číslo jednací: S392/2013/VZ-24757/2013/521/VSt

Instance I.
Věc Rekonstrukce ÚV Bedřichov
Účastníci
  1. Severočeská vodárenská společnost a. s.
  2. EUROVIA CS, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 14. 1. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení 233 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S392/2013/VZ-24757/2013/521/VSt

 

19. 12. 2013

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 20. 6. 2013 na základě návrhu ze dne 18. 6. 2013, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
  • navrhovatel – EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Rekonstrukce ÚV Bedřichov“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 15. 5. 2013 pod evidenčním číslem 351122,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1 – vzal dne 16. 12. 2013 svůj návrh ze dne 18. 6. 2013 zpět.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 20. 6. 2013 návrh navrhovatele – EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce ÚV Bedřichov“ v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 15. 5. 2013 pod evidenčním číslem 351122.

2. Dnem 20. 6. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ve spojení s ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S392/2013/VZ-12084/2013/521/Dra ze dne 27. 6. 2013.

5. Usnesením č. j. ÚOHS-S392/2013/VZ-12086/2013/521/Dra ze dne 27. 6. 2013 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

6. Dne 16. 12. 2013 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 9. 12. 2013, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 18. 6. 2013 a žádost o vrácení kauce.

7. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

8. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

v z. Mgr. Michal Kobza

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

2. EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz