Rozhodnutí: S787/2013/VZ-2100/2014/524/ZKu

Instance I.
Věc Dodávka zařízení pro audiovizuální konferenční služby na specifickém komunikačním prostředí AČR
Účastníci
  1. Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO
  2. ATS-TELCOM PRAHA a. s.
  3. TTC TELEKOMUNIKACE, s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 18. 2. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení  B

 

Č. j.: ÚOHS-S787/2013/VZ-2100/2014/524/ZKu

 

Brno 30. ledna 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 20. 12. 2013, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO, IČO 24272523, se sídlem Mladoboleslavská 944, 197 21 Praha 9,
  • navrhovatel – ATS-TELCOM PRAHA a.s., IČO 61860409, se sídlem Trojská 195/88, 171 00 Praha 7,
  • vybraný uchazeč – TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., IČO 41194403, se sídlem Třebohostická 987/5, 100 00 Praha 10,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání podlimitní veřejné zakázky „Dodávka zařízení pro audiovizuální konferenční služby na specifickém komunikačním prostředí AČR“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídky ze dne 10. 10. 2013,

 

rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – ATS-TELCOM PRAHA a.s., IČO 61860409, se sídlem Trojská 195/88, 171 00 Praha 7 – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

ODŮVODNĚNÍ

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 20. 12. 2013 návrh navrhovatele – ATS-TELCOM PRAHA a.s., IČO 61860409, se sídlem Trojská 195/88, 171 00 Praha 7 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne, na přezkoumání úkonů zadavatele – Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO, IČO 24272523, se sídlem Mladoboleslavská 944, 197 21 Praha 9 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání podlimitní veřejné zakázky „Dodávka zařízení pro audiovizuální konferenční služby na specifickém komunikačním prostředí AČR“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídky ze dne 10. 10. 2013.

2. Úřad obdržel výše uvedený návrh dne 20. 12. 2013 a tímto dnem bylo podle ust. § 113 zákona ve spojení s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), správní řízení zahájeno.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný uchazeč – TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., IČO 41194403, se sídlem Třebohostická 987/5, 100 00 Praha 10.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S787/2013/VZ-107/2014/524/ZKu ze dne 3. 1. 2014. Úřad dále usnesením č. j. ÚOHS-S787/2013/VZ-117/2014/524/ZKu z téhož dne stanovil navrhovateli lhůtu k doplnění náležitostí návrhu podle ust. § 114 odst. 3 zákona o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona.

5. Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že návrh na přezkoumání úkonů zadavatele ve věci předmětné veřejné zakázky nesplňuje podmínky stanovené v ustanovení § 114 odst. 3 zákona, a proto správní řízení zastavil.

6. Podle § 114 odst. 3 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

7. Podle § 115 odst. 1 zákona je s podáním návrhu navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

8. Podle § 117a písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

9. Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce na účet Úřadu a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S787/2013/VZ-117/2014/524/ZKu ze dne 3. 1. 2014 lhůtu k provedení úkonu, a to doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona.

10. Úřad navrhovatele zároveň v usnesení č. j. ÚOHS-S787/2013/VZ-117/2014/524/ZKu ze dne 3. 1. 2014 upozornil na skutečnost, že jestliže ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem kauci na účet Úřadu nesloží, Úřad zahájené správní řízení podle § 117a písm. b) zákona zastaví.

11. Úřad konstatuje, že navrhovatel nedoložil doklad o složení kauce na účet Úřadu s podáním návrhu, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu Úřadem, a současně ani kauce v těchto lhůtách složena nebyla, tudíž navrhovatel nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je podle § 114 odst. 3 zákona mimo jiné i doklad o složení kauce podle § 115 zákona, čímž byly naplněny podmínky pro zastavení řízení podle § 117a písm. b) zákona.

12. Vzhledem k výše uvedenému Úřad rozhodl o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží:

1. Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO, Mladoboleslavská 944, 197 21 Praha 9

2. ATS-TELCOM PRAHA a.s., Trojská 195/88, 171 00 Praha 7

3. TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., Třebohostická 987/5, 100 00 Praha 10

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz