Správní řízení se podle § 117a písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření dle § 118 cit. zákona.

 

Odůvodnění

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem (dále jen „zadavatel“) – odeslal podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)[1] do Věstníku veřejných zakázek dne 27. 3. 2012 a uveřejnil pod ev. č. 210849, ve znění oprav uveřejněných dne 19. 4. 2012, dne 9. 8. 2012, dne 21. 9. 2012, dne 30. 10. 2012, dne 7. 11. 2012 a dne 14. 12. 2012, a uveřejnil v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 68-111630, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 28. 4. 2012, dne 18. 8. 2012, dne 2. 10. 2012, dne 10. 11. 2012, dne 17. 11. 2012 a dne 19. 12. 2012, oznámení užšího řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Dokončení sanace a rekultivace odkaliště KIV/E, s. p. DIAMO – Mydlovary“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Zadavatel se v souladu s § 151 zákona nechal při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením zastoupit jinou osobou – společností Allowance s.r.o., IČO 26140136, se sídlem Korunní 810/104, 101 00 Praha - Vinohrady.

3. V rámci správních řízení vedených pod sp. zn. S216/2013/VZ, sp. zn. S217/2013/VZ a sp. zn. 218/2013/VZ zahájených na návrh dne 15. 4. 2013, si Úřad vyžádal od zadavatele příslušnou dokumentaci o veřejné zakázce. Z předložené dokumentace Úřad zjistil následující skutečnosti.

4. Předmětem plnění veřejné zakázky je dle bodu 1. kvalifikační dokumentace „realizace projektu „Dokončení sanace a rekultivace odkaliště KIV/E, s. p. DIAMO – Mydlovary“, zpracovaného státním podnikem DIAMO, odštěpným závodem Správa uranových ložisek, ul. 28. října 184, 261 13 Příbram, v letech 2010 – 2011, který řeší finální tvar povrchu a navazující sanační vrstvy odkaliště KIV/E v lokalitě Mydlovary, včetně vegetačního prvku a odvedení srážkových vod z povrchu odkaliště“.

5. Zadavatel stanovil v čl. 3.4. kvalifikační dokumentace požadavek na splnění technických kvalifikačních předpokladů mimo jiné následovně:

„dle § 56 odst. 3 písmene a) zákona zájemce doloží seznam staveb obdobných předmětu veřejné zakázky, provedených za posledních 5 let. Pro splnění této kvalifikace požaduje zadavatel doložení minimálně 3 staveb, které zahrnovaly práce stavebně-sanačního charakteru odpovídajících předmětu veřejné zakázky, přičemž nejméně jedna z těchto zakázek musela zahrnovat nakládání s radionuklidy v režimu odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy, (např. dozoru SÚJB dle zákona č. 18/1997 Sb. ve znění zák. č. 13/2002 Sb., Atomový zákon) a obsahovat, sanace území, případně další práce a činnosti, jež jsou předmětem veřejné zakázky, které se týkají vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie a nakládání s radionuklidy odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy (např. § 9 odst. 1 písm. g a i) zák. č. 18/1997 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb., Atomový zákon.)“.

6. Z protokolu o otevírání obálek s žádostmi o účast ze dne 7. 2. 2013 je zřejmé, že zadavatel ve stanovené lhůtě obdržel celkem třináct žádostí o účast v užším řízení (dále jen „žádost“). Zadavatel šest z podaných žádostí vyřadil z důvodu nesplnění kvalifikace.

7. Vzhledem k tomu, že z předložených materiálů získal Úřad pochybnost, zda zadavatel postupoval v souladu s § 6 ve spojení s § 56 odst. 7 písm. a) a c) zákona při formulaci požadavku na předložení seznamu staveb obdobných předmětu veřejné zakázky, když zadavatel nevymezil určitým způsobem rozsah a minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu, neboť z formulace požadavku „které se týkají vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie a nakládání s radionuklidy odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy (např. § 9 odst. 1 písm. g a i) zák. č. 18/1997 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb., Atomový zákon.)“ (dále též „předmětný požadavek“) nelze dovodit, zda se vztahuje na „sanace území, případně další práce a činnosti“, nebo jen na „další práce a činnosti“, zahájil správní řízení z moci úřední.

II. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

8. Účastníkem správního řízení podle § 116 zákona je zadavatel.

9. Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli dopisem č. j. ÚOHS-S278/2013/VZ-8702/2013/521/VČe ze dne 14. 5. 2013.

10. Rozhodnutím ze dne 14. 5. 2013 č. j. ÚOHS-S278/2013/VZ-8912/2013/521/VČe o předběžném opatření Úřad zadavateli uložil pozastavení zadávacího řízení. Dne 27. 5. 2013 obdržel Úřad proti tomuto rozhodnutí rozklad zadavatele.

11. Usnesením č. j. ÚOHS-S278/2013/VZ-8855/2013/521/VČe ze dne 14. 5. 2013 Úřad stanovil zadavateli lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Tímtéž usnesením stanovil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení.

12. Dnem 15. 5. 2013, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení doručeno zadavateli, bylo správní řízení zahájeno.

III. VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE

13. Dne 27. 5. 2013 Úřad obdržel písemné vyjádření zadavatele z téhož dne, v němž uvádí, že v napadeném ustanovení kvalifikační dokumentace je použito ve větě „...sanace území, případně další práce a činnosti, jež jsou předmětem veřejné zakázky...“ příslovce případně, k němuž cituje Ústav pro jazyk český AV ČR: „Příslovce eventuálně, případně, popřípadě a modální částice respektive uvozují dodatek týkající se dalších případů, které „bereme v úvahu“. Takováto spojení vyjadřují určitou eventualitu a je možno je chápat dvěma způsoby:

 • jako několikanásobný větný člen (spojení jsou významově podobná vyjádřením se spojkou NEBO)
 • jako dodatečně zařazenou informaci, vsuvku.

V daném případě se dle zadavatele jedná o několikanásobný větný člen, kdy spojení jsou významově podobná vyjádřením spojkou „nebo“, a proto pokud se přepíše předmětná formulace v tomto smyslu, pak bude znít takto: „…a obsahovala sanace území NEBO další práce a činnosti, jež jsou předmětem veřejné zakázky, které se týkají vyřazování z provozu…

14. Zadavatel je přesvědčen, že pokud by se měl předmětný požadavek vztahovat jen na „další práce a činnosti“, musela by celá tato věta znít: „a obsahovala sanace území případně (nebo) další práce a činnosti, jež jsou předmětem veřejné zakázky a které se týkají vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie a nakládání s radionuklidy odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy (např. § 9 odst. 1 písm. g a i) zákona číslo 18/1997 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb., Atomový zákon.“ Dle zadavatele se jedná se o otázku vztahu dvou vět vedlejších a pokud by se druhá/poslední vedlejší věta (…,které se týkají vyřazování...) měla týkat jen „dalších prací a činností“, musela by být před spojkou „které“ ještě spojka „a“, aby bylo možné konstatovat, že kvalitativní vlastnost „…,které se týkají vyřazování…“ je další vedlejší větou (první vedlejší větou je „… jež jsou předmětem veřejné zakázky“) v podřadícím poměru k větě hlavní „další práce a činnosti“. Bez spojky „a které“ je zřejmé, že hlavní větou je celá věta „sanace území, případně další práce a činnosti“, k níž jako k celku je v podřadícím poměru přiřazena věta „které se týkají vyřazování…“.

15. Dále zadavatel uvádí, že při stanovení požadavku týkajícího se prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona vycházel z toho, že v předmětu veřejné zakázky se jedná o práce stavebně - sanačního charakteru, avšak s ohledem na charakter místa provádění veřejné zakázky (jedná se o likvidaci pracoviště III. kategorie a nakládání s radionuklidy), bude zhotovitel povinen naplnit legislativní požadavky k zajištění radiační ochrany vyplývající především ze zákona č. 18/1997 Sb. (Atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů vydávaných Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (dále též „SÚJB“). Předmětem těchto požadavků je pak mimo jiné rovněž povinnost získat jednotlivá povolení, resp. rozhodnutí orgánu státní správy (SÚJB). Zadavatel zdůrazňuje, že na tuto povinnost upozornil uchazeče i v části 4. 3. odst. 4 kvalifikační dokumentace (viz bod 27 tohoto rozhodnutí).

16. Zadavatel je toho názoru, že v první části předmětného požadavku stanovil jednoznačně, že nejméně jedna ze tří staveb musela zahrnovat nakládání s radionuklidy. Jelikož nebylo možné omezit doložení referenčních staveb pouze na území České republiky, ve druhé části pak zadavatel formuloval požadavek s cílem vyhnout se nejasnosti ve stanovení svého požadavku, a proto jako srovnávací úroveň uvedl legislativu platnou v ČR, podle které bude muset být stavba realizována. Zadavatel uvádí, že prioritně upřesnil podmínky vážící se k legislativním požadavkům plynoucím z charakteru pracoviště a vycházející z atomového zákona, jelikož jde prioritně o pracoviště na úrovni minimálně III. kategorie (nebo vyšší, tj. jaderné zařízení) a jeho vyřazování, přičemž o vyřazování rozhoduje svým rozhodnutím SÚJB. Teprve sekundární je vymezení, jakých prací se činnost vyřazování pracoviště III. kategorie týká, a proto zadavatel použil volnější formulaci, která uchazečům umožnila, aby se vyřazování pracoviště III. kategorie týkalo „sanace území, případně další práce a činnosti, jež jsou předmětem veřejné zakázky“, tj. kterýchkoliv prací, které jsou předmětem veřejné zakázky a nejenom sanace území.

17. Zadavatel uvádí, že účelem předmětného požadavku tedy bylo prověřit, zda zájemce má zkušenosti s vyřazováním z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie a nakládání s radionuklidy, a to v kterékoliv oblasti prací, které jsou předmětem veřejné zakázky, ať již jde o sanaci území nebo další práce a činnosti, které tento předmět tvoří. Zadavatel je přesvědčen, že takto jednoznačně pochopily účel a smysl předmětného ustanovení kvalifikační dokumentace také všechny instituce a orgány, které se zadávacími podmínkami zabývaly a všichni zájemci o veřejnou zakázku, neboť žádný ze zájemců v tomto směru nevznesl dotaz, žádný ze zájemců neměl s prokázáním kvalifikace v tomto směru problém a žádný ze zájemců nebyl pro nesplnění předmětného kvalifikačního požadavku vyloučen.

18. Zadavatel se domnívá, že podle Úřadu není jasné, zda se předmětný požadavek vztahuje či nevztahuje i na sanace území. K tomu zadavatel doplňuje, že pokud by požadoval, aby tato referenční zakázka obsahovala práce spočívající v pouhé sanaci území, tedy bez vztahu k vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie a bez vztahu k nakládání s radionuklidy, postrádal by tento požadavek logiku s ohledem na výše uvedený účel předmětného požadavku, neboť bez zkušeností s vyřazováním z provozu a s nakládáním s radionuklidy nemá v tomto případě doložení samotné realizace sanací území žádný smysl. Zadavatel dodává, že z ustanovení kvalifikační dokumentace „Pro splnění této kvalifikace požaduje zadavatel doložení minimálně 3 staveb, které zahrnovaly práce stavebně-sanačního charakteru odpovídajících předmětu veřejné zakázky, přičemž nejméně jedna z těchto zakázek musela zahrnovat nakládání s radionuklidy…“ vyplývá, že referenční zakázky zájemce pro „pouhou“ sanaci území stanovil pro zbývající dvě stavby.

19. Závěrem zadavatel uvádí, že ve spojení s výše uvedeným jazykovým výkladem není pochyb, že předmětné ustanovení kvalifikační dokumentace je jasné, srozumitelné a nepřipouštějící dvojí vyklad a že bylo vymezeno v souladu se zákonem, zejména s ust. § 6 a § 56 odst. 7 písm. a) a c) zákona a navrhuje, aby Úřad správní řízení zahájené z moci úřední zastavil podle § 117a písm. d) zákona.

IV. ZÁVĚRY ÚŘADU

20. Úřad přezkoumal na základě ustanovení § 112 a následujících zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, vyjádření předloženého zadavatelem a na základě vlastního zjištění rozhodl o zastavení řízení podle ust. § 117a písm. d) zákona. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

21. Podle § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

22. Podle § 56 odst. 7 zákona je veřejný zadavatel ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení

a. stanovit rozsah požadovaných informací a dokladů,

b. uvést způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů a

c. vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

23. Podle § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů (dále též „atomový zákon“) je povolení SÚJB třeba k jednotlivým etapám vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním předpisem.

24. Podle § 9 odst. 1 písm. i) atomového zákona je třeba povolení SÚJB k nakládání se zdroji ionizujícího záření v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním předpisem.

25. Předmětem plnění veřejné zakázky je dle čl. 1. kvalifikační dokumentace „realizace projektu „Dokončení sanace a rekultivace odkaliště KIV/E, s. p. DIAMO – Mydlovary“, zpracovaného státním podnikem DIAMO, odštěpným závodem Správa uranových ložisek, ul. 28. října 184, 261 13 Příbram, v letech 2010 – 2011, který řeší finální tvar povrchu a navazující sanační vrstvy odkaliště KIV/E v lokalitě Mydlovary, včetně vegetačního prvku a odvedení srážkových vod z povrchu odkaliště.

Realizace veřejné zakázky zahrnuje především tyto činnosti:

 • zpracování realizační dokumentace zhotovitele;
 • zajištění povolení vyřazování pracoviště III. kategorie dle zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a souvisejících povolení SÚJB
 • přípravné stavební práce;
 • přípravné sanační práce;
 • doplnění a tvarování výplňové vrstvy
 • realizace těsnicí vrstvy na celé ploše odkaliště z minerálního materiálu s výslednou hodnotou krméně než 1.10-8 m/s po projektem předepsaném zhutnění;
 • technická a biologická rekultivace povrchu odkaliště (krycí vrstvy);
 • úprava odvodu povrchových vod ze sanovaných ploch od odkaliště KIV/E
 • sanační monitoring, monitoring dávkového příkonu gama záření po ukončení sanace celé plochy kalojemu;
 • vyhodnocení a zpracování dat, dokumentace skutečného provedení, závěrečná zpráva o provedení sanace;
 • záznam údajů o provedených sanačních pracích do databáze SEKM 2.0.“.

26. Zadavatel stanovil v čl. 3.4. kvalifikační dokumentace požadavek na splnění technických kvalifikačních předpokladů mimo jiné následovně:

dle § 56 odst. 3 písmene a) zákona zájemce doloží seznam staveb obdobných předmětu veřejné zakázky, provedených za posledních 5 let. Pro splnění této kvalifikace požaduje zadavatel doložení minimálně 3 staveb, které zahrnovaly práce stavebně-sanačního charakteru odpovídajících předmětu veřejné zakázky, přičemž nejméně jedna z těchto zakázek musela zahrnovat nakládání s radionuklidy v režimu odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy, (např. dozoru SÚJB dle zákona č. 18/1997 Sb. ve znění zák. č. 13/2002 Sb., Atomový zákon) a obsahovat, sanace území, případně další práce a činnosti, jež jsou předmětem veřejné zakázky, které se týkají vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie a nakládání s radionuklidy odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy (např. § 9 odst. 1 písm. g a i) zák. č. 18/1997 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb., Atomový zákon.)“.

27. Zadavatel v čl. 4. 3. odst. 4 kvalifikační dokumentace stanovil následující:

Zhotovitel bude povinen naplnit legislativní požadavky k zajištění radiační ochrany vyplývajících především ze zákona č. 18/1997 Sb. (Atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů vydávaných SÚJB. Předmětem těchto požadavků je mimo jiné také povinnost získat jednotlivá povolení, resp. rozhodnutí orgánu státní správy (SÚJB), a to zejména v souladu s:

 • § 9 odst. (1) písm. g) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k jednotlivým etapám vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie;
 • § 9 odst. (1) písm. h) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k uvádění radionuklidů do životního prostředí v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním předpisem;
 • § 9 odst. (1) písm. i) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k nakládání se zdroji ionizujícího záření v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním předpisem;
 • § 9 odst. (1) písm. r) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k provádění osobní dozimetrie a dalších služeb významných z hlediska radiační ochrany v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním předpisem;

Pro získání výše uvedených povolení musí Zhotovitel mimo jiné:

 • zpracovat systém řízení jakosti (PZJ - program zajištění jakosti) v souladu s vyhláškou vydanou SÚJB č. 132/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • ustanovit „dohlížející osobu“, která splňuje zvláštní odbornou způsobilost podle § 18 odst. (2) písm. b) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“

28. Úřad obecně konstatuje, že zadávací dokumentace je nejvýznamnějším dokumentem, na jehož základě dodavatelé zpracovávají své nabídky, proto zákon ukládá zadavateli vymezit prostřednictvím zadávací dokumentace veškeré podrobnosti předmětu veřejné zakázky nezbytné k tomu, aby dodavatelé mohli zpracovat své nabídky. Zadávací dokumentace musí obsahovat požadavky a technické podmínky v takovém rozsahu, aby byla zadávací dokumentace úplná a správná, a zároveň, aby byla jasná, srozumitelná, určitá a dostatečně podrobná.

29. V šetřeném případě jazykový výklad části požadavku dle ustanovení čl. 3.4. kvalifikační dokumentace vzbuzoval pochybnost, zda se formulace „které se týkají vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie a nakládání s radionuklidy odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy (např. § 9 odst. 1 písm. g a i) zák. č. 18/1997 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb., Atomový zákon.)“ vztahuje na „sanace území, případně další práce a činnosti“, nebo jen na „další práce a činnosti“, proto se Úřad zabýval otázkou, zda lze uvedenou nejasnost překonat výkladem v kontextu se zbývajícími ustanoveními kvalifikační dokumentace, neboť zadávací podmínky je nutno posuzovat jako provázaný komplex a jejich jednotlivé části nelze vykládat izolovaně.

30. Jak vyplývá z čl. 3.4. kvalifikační dokumentace zadavatel pro splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona požadoval „doložení minimálně 3 staveb, které zahrnovaly práce stavebně-sanačního charakteru odpovídajících předmětu veřejné zakázky, přičemž nejméně jedna z těchto zakázek musela zahrnovat nakládání s radionuklidy v režimu odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy“. Dále zadavatel pro tuto samostatně vymezenou referenční veřejnou zakázku v citovaném ustanovení stanovil, že musela „obsahovat, sanace území, případně další práce a činnosti, jež jsou předmětem veřejné zakázky, které se týkají vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie a nakládání s radionuklidy odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy (např. § 9 odst. 1 písm. g a i) zák. č. 18/1997 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb., Atomový zákon.)“.

31. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zadavatel pro jednu ze tří požadovaných referenčních veřejných zakázek jasně stanovil, že musí zahrnovat nakládání s radionuklidy, což vyplývá z formulace: „nejméně jedna z těchto zakázek musela zahrnovat nakládání s radionuklidy…“. Pokud tedy není pochyb o tom, že jedna z referenčních veřejných zakázek musela zahrnovat nakládání s radionuklidy, pak nelze zároveň tvrdit, že se na tutéž referenci nevztahuje předmětný požadavek, tj. „které se týkají vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie a nakládání s radionuklidy odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy (např. § 9 odst. 1 písm. g a i) zák. č. 18/1997 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb., Atomový zákon.)“, v němž zadavatel znovu opakuje podmínku „nakládání s radionuklidy“, neboť pak by si tyto dva požadavky vzájemně odporovaly. Pokud totiž platí, že reference musí zahrnovat „nakládání s radionuklidy“, pak logicky musí zahrnovat i „vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie“, jakožto druhou část předmětného požadavku, neboť tyto dva předpoklady jsou spojeny spojkou „a“. Z uvedeného lze tedy dovodit, že se požadavek „které se týkají vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie a nakládání s radionuklidy odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy (např. § 9 odst. 1 písm. g a i) zák. č. 18/1997 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb., Atomový zákon.)“ vztahuje jak na sanace území, tak i na další práce a činnosti, jež jsou předmětem veřejné zakázky, které má předmětná referenční zakázka obsahovat.

32. Z vymezení předmětu veřejné zakázky v kvalifikační dokumentaci (viz body 25 a 27 tohoto rozhodnutí) lze navíc dovodit, že předmětem veřejné zakázky jsou stavebně-sanační práce týkající se vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie dle atomového zákona. S ohledem na ustanovení § 56 odst. 7 písm. c) zákona, podle něhož je zadavatel povinen vymezit minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, lze usuzovat, že zadavatel byl oprávněn požadovat prokázání reference týkající se vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie, neboť se bezpochyby jedná o důležitou charakteristiku předmětu veřejné zakázky, která vypovídá o jeho specifičnosti, tj. o jeho druhu, rozsahu a složitosti. Je tedy možné předpokládat, že zadavatel skutečně požadoval, aby dodavatelé prokázali především zkušenost s vyřazováním z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie (což ostatně potvrdil i sám zadavatel ve svém vyjádření k zahájení správního řízení ze dne 27. 5. 2013), aby mohl vybrat dodavatele veřejné zakázky pouze z okruhu subjektů, jež poskytují záruky o své schopnosti veřejnou zakázku řádně, včas a v odpovídající kvalitě realizovat.

33. Lze tedy uzavřít, že v šetřeném případě platí, že zadavatel požadoval doložení zkušenosti dodavatele s vyřazováním z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie v souvislosti s jakýmikoliv pracemi, které jsou předmětem veřejné zakázky.

34. Taktéž z průběhu zadávacího řízení nevyplývá, že by uchazeči měli pochybnosti o výkladu předmětné části kvalifikační dokumentace, neboť v tomto smyslu nebyly podány ani žádné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, ani žádné námitky proti zadávacím podmínkám či proti rozhodnutí o vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

35. Z uvedených důvodů Úřad neshledal v postupu zadavatele porušení zákona.

36. S ohledem na výše uvedené závěry Úřad správní řízení podle § 117a písm. d) zákona výrokem tohoto rozhodnutí zastavil, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření dle § 118 zákona.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží

DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Pozn.: Pokud je v textu rozhodnutí uveden odkaz na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jedná se vždy o znění účinné v době zahájení zadávání veřejné zakázky.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz