číslo jednací: S277/2011/VZ-13912/2011/510/MLa

Instance I.
Věc Základní škola Lupáčova – výměna oken
Účastníci
 1. městská část Praha 3
 2. Truhlářství Woodarch s. r. o.
 3. TRUSTAV s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 1. 12. 2011
Dokumenty file icon dokument ke stažení 324 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S277/2011/VZ-13912/2011/510/MLa

 

11. listopadu 2011

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 12. 7. 2011 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – městská část Praha 3, IČ 00063517, se sídlem Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 05 Praha 3, zastoupená Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou,
 • navrhovatel – Truhlářství Woodarch s.r.o., IČ 28615000, se sídlem K. H. Máchy 1058, 790 01 Jeseník, ve správním řízení na základě plné moci ze dne 7. 7. 2011 zastoupená JUDr. Jaroslavem Holoušem, advokátem se sídlem Dukelská 456, 790 01 Jeseník,
 • vybraný uchazeč – TRUSTAV s.r.o., IČ 25031716, se sídlem K Popelce 2399/4, 150 00 Praha 5, za niž jedná Ing. Jana Nováková, jednatel,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Základní škola Lupáčova – výměna oken“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 14. 3. 2011 pod ev.č. 60057433 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 16. 3. 2011 pod ev.č. 2011/S 52-085175 rozhodl takto:

 

I.

Správní řízení o návrhu navrhovatele – Truhlářství Woodarch s.r.o., IČ 28615000, se sídlem K. H. Máchy 1058, 790 01 Jeseník – se podle § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh nebyl zadavateli doručen ve lhůtě stanovené v § 114 odst. 4 citovaného zákona.

 

II.

Zadavatel – městská část Praha 3, IČ 00063517, se sídlem Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 05 Praha 3, nedodržel postup stanovený v § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 56 odst. 7 písm. c) a § 6 citovaného zákona o veřejných zakázkách tím, že úroveň technických kvalifikačních předpokladů nestanovil odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

 

III.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele uvedeného ve výroku II. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší předmětné zadávací řízení.

 

IV.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – městská část Praha 3, IČ 00063517, se sídlem Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 05 Praha 3 – ukládá uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých). Náklady řízení jsou splatné ve lhůtě dvou měsíců ode dne právní moci rozhodnutí.

 

Odůvodnění

Zadávací řízení

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 12. 7. 2011 návrh společnosti – Truhlářství Woodarch s.r.o., IČ 28615000, se sídlem K. H. Máchy 1058, 790 01 Jeseník, ve správním řízení na základě plné moci ze dne 7. 7. 2011 zastoupená JUDr. Jaroslavem Holoušem, advokátem se sídlem Dukelská 456, 790 01 Jeseník (dále jen "navrhovatel"), na přezkoumání úkonů zadavatele – městská část Praha 3, IČ 00063517, se sídlem Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 05 Praha 3, zastoupená Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou (dále jen "zadavatel"), ve veřejné zakázce „Základní škola Lupáčova – výměna oken“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 14. 3. 2011 pod ev.č. 60057433 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 16. 3. 2011 pod ev.č. 2011/S 52-085175.

2. Jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky zadavatel v oznámení o zakázce uvedl ekonomickou výhodnost nabídky. Jako dílčí hodnotící kritéria zadavatel stanovil

 • celkovou výši nabídkové ceny bez DPH s vahou 70 %,
 • délku odpovědnosti za vady komplexní zakázky v měsících s vahou 20%,
 • výši smluvní pokuty za prodlení sjednaného termínu řádného ukončení plnění veřejné zakázky s vahou 10 %.

3. Z protokolu o otevírání obálek konaném dne 9. 5. 2011 vyplývá, že ve stanovené lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel 10 nabídek. Po kontrole úplnosti podle § 71 odst. 8 zákona hodnotící komise nevyřadila žádnou z nabídek uchazečů. V rámci posouzení nabídek byly hodnotící komisí, kromě nabídky navrhovatele vyřazeny také nabídky těchto uchazečů:

a. DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., IČ 26071584, se sídlem Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov,

b. C + C CIMBÁL s.r.o., IČ 27315827, se sídlem Dlouhá 415/3, 466 01 Jablonec nad Nisou,

c. JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o., IČ 25302809, se sídlem Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří,

d. BAU plus, a.s., IČ 25607618, se sídlem Na Zlíchově 228/4, 152 00 Praha 5, Hlubočepy,

e. KERNER, s.r.o., IČ 49904451, se sídlem Zadní Vinohrady 5412, 430 01 Chomutov,

f. PSP - GDS, s.r.o., IČ 25686011, se sídlem Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9, Hloubětín,

g. AZ EKOTHERM spol. s r.o., IČ 25704168, se sídlem Přátelství 207/100, 104 00 Praha 22, Uhříněves,

O vyloučení navrhovatele a dalších výše uvedených uchazečů z účasti v zadávacím řízení rozhodl zadavatel dne 7. 6. 2011. Hodnoceny tak byly pouze nabídky uchazečů TRUSTAV s.r.o., IČ 25031716, se sídlem K Popelce 2399/4, 150 00 Praha 5, Smíchov a VOZÁB s.r.o., IČ 27175693, se sídlem Hostín 70, 277 32 Byšice.

4. Zadavatel vyloučení navrhovatele odůvodnil tím, že v nabídce nebyly prokázány základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 písm. k), l) a dále nabídka v rozporu s požadavkem zadávací dokumentace neobsahovala specifikaci částí veřejné zakázky, které navrhovatel hodlá plnit prostřednictvím subdodavatelů s uvedením identifikačních údajů těchto subdodavatelů.

5. Po provedeném posouzení a hodnocení stanovila hodnotící komise ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24. 5. 2011 výsledné pořadí nabídek a zadavatel následně dne 7. 6. 2011 rozhodl, na základě doporučení hodnotící komise, o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče TRUSTAV s.r.o., IČ 25031716, se sídlem K Popelce 2399/4, 150 00 Praha 5, Smíchov (dále jen „vybraný uchazeč“).  

6. Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení, které bylo navrhovateli doručeno dne 14. 6. 2011, podal navrhovatel dne 28. 6. 2011 námitky. Zadavatel těmto námitkám nevyhověl, což navrhovateli sdělil dopisem ze dne 29. 6. 2011, který byl navrhovateli doručen dne 4. 7. 2011. Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podal navrhovatel námitky dne 28. 6. 2011, rovněž těmto námitkám zadavatel nevyhověl, o čemž navrhovatele informoval dopisem ze dne 29. 6. 2011, který navrhovatel obdržel dne 4. 7. 2011.

7. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 12. 7. 2011 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu. Tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel návrh dne 12. 7. 2011.

Obsah návrhu

8. V návrhu navrhovatel vyjádřil nesouhlas se svým vyloučením z účasti v zadávacím řízení, postup zadavatele považuje za nezákonný. Dle jeho názoru je jeho nabídka úplná a vyhovuje všem požadavkům zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci i požadavkům zákona. Navrhovatel zdůrazňuje, že veškeré základní kvalifikační předpoklady osvědčil, když čestným prohlášením doložil, že splňuje požadavky dle § 53 odst. 1 písm. a) – j) zákona. K požadavku uvedenému v § 53 odst. 1 písm. k) zákona, tedy k povinnosti předložit seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele, navrhovatel s odvoláním na „doslovnou citaci“ ustanovení uvádí, že tato povinnost nastává pouze v případě, kdy některý ze statutárních orgánů, nebo členů statutárního orgánu skutečně v rozhodné době u zadavatele pracovali. Vzhledem k tomu, že žádné takové osoby neexistovaly a neexistují, je navrhovatel přesvědčen, že postupoval v souladu se zákonem, když v čestném prohlášení tuto skutečnost neprokazoval. Co se týče absence čestného prohlášení o základním kvalifikačním předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. l) zákona, je navrhovatel toho názoru, že prokázání splnění toho kvalifikačního předpokladu je na místě pouze u společností akciových, přičemž z výpisu z obchodního rejstříku je jasně patrné, že uchazeč je obchodní společností s ručením omezeným. Podle navrhovatele měl zadavatel po zjištění výše uvedených domnělých nedostatků nabídky postupovat v souladu se zásadami obsaženými v § 6 a 59 odst. 4 zákona a požadovat písemné objasnění předložených informací či dokladů, nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace, a to z toho důvodu, že tak učinil v případě nedostatků nabídky zjištěných v rámci technických kvalifikačních předpokladů. Tím, že zadavatel v rámci základních kvalifikačních předpokladů nepostupoval stejně jako při doplnění technických kvalifikačních předpokladů, dopustil se tak podle navrhovatele diskriminačního jednání. Navrhovatel taktéž nesouhlasí s tvrzením zadavatele, že nabídka neobsahovala specifikaci částí veřejné zakázky, které navrhovatel hodlá plnit prostřednictvím subdodavatelů. V této souvislosti je navrhovatel přesvědčen, že není přesnějšího vymezení části veřejné zakázky, která bude realizována subdodavatelsky, než prostřednictvím doložení uzavřené budoucí smlouvy o dílo se subdodavatelem, kde je přesně stanoven rozsah plnění, které má subdodavatel poskytnout, přičemž tato smlouva byla součástí nabídky navrhovatele. V návrhu navrhovatel zdůrazňuje, že pokud by nebyl vyloučen ze zadávacího řízení, byla by jeho nabídka hodnocena jako nejvhodnější. Navrhovatel rovněž poukazuje na skutečnost, že vybraný uchazeč byl od května do října roku 2010 v insolvenčním řízení vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. MSPH 96 INS 4925/2010, což je podle navrhovatele v rozporu s ekonomickými a finančními předpoklady podle § 55 zákona.

Průběh správního řízení

9. Účastníky správního řízení ve smyslu § 116 zákona jsou

 • zadavatel,
 • navrhovatel,
 • vybraný uchazeč.

10. Úřad dopisem č.j.: ÚOHS-S277/2011/VZ-11154/2011/510/MLa ze dne 27. 7. 2011 účastníkům oznámil zahájení správního řízení a usnesením č.j. ÚOHS-S277/2011/VZ- 11179/2011/510/MLa jim stanovil lhůty k provedení úkonů v řízení, a to lhůtu do 5. 8. 2011 navrhovateli k provedení úkonů – prokázání doručení návrhu na zahájení řízení zadavateli ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl. Oběma účastníkům stanovil Úřad lhůtu k předložení návrhů na dokazování a lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí.

11. Zadavatel ve svém podání doručeném Úřadu dne 9. 8. 2011 popírá, že by mu byl návrh navrhovatelem doručen ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona. Navrhovatel v reakci na výše uvedenou výzvu doručil Úřadu elektronickou komunikaci s podatelnou zadavatele, ze které však nebylo patrné, zda byl návrh zadavateli skutečně doručen. Proto navrhovatel toto podání dne 30. 8. 2011 doplnil o snímek obrazovky odeslané pošty aplikace Microsoft Outlook Express, ze kterého je patrné, že dne 12. 7. 2011 v 15:49 právní zástupce navrhovatele odeslal na e-mailovou adresu elektronické podatelny zadavatele e-mail označený jako „Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele veřejné zakázky“, který obsahoval přílohu. Z odeslané pošty je rovněž patrné, že zpráva se stejným předmětem a přílohou byla téhož dne v 15:47 odeslána na adresu posta@compet.cz.

12. Vybraný uchazeč se k podanému návrhu vyjádřil v podání doručeném Úřadu dne 15. 8. 2011, kde reaguje na tvrzení navrhovatele, týkající se skončeného insolvenčního řízení. Uvádí, že v insolvenčním řízení, které s ním jako s dlužníkem vedl Městský soud v Praze pod sp.zn. MSPH 96 INS 4925/2010 bylo pravomocně rozhodnuto o odmítnutí insolvenčního návrhu. Podle vybraného uchazeče nemůže mít tato skutečnost za následek nesplnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. d) zákona.

13. Úřad rozhodnutím č.j. ÚOHS-S277/2011/VZ-12075/2011/510/MLa ze dne 2. 8. 2011 vydal z moci úřední předběžné opatření, kterým zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno.

14. Dopisem ze dne 13. 9. 2011 č.j. S277/2011/VZ-14630/2011/510/MLa Úřad účastníkům oznámil nové skutečnosti zjištěné ve správním řízení, které budou podkladem pro rozhodnutí. Úřad v průběhu řízení nad rámec návrhu získal pochybnosti o zákonnosti postupu zadavatele při stanovení technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona, když požadoval předložení osvědčení o realizaci 3 významných dodávek obdobného charakteru, jako je předmět veřejné zakázky, z nichž se minimálně jedna měla týkat výroby a montáže replik dřevěných, špaletových oken osazených v objektech památkové zóny a minimálně jedna se měla týkat výroby a montáže oken ve školském objektu za provozu. Z dodatečných informací poskytnutých zadavatelem (k žádosti o dodatečné informace uchazeče BAU plus, a.s.) vyplývá, že za významnou zakázku obdobného charakteru spočívající ve výrobě a montáži oken ve školském zařízení za provozu zadavatel považuje pouze takovou zakázku, v jejímž rámci došlo ke zhotovení a montáži dřevěných špaletových oken. Úřad získal pochybnosti o tom, zda-li je požadavek na doložení realizace zakázky na výrobu a montáž dřevěných špaletových oken ve školském zařízení za provozu v objemu min. 15.000.000,-Kč odůvodněn předmětem veřejné zakázky.

15. V návaznosti na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci Úřad účastníkům řízení usnesením č.j. ÚOHS-S277/2011/VZ-14370/2011/510/MLa ze dne 13. 9. 2011 stanovil lhůtu do 20. 9. 2011, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

16. Zadavatel se k podkladům rozhodnutí vyjádřil dopisem doručeným Úřadu dne 19. 9. 2011. Zadavatel se domnívá, že minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu uvedeného v § 56 odst. 1 písm. a) stanovil tak, aby odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky. Dané požadavky na prokázání referencí byly stanoveny zejména s ohledem na speciální charakter i místo plnění, když dřevěná špaletová okna mají být vyrobena a montována do objektu v památkové zóně, který je současně školským zařízením. Požadavek na hodnotu požadovaných referenčních zakázek vycházel dle zadavatele z předpokládané hodnoty veřejné zakázky ve výši 20.000.000,-Kč bez DPH, přičemž zadavatel počítal s tím, že v rámci otevřeného řízení bude vysoutěžená cena nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Z důvodu specifičnosti místa plnění veřejné zakázky bylo proto nutné zajistit dodavatele s dostatečnými zkušenostmi s výrobou atypických oken v souladu s požadavky orgánů památkové péče a rovněž se zkušenostmi s montáží oken v objektech umístěných v památkové zóně a v objektech školských zařízení za provozu. Skutečnost, že část stavebních prací proběhne při plném provozu školy, bude dle zadavatele pro dodavatele znamenat zvýšenou organizační náročnost těchto stavebních prací. Navíc v případě prodlení s plněním, by byl provoz školy významně omezen na časově neznámou dobu. Z těchto důvodů se zadavatel domnívá, že i požadavek na prokázání realizace výroby a montáže dřevěných špaletových oken ve školském zařízení za provozu odpovídá druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

17. Navrhovatel se k podkladům rozhodnutí vyjádřil v podání doručeném Úřadu dne 21. 9. 2011. Poukazuje na diskriminačně nastavenou minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů. Navrhovatel považuje kombinaci požadavku na prokázání 3 dodávek na výrobu a montáž replik dřevěných špaletových oken, z nichž jedna měla proběhnout v objektu památkové zóny a jedna ve školském zařízení za provozu, za nadbytečnou a diskriminační. S ohledem na charakter objektu veřejné zakázky jako takové je navrhovatel přesvědčen, že postačuje podstatně jednodušší vymezení daných kvalifikačních předpokladů. To by umožnilo, aby se o veřejnou zakázku mohl ucházet větší počet uchazečů schopných realizovat veřejnou zakázku. Navrhovatel rovněž rozporuje požadavek na doložení samotné referenční zakázky na výrobu a montáž oken ve školském zařízení za provozu, a to z následujících důvodů. Podstatná část prací měla být uskutečněna v době letních prázdnin, tedy mimo provoz zařízení. Pokud by přesto práce přesahovaly do období výuky, domnívá se navrhovatel, že komplikace vyplývající z probíhajících prací jsou obecně menší než komplikace spojené s osazováním oken v jakékoli jiné obytné, či kancelářské budově podobné velikosti. Organizační plán je v případě školy mnohem jednodušší navrhnout a dodržet, a to proto, že hodiny i způsob využití jednotlivých místností je pevně stanoven a harmonogram výměny oken není nutné projednávat s více subjekty, jako v případě např. obytných, či kancelářských budov. Dle názoru navrhovatele tudíž požadavek na prokázání realizace podobné dodávky ve školském zařízení za provozu neodpovídá druhu, rozsahu a složitosti veřejné zakázky. Podle navrhovatele skutečnost, že většina z 10 uchazečů byla vyloučena pro nesplnění kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 1 písm. a) svědčí o možném pochybení zadavatele při jeho stanovení.

K zastavení řízení o návrhu

18. Úřad přezkoumal náležitosti návrhu včetně dodržení lhůt pro jeho podání a na základě zjištěných skutečností rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

19. Podle § 114 odst. 4 zákona návrh musí být doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.

20. Podle § 117a písm. c) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 114 odst. 4 zákona.

21. Úřad usnesením č.j. ÚOHS-S277/2011/VZ-11179/2011/510/MLa ze dne 27. 7. 2011 navrhovateli stanovil lhůtu k provedení úkonu, a to prokázání doručení návrhu na zahájení řízení zadavateli ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl. V reakci na toto usnesení navrhovatel Úřadu doložil elektronickou komunikaci se zadavatelem a dále snímek obrazovky odeslané pošty aplikace Microsoft Outlook Express (viz bod 11 odůvodnění rozhodnutí).

22. Doložením elektronické komunikace se zadavatelem ani snímkem obrazovky však navrhovatel neprokázal, že návrh byl skutečně ve lhůtě zadavateli doručen. Screenshot obrazovky odeslané pošty a elektronická komunikace předložené navrhovatelem dokazují odeslání e-mailové zprávy na e-mailovu adresu podatelny zadavatele, neprokazují však už skutečné včasné doručení této zprávy zadavateli.

23. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že navrhovatel nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, který je podle § 114 odst. 4 zákona nutné doručit Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl. Z uvedeného vyplývá, že příslušný návrh musí být doručen v zákonem stanovené lhůtě na obě zákonem určená místa.

24. Vzhledem k tomu, že návrh nebyl doručen zadavateli ve lhůtě stanovené v § 114 odst. 4 zákona, Úřad rozhodl o zastavení řízení o návrhu, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

Závěry Úřadu učiněné z úřední povinnosti

25. Úřad na základě § 112 a násl. zákona z úřední povinnosti přezkoumal postup zadavatele a po zhodnocení předložených podkladů, zejména dokumentace, vyjádření účastníků řízení a  vlastních zjištění konstatuje, že zadavatel v  zadávacím řízení nedodržel postup pro zadání veřejné zakázky stanovený zákonem. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

26. Podle § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

27. Podle § 50 odst. 3 zákona je veřejný zadavatel povinen omezit rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky.

28. K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na dodávky může veřejný zadavatel podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona požadovat seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech. Podle § 56 odst. 7 písm. c) zákona je však zadavatel povinen vymezit minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů tak, aby odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

29. V čl. III. bod 2.3) oznámení o zakázce zadavatel uvedl požadavek na „seznam významných dodávek realizovaných v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby provedení, za významnou dodávku zadavatel požaduje minimálně jednu, která se týká výroby a montáže replik dřevěných, špaletových oken osazených v objektech památkové zóny a nejméně jednu ve školských zařízeních za provozu“. Přílohou tohoto seznamu má být osvědčení o realizaci minimálně 3 významných dodávek, přičemž za významnou dodávku zadavatel považuje dodávku stejného druhu na výrobu a montáž oken v minimálním hodnotě 15.000.000,-Kč bez DPH. Tento požadavek zadavatel v čl. 3 zadávací dokumentace upřesnil a stanovil, že „technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 1 písm. a), b), c) zákona splní dodavatel, který doloží: seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem za poslední 3 roky a osvědčení dodavatelů o řádném plnění min. 3 nejvýznamnějších z těchto dodávek obdobného charakteru, jako je předmět plnění této veřejné zakázky… Za významnou dodávku obdobného charakteru je považována výroba a montáž oken v minimálním finančním objemu 15.000.000,-Kč bez DPH, z toho minimálně jedna dodávka, která se týkala výroby a montáže replik dřevěných špaletových oken osazovaných v objektech památkové zóny a minimálně jedna týkající se výroby a montáže oken ve školském zařízení za provozu“. Dne 7. 4. 2011 byla zadavateli doručena žádost uchazeče BAU plus, a.s. o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, kde byl mimo jiné vznesen dotaz, zda zadavateli za účelem prokázání realizace dodávky „výroby a montáže oken ve školském zařízení za provozu“ postačuje doložení výroby a montáže jakýchkoli oken ve školském zařízení. Zadavatel v odpovědi uvedl, že v případě školského zařízení za provozu požaduje prokázání výroby a montáže replik dřevěných špaletových oken.

30. Podle čl. II odst. 1.5 oznámení o zakázce a čl. 1.1 zadávací dokumentace je předmětem veřejné zakázky výroba dřevěných, špaletových, dvojdílných oken včetně kování a povrchové úpravy a jejich výměna za zchátralá okna v uliční fasádě objektu Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200, a to dle vypracovaného projektu a v souladu s podmínkami Odboru kultury a památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy. Nová okna mají být atypickými replikami s vyššími tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi. Podle čl. II. odst. 2.1 oznámení o zakázce a čl. 1.5 zadávací dokumentace je předpokládaná hodnota zakázky 20.000.000,-Kč bez DPH.

31. Smyslem stanovení technických kvalifikačních předpokladů je to, aby veřejná zakázka byla realizována pouze takovými dodavateli, kteří disponují dostatečnými zkušenostmi a technickou způsobilostí k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky. Adekvátně nastavené technické kvalifikační předpoklady jsou tedy „sítem“, které má zamezit účasti subjektů neschopných danou veřejnou zakázku řádně splnit. Stanovení konkrétních požadavků je plně v gesci zadavatele, ten je však při jejich výběru nucen zohlednit zejména výše uvedené předpoklady stanovené v § 50 odst. 3 a § 56 odst. 7 písm. c) zákona.

32. Úřad posuzoval zadavatelem požadované reference právě ve světle výše uvedených požadavků zákona a dospěl k závěru, že zadavatel daným požadavkům nedostál. V posuzovaném případě zadavatel reference stanovil v rozsahu, který nebyl odůvodněn předmětem a rozsahem veřejné zakázky, čímž fakticky omezil okruh subjektů soutěžících o veřejnou zakázku. Vhodnějším nastavením posuzovaného kvalifikačního předpokladu mohl zadavatel docílit nabídek od širšího okruhu vhodných dodavatelů.

33. K tomu Úřad uvádí následující. Požadavek zadavatele na prokázání realizace 3 nejvýznamnějších zakázek obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky, každá v objemu 15.000.000,-Kč (při předpokládané hodnotě veřejné zakázky 20.000.000,-Kč), se obecně jeví jako oprávněný. Vzhledem k tomu, že se objekt, na kterém má výměna oken probíhat, nachází v památkové zóně, lze jako oprávněnou vnímat také podmínku, aby se jedna z těchto zakázek týkala výroby a montáže dřevěných špaletových oken v objektu nacházejícím se v památkové zóně.

34. Ve světle žádosti uchazeče BAU plus, a.s. o dodatečné informace (viz odst. 18 odůvodnění) se Úřadu jako problematický jeví požadavek na prokázání realizace zakázky, která měla spočívat ve výrobě a montáži oken ve školském zařízení za provozu. V odpovědi na tuto žádost totiž zadavatel uvedl, že i zde musí jít o výrobu a montáž dřevěných špaletových oken. Doložením této reference má být prokázána zejména schopnost uchazeče zvládnout výměnu atypických oken ve specifických podmínkách školského zařízení za provozu. V této souvislosti však Úřad zastává názor, že práce a postupy prováděné při výměně špaletových dřevěných oken se podstatným způsobem neliší od prací a postupů nutných k výměně libovolného typu oken. Proto s ohledem na výše uvedený účel této reference Úřad jako neoprávněný považuje požadavek na typ oken, který měl být v rámci dodávky ve školském zařízení vyměněn. Z pohledu účelu této reference (schopnost dodavatele realizovat výměnu oken ve škole za provozu) se Úřadu jeví nadbytečným taktéž požadavek na prokázání výroby měněných oken. Schopnost dodavatele atypická dřevěná špaletová okna vyrobit je dostatečně ověřena doložením dalších dvou významných dodávek. Kombinací požadavků (výroba a montáž dřevěných špaletových oken a školské zařízení za provozu) zadavatel uměle zužuje okruh subjektů oprávněných soutěžit o veřejnou zakázku, neboť o veřejnou zakázku fakticky umožňuje soutěžit pouze těm dodavatelům, kteří realizovali výrobu dřevěných špaletových oken a jejich výměnu ve školském zařízení za provozu.

35. Rovněž výměnu oken ve školském zařízení za provozu nepovažuje Úřad za natolik specifickou, aby to odůvodnilo požadavek zadavatele pouze na reference týkající se školských zařízení. Při výměně oken ve školském zařízení za provozu lze jistě specifika vyplývající ze skloubení výuky a vlastní výměny oken nalézt. Specifika takové montáže se však od zvláštností montáže oken v zařízeních (budovách) jiného typu za provozu neodlišují natolik, aby to odůvodnilo požadavek zadavatele pouze na reference týkající se školských zařízení. Lze dokonce předpokládat, že navrhnout a dodržet organizační plán výměny oken ve škole může být jednodušší než např. v kancelářských a obytných budovách, a to z toho důvodu, že hodiny i způsob využití jednotlivých místností je pevně stanoven a harmonogram výměny oken není nutné projednávat s více subjekty. Nebyl zde tedy objektivní důvod k tomu, aby zadavatel omezil referenci pouze na školská zařízení za provozu, když stejnou schopnost by dodavatelé mohli osvědčit rovněž prokázáním realizace výměny oken např. v nemocničním zařízení za provozu nebo v obytné či kancelářské budově „za provozu“. Z těchto důvodů Úřad podmínku na realizaci referenční zakázky ve školském zařízení za provozu považuje za diskriminační, neodůvodněně omezující účast dodavatelů schopných realizovat veřejnou zakázku

36. Z výše uvedeného je zřejmé, že zadavatel technické kvalifikační předpoklady stanovil diskriminačně, neboť jimi fakticky zamezil potencionálním uchazečům soutěžit o veřejnou zakázku. K tomu Úřad podotýká, že porušení zásady zákazu diskriminace nelze vztahovat jen na diskriminaci zjevnou, tedy případ, kdy zadavatel otevřeně postupuje jinak vůči jednotlivému dodavateli a jinak vůči dalším možným dodavatelům, nýbrž také na diskriminaci skrytou, kdy zadavatel znemožní některým dodavatelům ucházet se o veřejnou zakázku nastavením takových kvalifikačních předpokladů, kdy např. požadovaná úroveň technické způsobilosti je zjevně nepřiměřená ve vztahu k velikosti, složitosti a technické náročnosti konkrétní veřejné zakázky, přitom je zřejmé, že ji mohou splnit toliko někteří z dodavatelů (potenciálních uchazečů), jež by jinak byli k plnění předmětu veřejné zakázky objektivně způsobilými. Na základě těchto zjištění lze posuzovaný požadavek zadavatele na doložení referenčních zakázek kvalifikovat jako diskriminační, odporující zásadám podávaným v § 6 zákona, a to z toho důvodu, že někteří z dodavatelů měli v tomto případě a priori znemožněnu účast v zadávacím řízení, byť by předmět veřejné zakázky mohli realizovat stejně úspěšně jako dodavatelé ostatní. Tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť pokud by toto omezení zadavatel nestanovil, mohl obdržet více nabídek, přičemž nelze vyloučit, že by některá z těchto nabídek byla ekonomicky výhodnější. V souvislosti se skrytou diskriminací Úřad poukazuje např. na rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 Afs 20/2008 – 166 ze dne 5. 6. 2008.

37. O tom, že požadavek na výrobu a výměnu dřevěných špaletových oken v kombinaci se školským zařízením za provozu neodpovídal druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky svědčí i ta skutečnost, že z 10 uchazečů, kteří v zadávacím řízení podali nabídku, bylo 6 vyloučeno právě pro nesplnění daného kvalifikačního předpokladu.  

38. Tím, že zadavatel minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona nevymezil tak, aby odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, nedodržel postup stanovený v § 56 odst. 7 písm. c) zákona. Tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť pokud by toto omezení zadavatel nestanovil, mohl obdržet více nabídek, přičemž nelze vyloučit, že by některá z těchto nabídek byla ekonomicky výhodnější.

Uložení nápravného opatření

39. Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

40. Jak vyplývá z textu tohoto rozhodnutí, postupoval zadavatel v zadávacím řízení v rozporu se zákonem již při stanovení zadávacích podmínek uvedených v oznámení o zakázce, a proto nelze nápravu zjednat např. zrušením rozhodnutí o vyloučení některých uchazečů a uložením provedení nového posouzení a hodnocení nabídek. Jelikož vadou trpí již samotné oznámení o zakázce, lze nápravy v daném případě dosáhnout pouze zrušením zadávacího řízení.

41. Vzhledem k tomu, že v šetřeném případě zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem a tento nezákonný postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, rozhodl Úřad o zrušení zadávacího řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

42. Ustanovení § 84 odst. 7 zákona stanoví, že zadavatel odešle oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému podle § 157 do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí; tato povinnost neplatí pro jednací řízení bez uveřejnění a řízení na základě rámcové smlouvy. Dále je zadavatel podle § 84 odst. 8 zákona povinen doručit písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 5 dnů ode dne přijetí rozhodnutí všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu. Podle § 84 odst. 9 zákona pokud zruší zadávací řízení Úřad, užijí se § 84 odst. 7 a 8 obdobně, přičemž lhůty počínají běžet ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu.

Náklady řízení

43. Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 odst. 1 též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení"). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách (dále jen „vyhláška"), stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,-Kč.

44. Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím byl zrušen jednotlivý úkon zadavatele, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2011000277.

 

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 05 Praha 3

JUDr. Jaroslav Holouš, advokát se sídlem Dukelská 456, 790 01 Jeseník

TRUSTAV s.r.o., K Popelce 2399/4, 150 00 Praha 5

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz