číslo jednací: S481/2013/VZ-1221/2014/511/ABr

Instance I.
Věc Dodávky uhlíkových lišt
Účastníci
  1. České dráhy, a. s.
  2. ČD Cargo, a. s.
  3. T.Z.M. PLUS, s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 4. 2. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení 289 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S481/2013/VZ-1221/2014/511/ABr

 

17. ledna 2014

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.2.2014

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 5.8.2013 na návrh ze dne 31.7.2013, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – společnosti

o České dráhy, a.s, IČO 70994226, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha, a

o ČD Cargo, a.s., IČO 28196678, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 - Holešovice, ve správním řízení zastoupena na základě smlouvy o sdružení zadavatelů ze dne 18.1.2012 společností České dráhy, a.s, IČO 70994226, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha,

  • navrhovatel – T.Z.M. PLUS, s.r.o., IČO 27948323, U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávky uhlíkových lišt“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 4.4.2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5.4.2013 pod ev. č. 350046, ve znění opravy uveřejněné dne 20.5.2013, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 9.4.2013 pod evidenčním číslem 2013/S 069-115109, ve znění opravy uveřejněné dne 23.5.2013 pod evidenčním číslem 2013/S 098-166091,

rozhodl takto:

 

Správní řízení se podle § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – T.Z.M. PLUS, s.r.o., IČO 27948323, U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 – nebyl podle § 114 odst. 4 citovaného zákona doručen Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a stejnopis návrhu zadavateli – společnostem České dráhy, a.s, IČO 70994226, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha, a ČD Cargo, a.s., IČO 28196678, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

 

Odůvodnění

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – společnosti České dráhy, a.s, IČO 70994226, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha, a ČD Cargo, a.s., IČO 28196678, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 - Holešovice, ve správním řízení zastoupena na základě smlouvy o sdružení zadavatelů ze dne 18.1.2012 společností České dráhy, a.s, IČO 70994226, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha (dále jen „zadavatel“) – odeslal podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dne 4.4.2013 oznámení o zakázce, které bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 5.4.2013 pod ev. č. 350046, ve znění opravy uveřejněné dne 20.5.2013, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 9.4.2013 pod evidenčním číslem 2013/S 069-115109, ve znění opravy uveřejněné dne 23.5.2013 pod evidenčním číslem 2013/S 098-166091, za účelem zadání veřejné zakázky „Dodávky uhlíkových lišt“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Podle bodu 5. zadávací dokumentace předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena ve výši 42 000 000 Kč bez DPH.

3. Podle zadávací dokumentace je předmětem veřejné zakázky dodávka uhlíkových lišt pro sběrače proudu železničních kolejových vozidel. Tyto dodávky jsou rozděleny do pěti částí veřejné zakázky, a to podle stanovených typů s uvedením požadovaného množství.

4. Zadavatelem stanovené množství uhlíkových lišt vychází z jeho kvalifikovaného odhadu a je stanoveno jako předpokládané s ohledem na aktuální stav vozového parku zadavatele a další související skutečnosti. Zadavatel v zadávací dokumentaci uvedl, že si vyhrazuje právo odebrat a uhradit nižší množství uhlíkových lišt, než je uvedeno v zadávací dokumentaci, bez možnosti uplatnění sankcí ze strany uchazeče, a to s ohledem na případné změny stavu vozového parku, intenzitu dopravy, případně jiné objektivní skutečnosti, jejichž přesné podmínky zadavatel nemohl ke dni zadávání předmětné veřejné zakázky odhadnout.

5. Zadavatel dále v bodu 6. zadávací dokumentace uvedl, že uchazeči jsou oprávněni podat nabídku na jednu, na dvě, na tři, na čtyři nebo na všech pět částí veřejné zakázky s tím, že ve své nabídce výslovně uvedou, na které z částí svou nabídku podávají.

6. Součástí zadávacích podmínek jsou obchodní podmínky ve formě vzorů kupních smluv. Zadavatel stanovil, že uchazeči jsou povinni doplnit do předmětného návrhu kupní smlouvy dodací lhůtu předmětu plnění s tím, že dodací lhůta doplněná uchazečem nesmí přesáhnout 15 kalendářních dnů. Současně zadavatel uvedl, že nesplnění tohoto požadavku bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

7. Dále zadavatel specifikoval, že jako prostředek pro hodnocení nabídek bude využita elektronická aukce, a z toho důvodu zadavatel předem stanovil technické parametry a podmínky aukčního systému. Dále zadavatel uvedl, že nabídky uchazečů budou posuzovány na základě základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.

8. Proti zadávacím podmínkám podal uchazeč T.Z.M. PLUS, s.r.o., IČO 27948323, U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“ nebo „T.Z.M.“) dne 10.7.2013 námitky, ve kterých argumentoval, že zadavatel postupoval v rozporu se zákonem, když nezadal předmětnou veřejnou zakázku jako rámcovou smlouvu a podmínky dodání (koupě) jednotlivých dílčích dodávek stanovil v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, když v návrhu kupní smlouvy negarantoval dodavateli, že celkové předpokládané množství výrobků bude zadavatelem objednáno. Uchazeč T.Z.M. považoval tento postup zadavatele za netransparentní a diskriminační. Tyto námitky byly zadavateli doručeny dne 11.7.2013.

9. Zadavatel námitkám uchazeče T.Z.M. po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl, rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 19.7.2013 obdržel uchazeč T.Z.M. dne 23.7.2013. Vzhledem k tomu, že uchazeč nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal přípisem ze dne 31.7.2013 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“). Úřad obdržel návrh dne 5.8.2013 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel návrh rovněž dne 5.8.2013.

II. OBSAH NÁVRHU

10. V návrhu uchazeč T.Z.M. napadá nesprávnost postupu zadavatele, a to z toho důvodu, že zadavatel v návrhu kupní smlouvy negarantoval dodavateli, že celkové předpokládané množství výrobků bude zadavatelem objednáno a zaplaceno, a že požadoval dodržení maximální dodací lhůty v délce 15 kalendářních dnů. Navrhovatel dále argumentoval, že tato ustanovení fakticky nepřímo zvýhodňují větší dodavatele, pro něž zmíněné „předzásobování“ bez garance odběru výrobků nemusí představovat zásah do jejich obchodní politiky, zatímco pro menšího dodavatele může vyžadovaný postup znamenat závažné riziko ohrožení jeho ekonomických zájmů.

III. VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE

11. Vyjádření zadavatele k návrhu spolu s dokumentací o veřejné zakázce obdržel Úřad dne 12.8.2013. Zadavatel v tomto vyjádření poukázal na nesprávnost tvrzení navrhovatele, že rozhodnutí o námitkách bylo navrhovateli doručeno dne 25.7.2013 a doložil dodejku s datem doručení dne 23.7.2013. Z uvedeného zadavatel dovodil, že návrh na zahájení správního řízení byl podán opožděně.

IV. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

12. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

13. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S481/2013/VZ-15732/2013/511/ABr ze dne 21.8.2013. Zároveň usnesením č. j. ÚOHS-S481/2013/VZ-15755/2013/511/ABr ze dne 21.8.2013 určil navrhovateli lhůtu k označení důkazů k prokázání jeho tvrzení ohledně data, ke kterému mu bylo doručeno rozhodnutí zadavatele o námitkách, a současně stanovil účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat další důkazy, či činit jiné návrhy.

14. K výše uvedenému usnesení č. j. ÚOHS-S481/2013/VZ-15755/2013/511/ABr ze dne 21.8.2013 Úřad obdržel dne 29.8.2013 vyjádření zadavatele ze dne 28.8.2013, ve kterém uvedl, že obchodní podmínky byly v zadávací dokumentaci stanoveny s ohledem na měnící se požadavky na dodávku příslušného počtu kusů uhlíkových lišt tak, aby dodávky byly zajištěny operativně podle aktuálních potřeb zadavatele. Dále zadavatel argumentoval, že kupní smlouva, jejíž nevyplněné údaje byli uchazeči povinni vyplnit, stanoví kontraktační povinnost prodávajícího tak, aby dodavatel byl povinen dodávku stanovenou objednávkou akceptovat a plnění poskytnout. Vzhledem k tomu, že podle názoru zadavatele z dostupné literatury vyplývá, že rámcová smlouva nezakládá kontraktační povinnost a tudíž nezajišťuje operativní dodání výrobků tak, jako kupní smlouva, zadavatel setrval na svém názoru, že jeho postup při zadávaní předmětné veřejné zakázky byl v souladu se zákonem. Z důvodu opožděnosti návrhu, zadavatel navrhl zastavení správního řízení.

15. Navrhovatel nezaslal Úřadu žádné doklady prokazující jeho tvrzení o datu doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách (když ve svém návrhu tvrdí, že k tomuto doručení došlo dne 25.7.2013).

16. Dne 5.9.2013 Úřad vydal rozhodnutí č.j. ÚOHS-S481/2013/VZ-15857/2013/511/ABr, kterým zamítl nařízení předběžného opatření spočívajícího v zákazu uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení.

17. Následně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S481/2013/VZ-22105/2013/511/ABr ze dne 15.11.2013 stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

18. Na základě výše uvedeného usnesení č. j. ÚOHS-S481/2013/VZ-22105/2013/511/ABr ze dne 15.11.2013 Úřad obdržel dne 22.11.2013 stanovisko zadavatele, který, vzhledem k tomu, že nahlédnutím do spisu zjistil, že navrhovatel nedoložil žádné důkazy k prokázání svého tvrzení ohledně včasnosti doručení návrhu, setrval na svém stanovisku, že návrh byl podán opožděně, a proto požadoval, aby správní řízení bylo zastaveno.

V. ZÁVĚRY ÚŘADU

19. Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. ustanovení zákona náležitosti návrhu navrhovatele a rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

20. Podle § 114 odst. 4 zákona musí být návrh doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.

21. Podle § 117a písm. c) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 114 odst. 4 nebo 5 zákona.

22. Úřad z předložené dokumentace o předmětné veřejné zakázce zjistil, že podle dokladu o doručení bylo rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovateli doručeno dne 23.7.2013. Lhůta pro podání návrhu na zahájení správního řízení tak počala běžet dne 24.7.2013 a uplynula dne 2.8.2013.

23. Návrh na zahájení řízení je datován 31.7.2013, Úřadu a zadavateli byl však doručen až 5.8.2013. Navrhovatel rovněž neoznačil ani nedoložil žádné doklady, ze kterých by vyplývalo, že rozhodnutí zadavatele o námitkách mu bylo doručeno později než dne 23.7.2013, resp. že mu bylo doručeno až 25.7.2013, jak tvrdil. Vzhledem k tomu, že z předložených dokladů vyplývá, že návrh byl doručen Úřadu a zadavateli dne 5.8.2013, Úřad konstatuje, že navrhovatel doručil Úřadu návrh na zahájení řízení a zadavateli jeho stejnopis po uplynutí lhůty stanovené v ustanovení § 114 odst. 4 zákona.

24. Vzhledem k tomu, že návrh nebyl doručen včas ani Úřadu, ani zadavateli, rozhodl Úřad o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

v. z. Mgr. Michal Kobza

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. České dráhy, a.s,  Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha

2. T.Z.M. PLUS, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz