číslo jednací: S623/2013/VZ-23690/2013/512/JLí

Instance I.
Věc Modernizace a obnova přístrojového vybavení Cerebrovaskulárního centra FN Brno
Účastníci
  1. Fakultní nemocnice Brno, příspěvková organizace
  2. Chironax Frýdek - Místek s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 21. 12. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 302 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S623/2013/VZ-23690/2013/512/JLí

 

4. prosince 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 9.10.2013 na návrh ze dne 8.10.2013, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Fakultní nemocnice Brno, příspěvková organizace, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno,
  • navrhovatel – Chironax Frýdek - Místek s.r.o., IČO 47666391, se sídlem Revoluční 1280, 738 01 Frýdek-Místek,

ve věci vymezené obsahem návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v části 11 „Ultrazvukový přístroj pro vaskulární vyšetřování s kontrastní látkou“ veřejné zakázky „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Cerebrovaskulárního centra FN Brno“, zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 4.6.2013 a bylo uveřejněno dne 5.6.2013 pod ev. č. 345787 a následně opraveno dne 28.6.2013 a dne 11.7.2013, a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 7.6.2013 pod ev. č. 2013/S 109-185967 a následně opraveno dne 3.7.2013 pod ev. č. 2013/S 127-217264 a dne 13.7.2013 pod ev. č. 2013/S 135-233774,

 

rozhodl takto:

Návrh navrhovatele – Chironax Frýdek - Místek s.r.o., IČO 47666391, se sídlem Revoluční 1280, 738 01 Frýdek-Místek – ze dne 8.10.2013 se podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 citovaného zákona.

 

Odůvodnění

I. Zadávací řízení

1. Zadavatel – Fakultní nemocnice Brno, příspěvková organizace, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – odeslal podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dne 4.6.2013 do Věstníku veřejných zakázek oznámení o veřejné zakázce „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Cerebrovaskulárního centra FN Brno“, zadávané v otevřeném řízení, které bylo uveřejněno dne 5.6.2013 pod ev. č. 345787 a následně opraveno dne 28.6.2013 a dne 11.7.2013, a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 7.6.2013 pod ev. č. 2013/S 109-185967 a následně opraveno dne 3.7.2013 pod ev. č. 2013/S 127-217264 a dne 13.7.2013 pod ev. č. 2013/S 135-233774. Předmětná veřejná zakázka je rozdělena na části, přičemž předmět tohoto správního řízení je vymezen obsahem návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v části 11 „Ultrazvukový přístroj pro vaskulární vyšetřování  s kontrastní látkou“ této veřejné zakázky.

2. Z protokolu ze dne 27.8.2013 o otevírání obálek s nabídkami vyplývá, že na část 11 veřejné zakázky zadavatel obdržel čtyři nabídky.

3. Z protokolu ze dne 6.9.2013 o třetím jednání hodnotící komise mj. vyplývá, že při posouzení nabídek podle § 76 zákona hodnotící komise učinila závěr, že navrhovatel Chironax Frýdek - Místek s.r.o., IČO 47666391, se sídlem Revoluční 1280, 738 01 Frýdek-Místek (dále jen „navrhovatel“), který podal nabídku na část 11 veřejné zakázky, nesplnil požadavek zadavatele na doložení DICOM Conformance Statement, jak je stanoven v části V. zadávací dokumentace a jeho nabídku vyřadila z dalšího posuzování. Rozhodnutím ze dne 6.9.2013 zadavatel vyloučil navrhovatele z účasti v zadávacím řízení, a to v části 11 veřejné zakázky. Rozhodnutí o vyloučení bylo navrhovateli doručeno dne 10.9.2013.

4. Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z části 11 veřejné zakázky podal navrhovatel dopisem ze dne 19.9.2013 námitky, které zadavatel obdržel dne 20.9.2013. Rozhodnutím ze dne 30.9.2013, které navrhovatel obdržel dne 1.10.2013, zadavatel námitkám navrhovatele nevyhověl.  

5. Navrhovatel rozhodnutí zadavatele o námitkách neakceptoval, a proto dopisem ze dne 8.10.2013 podal návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

II. Obsah návrhu

6. Navrhovatel v návrhu mj. uvádí, že jím doložený DICOM Conformance Statement zaručuje, že všechny požadavky na DICOM vyplývající z výběrového řízení byly splněny. Pokud zadavatel dospěl k názoru, že potřebuje podrobnější informace, měl možnost si je v souladu s platnou legislativou vyžádat, což neučinil. Navrhovatel se domáhá zrušení rozhodnutí zadavatele o svém vyloučení a uvádí, že je pro zadavatele výhodnější připustit doplnění podrobných informací, než navrhovatele vyloučit a přijít tak o možnost realizovat nejvýhodnější nabídku.

III. Vyjádření zadavatele k návrhu

7. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 16.10.2013 k návrhu odkazuje zejména na rozhodnutí o námitkách, ve kterém mj. uvedl, že pokud je požadován DICOM Conformance Statement, nelze předpokládat, že tento požadavek bude splněn předložením pouhé části tohoto dokumentu. Tento dokument neslouží pouze k prokázání požadavků uvedených v části III. zadávací dokumentace, ale také pro další užívání přístroje v prostředí FN Brno, a proto je požadován v rámci jiných podmínek a požadavků zadavatele v části V. zadávací dokumentace. Pokud vznikla uchazeči pochybnost ohledně plnění požadavků stanovených zadavatelem, mohl využít institut žádosti o dodatečné informace podle § 49 odst. 1 zákona, případně námitek proti zadávací dokumentaci podle § 110 odst. 3 zákona. Dodatečné dodání DICOM Conformance Statement by bylo doplněním nabídky, takový postup je podle zákona nepřípustný.

IV. Průběh správního řízení

8. Úřad obdržel návrh dne 9.10.2013 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S623/2013/VZ. Zadavatel obdržel návrh rovněž dne 9.10.2013.

9. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

10. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S623/2013/VZ-20299/2013/512/JLí ze dne 17.10.2013. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S623/2013/VZ-20328/2013/512/JLí z téhož dne účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí. Zadavateli Úřad rovněž stanovil lhůtu k doložení informací a k zaslání dokumentace o úkonech, které provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení.

11. Dne 25.10.2013 Úřad obdržel vyjádření zadavatele ve správním řízení, ve kterém mj. uvedl, že kompletní DICOM Conformance Statement je potřebný pro celkové posouzení komunikačních schopností nabízeného přístroje  ve vztahu k technologiím provozovaným ve Fakultní nemocnici Brno, a to jak ve vztahu k těm stávajícím, tak v budoucnu ve vztahu k těm, které budou instalovány a provozovány během životnosti dodaného přístroje. Dále tento dokument slouží jako výchozí materiál v případě provedení takového zásahu na přístroji v budoucnosti, který by ohrozil jeho komunikační schopnosti ve vztahu k zařízením provozovaným ve Fakultní nemocnici Brno. Navrhovatel se ve stanovených lhůtách ani později ve správním řízení nevyjádřil. 

V. Závěry Úřadu

12. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona postup zadavatele v zadávacím řízení a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce a podání předložených účastníky řízení konstatuje, že vyloučením navrhovatele zadavatel zákon neporušil, a proto rozhodl o zamítnutí návrhu § 118 odst. 5 písm. a) zákona, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 zákona. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

13. Podle § 6 odst. 1 zákona zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

14. Podle § 17 písmeno l) zákona „zadávacími podmínkami jsou veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či ve výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky“.

15. Podle § 44 odst. 3 písm. j) zákona jsou součástí zadávací dokumentace i jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky.

16. Podle § 76 odst. 1 hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d). Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Podle § 76 odst. 3 zákona hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Hodnotící komise může rovněž požádat o doplnění dokladů podle § 68 odst. 3. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit, nebo které doklady má uchazeč doplnit. Podle § 76 odst. 6 zákona uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení.

17. Podle § 74 odst. 1 zákona činí-li hodnotící komise ve vztahu k dodavatelům úkony podle tohoto zákona, platí, že tyto úkony činí jménem zadavatele.

Posouzení případu

18. V části III. zadávací dokumentace „TECHNICKÉ PODMÍNKY“ v rámci specifikace požadavků na část č. 11 – „Ultrazvukový přístroj pro vaskulární vyšetřování s kontrastní látkou“ veřejné zakázky zadavatel mj. stanovil:

„požadavky na DICOM:

– výstup ve formátu DICOM 3.0

– Storage, SCU

– Storage, SCP

– IMAGE Auto Transfer

– Query Retrieve, SCU

– Modality Worklist, SCU

– Storage Commitent, SCU

– Print

– Media Exchange

– Verification SCU & SCP

– DICOM Conformance Statement“

19. Současně zadavatel v části V. zadávací dokumentace „JINÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE“ mj. stanovil, že „Uchazeč k nabídce v Části č. 1 (a + b), 11 a 15 dále přiloží:

1. DICOM Conformance Statement“.

20. V části č. 11 veřejné zakázky „Ultrazvukový přístroj pro vaskulární vyšetřování s kontrastní látkou“ zadavatel obdržel čtyři nabídky, přičemž s výjimkou nabídky navrhovatele každá z nich DICOM Conformance Statement obsahovala na přiložených CD. Nabídka navrhovatele  obsahovala pouze část DICOM Conformance Statement. Zadavatel proto podle § 76 odst. 1 zákona navrhovatele vyloučil z další účasti v zadávacím řízení.

21. V souvislosti s posuzováním splnění zadávacích podmínek je nezbytné připomenout vymezení pojmu „zadávací podmínky“. Podle § 17 písmeno l) zákona „zadávacími podmínkami jsou veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či ve výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky“.

22. Jestliže tedy zadávacími podmínkami jsou veškeré požadavky zadavatele a hodnotící komise je povinna v souladu s § 76 odst. 1 zákona posoudit nabídky z hlediska splnění všech požadavků stanovených zadavatelem, tak v případě, že požadavky zadavatele splněny nejsou, nedává posledně citované ustanovení zákona hodnotící komisi jinou možnost, než příslušnou nabídku vyřadit z dalšího posuzování a hodnocení. Zadavatel je pak povinen v souladu s § 76 odst. 6 zákona příslušného uchazeče vyloučit z další účasti v zadávacím řízení.  K tomu Úřad dále uvádí, že není rozhodující množství či rozsah požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, které nebyly splněny uchazečem v jeho nabídce. Jediný nesplněný požadavek je tudíž důvodem pro vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení stejně jako více nesplněných požadavků. V případě nevyloučení uchazeče, jehož nabídka nesplňuje požadavky zadavatele, by tento uchazeč byl zvýhodněn oproti ostatním, jejichž nabídky splňují požadavky zadavatele, i oproti těm, jejichž nabídky by rovněž nesplňovaly požadavky zadavatele, avšak byly vyřazeny a příslušní uchazeči vyloučeni z další účasti v zadávacím řízení. V důsledku takového postupu by také nedošlo zejména k naplnění zásady rovného zacházení, kterou je zadavatel povinen dodržovat při postupu podle zákona (§ 6 odst. 1 zákona), jejímž principem je, že žádný z dodavatelů (uchazečů) nesmí být oproti ostatním zvýhodněn, resp. znevýhodněn.

23. Při posouzení nabídek podle § 76 odst. 1 zákona hodnotící komise zjistila, že v nabídce navrhovatele nebyl splněn požadavek zadavatele na doložení DICOM Conformance Statement stanovený v části V. zadávací dokumentace, a proto hodnotící komise nabídku uchazeče vyřadila z dalšího posuzování a zadavatel navrhovatele vyloučil z další účasti v zadávacím řízení. Úřad poznamenává, že zadavatel v rozhodnutí o námitkách mj. uvedl, že DICOM Conformance Statement neslouží pouze k prokázání požadavků uvedených v části III. zadávací dokumentace, ale také pro další užívání přístroje v prostředí zadavatele, a proto byl požadován v rámci jiných podmínek a požadavků zadavatele. Konkrétní důvody pro předložení DICOM Conformance Statement zadavatel dále rozvedl ve svém vyjádření k návrhu (viz bod 11). Důvody zadavatele pro doložení DICOM Conformance Statement odráží i zařazení tohoto požadavku v části V. zadávací dokumentace a to odlišně od části III. zadávací dokumentace. V této souvislosti Úřad podotýká, že s výjimkou nabídky navrhovatele byl v ostatních třech nabídkách podaných na část 11 veřejné zakázky požadavek na předložení DICOM Conformance Statement splněn (viz bod 20). Pokud měl navrhovatel pochybnosti o způsobu splnění požadavků zadavatele, mohl ve smyslu § 49 odst. 1 zákona zadavatele požádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

24. K argumentaci navrhovatele, že zadavatel měl možnost vyžádat si chybějící informace u navrhovatele, Úřad konstatuje, že takový postup zákon nepřipouští. Postup zadavatele, resp. hodnotící komise, při posouzení nabídek je zákonem upraven. Z ustanovení § 76 odst. 3 zákona vyplývá, že hodnotící komise může uchazeče požádat pouze o „písemné vysvětlení nabídky“, nikoliv však již o její doplnění nebo změnu nabídky, které zákon neumožňuje. Smyslem a účelem tohoto ustanovení je dát hodnotící komisi možnost, aby si v případě potřeby mohla před samotným hodnocením nabídek vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách, nikoliv umožnit doplnění již předložené nabídky o informace v podané nabídce neuvedené. Hodnotící komisi zákon ani neopravňuje k tomu, aby přihlížela k případným opravám a doplněním nabídek podaným uchazeči po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Uchazeči podávají svoje nabídky v souladu s § 69 odst. 5 zákona pouze a jen ve lhůtě pro podání nabídek, nabídky doručené po jejím uplynutí či doplněné nabídky nelze posuzovat a hodnotit jako řádně podané nabídky. Nabídky, které nesplňují požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, musí být podle § 76 odst. 1 zákona vyřazeny a uchazeči, kteří vyřazené nabídky podali, musí být z účasti v zadávacím řízení zadavatelem bezodkladně vyloučeni podle § 76 odst. 6 zákona.

25. V souvislosti s textem ustanovení § 76 odst. 3 zákona „…Hodnotící komise může rovněž požádat o doplnění dokladů podle § 68 odst. 3. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit, nebo které doklady má uchazeč doplnit.…“ Úřad podotýká, že možnost doplnění dokladů se týká výhradně dokladů podle § 68 odst. 3 zákona, a to na základě novely zákona provedené zákonem č. 55/2012 Sb. Pro úplnost Úřad poznamenává, že § 59 odst. 4 zákona upravuje možnost, aby veřejný zadavatel požadoval po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace, přičemž skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musí nastat ve lhůtě podle § 52 zákona. Možnost veřejného zadavatele požádat podle § 59 odst. 4 zákona dodavatele o doplnění dalších dokladů se však týká výhradně dokladů prokazujících kvalifikaci dodavatele. V šetřeném případě by se však nejednalo ani o doplnění dokladů podle § 68 odst. 3 zákona ani o doplnění dokladů podle § 59 odst. 4 zákona. V této souvislosti Úřad podotýká, že v zákoně je zadavateli stanovena možnost, nikoliv povinnost požádat o vysvětlení, resp. doplnění dokladů či informací.

26. Podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 zákona.

27. Vzhledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v postupu zadavatele při vyloučení navrhovatele neshledal rozpor se zákonem, a proto návrh navrhovatele zamítl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Chironax Frýdek - Místek s.r.o., Revoluční 1280, 738 01 Frýdek-Místek

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz